Høring – forslag til endringer i konfliktrådsloven, straffeloven, straffeprosessloven mv. – strafferettslige reaksjoner og tvangsmidler for ungdom

Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i konfliktrådsloven, straffeloven, straffeprosessloven mv. Endringsforslagene knytter seg i hovedsak til de strafferettslige reaksjonene ungdomsstraff og ungdomsoppfølging. Videre foreslås det å gi domstolene adgang til å kombinere ungdomsreaksjoner med ubetinget fengselsstraff, samt utvidet adgang til bruk av enkelte tvangsmidler overfor ungdom, herunder økt bruk av elektroniske og digitale kontrolltiltak.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.12.2020

Vår ref.: 20/4007

Høring – forslag til endringer i konfliktrådsloven, straffeloven, straffeprosessloven mv. – strafferettslige reaksjoner og tvangsmidler for ungdom


Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i konfliktrådsloven, straffeloven, straffeprosessloven, domstolloven, rettshjelploven, politiloven, folketrygdloven og stykkprisforskriften.

Endringsforslagene knytter seg i hovedsak til de strafferettslige reaksjonene ungdomsstraff og ungdomsoppfølging. Videre foreslås det utvidet adgang til bruk av enkelte tvangsmidler overfor ungdom, herunder økt bruk av elektroniske og digitale kontrolltiltak.

Frist for å sende inn høringssvar er 1. desember 2020.

Også andre enn de som står på listen over høringsinstanser er velkomne til å uttale seg i høringen. Vi ber høringsinstansene vurdere om saken bør forelegges for underliggende etater eller andre som ikke er nevnt på listen over høringsinstanser.

Høringssvar sendes inn digitalt ved å bruke skjemaet for høringssvar på regjeringen.no. Uttalelsene er offentlige etter offentleglova og vil bli publisert.

Med hilsen

Lise Lehrmann
kst. avdelingsdirektør

Marte Trægde Hauger
seniorrådgiver

Departementene

Høyesterett 
Lagmannsrettene 
Tingrettene 
Domstoladministrasjonen 

Riksadvokaten 
Statsadvokatembetene 
Generaladvokaten 

Arbeids- og velferdsdirektoratet
Barne- ungdoms- og familieetaten (Bufetat)
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet 
Barneombudet 
Datatilsynet 
Digitaliseringsdirektoratet  
Direktoratet for e-helse  
Familievernkontorene 
Folkehelseinstituttet (FHI)
Fylkesmennene 
Helsedirektoratet 
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet 
Kontoret for voldsoffererstatning 
Kriminalomsorgsdirektoratet  
Kriminalomsorgsregionene 
KRIPOS
Likestillings- og diskrimineringsombudet 
Personvernkommisjonen  
Personvernnemda  
Politidirektoratet  
Politidistriktene 
Politiets sikkerhetstjeneste (PST)
Regionssentrene for barn og unges psykiske helse  
Regjeringsadvokaten 
Sametinget  
Sekretariatet for konfliktrådene 
Sentralenhetene for fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker 
Statens barnehus  
Statens Helsetilsyn 
Statens sivilrettsforvaltning 
Statped
Stortingets ombudsmann for forvaltningen (Sivilombudsmannen)
Tilsynsrådene for fengslene  
Utdanningsdirektoratet 
Utlendingsdirektoratet  
ØKOKRIM

De regionale kompetansesentrene for rusmiddelspørsmål  

Actis – rusfeltets samarbeidsorgan  
Advokatforeningen
Alternativ til Vold 
Amnesty International (norsk avdeling) 
Anonyme Alkoholikere  
Barnesakkyndig kommisjon  
Bergen forsvarerforening 
Blå Kors, Norge 
Den Norske Dommerforening 
Den norske legeforening 
Fafo 
Fagrådet – rusfeltets hovedorganisasjon  
Fellesorganisasjonen for barnevernspedagoger, sosionomer og vernepleiere
   (FO)  
For Fangers Pårørende (FFP)  
Forandringsfabrikken  
Forsvarergruppen 
Forum for Barnekonvensjonen (FFB) 
Frelsesarmeens barn og unge (FAbU) 
Frelsesarmeens barne- og familievern 
Frivillighet Norge  
Gatejuristen  
Hovedverneombudet for kriminalomsorgen  
Ideelt Barnevernsforum  
Juridisk rådgivning for kvinner (JURK)  
Juss-Buss  
Jussformidlingen i Bergen
Jusshjelpa i Nord-Norge 
Kirkelig ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep 
Kirkens Bymisjon  
Kompetansenettverk for kvalitet i barnevern (KIB) 
Kompetanseutvalget for dommere 
Kriminalomsorgens Lederforbund (KLF) 
Kriminalomsorgens Yrkesforbund  
Kriminalomsorgens Yrkesforbund (KY)  
Landsforbundet mot stoffmisbruk (LMS)  
Landsforeningen for barnevernsbarn  
Landsforeningen for voldsofre  
Landsorganisasjonen i Norge (LO)  
Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner 
NA – Anonyme Narkomane  
Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid (NAPHA) 
Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress 
Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge (NUBU) 
Nordlandsforskning 
Norges Institusjon for menneskerettigheter (NIM)  
Norges Juristforbund 
Norges Politilederlag (NPL) 
Norges Røde Kors 
Norsk barne- og ungdomspsykiatrisk forening 
Norsk Barnevernlederorganisasjon (NOBO)  
Norsk barnevernssamband  
Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund (NFF) 
Norsk forening for kriminalreform (KROM) 
Norsk fosterhjemsforening  
Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA)  
Norsk Psykologforening 
Norsk senter for barneforskning (NOSEB)  
Norsk Tjenestemannslag (NTL)  
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) 
Organisasjonen for barnevernsforeldre  
Politiets Fellesforbund  
Politiets kriminalitetsforebyggende forum (PKF) 
Politijuristene
Redd Barna 
Regionale ressurssentre om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging
    (RVTS)
Rettspolitisk forening  
Rusmisbrukernes interesseorganisasjon (RIO)  
Rådet for psykisk helse 
Samfunnsviternes fagforening (SF) 
Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten  
Statsadvokatenes forening 
Stiftelsen Albatrossen Ettervernsenter  
Stiftelsen Barnas Rettigheter  
Stiftelsen Menneskerettighetshuset (Human Rights House Foundation) 
Stiftelsen Retretten  
Stiftelsen Rettferd  
Stine Sofies Stiftelse 
Straffedes organisasjon i Norge (SON)  
Straffelovrådet 
Støttesenteret for fornærmede i straffesaker 
UNICEF Norge 
WayBack 

Det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen 
Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo 
Det juridiske fakultet ved Universitetet i Tromsø  
Institutt for aktiv psykoterapi (IAP) 
Institutt for barne- og ungdomspsykoterapi (IBUP)
Institutt for gruppeanalyse og gruppepsykoterapi (IGA)
Institutt for helse og samfunn (HELSAM) 
Institutt for kriminologi og rettssosiologi, Universitetet i Oslo 
Institutt for mentalisering 
Institutt for psykologi, NTNU  
Institutt for psykoterapi 
Institutt for samfunnsforskning (ISF) 
Kriminalomsorgens utdanningssenter (KRUS) 
Politihøgskolen 
Psykologisk institutt, UiO