Rapport fra Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi

Juni 2024

Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU) har lagt fram sin rapport for sommeren 2024. Rapporten tar sikte på å gi informasjon om utviklingen i kommuneøkonomien de siste årene med særlig vekt på den økonomiske situasjonen i 2023.

I kapittel 1 legger utvalget fram sin forståelse av den aktuelle situasjonen i kommuneøkonomien. Kapittel 2 er en oppdatert beskrivelse av utviklingen i kommuneøkonomien. Kapittel 3 er en oppdatert beskrivelse av utviklingen i de kommunale og fylkeskommunale tjenestene. Kapittel 4 er et sammendrag av et prosjekt gjennomført av THEMA Consulting Group om kommunale inntekter fra kraftsektoren. Kapittel 5 er et sammendrag av et prosjekt gjennomført av Senter for økonomisk forskning i samarbeid med Oslo Economics om måling av effektivitet i kommunal sektor. I kapittel 6 er det oppdaterte anslag på merutgifter til demografi basert på Statistisk sentralbyrås befolkningsframskrivinger fra juni 2024 og KOSTRA-tall for 2023.