Rapportar, planar og strategiar

Rapportar blir ofte laga av forskarar og eksterne utval på oppdrag for departementa. Dei kan mellom anna omfatte analysar og kartleggingar. Planar og strategiar blir ofte laga av eit eller fleire departement.

Viser 41-60 av 4148 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Nasjonal transportplan 2022–2033: Oppdrag 4: Svar fra transportetatene og -virksomhetene

  30.08.2019 Rapport Samferdselsdepartementet

  Svar på et deloppdrag om analyseverktøy og forutsetninger forsamfunnsøkonomiske analyse fra Samferdselsdepartementet i forbindelse med arbeidet med Nasjonal transportplan 2022-2033.

 • Halvårsrapport miljø og klima, vår 2019

  28.08.2019 Rapport Utenriksdepartementet

  Rapport fra miljørådene Stine Svarva (miljøråd) og Hege Olbergsveen (avtroppende miljøråd), EU-delegasjonen.

 • Arbeidstidsforsøk i tre statlige etater

  Fleksivakter, 12-timersvakter og samarbeidsturnus

  20.08.2019 Rapport Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Rapporten er utarbeidet av Fafo på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartemen-tet (KMD) og dokumenterer og evaluerer tre forsøk med arbeidstidsordninger i tre statlige etater: kriminalomsorgen, Luftforsvaret og tolletaten.

 • Skaperglede engasjement og utforskertrang

  18.08.2019 Rapport Kunnskapsdepartementet

  Kreative og skapende evner og ferdigheter er en berikelse for den enkelte og for samfunnet. De er grunnelementene i all innovasjon ogutvikling. Å oppleve kunst- og kulturuttrykk og få delta i fysiske, praktiske og estetiske prosesser har stor

 • Rapport om pakkeinndeling av togtrafikken på Østlandet

  16.08.2019 Rapport Samferdselsdepartementet

  På oppdrag fra Samferdselsdepartementet har Jernbanedirektoratet levert en anbefaling til trafikkpakker for de gjenstående konkurranserundene om drift av persontogtrafikken på Østlandet.

 • Rapport om utvikling av Alnabru godsterminal

  16.08.2019 Rapport Samferdselsdepartementet

  Jernbanedirektoratet har på oppdrag fra Samferdselsdepartementet utarbeidet en rapport om utvikling av Alnabru godsterminal i Oslo.

 • Rapport om utvikling av fjerntogtilbudet

  16.08.2019 Rapport Samferdselsdepartementet

  På oppdrag fra Samferdselsdepartementet har Jernbanedirektoratet undersøkt mulighetene for å utvide fjerntogtilbudene og samtidig vurdert hvilke virkninger dette vil gi.

 • Konsekvenser av forbud mot videreformidling av utenlandsk pengespillreklame

  14.08.2019 Rapport Kulturdepartementet

  Regjeringen har forslått en endring av kringkastingsloven som i praksis vil fjerne reklame for utenlandske pengespillselskap fra norske TV-skjermer. Oslo Economics har på oppdrag fra Kulturdepartement vurdert mulige konsekvenser av lovendringen for

 • Effektivitet i kommunale tjenester: Analyser for 2016-2017

  SØF-rapport nr. 02/19

  12.08.2019 Rapport Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Det tekniske beregningsutvalget for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU) initierte vinteren 2010 et prosjekt om effektivitet i kommunale tjenester.

 • Kartlegging av utviklingen i butikkstruktur, dagligvareutvalg og dagligvarepriser

  17.07.2019 Rapport Nærings- og fiskeridepartementet

  På oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet har Forbruksforskningsinstituttet SIFO sammenlignet norske, svenske og nederlandske butikker.

 • Strategi for fagfornyelsen

  15.07.2019 Plan/strategi Kunnskapsdepartementet

  Strategien for fagfornyelsen ble lansert av Kunnskapsdepartementet i 2017. Den ble til i enighet med partene i fagfornyelsen: Sametinget, KS, Norsk Lektorlag, Skolelederforbundet, Skolenes landsforbund, Utdanningsforbundet, Nasjonalt råd for

 • Rapport om økonomiske misligheter 2. kvartal 2019

  05.07.2019 Rapport Utenriksdepartementet

  I andre kvartal 2019 registrerte Sentral kontrollenhet 26 nye varsler, i hovedsak knyttet til mistanke om økonomiske misligheter. I samme periode ble 31 saker avsluttet. Tallene omfatter også saker under Norads og Norecs ansvarsområde.

 • Nye regler for midlertidige ansettelser i staten

  En effektevaluering

  05.07.2019 Rapport Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) ved OsloMet har på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet gjennomført en effektevaluering av de nye reglene for midlertidig ansettelse i staten.

 • The kindergarten teaching profession – present and future

  05.07.2019 Plan/strategi Kunnskapsdepartementet

  Summary of report developed by an expert group appointed by the Ministry of Education and Research

 • One year closer 2019

  Norge og gjennomføring av bærekraftsmålene

  03.07.2019 Rapport Utenriksdepartementet, Finansdepartementet

  2030-agendaen for bærekraftig utvikling er en universell plattform for å bekjempe fattigdom. Årsrapporten One Year Closer 2019 presenterer noen viktige milepæler fra arbeidet med våre nasjonale og internasjonale partnere.

 • Inndeling av kommuner i bo- og arbeidsmarkedsregioner

  03.07.2019 Rapport Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Transportøkonomisk institutt (TØI) har oppdatert inndelingen av norske kommuner i bo- og arbeidsmarkedsregioner. Inndelingen brukes til analyser og presentasjoner av samfunnsutviklingen, og av utvikling i statlige arbeidsplasser i forbindelse med

 • Bruken av flerbruksfartøy i petroleumsvirksomheten på norsk sokkel

  02.07.2019 Rapport Arbeids- og sosialdepartementet

  Rapport fra partssammensatt arbeidsgruppe som har sett på bruken av flerbruksfartøy i petroleumsvirksomheten på norsk sokkel.

 • Nullpunktsmåling av regionreformen

  02.07.2019 Rapport Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Nullpunktsmåling er gjennomført av Samfunnsøkonomisk analyse AS (SØA) på vegne av Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

 • Rapport fra Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi - juni 2019

  01.07.2019 Rapport Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Utvalget legger med dette fram sin rapport for sommeren 2019. Rapporten tar sikte på å gi informasjon om utviklingen i kommuneøkonomien de siste årene med særlig vekt på den økonomiske situasjonen i 2018.

 • Handlingsplan for infrastruktur for alternative drivstoff i transport

  01.07.2019 Plan/strategi Samferdselsdepartementet, Klima- og miljødepartementet

  Med denne planen ønsker regjeringen å gi et grundig innblikk i hvordan infrastrukturen for alternative drivstoff i transport er i Norge og vise hvordan regjeringen legger opp sin videre satsing.

Til toppen