Rapportar, planar og strategiar

Rapportar blir ofte laga av forskarar og eksterne utval på oppdrag for departementa. Dei kan mellom anna omfatte analysar og kartleggingar. Planar og strategiar blir ofte laga av eit eller fleire departement.

Viser 21-40 av 4108 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Frivillighet, klasse og sosial ulikhet: Norsk frivillighet i et klasseperspektiv

  Av Ivar Eimhjellen og  Audun Fladmoe, Senter for forskning på sivilsamfunn & frivillig sektor, 2020-1

  24.02.2020 Rapport Kulturdepartementet

  Sosial ulikhet i frivillig innsats i Norge undersøkes i forhold til utdanningsretning, yrke, familiebakgrunn og kjennetegn ved sosiale nettverk. Det undersøkes også hvordan ulike former for ressurser (kulturelle, økonomiske, sosiale) er knyttet til

 • Finansiering av frivillighet - Frivillig sektors økonomi og lokallagenes rammevilkår

  Av Daniel Arnesen, Senter for forskning på sivilsamfunn & frivillig sektor, 2020-6

  24.02.2020 Rapport Kulturdepartementet

  Rapporten undersøker hvilke endringer som har skjedd i frivillig sektors økonomi, og hvordan kommunal frivillighetspolitikk, i samspill med den statlige politikken på feltet, påvirker rammevilkårene til lokale frivillige organisasjoner.

 • Rapport fra CEM Benchmarking om SPN i 2018

  Statens pensjonsfond Norge (SPN)

  21.02.2020 Rapport Finansdepartementet

  Det kanadiske konsulentfirmaet CEM Benchmarking Inc. (CEM) utarbeider på oppdrag fra Finansdepartementet en årlig rapport som sammenligner forvaltningskostnader for SPN med andre fond internasjonalt. Rapporten for 2018 tyder på at

 • Rapport fra CEM Benchmarking om SPU i 2018

  Statens pensjonsfond utland (SPU)

  21.02.2020 Rapport Finansdepartementet

  Det kanadiske konsulentfirmaet CEM Benchmarking Inc. (CEM) utarbeider på oppdrag fra Finansdepartementet en årlig rapport som sammenligner forvaltningskostnader for SPU med andre fond internasjonalt. Rapporten for 2018 tyder på at

 • Vedlegg: Sentrale EU- og EØS-saker i forvaltningen 2020

  20.02.2020 Plan/strategi Utenriksdepartementet

  Oversikten over sentrale EU- og EØS-saker i forvaltningen 2020 er et vedlegg til regjeringens arbeidsprogram for samarbeidet med EU i 2020.

 • Husdyrgjødsel til biogass

  Rapport fra arbeidsgruppe

  14.02.2020 Rapport Landbruks- og matdepartementet

  Gjennomgang av virkemidler for økt utnyttelse av husdyrgjødsel til biogassproduksjon

 • Rapport om bruk av lavutslippsmaterialer i bygg

  13.02.2020 Rapport Klima- og miljødepartementet

  NIBIO og Civitas har på oppdrag fra Klima- og miljødepartementet utarbeidet rapporten "Lavutslippsmaterialer i bygg - barrierer og muligheter".

 • Kartlegging av nærskipsfart

  Sammensetning, alder, lønnsomhet og utfordringer med flåtefornyelse

  12.02.2020 Rapport Nærings- og fiskeridepartementet

  På oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet har Menon Economics kartlagt utfordringer knyttet til finansiering av flåtefornyelse innen nærskipsfarten.

 • Norge i Europa. Regjeringens arbeidsprogram for samarbeidet med EU 2020

  11.02.2020 Plan/strategi Utenriksdepartementet

  Dette arbeidsprogrammet følger opp regjeringens strategi for samarbeidet med EU for perioden 2018-2021. Mens strategien beskriver regjeringens overordnede visjoner for samarbeidet med EU, inneholder arbeidsprogrammet regjeringens planer for

 • Arbeids- og sosialpolitikk i EU – status og utviklingstrekk Halvårsrapport 2. halvår 2019

  10.02.2020 Rapport Utenriksdepartementet

  Her følger halvårsrapport for andre halvår 2019 på arbeds- og sosialområdet i EU. Rapporten dekker blant annet utviklingstrekk på området, minstelønn, arbeidsmarkedssituasjonen i EU, formannskapets prioriteringer, Green Deal, etableringen av det

 • Kartgrunnlag for inndeling av norsk natur

  10.02.2020 Rapport Klima- og miljødepartementet

  Utredning av hvilke nasjonale, heldekkende kartgrunnlag vi har som kan brukes til å dele inn norsk natur i ulike kategorier.

 • Partnerskap i lærerutdanningene – et kunnskapsgrunnlag

  10.02.2020 Rapport Kunnskapsdepartementet

  Kunnskapsdepartementet har gitt Faglig Råd for Lærerutdanning i oppdrag å utrede og utvikle nasjonale rammer for partnerskap mellom lærerutdanningene, barnehager og skoler.

 • Sosialt entreprenørskap – Økt synlighet og større handlingsrom

  10.02.2020 Rapport Arbeids- og sosialdepartementet

  SESAM ved Universitetet i Sørøst-Norge har gjennomført en kartlegging av tiltak i de nordiske landene, Nederland og Skottland for å gjøre sosiale entreprenører synlige.

 • Forslag til ny romlov - Rett i bane

  06.02.2020 Rapport Nærings- og fiskeridepartementet

  Nærings- og fiskeridepartementet oppnevnte 15. januar 2019 et lovutvalg til å foreslå ny lov om aktivitet i verdensrommet. Her er utvalgets utredning.

 • 360 graders analyse av potensialet for nullutslippskjøretøy

  Kan NTP-målene nås?

  05.02.2020 Rapport Klima- og miljødepartementet

  Last ned TØI-rapporten (pdf) Denne rapporten analyserer mulighetene og betingelsene for å nå kjøretøymålene i Nasjonal Transportplan om at det bare skal selges nullutslipps kjøretøy i personbil, lette

 • Rapport fra Byggkvalitetutvalget - Forsvarlig Byggkvalitet

  Kompetanse, kontroll og seriøsitet

  05.02.2020 Rapport Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Byggkvalitetutvalget har vurdert tiltak for å sikre kvalitet og seriøsitet i bygge- og anleggsvirksomheten. Utvalget har vært ledet av professor Nils-Henrik von der Fehr, og leverer sin innstilling 5. februar 2020. Et viktig formål med utvalgets

 • Rapport som sammenligner barnevernet i fem land med Norge

  05.02.2020 Rapport Barne- og familiedepartementet

  På oppdrag fra Barne- og familiedepartementet har Centre for Research on Discretion and Paternalism ved Universitetet i Bergen sammenlignet barnevernssystemet i fem land med det norske systemet.

 • Planlagte saker til Stortinget vårsesjonen 2020

  31.01.2020 Plan/strategi Statsministerens kontor

  Oversikt over planlagte proposisjoner og meldinger fra regjeringen Solberg til Stortinget vårsesjonen 2020, sortert etter departementene.

 • Kartlegging av støtteordninger med negative konsekvenser for naturmangfold

  31.01.2020 Rapport Klima- og miljødepartementet

  Last ned rapporten (pdf) Rapporten er skrevet på oppdrag for Klima- og miljødepartementet. Prosjektet er gjennomført av Menon Economics, i samarbeid med Norsk institutt for naturforskning (NINA). Kristin

 • Rapportering for opptrappingsplanen mot vold og overgrep

  31.01.2020 Rapport Barne- og familiedepartementet

  Opptrappingsplanen mot vold og overgrep ble lagt fram i oktober 2016 og vedtatt av Stortinget i april 2017. Planen inneholder både tiltak for gi bedre hjelp til de berørte og tiltak for å kunne forebygge at vold og overgrep skjer.

Til toppen