Prop. 114 L (2023–2024)

Endringer i konfliktrådsloven og straffeloven mv. (strafferettslige reaksjoner for ungdom)

Justis- og beredskapsdepartementet legger i denne proposisjonen frem forslag til endringer i konfliktrådsloven og straffeloven mv. Endringsforslagene knytter seg til de strafferettslige reaksjonene ungdomsstraff og ungdomsoppfølging, og følger opp enkelte av Stortingets vedtak som ble truffet under behandlingen av Prop. 139 L (2022–2023) og vedtagelsen av lov 20. desember 2023 nr. 110.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget