Rapportar, planar og strategiar

Rapportar blir ofte laga av forskarar og eksterne utval på oppdrag for departementa. Dei kan mellom anna omfatte analysar og kartleggingar. Planar og strategiar blir ofte laga av eit eller fleire departement.

Viser 21-40 av 4010 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Arbeid, pensjon og inntekt i den eldre befolkningen

  Rapport fra Pensjonspolitisk arbeidsgruppe 2022

  21.06.2022 Rapport Arbeids- og inkluderingsdepartementet

  «Arbeid, pensjon og inntekt i den eldre befolkningen» er en årlig rapport fra Pensjonspolitisk arbeidsgruppe.

 • Kommunal planlegging er viktig for å nå klimamålene

  Rapport om verktøy for reduksjon av klimagassutslipp i planlegging etter plan- og bygningsloven

  20.06.2022 Rapport Kommunal- og distriktsdepartementet

  Norge har satt konkrete mål for å redusere utslipp av klimagasser, og forpliktet seg internasjonalt til å nå disse. For å nå målene må det gjennomføres tiltak på alle forvaltningsnivåer og i alle sektorer. Kommunene har en viktig rolle. Areal- og

 • Forbedringspotensial ved måling av effektivitet i kommunal sektor

  17.06.2022 Rapport Kommunal- og distriktsdepartementet

  Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU) ønsket et prosjekt som vurderer mulighetene for og den praktiske anvendbarheten av effektivitetsanalyser av offentlig tjenesteyting.

 • Kjennetegn ved barn og unge som begår kriminelle handlinger og virkninger av straff

  Oslo Economics, utarbeidet for JD

  16.06.2022 Rapport Justis- og beredskapsdepartementet

  Oppdraget var å undersøke kjennetegn ved barn og unge som begår kriminelle handlinger, hvilke straffereaksjoner de får og konsekvenser for livssituasjonen deres i etterkant. Analysene er i hovedsak basert på data fra Statistisk sentralbyrå,

 • Senarioer for fremtidens arbeidsliv i det statlige tariffområde

  16.06.2022 Rapport Kommunal- og distriktsdepartementet

  Rambøll har på vegne av Kommunal- og distriktsdepartementet og hovedsammenslutningene i staten utarbeidet fire scenarioer for fremtidens arbeidsliv i det statlige tariffområdet.

 • Statens lederlønnssystem – har det utspilt sin rolle?

  Rapport fra utvalg oppnevnt for å gjennomgå statens lederlønnssystem

  15.06.2022 Rapport Kommunal- og distriktsdepartementet

  Lederlønnsutvalget ble oppnevnt av Kommunal- og distriktsdepartementet 26. mars 2021. Utvalget fikk i mandat å gå gjennom lederlønnssystemet i staten, og foreslå eventuelle forbedringer. Den 22. februar 2022 fikk utvalget et tilleggsmandat om å

 • Sosial bærekraft i systemet for alderspensjon

  15.06.2022 Rapport Arbeids- og inkluderingsdepartementet

  Denne artikkelen, fra Statistisk sentralbyrå, tar for seg pensjonsreformens betydning for den sosiale bærekraften i systemet for alderspensjon.

 • Pensjon og kunnskap - Hva kan forklare variasjonen i folks kjennskap til pensjonssystemet

  15.06.2022 Rapport Arbeids- og inkluderingsdepartementet

  Dette notatet fra Fafo stiller spørsmål om hva folk i privat sektor vet om sine arbeidsmarkedsrelaterte pensjonsordninger.

 • Statens eierrapport 2021

  14.06.2022 Rapport Nærings- og fiskeridepartementet

  - Statens direkte eierskap i selskaper

 • Utredning av dataøkonomien i offentlig sektor

  14.06.2022 Rapport Kommunal- og distriktsdepartementet

  Agenda Kaupang har gjennomført utredningen av dataøkonomien i offentlig sektor på vegne av Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD). Formålet med utredningen har vært å identifisere sentrale utfordringer og muligheter knyttet til offentlig sektors

 • Samiske tall forteller 14

  09.06.2022 Rapport Kommunal- og distriktsdepartementet

  Faglig analysegruppe for samisk statistikk gir ut en årlig rapport med kommentert samisk statistikk. Rapporten bidrar til økt kunnskap som kan brukes av regjeringen og Sametinget i det samepolitiske arbeidet, både i konsultasjoner,

 • Læringsanalyse – noen sentrale dilemmaer

  Delrapport fra ekspertgruppen for digital læringsanalyse

  01.06.2022 Rapport Kunnskapsdepartementet

  Kunnskapsdepartementet nedsatte høsten 2021 en ekspertgruppe som skal vurdere bruken av digital læringsanalyse i grunnopplæringen, høyere yrkesfagligutdanning og høyere utdanning. Målet med arbeidet er bedre læring for elever og studenter.

 • Deling av industridata

  31.05.2022 Rapport Kommunal- og distriktsdepartementet

  Ekspertgruppens mandat har vært å vurdere og gi anbefalinger knyttet til juridiske, tekniske og forretningsmessige forhold rundt datadeling mellom næringslivsaktører i Norge, og peke på hvilken praksis som fremmer eller hinder deling og verdiskaping

 • Videreutvikling av Frivillighetsregisteret

  24.05.2022 Rapport Kultur- og likestillingsdepartementet

  Rapporten tar for seg tre temaområder: registreringsrett, bruken av Frivillighetsregisteret og forenklingstiltak.

 • Likestilling og mangfold i maritim næring og utdanning

  - En kartlegging

  18.05.2022 Rapport Nærings- og fiskeridepartementet

  Rapporten viser at det fremdeles er lav kvinneandel i maritim næring og at både strukturelle, kulturelle og praktiske barrierer kan forklare hvorfor ikke flere kvinner jobber i næringen.

 • Likestilling for alle

  Styrket innsats for inkludering av personer med nedsatt funksjonsevne i utviklingspolitikken (2022–2025)

  18.05.2022 Rapport Utenriksdepartementet

 • Muligheter og kostnader ved økning av utdanningskapasiteten i medisin

  Beslutningsgrunnlag

  12.05.2022 Rapport Kunnskapsdepartementet

  Dokumentet inneholder deler av det samlede kunnskaps- og vurderingsgrunnlaget for muligheter og kostnader ved økning av utdanningskapasiteten i medisin. Dokumentet inkluderer kostnadsberegninger innhentet fra universiteter og regionale helseforetak

 • Bostøtten - opprydning og forankring

  09.05.2022 Rapport Kommunal- og distriktsdepartementet

  Utredning fra en ekspertgruppe oppnevnt av det daværende Kommunal- og moderniseringsdepartementet 17. desember 2020. Avgitt til Kommunal- og distriktsdepartementet 9. mai 2022

 • Kostnadsanalyse desember 2021 bredbåndsdekning i ulike varianter

  Analyse for KMD

  09.05.2022 Rapport Kommunal- og distriktsdepartementet

  AnalysysMason har på vegne av Kommunal og moderniseringsdepartementet gjennomført en kostnadsanalyse av bredbåndsutbyggingder det ikke finnes dekning i dag. Dette dokumentet oppsummerer resultatene fra arbeidet.

 • Rapport om økonomiske mislighetssaker 1. kvartal 2022

  05.05.2022 Rapport Utenriksdepartementet

  I første kvartal 2022 registrerte Sentral kontrollenhet 33 nye saker, i hovedsak knyttet til mistanke om økonomiske misligheter, men også en relatert til mistanke om seksuell utnyttelse, misbruk og trakassering i tilknytning til