Rapportar, planar og strategiar

Rapportar blir ofte laga av forskarar og eksterne utval på oppdrag for departementa. Dei kan mellom anna omfatte analysar og kartleggingar. Planar og strategiar blir ofte laga av eit eller fleire departement.

Viser 21-40 av 4111 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Handlingsplan for styrket forvaltning av verneområdene

  23.06.2019 Plan/strategi Klima- og miljødepartementet

  Bakgrunnen for denne handlingsplanen er Stortingets behandling av Meld.st.18 (2015-2016) Friluftsliv - Natur som kilde til helse og livskvalitet. Der ba Stortinget regjeringen legge fram en handlingsplan for økt skjøtsel, kanalisering og

 • Evaluering av ordningen med akvakulturtillatelser til forskningsformål

  21.06.2019 Rapport Nærings- og fiskeridepartementet

  Deloitte AS har på oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet gjennomført en evaluering av ordningen med akvakulturtillatelser av laks og regnbueørret til forskningsformål.

 • Mat, mennesker og miljø

  21.06.2019 Planar/strategi Utenriksdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet

  Med denne handlingsplanen vil regjeringen styrke innsatsen for økt bærekraftig matproduksjon, god ernæring, jobb- og verdiskaping samt kapasitetsbygging og godt styresett. Vi skal spesielt arbeide for å nå småskalabønder og -fiskere, med et særlig

 • Handlingsplan for grønn skipsfart

  20.06.2019 Plan/strategi Klima- og miljødepartementet, Finansdepartementet, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Olje- og energidepartementet, Samferdselsdepartementet, Utenriksdepartementet

  Vi skal bidra til en bærekraftig sjøfart for det 21. århundret.

 • Vurdering av organisasjonsform for Sámi Giellagáldu - Nordisk fag- og ressurssenter for samiske språk

  19.06.2019 Rapport Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Rapport fra arbeidsgruppe som har sett på hvordan en varig organisasjonsmodell for Sámi Giellagáldu kan utformes.

 • Rapport om Stad skipstunnel

  19.06.2019 Rapport Samferdselsdepartementet

  Kystverket har på bestilling fra Samferdselsdepartementet fått utarbeidet en rapport som gjennomgår prosjektløsninger og kostnadsanslag for Stad skipstunnel.

 • Rapport om beskyttelse av barn mot seksuelt misbruk og utnytting

  18.06.2019 Rapport Barne- og familiedepartementet

  Europarådets konvensjon om vern av barn mot seksuell utnytting og seksuelt misbruk trådde i kraft 1. oktober 2018. Norge har nå oversendt sin første rapport om gjennomføring av konvensjonen til Europarådet.

 • Styringsdokument for arbeidet med samfunnssikkerhet i Kunnskapsdepartementets sektor

  17.06.2019 Rapport Kunnskapsdepartementet

  Det norske samfunnet oppleves som trygt for de fleste av oss. Likevel inntreffer det fra tid til annen hendelser som rokker ved denne tryggheten. Det kan være store ulykker, ekstremvær og flom, klimaproblemer, eller tilsiktede handlinger fra

 • Regjeringas Tyskland-strategi 2019

  13.06.2019 Planar/strategi Utenriksdepartementet

  Utanriksminister Ine Eriksen Søreide presenterte regjeringas oppdaterte Tyskland-strategi saman med Tysklands utanriksminister Heiko Maas på eit ope møte i Oslo 14. juni 2019. På møtet vart også stortingsmeldinga om Noregs rolle og interesser i

 • Strategi for kultur og reiseliv - Noreg som attraktiv kulturdestinasjon

  13.06.2019 Planar/strategi Kulturdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet

  Med denne strategien ønsker vi å styrke Noreg sin posisjon som kulturdestinasjon. Vi ønsker at både norske og utanlandske reisande skal ha med seg ein bit av kultur-Noreg når dei reiser heim, og at Noreg skal vere eit land dei vil oppleve meir av.

 • Scenarioer for offentlig sektor i 2040

  Utarbeidet i forbindelse med stortingsmelding om innovasjon i offentlig sektor

  12.06.2019 Rapport Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Her presenteres fire mulige framtider for offentlig sektor i 2040.

 • Fremdriftsrapport 2018. Kvinner, fred og sikkerhet

  11.06.2019 Rapport Utenriksdepartementet

  This report concludes the reporting on the implementation of our national Action Plan on Women, Peace and Security 2015-2018.

 • Veileder for utenrikstjenestens arbeid med kvinner, fred og sikkerhet (2019-2022)

  11.06.2019 Plan/strategi Utenriksdepartementet

  Handlingsplanen for kvinner, fred og sikkerhet redegjør for norsk politikk for oppfølging av resolusjonene om kvinner, fred og sikkerhet. Denne veilederen er et hjelpemiddel for utenriksstasjonene, Utenriksdepartementet og Norad — et verktøy som

 • Én digital offentlig sektor

  11.06.2019 Plan/strategi Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Digitalisering av offentlig sektor skal gi en enklere hverdag for innbyggere, næringsliv og frivillig sektor gjennom bedre tjenester, mer effektiv ressursbruk i offentlige virksomheter og legge til rette for produktivitetsøkning i samfunnet.

 • Samarbeidsråd for kultur og reiseliv: Sluttrapport 4. juni 2019 Powered by Culture

  06.06.2019 Rapport Kulturdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet

  Samarbeidsråd for kultur og reiseliv overleverer i dette dokumentet sin sluttrapport.

 • Regjeringens oppdaterte havstrategi: Blå muligheter

  03.06.2019 Plan/strategi Nærings- og fiskeridepartementet

  Regjeringens oppdaterte havstrategi ble lansert 3. juni 2019.

 • Bransjeprogrammer under IA-avtalen 2019–2022

  Forslag fra partssammensatt arbeidsgruppe 1. mai 2019

  21.05.2019 Rapport Arbeids- og sosialdepartementet

  Den nye IA-avtalen 2019-2022 setter arbeidsplassen i sentrum. Avtalens innsatsområder, organisering og virkemidler skal støtte arbeidet som ledere, tillitsvalgte, verneombud og ansatte gjør i den enkelte virksomhet. De nasjonale målene for

 • Arbeids- og sosialdepartementets FoU-strategi 2019–2023

  21.05.2019 Plan/strategi Arbeids- og sosialdepartementet

  Omstillingsdyktig arbeidsliv med høy sysselsetting.

 • Arbeid, pensjon og inntekt i den eldre befolkningen

  Rapport fra Pensjonspolitisk arbeidsgruppe 14. mai 2019

  21.05.2019 Rapport Arbeids- og sosialdepartementet

  «Arbeid, pensjon og inntekt i den eldre befolkningen» er en årlig rapport fra Pensjonspolitisk arbeidsgruppe som beskriver hovedtrekk ved utviklingen i uttak av pensjon, yrkesaktivitet og inntekt i den eldre befolkningen.

 • Rapport fra Europarådets antikorrupsjonsorgan GRECO

  15.05.2019 Rapport Justis- og beredskapsdepartementet

  Avsluttende rapport om forebygging av korrupsjon i Stortinget, domstoler og påtalemyndighet i Norge.

Til toppen