Rapportar, planar og strategiar

Rapportar blir ofte laga av forskarar og eksterne utval på oppdrag for departementa. Dei kan mellom anna omfatte analysar og kartleggingar. Planar og strategiar blir ofte laga av eit eller fleire departement.

Viser 21-40 av 3876 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Forskningsstrategi for utenrikstjenesten og Norad 2017-2024

  19.09.2017 Plan/strategi Utenriksdepartementet

  Utenriksdepartementets og Norads nye forskningsstrategi skal bidra til mer systematisk og målretta arbeid med forskning og utvikling (FoU) i UD, Norad og ved utenriksstasjonene.

 • Digitaliseringsstrategi for universitets- og høyskolesektoren

  19.09.2017 Rapport Kunnskapsdepartementet

  Strategi for digitalisering i høyere utdanning og forskning 2017 - 2021.

 • Psykisk utviklingshemmede i inntektssystemet

  18.09.2017 Rapport Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Agenda Kaupang og Oslo Economics har på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet utarbeidet rapporten Psykisk utviklingshemmede i inntektssystemet.

 • Forskningsbarometeret 2017

  13.09.2017 Rapport Kunnskapsdepartementet

  Forskningsbarometeret inneholder statistikk og indikatorer om forskning og innovasjon.

 • Education at a Glance 2017

  «Education at a Glance» er OECDs årlige indikatorrapport for utdanningssektoren. Rapporten sammenligner OECD-landene blant annet når det gjelder bruk av ressurser til utdanning, deltagelse i utdanning og resultater av utdanning.

  12.09.2017 Rapport Kunnskapsdepartementet

  Sammendrag av de norske resultatene finner du her (PDF). Hele rapporten kan du lese på OECDs nettsider. OECD (Organisassjonen for økonomisk samarbeid og utvikling) består av 35 land som kjennetegnes ved velutviklet markedsøkonomi og

 • Sammen om kunnskapsløft for oral helse

  Forsknings- og innovasjonsstrategi på tannhelsefeltet (2017 -2027)

  07.09.2017 Rapport Helse- og omsorgsdepartementet

  I «Regjeringa sin handlingsplan for oppfølging av HelseOmsorg21-strategien, Forskning og innovasjon i helse og omsorg (2015-2018)»,ble det fremholdt at regjeringen forventer et kraftig løft for forskning og innovasjon innenfor helse og omsorg.

 • Strategi for kompetanse og rekruttering i barnehagen

  06.09.2017 Plan/strategi Kunnskapsdepartementet

  Strategiens mål er å rekruttere og beholde flere barnehagelærere og ansatte med relevant kompetanse for arbeid i barnehagen, heve kompetansen for alle ansatte som jobber i barnehagen og øke statusen for arbeidet.

 • Kompetanse for fremtidens barnehage. Revidert kompetansestrategi for kompetanse og rekruttering 2018-2022

  05.09.2017 Plan/strategi Kunnskapsdepartementet

  Revidert kompetansestrategi skal støtte opp om arbeidet med rekruttering og kompetanseutvikling, og er en videreføring og videreutvikling av Kompetanse for framtidens barnehage 2014 - 2020.

 • Strategi for bekjempelse av hvitvasking, finansiering av terror og finansiering av spredning av masseødeleggelsesvåpen

  04.09.2017 Plan/strategi Justis- og beredskapsdepartementet

  Strategidokumentet er regjeringens første samlede strategi for bekjempelse avhvitvasking, finansiering av terror og finansiering av spredning avmasseødeleggelsesvåpen.

 • Nytt fra EU-delegasjonen om kommunal- og regionalpolitikk (5/2017)

  Nyhetsbrev fra kommunal- og regionalråd ved den norske EU-delegasjonen.

  04.09.2017 Rapport Utenriksdepartementet

  I årets femte utgave av nyhetsbrevet kan du blant annet lese om at Europakommisjonen varsler reform av investeringspolitikken i byer og regioner. Norske fylker gjør det bedre på innovasjonsmålingene, men det må ikke bli noen sovepute fordi EU

 • Verda som marknad

  04.09.2017 Plan/strategi Nærings- og fiskeridepartementet

  Regjeringa sin strategi for eksport og internasjonalisering

 • Privat AFP i 1949-kullet

  01.09.2017 Rapport Arbeids- og sosialdepartementet

  SSB har utarbeidet en ny artikkel om inntektssammensetning blant personer i 1949-kullet som mottar ny privat AFP m.v.

 • Strategi for småflyverksemda i Noreg

  31.08.2017 Planar/strategi Samferdselsdepartementet

  Regjeringa legg med dette fram ein strategi for småflyverksemda i Noreg. Føremålet med strategien er å gi ei oversikt over småflyverksemda og dei utfordringane verksemda står overfor.

 • Felles handlingsplan for Kina og Norge om samarbeid innen forskning, teknologi og innovasjon

  31.08.2017 Plan/strategi Kunnskapsdepartementet

  Norge og Kina undertegnet en felles handlingsplan for å styrke samarbeidet innen forskning, teknologiutvikling og innovasjon i perioden 2017-2020.

 • Fra bostøtte til programarbeid: En evaluering av statens boligsosiale virkemidler

  Vista Analyse AS Rapport 2017/20

  29.08.2017 Rapport Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Vista Analyse har på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) evaluert de boligsosiale virkemidlene. Evalueringen har tatt utgangspunkt i hovedmål 2 for bolig- og bygningspolitikken: "Vanskeligstilte på boligmarkedet skal kunne

 • Framtid, fornyelse og digitalisering

  25.08.2017 Plan/strategi Kunnskapsdepartementet

  Digitaliseringsstrategi for grunnopplæringen 2017-2021

 • Status for oppfølging av revidert strategi mot arbeidslivskriminalitet

  Oppdatert per 25. august 2017

  25.08.2017 Rapport Arbeids- og sosialdepartementet, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Kunnskapsdepartementet, Finansdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet

  Den reviderte strategien mot arbeidslivskriminalitet ble lagt fram 13. februar 2017. Denne statusrapporten gir en oversikt over status for gjennomføringen av tiltakene i den reviderte strategien. Rapporten er oppdatert pr. 25. august 2017.

 • Mestre hele livet

  25.08.2017 Plan/strategi Helse- og omsorgsdepartementet

  De fleste av oss snakker både høyt og tydelig når det handler om fysiske smerter og plager. Men når det handler om angst eller vonde tanker, blir mange av oss både lavmælte og fåmælte.

 • Tyskland-strategien

  22.08.2017 Plan/strategi Kunnskapsdepartementet

  Tyskland er Norges viktigste partner i Europa, og Kunnskapsdepartementet følger opp regjeringens Tysklandsstrategi med en egen tiltaksplan for Tyskland.

 • Benchmarking i staten

  Anbefaling av parametere, nøkkeltall og løsning

  18.08.2017 Rapport Finansdepartementet

  Å sammenligne ressursinnsats er vanlig i andre sektorer, men er ikke benyttet mellom statlige virksomheter. Det er behov for å etablere muligheter for å sammenligne slike kostnader også i staten.