Rapportar, planar og strategiar

Rapportar blir ofte laga av forskarar og eksterne utval på oppdrag for departementa. Dei kan mellom anna omfatte analysar og kartleggingar. Planar og strategiar blir ofte laga av eit eller fleire departement.

Viser 21-40 av 4019 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • To nye notater fra Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi

  Mars 2021

  15.03.2021 Rapport Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Teknisk beregningsutvalg for kommunal- og fylkeskommunal økonomi (TBU) har sendt over to notater til konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS til møtet som avholdes 15. mars 2021.

 • Nasjonal alkoholstrategi (2021–2025). En helsefremmende og solidarisk alkoholpolitikk.

  11.03.2021 Plan/strategi Helse- og omsorgsdepartementet

  Regjeringen viderefører hovedlinjene i alkoholpolitikken, og foreslår flere nye tiltak for å sikre at vi når målet om reduksjon av det skadelige alkoholforbruket.

 • Frå båsfjøs til lausdrift: Kva vil det koste?

  10.03.2021 Rapport Landbruks- og matdepartementet

  På oppdrag frå Landbruks- og matdepartementet (LMD) har NIBIO berekna investeringsbehovet i mjølkeproduksjon som følgje av endra krav til storfehald som trer i kraft i 2034.

 • Riktige legemidler til rett pris

  Områdegjennomgang av legemidler under folketrygden

  09.03.2021 Rapport Helse- og omsorgsdepartementet, Finansdepartementet

  Vista Analyse, i samarbeid med EY, har på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet og Finansdepartementet utarbeidet et kunnskapsgrunnlag og vurdert mulige tiltak som kan bidra til å begrense utgiftsveksten til legemidler under folketrygden

 • Norge i Europa. Regjeringens arbeidsprogram for samarbeidet med EU 2021

  09.03.2021 Plan/strategi Utenriksdepartementet

  - Dette arbeidsprogrammet viser hvordan vi vil følge opp de viktigste EU-sakene framover, fordi vi er avhengige av og tjent med internasjonale og forutsigbare spilleregler. Og det er nettopp det EØS-avtalen gir oss: forutsigbarhet, felles regler og

 • Rapport om arbeidsgiverorganisering og tariffavtaler

  09.03.2021 Rapport Arbeids- og sosialdepartementet

  Fafo har utarbeidet en rapport om kollektiv organisering og holdninger til tariffavtaler blant arbeidsgivere. Rapporten er utarbeidet på oppdrag fra Arbeids- og sosialdepartementet.

 • Bedre helse, bedre liv

  09.03.2021 Plan/strategi Utenriksdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet

  Regjeringen ønsker å bidra i kampen mot ikke-smittsomme sykdommer i lavinntektsland. Arbeidet vil inngå i det helserettede utviklings­samarbeidet og bidra til å oppfylle flere av FNs bærekraftsmål. Strategien legger et løp for dette arbeidet for

 • Rapport om omfang og særtrekk ved organisering i franchise og konsern

  03.03.2021 Rapport Arbeids- og sosialdepartementet

  Fafo har utarbeidet en rapport om omfang og særtrekk ved organiseringer i franchise og konsern i privat tjenesteyting. Rapporten er utarbeidet på oppdrag fra Arbeids- og sosialdepartementet

 • Brukertest av arealprofiler

  24.02.2021 Rapport Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  På oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet har Asplan Viak og Overhaus gjennomført brukertest av arealprofiler.

 • Rapport om økonomiske mislighetssaker 2020

  Sentral kontrollenhet, Utenriksdepartementet

  22.02.2021 Rapport Utenriksdepartementet

  I 2020 registrerte Sentral kontrollenhet 75 nye saker. I samme periode ble 75 saker avsluttet. Av disse ble 44 avsluttet med reaksjon, alle knyttet til programområde 03 Internasjonal bistand. Det ble tilbakebetalt 10,7 millioner kroner, skriver

 • Konsekvensutredning av forslag til ny åpenhetslov

  22.02.2021 Rapport Barne- og familiedepartementet

  Barne- og familiedepartementet har gitt Oslo Economics, sammen med KPMG, i oppdrag å fremskaffe en konsekvensanalyse som konkretiserer og tallfester de økonomiske og administrative konsekvensene for forskjellige virksomheter i næringslivet som følge

 • Utredning av byggskadeforsikring og - register

  Menon-publikasjon nr. 119/2020/ Actecan. Rapport utarbeidet for Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  17.02.2021 Rapport Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  I februar 2020 leverte Byggkvalitetutvalget sine anbefalinger om hvordan man i større grad kan sikre forsvarlig byggkvalitet og seriøsitet i bygge- og anleggsnæringen. Kommunal- og moderniseringsdepartementet arbeider nå med å følge opp

 • Utredning av kvalifikasjonskrav i bygge- og anleggsbransjen

  Oslo Economics. Rapport utarbeidet for Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  17.02.2021 Rapport Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  I februar 2020 leverte Byggkvalitetutvalget sine anbefalinger om hvordan man i større grad kan sikre forsvarlig byggkvalitet og seriøsitet i bygge- og anleggsnæringen. Kommunal- og moderniseringsdepartementet arbeider nå med å følge opp

 • Utvikling av simultan modell for kommunenes utgifter

  15.02.2021 Rapport Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Prosjekt om beregningsmetoder i utgiftsutjevningen i inntektssystemet for kommunene. Rapport fra Senter for økonomisk forskning.

 • Uten fagarbeidere – ingen matnasjon

  Rapport fra Rådgivende utvalg for rekruttering til mat- og måltidsbransjen

  15.02.2021 Rapport Landbruks- og matdepartementet

  Rekruttering til mat- og måltidsbransjen, en lite kjent karrierevei

 • Evaluering av forsøksordning med statlig finansiering av kommunale helse- og omsorgstjenester

  12.02.2021 Rapport Helse- og omsorgsdepartementet

  Dette er den femte hovedrapporten i følgeevalueringen av forsøksordningen med statlig finansiering av kommunale helse- og omsorgstjenester. Rapporten er utarbeidet på oppdrag for Helsedirektoratet.

 • Matnasjonen Norge

  12.02.2021 Plan/strategi Landbruks- og matdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet

  Regjeringens strategi for Matnasjonen Norge. Strategien samler og synliggjør koblinger mellom næringspolitikken på matområdet og helse- og folkehelsepolitikken.

 • KMDs database for kommunale organisasjonsdata – statusrapport etter første datainnsamlingsrunde

  10.02.2021 Rapport Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Ideas2evidence, i samarbeid med Universitetet i Bergen og NORCE, gjennomfører datainnsamling til Kommunal- og moderniseringsdepartementets database for kommunale organisasjonsdata (organisasjonsdatabasen). Statusrapporten inneholder resultater etter

 • Nasjonal strategi for urbant landbruk

  09.02.2021 Plan/strategi Landbruks- og matdepartementet

  Regjeringen lanserte 9. februar 2021 en nasjonal strategi for urbant landbruk.

 • Strategi mot arbeidslivskriminalitet (2021–)

  08.02.2021 Plan/strategi Arbeids- og sosialdepartementet, Barne- og familiedepartementet, Finansdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Kunnskapsdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Samferdselsdepartementet, Statsministerens kontor, Utenriksdepartementet

  Den reviderte strategien mot arbeidslivskriminalitet ble lagt fram i regjeringens kontaktutvalg med partene i arbeidslivet 8. februar.