SIFO-rapport om veiledende statlige satser for økonomisk sosialhjelp

På oppdrag fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet har Forbruksforskningsinstituttet SIFO vurdert nivået på de statlige veiledende satsene for økonomisk sosialhjelp.

Grunnlaget for de veiledende satsene for sosialhjelp har ikke vært utredet på over 20 år. Regjeringen har derfor bedt om oppdatert kunnskap.

Oppdraget innebar å utarbeide et kunnskapsgrunnlag for forsvarlig livsopphold, og inkluderer å fastsette beløp på ulike utgiftstyper, hvilke utgiftstyper som kan inngå i de statlige veiledende retningslinjene, og vurdere inndeling av ulike brukerkategorier.

Rapporten bygger på nasjonale råd og anbefalinger, blant annet nasjonale kostholdsråd, som har betydning for hva som bør inngå i et forsvarlig livsopphold. De nye anbefalte satsene fra SIFO innebærer en økning i satser for samtlige brukergrupper, en ny inndeling i satsnivå som differensierer mellom de eldre og yngre barna mellom 11 og 17 år, og å jevnlig oppdatere kunnskapsgrunnlaget for satsene.

De veiledende satsene utgjør kun et utgangspunkt for den individuelle vurderingen av behov kommunene skal gjøre ved utmåling av sosialhjelp, og skal dekke utgifter til livsopphold som kan normeres for hele landet. I tillegg kommer en individuell utmåling av blant annet kostnader til bolig og strøm.

Departementet vil framover bruke rapporten som del av den helhetlige vurderingen av satsene. Rapportens funn vil sees på i en bredere sammenheng enn hva som ligger til grunn for SIFOs oppdrag, og blant annet vurderes med hensyn til hvordan nivået på satsene kan påvirke overgang til arbeid, samt forholdet til andre ytelser.