Nytt lovforslag skal gi bedre og raskere straffereaksjoner for ungdom

I dag har regjeringen lagt frem en lovproposisjon som foreslår strengere og raskere reaksjoner for ungdommer som har begått kriminalitet. Det foreslås blant annet mulighet til å kombinere ungdomsstraff med ubetinget fengsel og bruk av elektronisk kontroll («fotlenke»). I tillegg foreslås det å åpne for at varetekt skal kunne gjennomføres med fotlenke.

– Barne- og ungdomskriminaliteten er lav i Norge, og de fleste barn og unge begår ikke lovbrudd. Samtidig er kriminalitetsbildet i endring, og det er viktig med tiltak nå før det kommer ut av kontroll.  Noen få ungdommer begår alvorlig og gjentatt kriminalitet, dette må vi trå til for å stanse, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp).

Regjeringen vil videreutvikle reaksjonene ungdomsstraff og ungdomsoppfølging, og innføre mer effektive virkemidler for å forebygge ny kriminalitet.

– Endringene som nå foreslås viser at kriminalitet har konsekvenser. Det er viktig at straffegjennomføringen tar hensyn til den enkeltes forutsetninger og samtidig setter tydelige grenser. Barn og unge som begår kriminelle handlinger skal nå møtes med en rask og treffsikker reaksjon, sier Mehl.

Forslagene skal blant annet sikre raskere iverksettelse av straffen, forenkle det rettslige rammeverket for reaksjonene og gi domstolene flere handlingsalternativer og større rom for individuelle vurderinger. Det skal tilrettelegges for et bedre tverrsektorielt samarbeid og for bygging av relasjoner rundt ungdommen. Fornærmede skal oppleve å bli ivaretatt på en god måte, samtidig som ungdommens rettssikkerhet og rett til medvirkning skal ivaretas.

– Vi skal ha reaksjoner som tar ungdommer ut av kriminelle miljøer og til en situasjon der de kan bruke ressursene sine til beste både for seg selv og de rundt seg, sier Mehl.

I lovproposisjonen foreslås det også å åpne for at påtalemyndigheten kan ilegge oppholdsforbud overfor ungdom mellom 15 og 18 år. Et slikt oppholdsforbud, som påtalemyndigheten i dag kan ilegge barn under 15 år, er ikke en strafferettslig reaksjon, men et forebyggende og beskyttende tiltak.

– Forslaget skal gi påtalemyndigheten flere verktøy for å forebygge barne- og ungdomskriminalitet. Formålet er å beskytte ungdommene mot å begå fremtidig kriminalitet, samtidig som forbudet vil motvirke rekruttering til, og bryte opp, farlige miljøer, sier Mehl. 

I tillegg til forbedringer av ungdomsreaksjonene, foreslås det at varetekt kan gjennomføres utenfor fengsel med elektronisk kontroll («fotlenke»).

– Domstolen får mulighet til å vurdere fotlenke som et alternativ til varetekt, sett opp mot samfunnets behov for vern. Dette vil ikke være en aktuell løsning for alle, men kan være en viktig mellomløsning mellom dagens alternativer som er fengsel eller full frihet, uttaler Mehl.

Regjeringen vil senere i høst legge frem en ny stortingsmelding om økonomisk kriminalitet med nye tiltak, blant annet knyttet til inndragning av kriminelt utbytte.

– Vi må forebygge at barn og unge rekrutteres inn som en del av kriminelle nettverk, og da må vi også ta nettverkene og eventuelle bakmenn. Regjeringen vil slå hardt tilbake mot organisert, økonomisk kriminalitet. Det er viktig at vi ser disse tiltakene i sammenheng, sier Mehl.