Rapport om økonomiske misleghaldssaker osb. i andre kvartal 2024

I andre kvartal 2024 registrerte Sentral kontrolleining 30 nye saker. Sakene var i hovudsak knytte til mistanke om økonomisk misleghald, medan fem var relatert til mistanke om seksuell utnytting, misbruk og trakassering i samband med tilskotsforvaltinga (SEAH-saker).

I den same perioden vart 25 saker avslutta, blant desse var ei SEAH-sak. Alle tala om økonomiske misleghaldssaker omfattar også saker under Norad og Norec sine ansvarsområde.

Oversikta nedanfor viser dei 15 sakene der det var grunnlag for reaksjon, og som vart avslutta i første kvartal 2024. Det er betalt tilbake til saman 1 657 996 kroner. I tillegg er til saman 677 955 kroner betalte tilbake til prosjekt, noko som inneber at avtalepartnar dekkjer tapet ved å skyta inn eigne midlar.

Oversikta blir utarbeidd som oppfølging av nulltoleransen til regjeringa for økonomisk misleghald og blir ajourført kvart kvartal. For fleire opplysningar blir det vist til Sentral kontrolleining i Utanriksdepartementet, Internrevisjonen i Norad eller til Norec.

 

Oversikt 2. kvartal 2024 – avslutta med reaksjon

Saksnr./

ansvar

Land/region

Avtalepartnar

Kort omtale av saka

1496

Norad

 

Indonesia

Regnskogfondet

Misleghald knytt til leige av kontorlokalar og reisekostnader hos lokal partnar. NOK 46 168 er betalte tilbake til Norad.

 

1505

Norad

 

Uganda

Digni/Blå Kors

Underslag, bedrageri og dokumentforfalsking hos lokal partnar. NOK 517 997 er betalte tilbake til Norad.

 

1542

UD

 

Mexico

 

Menneskerettighetsfondet

Nepotisme hos lokal partnar. NOK 12 646 er betalte tilbake til UD.

1554

Norad

Zimbabwe

Amplify Change

Svakheiter i økonomiforvaltninga hos lokal partnar. NOK 8 790 er betalte tilbake til prosjektet.

 

1559

UD

Nigeria

Norges Røde Kors

Uspesifisert økonomiske misleghald. NOK 1 178 er betalte tilbake til UD.

 

1566

UD

Myanmar

Skjermet. Organisasjon i Europa

Underslag hos lokal partnar. NOK 26 735 er betalte tilbake til prosjektet.

 

1573

Norad

Kambodsja

Digni/Misjonsalliansen

Misleghald knytt til drivstoff osb. hos lokal partnar. NOK 29 734 er betalte tilbake til prosjektet.

 

1580

UD

Malawi

Kirkens Nødhjelp

Misleghald hos lokal partnar, under dette ikkje rettmessig reise- og kostgodtgjersle, dobbelbelastning av  konferansekostnader, manglande godtgjersler til deltakarar osb. NOK 180 000 er betalte tilbake til UD.

 

1623

UD

Etiopia

Kikens Nødhjelp

Mangelfull dokumentasjon av utgifter hos lokal partnar. NOK 155 435 er betalte tilbake til UD.

 

1627

Norad

Liberia

Digni/Misjonsalliansen

Misleghald knytt til drivstoff osb. hos lokal partnar. NOK 480 er betalte tilbake til prosjektet.