Arbeidsgrupperapporter om utredning av etablering av hurtigspor for behandling av straffesaker i Oslo hvor gjerningspersonen er under 18 år

Rapportene er utarbeidet av Domstoladministrasjonen, i samarbeid med Politidirektoratet, Kriminalomsorgsdirektoratet, Riksadvokaten og Sekretariatet for konfliktrådene, etter oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet.