Prop. 139 L (2022–2023)

Endringer i konfliktrådsloven, straffeloven og straffeprosessloven mv. (strafferettslige reaksjoner for ungdom og varetekt med elektronisk kontroll)

Justis- og beredskapsdepartementet legger i denne proposisjonen frem forslag til endringer i konfliktrådsloven, straffeloven og straffeprosessloven mv. Forslagene skal forbedre de strafferettslige reaksjonene ungdomsstraff og ungdomsoppfølging. I tillegg foreslås det enkelte andre endringer i konfliktrådsloven. Videre foreslås det å utvide virkeområdet for oppholdsforbud etter straffeprosessloven § 222 c til også å omfatte ungdom mellom 15 og 18 år, samt å åpne for gjennomføring av varetekt utenfor fengsel som oppholdspåbud med elektronisk kontroll for alle aldersgrupper.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget