Måling av effektivitet i kommunale tjenester

Rapport fra Senter for økonomisk forskning (SØF).

Bakgrunnen for denne rapporten er at SØF siden 2011 har skrevet årlige rapporter om effektivitet og effektivitetsutvikling i kommunale tjenester. Et sammendrag av rapportene er publisert i TBUs høstrapporter. Transportøkonomisk institutt (TØI), i samarbeid med Frischsenteret, ble i 2021 engasjert til å evaluere SØFs analyser og foreslå forbedringer i analyseopplegget. Denne rapporten er i hovedsak en videreføring av de tidligere effektivitetsanalysene og en oppfølging av anbefalinger fra TØI og Frisch-senteret.

I prosjektet presenteres i tillegg eksempler på hvordan analysene kan presenteres for brukerne. Oslo Economics har hatt hovedansvaret for den delen av rapporten.