Rapportar, planar og strategiar

Rapportar blir ofte laga av forskarar og eksterne utval på oppdrag for departementa. Dei kan mellom anna omfatte analysar og kartleggingar. Planar og strategiar blir ofte laga av eit eller fleire departement.

Viser 21-40 av 3965 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Departementenes EØS-arbeid

  28.06.2021 Rapport Justis- og beredskapsdepartementet

  Rapport fra en interdepartemental arbeidsgruppe - juni 2021.

 • Luftromstrategi

  28.06.2021 Rapport Samferdselsdepartementet, Forsvarsdepartementet

  Luftrommet er en viktig og verdifull del av norsk territorium, og har stor betydning for transport og samferdsel. Luftrommet er arena for en rekke aktiviteter. Både nye aktiviteter som foregår i luftrommet og veksten i antallet brukere kan føre til

 • Klima- og miljødepartementets kunnskapsstrategi 2021-2024

  25.06.2021 Plan/strategi Klima- og miljødepartementet

  Utforming av klima- og miljøpolitikk krever et godt kunnskapsgrunnlag.

 • National Transport Plan 2022–2033

  Meld. St. 20 (2020–2021) Report to the Storting (white paper)

  25.06.2021 Rapport Samferdselsdepartementet

  English summary

 • Videre vekst og kvalitet

  Strategi for høyere yrkesfaglig utdanning

  24.06.2021 Rapport Kunnskapsdepartementet

  Regjeringen ønsker at fagskolesektoren skal vokse, og har som ambisjon at kvalitetenskal styrkes i takt med veksten. Formålet med strategien er å skape et rammeverkfor utvikling av høyere yrkesfaglig utdanning.

 • Handlingsplan: Trygghet, mangfold og åpenhet

  24.06.2021 Plan/strategi Kulturdepartementet, Arbeids- og sosialdepartementet, Barne- og familiedepartementet, Finansdepartementet, Forsvarsdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Kunnskapsdepartementet, Utenriksdepartementet

  Regjeringens handlingsplan mot diskriminering på grunn av seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk og kjønnskarakteristika 2021-2024.

 • Barnehager mot 2030 - strategi for barnehagekvalitet

  24.06.2021 Plan/strategi Kunnskapsdepartementet, Barne- og familiedepartementet, Statsministerens kontor

  Innen 2025 skal 50 prosent av alle ansatte i barnehagen være barnehagelærere. Det skal også bli flere ansatte med masterutdanning og fagarbeiderutdanning, og alle ansatte skal få mulighet til etter- og videreutdanning.

 • KS1-rapport om Kongsvingerbanen

  24.06.2021 Rapport Samferdselsdepartementet

  På oppdrag fra Samferdselsdepartementet og Finansdepartementet har Dovre Group og TØI gjennomført en ekstern kvalitetssikring (KS1) av Jernbanedirektoratets konseptvalgutredning (KVU) om utviklingen av transporttilbudet på Kongsvingerbanen.

 • Strategi for norsk deltakelse i Erasmus+ og Det europeiske utdanningsområdet

  24.06.2021 Plan/strategi Kunnskapsdepartementet

  Regjeringen har høye ambisjoner for norsk deltakelse i Erasmus+ og Det europeiske utdanningsområdet. For å støtte opp under dette, legger regjeringen frem en strategi med fire mål for den norske deltakelsen i det europeiske utdannings-, opplærings-,

 • Strategi for norsk deltakelse i Horisont Europa og Det europeiske forskningsområdet

  24.06.2021 Plan/strategi Kunnskapsdepartementet

  Regjeringen har høye ambisjoner for norsk deltagelse i Horisont Europa og Det europeiske forskningsområdet (ERA). For å støtte opp under dette, legger regjeringen frem en strategi som fastsetter regjeringens overordnede mål og ambisjonsnivå for

 • Naturstrategi for våtmark

  23.06.2021 Planar/strategi Klima- og miljødepartementet

  Med denne naturstrategien vil regjeringa sørge for ei berekraftig utvikling der vi handterer økosystemet våtmark på ein fornuftig og berekraftig måte, som den avgrensa ressursen det er.

 • Et tjenesteområde i utvikling

  Evaluering av opptrappingsplanenfor rusfeltet

  23.06.2021 Rapport Helse- og omsorgsdepartementet

  Dette er resultatrapporten fra følgeevalueringen av Opptrappingsplanen for rusfeltet (2016-2020). Opptrappingsplanen (Prop. 15 S (2015-2016)) ble vedtatt i Stortinget i april 2015 og inkluderer en omfattende kunnskapsstatus om situasjonen på

 • Voluntary National Review 2021 Norway

  23.06.2021 Rapport Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Utenriksdepartementet

  Report on the Implementation of the 2030 Agenda for Sustainable Development

 • Strategi for norsk innsats i Sahelregionen (2021–2025)

  23.06.2021 Plan/strategi Utenriksdepartementet

  Vi presenterer her den reviderte strategien for norsk innsats i Sahelregionen. Vi vil bruke våre erfaringer fra fredsdiplomati og fredsbygging til å styrke Sikkerhetsrådets arbeid for å forebygge og løse konflikter i Sahel, fremme beskyttelse av

 • Forprosjekt - Statlig planretningslinje for planlegging i sjø

  Rapport fra Asplan Viak

  22.06.2021 Rapport Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Asplan Viak har på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet utarbeidet en rapport som skal være en del av grunnlaget for departementets vurderinger av behovet for statlige planretningslinjer for helhetlig planlegging i kystnære

 • Securing the Gene Pool for Future Agriculture and Food Production

  22.06.2021 Plan/strategi Landbruks- og matdepartementet

  National strategy for the conservation and sustainable use of geneticresources for food and agriculture. M-0754

 • Arbeid, pensjon og inntekt i den eldre befolkningen

  Rapport fra Pensjonspolitisk arbeidsgruppe 2020

  22.06.2021 Rapport Arbeids- og sosialdepartementet

  «Arbeid, pensjon og inntekt i den eldre befolkningen» er en årlig rapport fra Pensjonspolitisk arbeidsgruppe som beskriver hovedtrekk ved utviklingen i uttak av pensjon, yrkesaktivitet og inntekt i den eldre befolkningen.

 • Rapport fra arbeidsgruppe om organisert arbeidsliv

  22.06.2021 Rapport Arbeids- og sosialdepartementet

  En arbeidsgruppe la i juni 2021 fram en rapport med innspill til tiltak for å styrke organisasjonsgradene i arbeidslivet. Arbeidsgruppa har bestått av deltakere fra hovedorganisasjonene i arbeidslivet og Arbeids- og sosialdepartementet.

 • Strategi for småbyer og større tettsteder som regionale kraftsentre

  21.06.2021 Plan/strategi Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  - Sterke småbyer og tettsteder gjør det attraktivt å bo, leve og jobbe i hele landet

 • Fjell- og innlandsstrategi

  21.06.2021 Plan/strategi Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  - Nye jobbar skapar vekst og utvikling i fjell- og innlandsregionen