Høring: Forslag til endringer i konfliktrådsloven, straffeloven mv. – strafferettslige reaksjoner og tvangsmidler for ungdom

Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i konfliktrådsloven, straffeloven, straffeprosessloven, politiregisterloven, vegtrafikkloven, konfliktrådsforskriften, påtaleinstruksen, politiregisterforskriften og tapsforskriften. Endringsforslagene knytter seg i hovedsak til de strafferettslige reaksjonene ungdomsstraff og ungdomsoppfølging, som gjelder for barn under 18 år. I tillegg foreslås det å åpne for gjennomføring av varetekt som oppholdspåbud med elektronisk kontroll for alle aldersgrupper. Forslagene kan ses i sammenheng med Justis- og beredskapsdepartementets høring høsten 2020 om «Forslag til endringer i konfliktrådsloven, straffeloven, straffeprosessloven mv. – strafferettslige reaksjoner og tvangsmidler for ungdom».

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 13.01.2023

Vår ref.: 22/4778

Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i konfliktrådsloven, straffeloven, straffeprosessloven, politiregisterloven, vegtrafikkloven, konfliktrådsforskriften, påtaleinstruksen, politiregisterforskriften og tapsforskriften.

Endringsforslagene knytter seg i hovedsak til de strafferettslige reaksjonene ungdomsstraff og ungdomsoppfølging, som gjelder for barn under 18 år. I tillegg foreslås det å åpne for gjennomføring av varetekt som oppholdspåbud med elektronisk kontroll for alle aldersgrupper. Forslagene kan ses i sammenheng med Justis- og beredskapsdepartementets høring høsten 2020 om «Forslag til endringer i konfliktrådsloven, straffeloven, straffeprosessloven mv. – strafferettslige reaksjoner og tvangsmidler for ungdom».

Frist for å sende inn høringssvar er 13. januar 2023.

Også andre enn de som står på listen over høringsinstanser er velkomne til å uttale seg i høringen.

Vi ber høringsinstansene vurdere om saken bør forelegges for underliggende etater eller andre som ikke er nevnt på listen over høringsinstanser.

Høringssvar sendes inn digitalt ved å bruke skjemaet for høringssvar på regjeringen.no.

Uttalelsene er offentlige etter offentleglova og vil bli publisert.

 

Med hilsen

Lise Lehrmann
avdelingsdirektør
                                                          Marte Trægde Hauger
                                                          utredningsleder 

Actis – Rusfeltets samarbeidsorgan

Advokatforeningen

Alternativ til Vold

Amnesty International (norsk avdeling)

Anonyme Alkoholikere

Arbeids- og velferdsdirektoratet

Barne- ungdoms- og familieetaten (Bufetat)

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Barneombudet

Barnesakkyndig kommisjon

Bergen forsvarerforening

Blå Kors, Norge

Datatilsynet

De regionale kompetansesentrene på rusfeltet (KORUS)

Den norske dommerforening

Den norske legeforening

Departementene

Det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen

Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo

Det juridiske fakultet ved Universitetet i Tromsø

Digitaliseringsdirektoratet

Direktoratet for e-helse

Domstoladministrasjonen

Elevorganisasjonen

Fafo

Fagrådet – Rusfeltets hovedorganisasjon

Familievernkontorene

Fellesorganisasjonen (FO)

Folkehelseinstituttet (FHI)

For Fangers Pårørende (FFP)

Forandringsfabrikken

Forsvarergruppen

Forum for barnekonvensjonen (FFB)

Frelsesarmeens barn og unge (FAbU)

Frelsesarmeens barne- og familievern

Frivillighet Norge

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO)

Fylkeskommunene

Gatejuristen

Generaladvokaten

Helsedirektoratet

Hovedverneombudet for kriminalomsorgen

Høyesterett

Ideelt Barnevernsforum

Institutt for aktiv psykoterapi (IAP)

Institutt for barne- og ungdomspsykoterapi (IBUP)

Institutt for gruppeanalyse og gruppepsykoterapi (IGA)

Institutt for helse og samfunn (HELSAM)

Institutt for kriminologi og rettssosiologi, Universitetet i Oslo

Institutt for mentalisering

Institutt for pedagogikk og livslang læring, NTNU                                                                  Institutt for psykologi, NTNU

Institutt for psykoterapi

Institutt for samfunnsforskning (ISF)

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi)

Ivareta – pårørende berørt av rus

Juridisk rådgivning for kvinner (JURK)

Jussbuss

Jussformidlingen i Bergen

Jusshjelpa i Nord-Norge

Kirkelig ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep

Kirkens Bymisjon

Kommunene

Kompetansenettverk for kvalitet i barnevern (KIB)

Kontoret for voldsoffererstatning

Kriminalomsorgens Lederforbund (KLF)

Kriminalomsorgens utdanningssenter (KRUS)

Kriminalomsorgens Yrkesforbund (KY)

Kriminalomsorgsdirektoratet

Kriminalomsorgsregionene

KRIPOS

KS – kommunesektorens organisasjon

Lagmannsrettene

Landsforeningen for barnevernsbarn

Landsforeningen for voldsofre

Landsorganisasjonen i Norge (LO)

Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU)

Likestillings- og diskrimineringsombudet

Longyearbyen lokalstyre

NA – Anonyme Narkomane

Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten

Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid (NAPHA)

Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS)

Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge (NUBU)

Nordlandsforskning

Norges Institusjon for menneskerettigheter (NIM)

Norges Juristforbund

Norges Politilederlag (NPL)

Norges Røde Kors

Norsk barne- og ungdomspsykiatrisk forening

Norsk Barnevernlederorganisasjon (NOBO)

Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund (NFF)

Norsk forening for kriminalreform (KROM)

Norsk fosterhjemsforening

Norsk Psykologforening

Norsk Tjenestemannslag (NTL)

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

Organisasjonen for barnevernsforeldre

Personvernnemda

Politidirektoratet

Politidistriktene

Politijuristene

Politiets Fellesforbund

Politiets kriminalitetsforebyggende forum (PKF)

Politiets sikkerhetstjeneste (PST)

Politihøgskolen

Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo

Redd Barna

Regionale ressurssentre om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS)

Regionssentrene for barn og unges psykiske helse (RBUP)

Regjeringsadvokaten

Rettspolitisk forening

Rettssenteret

Riksadvokaten

Rusmisbrukernes interesseorganisasjon (RIO)

Rådet for psykisk helse

SAFO – samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner

Sametinget

Samfunnsviterne

Sekretariatet for konfliktrådene

Sentralenheten for fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker

Statens barnehus

Statens helsetilsyn

Statens sivilrettsforvaltning

Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten

Statped

Statsadvokatembetene

Statsadvokatenes forening

Statsforvalterne 

Stiftelsen Albatrossen Ettervernsenter

Stiftelsen Barnas Rettigheter

Stiftelsen Menneskerettighetshuset (Human Rights House Foundation)

Stiftelsen Retretten

Stiftelsen Rettferd

Stine Sofies Stiftelse

Stortingets ombudsmann for forvaltningen (Sivilombudet)

Straffedes organisasjon i Norge (SON)

Straffelovrådet

Støttesentrene for kriminalitetsutsatte

Tilsynsrådene for kriminalomsorgen

Tingrettene

UNICEF Norge

Ungdom og fritid

Unge funksjonshemmede

Utdanningsdirektoratet

Utlendingsdirektoratet

Velferdsforskningsinstituttet NOVA

WayBack

ØKOKRIM