Pilot Statens hus

Pilot Statens hus ble satt i gang i Stad, Orkland, Narvik og Lyngdal i 2021, og skal pågå ut 2024. I hver av de fire pilotene samarbeider kommunen, statlige etater som er lokalisert i pilotkommunen, fylkeskommunen og statsforvalteren. Kommunen er lokal prosjektleder.

Målet med pilot Statens hus er å bidra til å styrke samarbeidet i kompetanseklynger og eventuelt samlokalisere mindre enheter av statlige etater i samme bo- og arbeidsmarkedsregion. Siktemålet er å styrke det samlede faglige, offentlige kompetansemiljøet i regionen, og gjøre det lettere å beholde og rekruttere kompetanse i de statlige etatene som finnes på pilotstedene. Pilot Statens hus skal gi kunnskap som grunnlag for videre utvikling av lokaliseringspolitikk for mindre steder.

Pilotene har konkretisert sine ulike delmål lokalt. Temaene de prioriterer er blant annet tjenesteinnovasjon og -utvikling, samarbeid om forebyggende innsats rettet mot unge, tiltak som kan redusere digitalt utenforskap, analysesamarbeid, samarbeid om kompetanseutvikling, rekruttering og samlokalisering. Oxford Research AS følgeevaluerer pilot Statens hus. Evalueringen skal bidra til læring underveis i arbeidet, og evaluere pilotarbeidets resultater ut fra nasjonale og lokale mål.

Aktuelle lenker: