Raporttat

Dain siidduin gávnnat don bajilgova vállju raporttain maid Stáhtaministara kantovra ja departemeantaene leat ráhkadan dahje mat leat addon dohko.
Don sáhtát ráddjet obbalaš bajilgova go geavahat ozána olgeš spálttas.

Čájeha 1-20 oktiibuot 1816 bohtosis.

Rátkke mielde: Almmuhuvvon Relevánsa

 • Suodjalusminisstara hålla mujttogierge ilmodattijn Divtasvuonan

  Suodjalusminisstara Frank Bakke-Jensena hålla basádismáno 25. biejve jagen 2019 gånnå árvvosárnnomav sárnnu sáme rádjálåvsåj, viehkediddjij ja Divtasvuona álmmuga rahtjamussaj.

 • Tjuottjot doajmmakonsesjåvnåv Nussir ASAaj

  Æládus- ja guolástusdepartemænnta tjuottjot ietjas mærrádusáv doajmmakonsesjåvnå hárráj guohpárav buvtadit Fálesnuore suohkanin.

 • Kommunene ga råd til ministeren

  Regjeringens arbeid med ny stortingsmelding om boligsosial politikk var første tema på agendaen på årets Boligtreff. I intervju med konferansier Dan Børge Akerø fortalte statsråden hvorfor hun har valgt å sette i gang arbeidet med en ny

 • Ruhtapolitihkka

  Ruhtapolitihka guhkit áiggi ulbmil lea bisuhit ruhtaárvvu. Ruhtapolitihka doaibmi ollašuhttimis lea dehálaš sihkkarastit vuollegis ja stáđis inflašuvnna mii ovddida čálggu, ja nanne barggolašvuođa ja ekonomalaš ovdáneami guhkit áigodagas.

 • Ráđđehus čuovvula Stuoradikki mearrádusa ahte nannet sámiid konsultašuvdnarievtti lágas, ja sádde ášši gulaskuddamii

  -Lea dehálaš ahte mii láhčit buriid demokráhtalaš proseassaid eiseválddiid ja sámiid gaskka, ja dan oktavuođas lea konsultašuvdnaortnet buorre gaskaoapmi. Das leat čielga njuolggadusat konsultašuvnnaide áššiin mat gusket sámi beroštumiide, ja sáhttá

 • Regjeringen: selskaper skal være ledende i sitt arbeid med ansvarlig virksomhet

  Eierskapsmeldingen slår fast at formålet om høyest mulig avkastning over tid forutsetter at selskapene er bærekraftige og opptrer ansvarlig. Regjeringen har lagt frem Melding St. 8 – Statens direkte eierskap i selskaper – Bærekraftig verdiskapning,

 • Business development and indigenous peoples’ rights

  This was the first time a NHRI and a NCP organised a seminar together on business activities and Indigenous peoples’ rights, in an area of interest for indigenous people. Read the seminar report. Representatives from Protect Sapmi, Statkraft and

 • Klage mot bærekraftsorganisasjonen Bonsucro relatert til tvangsflytting

  Den globale medlemsorganisasjonen Bonsucro ble i mars i år klaget inn til Kontaktpunktet i Storbritannia for å ha ignorert tvangsflytting i Kambodsja gjennomført av et av medlemsorganisasjonene. Bonsucro er sukkerindustriens

 • Credit Suisse beskytter urfolks rettigheter i prosjektfinansiering

  Risiko for miljøødeleggelser og menneskerettighetsbrudd Avtalen kom i stand etter en vellykket meklingsprosess, hvor organisasjonene STD (Society for Threatened Peoples) klaget inn Credit Suisse for påstått manglende etterlevelse av OECDs

 • Erfaringer med behandling av Tourettes syndrom

  Min opplevelse av det som allerede er utgitt av fagmateriell ift. veiledninger på fagområdet er mangelfullt og i stor grad klinisk rettet, men konstruktiv behandling og veiledning rundt Tourettes syndrom bør inneholde så mye mer. Mvh Mette S

 • Urfolks rettigheter sentralt for ansvarlig næringsliv

  Næringsutvikling i urfolksområder reiser flere menneskerettslige spørsmål. Samene som urfolk kan rammes ekstra hardt ved vindkraft- og gruveutbygging, fordi virksomhetene kan svekke naturgrunnlaget for samenes tradisjonelle næringer som reindrift og

 • Museat ja kulturgáhtten

  Museat leat oktasaš servodatárbbi váldogaskkusteaddjit, ja dieid ásahusaid dehálaš servodatrolla lea ovddidit ja gaskkustit máhtolašvuođa dan birra movt olbmot leat eallán ja ellet.

 • Dásseárvu sohkabeliid gaskkas

  Mii áigut nannet dásseárvvu ja ovddidit buoret vealahansuodjalusa buohkaid várás. Servodat gos eat vealat ovttage gáibida dásseárvvu ja ovttalágan vejolašvuođaid buohkaide. Danne ferte mis leat nana ja čielga láhka mii gieldá vealaheami sohkabeliid

 • Invitasjon til OGP interessentmøte nr. 2

  Møtet ledes av statssekretær Paul Chaffey. Vi vil særlig konsentrere oss om oppfølgingen av OGP Handlingsplan 4. Denne trådte i kraft 1. juli i år. Handlingsplanen er dynamisk i den forstand at det er mulig å supplere planen med nye forpliktelser

 • Gielda- ja ođasmahttindepartemeantta ovddasvástádussuorggit ja doaimmat

  Gielda- ja ođasmahttindepartemeantta ovddasvástádus lea hábmet politihka ja bargat hálddašemiin iešguđet mávssolaš servodatsurggiin.

 • Det skal bli enklere å søke og tildele kommunal utleiebolig

  Kommunene disponerer sammen 111 000 utleieboliger, men det er tungvint å søke, tildele og administrere boligene. Mange kommuner ønsker seg bedre systemer slik at det blir mer effektivt å tildele og forvalte boligene. Kommunal- og

 • Statssekretær Vikre på regjeringens integreringskonferanse

  Bolig og oppvekstsvilkår var et av temaene på dagsorden da regjeringen samlet organisasjoner, kommuner og innbyggere til konferanse om integrering. Vikre inviterte til dialog om hvordan innvandrerfamilier bor. Han ønsket blant annet innspill om hva

 • Stáhtaministara lunšasárdni Girkonjárggas

  [ Norsk språkversjon av talen ] Majestehta Gonagas, Olgoriikaministtar Lavrov Stáhta njunnošat Ja dieđusge – ráhkis veteránat Ráhkis álbmot! Bures boahtin! Dobro pozjalovat! Mii gudnejahttit odne buohkaid sin geat soađis gahčče ja sin

  Lágideaddji: Stáhtaministtar Erna Solberg Kirkenes

 • Filmavis fra åpningen av framtidslaboratoriet 2040

  Åpningen av framtidslaboratoriet hadde rundt 100 påmeldte, som også deltok i en smakebit av strategiske samtaler om tillit og endring. Det var gode samtaler og mange refleksjoner både rundt hvordan ulike utviklingsretninger kan virke skremmende – og

 • Sámi kulturpolitihkka

  Gielda- ja ođasmahttindepartemeanttas lea váldoovddasvástádus ovttastahttit stáhtalaš sámepolitihka. Kulturdepartemeanta ovddasvástida sámi dáidda- ja kultursuorggi.

Bajás