Regjeringens arbeidsprogram for EU- og EØS-saker 2024-2025

Samarbeidet med EU har utviklet seg raskt de siste årene i møte med Ukraina-krigen, koronapandemien og klimakrisen. Det pågår store omstillingsprosesser som det grønne skiftet og digitaliseringen. Dette har synliggjort sårbarheter og behovet for styrket samarbeid for å møte felles utfordringer. EØS-avtalen er grunnplanken for Norges forhold til EU.

Les dokumentet

Gjennom den deltar Norge i det indre marked som gir norske borgere og norsk næringsliv tilgang til et felles hjemmemarked med til sammen 30 land og 450 millioner mennesker. EØS-avtalen gir rett til fri bevegelse for personer, varer, tjenester og kapital, og sikrer like konkurransevilkår og forutsigbarhet for norsk næringsliv.

Arbeidsprogrammet for EU- og EØS-saker 2024-2025 gir en oversikt over regjeringens hovedprioriteringer og departementenes arbeid i perioden for å sikre at norske interesser ivaretas i møte med EUs politikkutforming.