Rapportar, planar og strategiar

Rapportar blir ofte laga av forskarar og eksterne utval på oppdrag for departementa. Dei kan mellom anna omfatte analysar og kartleggingar. Planar og strategiar blir ofte laga av eit eller fleire departement.

Viser 21-40 av 3914 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Utsatte barn og unges tjenestetilbud under Covid-19 pandemien

  Statusrapporter

  01.10.2021 Rapport Barne- og familiedepartementet

  Det er satt ned en gruppe som skal gi et helhetlig kunnskapsgrunnlag om konsekvensene som iverksatte smitteverntiltak har for sårbare barn og unge, og vurdere tiltak som kan bøte på disse konsekvensene.

 • Rapporter om økonomiske mislighetssaker

  30.09.2021 Rapport Utenriksdepartementet

  Fire ganger i året legger Sentral kontrollenhet i Utenriksdepartementet fram en oversikt over saker der det er varslet mistanke om økonomiske misligheter, tiltak og status for oppfølging.

 • Årsakene til kvikkleireskredet i Gjerdrum 2020

  Rapport fra ekspertutvalg

  29.09.2021 Rapport Olje- og energidepartementet

  Avgitt 29. september 2021

 • Tjenestekjeder i kunnskapssektoren 2021

  Rapport fra faggruppen for tjenestekjeder

  22.09.2021 Rapport Kunnskapsdepartementet

  Kunnskapssektoren har en kompleks oppgaveportefølje og et bredt spekter av brukergrupper. Faggruppen for tjenestekjeder i Kunnskapsdepartementets sektor ble etablert i 2019 som et initiativ for å identifisere og foreslå tjenestekjeder. Ved å

 • Rapport om E-konsultasjon og sykmelding

  Undersøkelse av erfaringer med unntak fra krav til personlig fremmøte under covid-19-pandemien

  17.09.2021 Rapport Arbeids- og sosialdepartementet

  Nasjonalt senter for e-helseforskning fikk i oppdrag fra Arbeids- og sosialdepartementet å undersøke erfaringer og konsekvenser av økt digital kontakt mellom fastleger og pasienter under Covid-19-pandemien. Rapporten presenterer funnene.

 • Rapport om rettsregler om lønns- og arbeidsvilkår i luftfarten

  14.09.2021 Rapport Samferdselsdepartementet

  Denne utredningen handler om hvilke lønns- og arbeidsvilkår som gjelder i luftfarten for besetningsmedlemmer med ulik grad av tilknytning til Norge.

 • Årsrapport for Handlingsplan for forebygging av selvmord

  Regjeringens Handlingsplan for forebygging av selvmord 2020-2025 ble lansert 10. september 2020, på Verdensdagen for forebygging av selvmord. Rapporten fra første driftsåret. Under følger beskrivelse av arbeidet som er startet opp i det første driftsåret

  10.09.2021 Rapport Helse- og omsorgsdepartementet

  Dette er en statusrapport for regjeringens handlingsplan for forebygging av selvmord, som ble lansert 10. september 2020. Rapporten viser arbeidet som er startet opp i det første driftsåret.

 • Strategi for digital omstilling i universitets- og høyskolesektoren

  10.09.2021 Plan/strategi Kunnskapsdepartementet

  Den raske digitaliseringen under pandemien har vist at mye gjenstår før digitale verktøy gir den økningen i kvalitet i utdanningen vi ønsker. Samtidig ligger det et stort potensial i å utnytte digitale verktøy bedre i universitets- og

 • Strategi for et mer likestilt utdannings- og arbeidsmarked 2021-2024

  10.09.2021 Plan/strategi Kulturdepartementet, Kunnskapsdepartementet

  Strategien beskriver regjeringens politikk for et mer likestilt utdannings- og arbeidsmarked for perioden 2021-2024 og viser hvilken retning regjeringen har for dette arbeidet framover. Strategien er et utgangspunkt for videre arbeid og vil

 • Rapport om samarbeid mellom Nav og helsetjenesten om individuell jobbstøtte

  10.09.2021 Rapport Arbeids- og sosialdepartementet

  Forskningsinstituttet Norce har undersøkt samarbeidet mellom NAV og helsetjenesten om Individuell jobbstøtte (IPS). IPS er en anerkjent, internasjonal metode innen arbeidsrettet rehabilitering, der jobbspesialister samarbeider med behandlere i

 • Handlingsplan for ville bestandar av atlantisk laks

  10.09.2021 Planar/strategi Klima- og miljødepartementet

  Regjeringa sin handlingsplan viser dei viktigaste overordna prioriteringane og tiltaka for regjeringa innanfor dette feltet i åra som kjem.

 • Rapport: Kartlegging av støtte- og tilskuddsordninger for digital kompetanse og deltakelse

  09.09.2021 Rapport Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Rambøll har på oppdrag for KMD kartlagt støtte- og tilskuddsordninger som har til formålå øke befolkningens digitale kompetanse og deltakelse. Kartleggingen inkluderer også alletype organisasjoner som jobber med digital kompetanse og deltakelse i

 • Digital hele livet

  09.09.2021 Plan/strategi Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Nasjonal strategi for økt digital deltakelse og kompetanse i befolkningen

 • Handlingsplan for bærekraftig bruk av plantevernmidler 2021-2025

  08.09.2021 Plan/strategi Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matdepartementet har fastsatt revidert Handlingsplan for bærekraftig bruk av plantevernmidler. Planen gjelder i perioden 2021-2025.

 • Evaluering av inkluderingsdugnaden i det statlige tariffområdet

  06.09.2021 Rapport Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  På oppdrag for Kommunal- og moderniseringsdepartementet har Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) foretatt en følgeevaluering av inkluderingsdugnaden i det statlige tariffområdet.

 • Strategi for scenekunst 2021-2025

  06.09.2021 Plan/strategi Kulturdepartementet

  Strategien tar for seg profesjonelt teater, dans og opera. I strategien fremmes tiltak for å sikre forutsigbarhet for flere av aktørene i det frie feltet. Strategien berører også temaet omstilling, utvikling og digitalisering på scenekunstfeltet.

 • Regjeringens idrettsstrategi: Sterkere tilbake - En mer inkluderende idrett

  03.09.2021 Plan/strategi Kulturdepartementet

  Strategien tar utgangspunkt i gjeldende mål og målgrupper i idrettspolitikken. Alle som ønsker det skal ha mulighet til å delta i idrett eller drive fysisk aktivitet. Samtidig er barn og ungdom (6-19 år) og personer med funksjonsnedsettelse

 • Rett på nett

  Nasjonal strategi for trygg digital oppvekst

  03.09.2021 Rapport Barne- og familiedepartementet

  Formålet med strategien for trygg digital oppvekst er å utvikle overordnet, framtidsrettet og helhetlig politikk på området. Strategien peker på positive sider og muligheter ved barn og unges internettbruk, men også risikoer og utfordringer.

 • Norske lokalpolitikeres erfaringer med trusler, hatytringer og plagsomme henvendelser

  Noen resultater fra en spørreundersøkelse i november 2020

  31.08.2021 Rapport Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Dette notatet presenterer noen få funn fra en spørreundersøkelse om trusler, hatefulle ytringer og andre plagsomme henvendelser blant norske lokalpolitikere. Spørreundersøkelsen er del av en større undersøkelse om lokalpolitikeres arbeidsvilkår.

 • Samordning mellom plan- og bygningsloven og utvalgte sektorlover

  30.08.2021 Rapport Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Oslo Economics har på vegne av Kommunal- og moderniseringsdepartementets planavdeling utarbeidet en rapport om praktiseringen av samordningen mellom planlegging etter plan- og bygningsloven og akvakulturloven, mineralloven og luftfartsloven.