Rapportar, planar og strategiar

Rapportar blir ofte laga av forskarar og eksterne utval på oppdrag for departementa. Dei kan mellom anna omfatte analysar og kartleggingar. Planar og strategiar blir ofte laga av eit eller fleire departement.

 • Utredning om kommunenes privatrettslige råderett

  07.02.2024 Rapport Kommunal- og distriktsdepartementet

  På oppdrag fra Kommunal- og distriktsdepartementet har advokatfirmaet Lund & Co utredet hvilke muligheter kommuner har til å benytte seg av privat råderett som kompetansegrunnlag for ulike avgjørelser og når legalitetsprinsippet krever hjemmel i lov.

 • Digitale seksuelle overgrep mot barn og unge

  – gjerningspersoner og fornærmede

  06.02.2024 Rapport Justis- og beredskapsdepartementet

  Denne rapporten presenterer ny kunnskap om utøvelse av, og utsatthet for, digitale seksuelle overgrep.

 • Ferskfiskordningen

  En ny evaluering

  05.02.2024 Rapport Nærings- og fiskeridepartementet

  Nofima har på oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet gjennomført en nytte-kostnadsanalyse som har sett på kysttorskreguleringene og ferskfiskordningen i sammenheng.

 • Handlingsplan mot villsvin 2020-2024

  02.02.2024 Plan/strategi Landbruks- og matdepartementet

  Handlingsplanen mot villsvin 2020-2024 ble utarbeidet i 2019 av Miljødirektoratet og Mattilsynet etter oppdrag fra Landbruks- og matdepartementet og Klima- og miljødepartementet. Arbeidet ble gjennomført i samarbeid med følgende organisasjoner og

 • Utredning: felleskapsfortrinnsretten

  31.01.2024 Rapport Arbeids- og inkluderingsdepartementet

  På oppdrag fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet har advokatfirma Lund&Co i samarbeid med Proba utredet felleskapsfortrinnsretten og dens gjennomføring i ni sentrale EØS-land. Landene som omtales er Sverige, Danmark, Finland, Island, Tyskland,

 • Utredning om kommunalt handlingsrom og virkemidler i boligbyggemarkedet

  31.01.2024 Rapport Kommunal- og distriktsdepartementet

  Henning Larsen, Rambøll Management Consulting og Samfunnsøkonomisk Analyse har på oppdrag for Kommunal- og distriktsdepartementet utredet kommunalt handlingsrom og virkemidler i boligbyggemarkedet. Formålet med utredningen har vært å undersøke

 • Kommunale inntekter fra kraftsektoren

  31.01.2024 Rapport Kommunal- og distriktsdepartementet

  Rapport fra THEMA Consulting Group.

 • Test og treningssenter Fiskebøl

  26.01.2024 Rapport Nærings- og fiskeridepartementet

  Statsbygg har på oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet, bistått i avklaringsfasen av prosjektet som skal sikre Kystverket et test- og treningssenter for beredskap mot akutt forurensning. Prosjektutløsende er behovet for å utvikle den statlige

 • EU-delegasjonens rapport om klima og miljø høsten 2023

  25.01.2024 Rapport Utenriksdepartementet

  Høsten 2023 var det Spania som hadde formannskapet i EU. Det spanske formannskapet har arbeidet målrettet og effektivt på miljø- og klimaområdet og tempoet har vært større enn ventet. På klimaområdet har man blant annet ferdigforhandlet «Klar for 55

 • Sluttrapport: Arbeidet med handlingsplanen Trygghet, mangfold og åpenhet (2021-2024)

  25.01.2024 Rapport Kultur- og likestillingsdepartementet

  Bufdir leverer sluttrapporten på oppdrag fra Kultur- og likestilingsdepartementet.

 • Planlagte saker til Stortinget vårsesjonen 2024

  24.01.2024 Plan/strategi Statsministerens kontor

  Oversikt over planlagte proposisjoner og meldinger fra regjeringen Støre til Stortinget vårsesjonen 2024, sortert etter departementene.

 • Etablering av samarbeid – huskelister og praktisk veiledning

  Interkommunalt samarbeid

  22.01.2024 Rapport Kommunal- og distriktsdepartementet

  Det er mange ting å huske på og vurdere når man skal inngå og drifte et interkommunalt samarbeid. På oppdrag fra departementet har BDO skrevet en rapport med huskelister og eksempler, som kommuner kan bruke.

 • Miljøforvaltningens prioriterte EU/EØS-saker i 2024

  19.01.2024 Plan/strategi Klima- og miljødepartementet

  Departementet utarbeider hvert år en oversikt over miljøforvaltningens prioriterte EU/EØS-saker. Her gis et bilde av utviklingen i EU i 2024 og en beskrivelse av aktuelle saker i samarbeidet mellom Norge og EU på klima- og miljøområdet i året som

 • EU delegasjonens halvårsrapport om utdanning for høsten 2023

  15.01.2024 Rapport Utenriksdepartementet

  Denne halvårsrapporten omtaler saker som har vært på dagsorden på utdanningsfeltet høst 2023 og hva vi kan vente oss de neste seks månedene.

 • Konvensjonen om funksjonshemmedes rettigheter

  Inkorporering i menneskerettsloven

  15.01.2024 Rapport Kultur- og likestillingsdepartementet

  Kultur og likestillingsdepartementet oppnevnte den 2. desember 2022 et juridisk ekspertutvalg som skulle utrede inkorporering av FNs konvensjon om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne i norsk lov. Utvalget legger med dette fram sin

 • Kartlegging av utenlandsk informasjonspåvirkning på sosiale medier før, under og etter kommunestyre- og fylkestingsvalget 2023

  15.01.2024 Rapport Kommunal- og distriktsdepartementet

  På oppdrag fra Kommunal- og distriktsdepartementet har Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) sammen med Analyse & Tall og Common Consultancy gjennomført en kartlegging av hvorvidt utenlandske aktører forsøkte å påvirke nordmenn på sosiale medier i

 • EU-delegasjonens årsrapport om forskning 2023

  11.01.2024 Rapport Utenriksdepartementet

  Denne årsrapporten omtaler saker som har vært på dagsorden på forskningsfeltet i 2023 og hva vi kan vente oss de neste seks månedene.

 • Ny rapport om bruk av tvungen lønnsnemnd i perioden 2013-2023

  08.01.2024 Rapport Arbeids- og inkluderingsdepartementet

  På oppdrag fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet har Fafo utarbeidet en rapport om bruken av tvungen lønnsnemnd i perioden 2013-2023. Rapporten er en forlengelse av Fafos tidligere rapport om bruk av tvungen lønnsnemnd i perioden 1990-2012.

 • Samiske tall forteller 15

  05.01.2024 Rapport Kommunal- og distriktsdepartementet

  Faglig analysegruppe for samisk statistikk gir ut en årlig rapport med kommentert samisk statistikk. Rapporten bidrar til økt kunnskap som kan brukes av regjeringen og Sametinget i det samepolitiske arbeidet, både i konsultasjoner,

 • Effektive kosthaldstiltak

  05.01.2024 Rapport Helse- og omsorgsdepartementet

  Usunt kosthald er ei av ti store folkehelseutfordringar i Noreg. Eit usunt kosthald og for mykje energiinntak i forhold til energiforbruket over tid aukar risikoen for dei fleste ikkje-smittsame sjukdommar og det gir tap av helse og auka kostnader.

 • Side 3 av 192
 • Side 3 av 192