Pressemeldinger

Vil at unge lovbrytere skal dømmes raskere

Justis- og beredskapsdepartementet sender i dag ut et oppdrag om å utrede etablering av hurtigspor for behandling av straffesaker mot unge lovbrytere i Oslo.

– Unge som begår kriminalitet skal møtes med en rask reaksjon. Lang ventetid mellom lovbrudd og reaksjon kan være en stor belastning både for fornærmede og pårørende. Det er også en risiko for at ungdommen begår nye lovbrudd, derfor må det komme en rask reaksjon. Rask straffesaksbehandling vil kunne bidra til å hindre tilbakefall og rekruttering til kriminelle nettverk, sier justis- og beredskapsminister Emilie Mehl (Sp).

Emilie Enger Mehl har nå bedt Domstoladministrasjonen, i samarbeid med Politidirektoratet, Kriminalomsorgsdirektoratet, Riksadvokaten og Sekretariatet for konfliktrådene, om å utrede etablering av et hurtigspor for behandling av straffesaker, fortrinnsvis ved Oslo tingrett. Utredningen skal leveres innen utgangen av året og vil danne grunnlag for den videre oppfølgningen i departementet.

– Regjeringen har nylig lagt frem forslag til endringer i reaksjonene ungdomsstraff og ungdomsoppfølging. Forslagene skal blant annet sikre raskere iverksettelse av straff og at domstolene har flere handlingsalternativer ved idømmelse og brudd. Flere har pekt på behovet for å legge til rette for raskere behandling av saker mot unge lovbrytere. For oss har det vært viktig å lytte til disse signalene.