Rapportar, planar og strategiar

Rapportar blir ofte laga av forskarar og eksterne utval på oppdrag for departementa. Dei kan mellom anna omfatte analysar og kartleggingar. Planar og strategiar blir ofte laga av eit eller fleire departement.

Viser 41-60 av 3925 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Strategi for digital omstilling i universitets- og høyskolesektoren

  10.09.2021 Plan/strategi Kunnskapsdepartementet

  Den raske digitaliseringen under pandemien har vist at mye gjenstår før digitale verktøy gir den økningen i kvalitet i utdanningen vi ønsker. Samtidig ligger det et stort potensial i å utnytte digitale verktøy bedre i universitets- og

 • Strategi for et mer likestilt utdannings- og arbeidsmarked 2021-2024

  10.09.2021 Plan/strategi Kultur- og likestillingsdepartementet, Kunnskapsdepartementet

  Strategien beskriver regjeringens politikk for et mer likestilt utdannings- og arbeidsmarked for perioden 2021-2024 og viser hvilken retning regjeringen har for dette arbeidet framover. Strategien er et utgangspunkt for videre arbeid og vil

 • Rapport om samarbeid mellom Nav og helsetjenesten om individuell jobbstøtte

  10.09.2021 Rapport Arbeids- og inkluderingsdepartementet

  Forskningsinstituttet Norce har undersøkt samarbeidet mellom NAV og helsetjenesten om Individuell jobbstøtte (IPS). IPS er en anerkjent, internasjonal metode innen arbeidsrettet rehabilitering, der jobbspesialister samarbeider med behandlere i

 • Handlingsplan for ville bestandar av atlantisk laks

  10.09.2021 Planar/strategi Klima- og miljødepartementet

  Regjeringa sin handlingsplan viser dei viktigaste overordna prioriteringane og tiltaka for regjeringa innanfor dette feltet i åra som kjem.

 • Rapport: Kartlegging av støtte- og tilskuddsordninger for digital kompetanse og deltakelse

  09.09.2021 Rapport Kommunal- og distriktsdepartementet

  Rambøll har på oppdrag for KMD kartlagt støtte- og tilskuddsordninger som har til formålå øke befolkningens digitale kompetanse og deltakelse. Kartleggingen inkluderer også alletype organisasjoner som jobber med digital kompetanse og deltakelse i

 • Digital hele livet

  09.09.2021 Plan/strategi Kommunal- og distriktsdepartementet

  Nasjonal strategi for økt digital deltakelse og kompetanse i befolkningen

 • Handlingsplan for bærekraftig bruk av plantevernmidler 2021-2025

  08.09.2021 Plan/strategi Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matdepartementet har fastsatt revidert Handlingsplan for bærekraftig bruk av plantevernmidler. Planen gjelder i perioden 2021-2025.

 • Evaluering av inkluderingsdugnaden i det statlige tariffområdet

  06.09.2021 Rapport Kommunal- og distriktsdepartementet

  På oppdrag for Kommunal- og moderniseringsdepartementet har Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) foretatt en følgeevaluering av inkluderingsdugnaden i det statlige tariffområdet.

 • Strategi for scenekunst 2021-2025

  06.09.2021 Plan/strategi Kultur- og likestillingsdepartementet

  Strategien tar for seg profesjonelt teater, dans og opera. I strategien fremmes tiltak for å sikre forutsigbarhet for flere av aktørene i det frie feltet. Strategien berører også temaet omstilling, utvikling og digitalisering på scenekunstfeltet.

 • Regjeringens idrettsstrategi: Sterkere tilbake - En mer inkluderende idrett

  03.09.2021 Plan/strategi Kultur- og likestillingsdepartementet

  Strategien tar utgangspunkt i gjeldende mål og målgrupper i idrettspolitikken. Alle som ønsker det skal ha mulighet til å delta i idrett eller drive fysisk aktivitet. Samtidig er barn og ungdom (6-19 år) og personer med funksjonsnedsettelse

 • Rett på nett

  Nasjonal strategi for trygg digital oppvekst

  03.09.2021 Rapport Barne- og familiedepartementet

  Formålet med strategien for trygg digital oppvekst er å utvikle overordnet, framtidsrettet og helhetlig politikk på området. Strategien peker på positive sider og muligheter ved barn og unges internettbruk, men også risikoer og utfordringer.

 • Norske lokalpolitikeres erfaringer med trusler, hatytringer og plagsomme henvendelser

  Noen resultater fra en spørreundersøkelse i november 2020

  31.08.2021 Rapport Kommunal- og distriktsdepartementet

  Dette notatet presenterer noen få funn fra en spørreundersøkelse om trusler, hatefulle ytringer og andre plagsomme henvendelser blant norske lokalpolitikere. Spørreundersøkelsen er del av en større undersøkelse om lokalpolitikeres arbeidsvilkår.

 • Samordning mellom plan- og bygningsloven og utvalgte sektorlover

  30.08.2021 Rapport Kommunal- og distriktsdepartementet

  Oslo Economics har på vegne av Kommunal- og moderniseringsdepartementets planavdeling utarbeidet en rapport om praktiseringen av samordningen mellom planlegging etter plan- og bygningsloven og akvakulturloven, mineralloven og luftfartsloven.

 • Rapportering på opptrappingsplanen mot vald og overgrep

  27.08.2021 Rapport Barne- og familiedepartementet

  Samla utgjer opptrappingsplanen mot vald og overgrep ei tverrdepartemental satsing på over éin milliard kroner i 2021. Ei oversikt over status på tiltaka viser at arbeidet er godt i gang. Planen ble lagt fram av Regjeringa Solberg.

 • Strategi for bedre likestilling i fiskeriene

  27.08.2021 Plan/strategi Nærings- og fiskeridepartementet

  Regjeringen vil legge til rette for økt inkludering og rekruttering av kvinner i fiskerinæringen og har derfor laget en strategi for bedre likestilling i fiskeriene. Strategien inneholder tiltak som skal bidra til økt rekruttering av kvinner og å

 • Effektivitet i kommunale tjenester: Analyser for 2018-2019

  SØF-rapport nr. 05/21

  26.08.2021 Rapport Kommunal- og distriktsdepartementet

  Det tekniske beregningsutvalget for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU) initierte vinteren 2010 et prosjekt om effektivitet i kommunale tjenester.

 • Retirement anticipation - gendered patterns in a gender-equal society? A study of senior workers in Norway

  24.08.2021 Rapport Arbeids- og inkluderingsdepartementet

  En artikkel fra PensjonsLAB ble publisert i Journal of Women & Aging den 8. august 2021. Artikkelen belyser hvordan eldre arbeidstakere i alderen 50 - 61 år ser for seg livet som pensjonister.

 • Vurdering av minstetid for tidsbestemte leieavtaler

  Rapport nr. 05-2021 fra Samfunnsøkonomisk analyse AS

  23.08.2021 Rapport Kommunal- og distriktsdepartementet

  På oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet har Samfunnsøkonomisk analyse AS innhentet og analysert data for å se om det er sammenheng mellom lovbestemt minstetid i tidsbestemte utleiekontrakter og leietakeres faktiske botid. De har

 • Klimarisiko og Oljefondet

  Håndtering av risiko knyttet til klimaendringer og det grønne skiftet i forvaltningen av Statens pensjonsfond utland

  20.08.2021 Rapport Finansdepartementet

  Rapport fra en ekspertgruppe oppnevnt av Finansdepartementet

 • Bærekraft og like muligheter – et universelt utformet Norge (2021–2025)

  16.08.2021 Plan/strategi Kultur- og likestillingsdepartementet, Arbeids- og inkluderingsdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Kommunal- og distriktsdepartementet, Kunnskapsdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Samferdselsdepartementet

  Regjeringens handlingsplan for universell utforming 2021-2025 skal bidra til et bærekraftig og likestilt samfunn gjennom utforming av fysiske og tekniske omgivelser. Handlingsplanen omfatter blant annet tiltak innen arealplanlegging, infrastruktur,