Strammer til konsekvensene for ungdomskriminalitet

I dag har regjeringen lagt frem en lovproposisjon med nye forslag til forbedringer av reaksjonene for unge kriminelle.

Regjeringen fikk i desember 2023 flertall for en rekke forslag i Stortinget som blant annet skal sikre strengere og raskere reaksjoner for ungdom som har begått kriminalitet. Lovproposisjonen som nå fremmes kommer i tillegg til disse endringene og følger opp stortingets vedtak.

– Endringene, som trer i kraft 1. september i år, viser at kriminalitet får konsekvenser. Barn og unge som begår lovbrudd skal møtes med en rask og treffsikker reaksjon, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp).

– Med denne lovproposisjonen foreslås det å innføre enda flere handlingsalternativer i møte med unge kriminelle. Det er viktig at aktørene i straffesakskjeden samarbeider og sikrer gode rutiner for å håndtere den voksende ungdomskriminaliteten. Videre fremdrift i lovsaken vil nå skje i Stortinget, avslutter Mehl.

I oktober i fjor bestilte justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl en utredning av etablering av hurtigspor for behandling av straffesaker mot unge lovbrytere i Oslo. I lovproposisjonen som legges frem i dag, foreslås det blant annet å legge til rette for at det lokalt kan etableres hurtigspor for rask pådømmelse av lovbrudd begått av gjerningspersoner under 18 år.

Kort oppsummert foreslås følgende:

  • At domstolen gis adgang til å kombinere ungdomsstraff med de særvilkår som følger av straffeloven § 37 første ledd bokstav a, b og d. Dette er særvilkår om bosted, oppholdssted, arbeid eller opplæring samt kontaktrestriksjoner, i tillegg til vilkår om å avstå fra å bruke alkohol eller andre berusende eller bedøvende midler, og å avgi nødvendige rusprøver.
  • At domstolen gis adgang til å kombinere ungdomsstraff med ubetinget fengsel uten nærmere tidsbegrensning.
  • At det gis bedre ettervern ved å styrke oppfølgingen av unge domfelte ved løslatelse.
  • At påtalemyndigheten gis adgang til å føre for retten også rene vilkårsbruddsaker under ungdomsstraff.
  • At retten til offentlig oppnevnt forsvarer utvides til også å gjelde under ungdomsplanmøtet ved ungdomsoppfølging.