Raporttat

Dain siidduin gávnnat don bajilgova vállju raporttain maid Stáhtaministara kantovra ja departemeantaene leat ráhkadan dahje mat leat addon dohko.
Don sáhtát ráddjet obbalaš bajilgova go geavahat ozána olgeš spálttas.

Čájeha 1-20 oktiibuot 1807 bohtosis.

Rátkke mielde: Almmuhuvvon Relevánsa

 • Kulturdepartemeantta historjá

  Kulturdepartemeanta ásahuvvui 1982:s Kultur- ja dieđadepartemeantan. Dassážii lei Girko- ja oahpahusdepartemeanttas leamaš nationála váldoovddasvástádus kulturáššiin Norggas. Das rájes lea departemeanta rievdadan nama ja bargosuorggi máŋgii.

 • Autismeforeningen i Norge, Aust- Agder fylkeslag

  Til Autisme og Tourettes utvalget Dette er et innspill til Autisme og Tourettes utvalget, og vi har delt våre forslag til tiltak inn i dem som krever økte ressurser og dem som ikke krever økte ressurser. Målsetningen med tiltakene er å få flere

 • Autismeforeningen i Norge, Hordaland fylkeslag

  Innspill til Autisme og Tourettes-utvalget. Tilbud for voksne med ASD på aktivitetshuset Fredheim. Autismeforeningen var med og drev grupper for voksne med AS og deres pårørende i lag med voksenhabiliteringen i Helse Bergen i flere år. Dette munnet

 • Suddjen vahátlaš sisdoalu vuostá

  Teknologalaš ovdáneapmi lea mielddisbuktán ahte audiovisuálafálaldagat ja valljodat leat sakka lassánan. Go audiovisuála mediat dađistaga ožžot stuorit saji mánáid eallimis, de stuorru maid riska ahte muhtun fálaldagain lea dakkár sisdoallu mii

 • Kurs i ansvarlig næringsliv høst 2020

  Hvordan skjer det? Hvem rammes? Hva kan gjøres for å hindre at det skjer? Det kan du lære mer om på Kontaktpunktets ettertraktede kurs i ansvarlig næringsliv og aktsomhetsvurderinger til høsten. Du kan allerede nå melde din interesse. Send en

 • Utvikling av en ansvarlig tekstil- og skobransje

  Hovedtema: aktsomhetsvurderinger i skiftende omgivelser Aktsomhetsvurderinger og internasjonal handel ‘Smart mix’ og gråsonene mellom frivillige initiativ og bindende lovreguleringer ved gjennomføring av aktsomhetsvurderinger Sirkulærøkonomi og

 • Nordisk læringsprosjekt gir inspirasjon til arbeidet med innovasjonsmeldingen.

  NIFU og Rambøll Management Consulting har, på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Difi og KS, bistått i et nordisk læringsprosjekt om veivalg og strategier for innovasjon i offentlig sektor på tvers av de nordiske landene. For

 • 2020/2021 boazodoallošiehtadusa šiehtadallan: Norgga boazosápmelaččaid riikkasearvi lea ovddidan gáibádusaidis

  Norgga boazosápmelaččaid riikkasearvi (NBR) geigii odne stáhtii iežas gáibádusa 2020/2021 boazodoallošiehtadusa šiehtadallamii.

 • Ovttaseallinloahpaheapmi ja soabahus

  Beallalaš gii ii šat hálit joatkit ovttaseallima sáhttá fylkkamánnis ohcat earráneami. Jagi maŋŋá sierrananáiggi sáhttiba goappašagat ohcat fylkkamánnis earráneami. Náittosguoimmit geat fárrejit guovtti sadjái ja eaba leat sierranan, sáhttiba ohcat

 • Áhččivuohta ja eadnivuohta

  Mánáidláhka mudde áhččivuođa mearrideami ja rievdadusaid. Jos váhnemat leat náitalan, de lea almmái geainna eadni lea náitalan go galgá riegádahttit máná áhčči. Áhččivuohta sáhttá dasto mearriduvvot mieđiheami dahje duomu bokte. Jos áhččivuohta lea

 • Ođđajagesárdni 2020

  Ovdanbuktojuvvon NRK:s ja TV2:s ođđajagemánu 1. b. 2020.

  Lágideaddji: Stáhtaministtar Erna Solberg

 • Bollestad deaivvai nuorra badjeolbmuid

  Juovlamánu 18. b. lágiduvvui Norgga boazosámiid riikkasearvvi nuoraidlávdegotti ja eanandoallo- ja biebmoministara čoahkkin. Čoahkkin lágiduvvui dan oktavuođas, go Bohccobierggu márkanlávdegoddi maiddái dán jagi lágidii NBR nuoraidlávdegoddái

 • Fortsatt store utfordringer i Kongos gruvedrift

  Diffus og tildeles ignorert risiko Forskjellige former for barnearbeid, tvangsarbeid, seksualisert vold og korrupsjon er alvorlig risiko for utvinning av kobolt og kobber i Kongo . Rapporten slår imidlertid fast at det er en rekke andre risiko som

 • Bollestad deaivvadii boazodoallostivrrain

  Eanandoallo- ja biebmoministtar Olaug Bollestad lea vuosttaš geardde deaivvadan Boazodoallostivrrain juovlamánu 12. b. Ođđa Boazodoallostivra nammaduvvui geassemánus 2019.

 • Boazodoallošiehtadusa 2020/2021 šiehtadallamiid álggahančoahkkin

  Den 17, desember gjennomførte Landbruks- og matdepartementet og Norske reindriftsamers landsforbund (NRL) oppstartsmøtet til forhandlingene om Reindriftsavtalen 2020/2021.

 • FN-forum: Oppfordrer stater til å ta lederskap for ansvarlig næringsliv

  Hovedtema på årets FN-forum for næringsliv og menneskerettigheter var behovet for at myndigheter trapper opp innsatsen for å sikre at næringslivet respekterer menneskerettighetene. Telenor, Hydro og Equinor deltok i paneler som fra ulike vinklinger

 • Innspillsmøte om barn som lever i lavinntekt

  106 000 barn vokser opp i lavinntektsfamilier i Norge, og antallet har vært stigende de siste årene. Regjeringen er i gang med å lage en samarbeidsstrategi som skal forebygge at lavinntekt går i arv fra foreldre til barn, og dempe levekårsulemper

 • Jasska/Trygg oažžu dán jagáš ovttasbargo- ja ovttastahttinbálkkašumi

  Justiisa- ja gearggusvuođadepartemeantta bálkkašupmi ovttasbarggu ja ovttasstahttima ovddas barggus veahkaválddálašvuođa vuostá lagas oktavuođain juolluduvvo 2019:s prošektii Jasska/Trygg.

 • Suodjalusminisstara hålla mujttogierge ilmodattijn Divtasvuonan

  Suodjalusminisstara Frank Bakke-Jensena hålla basádismáno 25. biejve jagen 2019 gånnå árvvosárnnomav sárnnu sáme rádjálåvsåj, viehkediddjij ja Divtasvuona álmmuga rahtjamussaj.

 • Tjuottjot doajmmakonsesjåvnåv Nussir ASAaj

  Æládus- ja guolástusdepartemænnta tjuottjot ietjas mærrádusáv doajmmakonsesjåvnå hárráj guohpárav buvtadit Fálesnuore suohkanin.

Bajás