Rapportar, planar og strategiar

Rapportar blir ofte laga av forskarar og eksterne utval på oppdrag for departementa. Dei kan mellom anna omfatte analysar og kartleggingar. Planar og strategiar blir ofte laga av eit eller fleire departement.

 • Regjeringens strategi for samarbeidet med Tyskland

  14.03.2024 Plan/strategi Utenriksdepartementet

  Tyskland er Norges viktigste partner i Europa. Vi deler verdigrunnlag, er tettsammenvevde i det europeiske samarbeidet og nære allierte i Nato. Vi har en sterk gjensidig interesse av et bredt samarbeid.

 • Årsmelding 2023

  Etikkrådet for Statens pensjonsfond utland

  14.03.2024 Rapport Finansdepartementet

 • Handlingsplan for en sirkulær økonomi

  14.03.2024 Plan/strategi Klima- og miljødepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet

  2024-2025

 • Evaluering av forsøk med overføring av oppgaver fra Husbanken til statsforvalterembeter

  14.03.2024 Rapport Kommunal- og distriktsdepartementet

  Menon Economics har på oppdrag fra Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) gjennomført en evaluering av forsøket med overføring av boligsosiale råd- og veiledningsoppgaver fra to av Husbankens regionkontorer til tre statsforvalterembeter.

 • Vurdering av velferdsordningane i jordbruket

  Rapport frå partssamansett arbeidsgruppe til Jordbruksoppgjeret 2024

  14.03.2024 Rapport Landbruks- og matdepartementet

  Rapport levert 13.3.2024

 • Rapport om arbeidsgiveres begrunnelse for bruk av deltid og deltidsansattes arbeidskraftreserve

  13.03.2024 Rapport Arbeids- og inkluderingsdepartementet

  På oppdrag fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet har Oslo Economics utarbeidet en rapport om arbeidsgiveres begrunnelse for bruk av deltid og deltidsansattes arbeidskraftreserve.

 • Metodisk opplegg for kvalitative, fagfellebaserte vurderinger av museene i Det nasjonale museumsnettverket

  08.03.2024 Rapport Kultur- og likestillingsdepartementet

  Som en oppfølging av museumsmeldingen satte departementet ned en arbeidsgruppe som skulle foreslå et metodisk opplegg for å gjennomføre kvalitative, fagfellebaserte vurderinger på institusjonsnivå. Arbeidsgruppen har nå levert sin rapport.

 • Klimastatus for jordbruket

  Regnskapsgruppa for klimaavtalen mellom jordbruket og staten 27.02.2024

  06.03.2024 Rapport Landbruks- og matdepartementet

  Rapportering etter intensjonsavtalen mellom jordbruket og regjeringen om reduserte klimagassutslipp og økt opptak av karbon fra jordbruket for perioden 2021-2030.

 • Regjeringens tiltaksplan for anerkjennelse, ivaretakelse og oppfølging av veteraner (2024-2028)

  05.03.2024 Plan/strategi Forsvarsdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet

  Regjeringen fremmer med dette en tiltaksplan som vil gi bedre anerkjennelse, ivaretakelse og oppfølging av veteraner. Planen vil bli fulgt opp av de ansvarlige departementer. Veteraner fra Forsvaret, justissektoren og Utenriksdepartementet er

 • Nasjonal handlingsplan for Det europeiske forskningsområdet 2022–2024

  04.03.2024 Plan/strategi Kunnskapsdepartementet

  Norge deltar aktivt i arbeidet med Det europeiske forskningsområdet - «European Research Area» (ERA). EU har nå fornyet og forsterket sin satsing på ERA. Denne nasjonale handlingsplanen skal bidra til god norsk oppfølging og utnyttelse av tiltak for

 • NSMs leie av Snarøyveien 36

  Rapport fra utvalg oppnevnt av regjeringen 15. desember 2023

  01.03.2024 Rapport Justis- og beredskapsdepartementet

  NSM-utvalget ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 15. desember 2023 for å gjennomgå og vurdere saksbehandlingen og beslutningsprosesser i Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM), i forbindelse med NSMs inngåelse av leieavtale og tilknyttede låneavtaler i

 • En god start på livet

  Meld. St. 9 (2023–2024) Særtrykk

  01.03.2024 Rapport Helse- og omsorgsdepartementet

  En sammenhengende, trygg og helhetlig svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg

 • Statusrapport for handlingsplan mot diskriminering av og hat mot muslimer

  01.03.2024 Rapport Kultur- og likestillingsdepartementet

  Statusrapporten gjelder rapportering på tiltakene i planen per 15. februar 2024.

 • Bevaringsstrategi for kulturhistorisk verdifulle kirkebygg

  21.02.2024 Plan/strategi Barne- og familiedepartementet, Klima- og miljødepartementet

  Regjeringen har lagt frem en bevaringsstrategi for kulturhistorisk verdifulle kirkebygg. Bevaringsstrategien markerer starten på et nasjonalt løft for å ta vare på Norges fredete og listeførte kirkebygg.

 • Evaluering av assistansebestemmelsen i valgloven

  16.02.2024 Rapport Kommunal- og distriktsdepartementet

  Denne rapporten evaluerer praktiseringen av assistansebestemmelsen i valgloven, etter en lovendring som ble vedtatt i 2021.

 • Nasjonale mål for vann og helse med gjennomføringsplan

  16.02.2024 Rapport Helse- og omsorgsdepartementet, Klima- og miljødepartementet

  De nasjonale målene er revidert, og det er utarbeidet en tverrsektoriell gjennomføringsplan med hovedtiltak for å oppnå målene. Arbeidet er initiert og ledet av Helse- og omsorgsdepartementet (HOD), Klima- og miljødepartementet (KLD), Kommunal- og

 • Rapport frå CEM Benchmarking om SPU i 2022

  Statens pensjonsfond utland (SPU)

  15.02.2024 Rapport Finansdepartementet

  Målet for forvaltinga av Statens pensjonsfond utland (SPU) er å oppnå høgast mogeleg avkasting målt i internasjonal valuta etter kostnadar og innanfor dei rammer som gjeld for forvaltinga. Finansdepartementet legg vekt på at Noregs Bank gjennomfører

 • Rapport frå CEM Benchmarking om SPN i 2022

  Statens pensjonsfond Norge (SPN)

  15.02.2024 Rapport Finansdepartementet

  Målet for forvaltinga av Statens pensjonsfond Norge (SPN) er å oppnå høgast mogeleg avkasting målt i kroner etter kostnadar og innanfor dei rammer som gjeld for forvaltinga. Finansdepartementet legg vekt på at Folketrygdfondet gjennomfører

 • Perspektiv og prioriteringer

  Rapport fra ekspertgruppe nedsatt av Helse- og omsorgsdepartementet i forbindelse med arbeidet med ny prioriteringsmelding

  15.02.2024 Rapport Helse- og omsorgsdepartementet

  Denne rapporten presenterer ekspertgruppens vurderinger av om man bør bruke et helsetjenesteperspektiv eller et samfunnsperspektiv ved prioriteringer mellom tiltak i helse- og omsorgstjenesten.

 • Tillit til prioriteringer – økt åpenhet, medvirkning og kompetanse

  Rapport fra ekspertgruppe nedsatt av Helse- og omsorgsdepartementet i forbindelse med arbeidet med ny prioriteringsmelding

  15.02.2024 Rapport Helse- og omsorgsdepartementet

  Ekspertgruppen ble oppnevnt for å utrede ulike problemstillinger knyttet til åpenhet og etterprøvbarhet ved prioriteringsbeslutninger, foreslå tiltak for å styrke legitimitet til prioriteringsbeslutninger og øke forståelse for, kunnskap om og

 • Side 2 av 192
 • Side 2 av 192