Utredning av modeller for kombinasjon av arbeidsinntekt og uføretrygd

Statistisk sentralbyrå (SSB) har på oppdrag fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet vurdert om fribeløpet for uføretrygd bør økes, reduseres, eller holdes på samme nivå som i dag.

Regjeringen vil gjøre det lettere for uføre å jobbe, og har derfor bedt om mer kunnskap for å finne ut om endringer i regelverket kan gjøre det mer lønnsomt for uføre å jobbe.

SSB har i en ny rapport vurdert dagens regelverk for avkorting av uføretrygd mot arbeidsinntekt. Analysens mål er å se om dagens ordning stimulerer uføre til å jobbe. Rapporten ser også på økonomiske konsekvenser av å øke fribeløpet til 1 G, og har også sett på alternative avkortningsmodeller.

Uføreordningen må ta flere hensyn. Den skal stimulere til arbeidsdeltakelse. Samtidig skal den ivareta inntektssikring og økonomisk forutsigbarhet for de som mottar uføretrygd. For å vekte dette riktig, og sikre at det lønner seg å jobbe, ønsket regjeringen å vite mer om dagens regelverk for å kombinere uføretrygd og inntektsgivende arbeid er innrettet på en hensiktsmessig måte.

Hovedkonklusjonen fra SSB er at dagens ordning med fribeløp på 0,4 G og deretter avkorting balanserer ulike hensyn godt.

Regjeringen vil vurdere eventuelle endringer i reglene for å kombinere uføretrygd og arbeidsinntekt i sitt forslag til statsbudsjett for 2025.