Arbeid, pensjon og inntekt i den eldre befolkningen

Rapport fra pensjonspolitisk arbeidsgruppe 2024

Rapporten publiseres årlig av Pensjonspolitisk arbeidsgruppe, og beskriver hovedtrekk ved utviklingen i uttak av pensjon, yrkesaktivitet og inntekt i den eldre befolkningen. 

Ved utgangen av 2023 mottok om lag 1 040 000 personer alderspensjon fra folketrygden. Antall mottakere av alderspensjon har vokst sterkt fra 2011 til 2023, men den årlige veksten har avtatt noe over tid. Det er om lag 80 700 flere alderspensjonister i 2023 enn i 2019.

Folketrygdens utgifter til alderspensjon utgjorde nær 297 mrd. kroner i 2023. Siden pensjonsreformen ble innført har det at flere har tatt ut alderspensjon tidlig bidratt til økte utgifter, mens endret indeksering og levealdersjustering av pensjonene har trukket i retning av lavere utgifter. I 2023 er det anslått at pensjonsreformen har bidratt til å redusere utgiftene til alderspensjon med 9 mrd. kroner, sammenlignet med om pensjonsreformen ikke hadde blitt innført.

Realverdien av alderspensjon fra folketrygden har de siste årene hatt en svak utvikling, som følge av lav gjennomsnittlig reallønnsvekst for arbeidstakere. Minstepensjonen har hatt en bedre utvikling, bl.a. som følge av særskilte tillegg i minstepensjonen til enslige. 2023 var et godt år for alderspensjonistene, og både de med gjennomsnittlig alderspensjon og de med minsteytelser fikk økt kjøpekraft.

I perioden 2019–2023 var det en nedgang i andelen av befolkningen i alderen 62–66 år som mottar uføretrygd, mens andelen som mottar arbeidsavklaringspenger har økt noe. 

Andelen medlemmer i private tjenestepensjonsordninger som omfattes av innskuddsordninger stiger og er nå på 94 prosent. Andelen medlemmer i private tjenestepensjonsordninger som er tilknyttet en ordning som tilsvarer minstekravet på 2 prosent av lønn opptil 12 G er 20 prosent.

Andelen lønnstakere i 2023 er høyere enn for fem år siden for alle aldersgruppene fra 60 til 74 år. Det siste året har andelen lønnstakere i aldersgruppen 61 år hatt en nedgang på 0,1 prosentpoeng, mens det har vært en økning i andelen lønnstakere for de resterende aldersgruppene; fra 0,3–1,3 prosentpoeng.

For aldersgruppen 60 år og eldre sett samlet, har realveksten i samlet inntekt etter skatt vært på om lag 3 prosent i perioden 2012–2022, som er noe svakere enn realveksten for aldersgruppen 40–59 år. Både nivået på og sammensetningen av inntekten endrer seg med økende alder etter 62 år. Samlet inntekt går klart ned med alder og mye av nedgangen skyldes at yrkesinntekten faller med alder.