Rapportar, planar og strategiar

Rapportar blir ofte laga av forskarar og eksterne utval på oppdrag for departementa. Dei kan mellom anna omfatte analysar og kartleggingar. Planar og strategiar blir ofte laga av eit eller fleire departement.

Viser 41-60 av 3931 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Rapport om økonomiske mislighetssaker i 1. kvartal 2021

  08.04.2021 Rapport Utenriksdepartementet

  I første kvartal 2021 registrerte Sentral kontrollenhet 24 nye saker, i hovedsak knyttet til mistanke om økonomiske misligheter. I samme periode ble 14 saker avsluttet. Tallene omfatter også saker under Norads og Norecs ansvarsområde.

 • Evaluering av regjeringens nasjonale integreringskonferanse

  08.04.2021 Rapport Kunnskapsdepartementet

  Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA), OsloMet, har evaluert regjeringens nasjonale integreringskonferanse.

 • Rapporter om økonomiske mislighetssaker

  08.04.2021 Rapport Utenriksdepartementet

  Fire ganger i året legger Sentral kontrollenhet i Utenriksdepartementet fram en oversikt over saker der det er varslet mistanke om økonomiske misligheter, tiltak og status for oppfølging.

 • Spillemidler til idrettsanlegg. En gjennomgang av søknader, tildelinger og anlegg (2020)

  07.04.2021 Rapport Kulturdepartementet

  Kulturdepartementet og Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) har i samarbeid utarbeidet denne statistikksamlingen om idrettsanlegg og tilskuddsordningen for anlegg for idrett og fysisk aktivitet.

 • KS2 av ny lufthavn i Mo i Rana

  06.04.2021 Rapport Samferdselsdepartementet

  På oppdrag fra Samferdselsdepartementet har Concreto AS utført en ekstern kvalitetssikring (KS2) av ny lufthavn i Mo i Rana.

 • Utredning av fellestjenester for reguleringsplaner som legges ut til offentlig ettersyn

  06.04.2021 Rapport Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Som en del av Kommunal- og moderniseringsdepartementets arbeid for å digitalisere planprosessene har Lade Agenda utarbeidet en rapport som peker på mulig fellestjeneste for reguleringsplaner som skal til offentlig ettersyn. Rapporten identifiserer

 • Mer effektiv planrealisering ved fortetting og transformasjon i byer og tettsteder

  06.04.2021 Rapport Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Landbruks- og matdepartementet

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet arbeider med å forbedre og effektivisere planprosessene og forenkle regelverket knyttet til fortetting og transformasjon i byer og tettsteder. En arbeidsgruppe under Kommunal- og moderniseringsdepartementet

 • Helhetlig tiltaksplan for en ren og rik Oslofjord med et aktivt friluftsliv

  30.03.2021 Plan/strategi Klima- og miljødepartementet

  Tiltaksplanen viser regjeringens viktigste prioriteringer for Oslofjorden, i første omgang fram mot 2026.

 • Evaluering av utviklingstillatelser for havbruksnæringen og vurdering av alternative ordninger for fremtiden

  30.03.2021 Rapport Nærings- og fiskeridepartementet

  På oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet har Menon laget en rapport om hvordan myndighetene kan legge til rette for videre teknologiutvikling i havbruksnæringen.

 • Sluttrapport for 2020 om økonomiske konsekvenser av covid-19-situasjonen for kommunesektoren

  29.03.2021 Rapport Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Regjeringen satte i april 2020 ned en arbeidsgruppe for å gå gjennom hvilke typer utgifter og inntekter som blir påvirket av utbruddet av koronaviruset, og gi et anslag på hvor mye de ulike typene utgifter og inntekter utgjør. Arbeidsgruppen består

 • Evaluering av LNU Aktivitetsstøtta – Herreløs arv

  24.03.2021 Rapport Kulturdepartementet

  Rambøll har på oppdrag fra Kulturdepartementet evaluert tilskuddsordningen LNU Aktivitetsstøtta - Herreløs arv.

 • Organisering av luftambulansetjenesten

  22.03.2021 Rapport Helse- og omsorgsdepartementet

  Luftambulansen er en viktig del av den akuttmedisinske beredskapen. En uavhengig ekspertgruppe har utredet framtidig drift av tjenesten.

 • Partssammensatt maritimt utvalg

  Forslag for å styrke norsk maritim kompetanse, sysselsetting og konkurransekraft

  19.03.2021 Rapport Nærings- og fiskeridepartementet

  Regjeringen oppnevnte høsten 2020 et partssammensatt maritimt utvalg som skulle vurdere tiltak for å styrke norsk maritim kompetanse, sysselsetting og konkurransekraft. 19. mars 2021 ble rapporten overlevert næringsminister Iselin Nybø.

 • Innkjøpssamarbeid i kommunesektoren

  Rapport utarbeidet for Nærings- og fiskeridepartementet av Oslo Economics, med Inventura og NIVI Analyse (2020-2021)

  18.03.2021 Rapport Nærings- og fiskeridepartementet

  Oslo Economics, Inventura og NIVI Analyse har på oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet gjennomført en utredning av samordning av kommunale og fylkeskommunale innkjøp.

 • Eiendomsdannelse i fortettings- og transformasjonsområder

  17.03.2021 Rapport Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet arbeider med å forbedre og effektivisere planprosessene og forenkle regelverket knyttet til fortetting og transformasjon i byer og tettsteder. Høgskulen på Vestlandet har på oppdrag fra Kommunal- og

 • Rapport om Arbeidsretten

  15.03.2021 Rapport Arbeids- og sosialdepartementet

  Et ekspertutvalg som har utredet de administrative forholdene ved Arbeidsretten. Rapporten er utarbeidet på oppdrag fra Arbeids- og sosialdepartementet.

 • To nye notater fra Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi

  Mars 2021

  15.03.2021 Rapport Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Teknisk beregningsutvalg for kommunal- og fylkeskommunal økonomi (TBU) har sendt over to notater til konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS til møtet som avholdes 15. mars 2021.

 • Nasjonal alkoholstrategi (2021–2025). En helsefremmende og solidarisk alkoholpolitikk.

  11.03.2021 Plan/strategi Helse- og omsorgsdepartementet

  Regjeringen viderefører hovedlinjene i alkoholpolitikken, og foreslår flere nye tiltak for å sikre at vi når målet om reduksjon av det skadelige alkoholforbruket.

 • Frå båsfjøs til lausdrift: Kva vil det koste?

  10.03.2021 Rapport Landbruks- og matdepartementet

  På oppdrag frå Landbruks- og matdepartementet (LMD) har NIBIO berekna investeringsbehovet i mjølkeproduksjon som følgje av endra krav til storfehald som trer i kraft i 2034.

 • Riktige legemidler til rett pris

  Områdegjennomgang av legemidler under folketrygden

  09.03.2021 Rapport Helse- og omsorgsdepartementet, Finansdepartementet

  Vista Analyse, i samarbeid med EY, har på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet og Finansdepartementet utarbeidet et kunnskapsgrunnlag og vurdert mulige tiltak som kan bidra til å begrense utgiftsveksten til legemidler under folketrygden