Statleg lokaliseringspolitikk

Den statlege lokaliseringspolitikken skal medverke til god fordeling av statlege arbeidsplassar. Desse arbeidsplassane bidreg til å utvikle robuste arbeidsmarknader i alle delar av landet, og dei sikrar heile befolkninga god tilgang til statlege tenester. Sterke regionale arbeidsmarknader og kunnskapsmiljø gjev betre rekrutteringsmoglegheiter for offentlege og private verksemder, og fleire karrieremoglegheiter for arbeidstakarar. Dette bidreg til å styrkje vekst og verdiskaping.

Retningslinjer for lokalisering av statlege arbeidsplassar og statleg tenesteproduksjon (Kgl.res. 08.11.19) legg vekt på å redusere samla negative verknader som bortfall av statlege arbeidsplassar kan ha for enkeltkommunar. Nye og omlokaliserte statlege virksemder skal i hovudsak lokaliserast utanfor Oslo og sentrale kommunar i Oslo-området.

Fagdepartementa har det overordna ansvaret for at retningslinjene blir gjort kjende i underliggjande verksemder som er omfatta av retningslinjene, og for at retningslinjene blir følgde. Fagdepartementet skal varsle Kommunal- og distriktsdepartementet ved oppstart av prosessar.

Fagdepartementet gjer det endelege vedtaket om lokalisering av underliggjande verksemder også nedlegging av organisasjonseiningar. Ved avgjerd om lokalisering ved større strukturendringar og ved oppretting av ny statleg verksemd, skal saka leggjast fram for regjeringa.

Forslag om å etablere eller flytte statlege verksemder til Oslo og sentrale kommunar i Oslo-området skal alltid leggjast fram for regjeringa.

Utgreiingar om strukturendringar skal innehalde ei vurdering av mogleg utflytting frå Oslo og sentrale kommunar i Oslo-området. 

Kommunar og fylkeskommunar skal som hovudregel bli informerte dersom statlege reorganiseringar vedkjem dei.

Retningslinjene gjeld ved:

  • etablering av nye statlege verksemder og strukturendringar
  • omlokalisering av eksisterande verksemder og nedlegging av enkeltkontor
  • etablering av nye einingar under eksisterande verksemder

Det er også utarbeidd ei  rettleiing til retningslinjene for statleg lokalisering