Rapportar, planar og strategiar

Rapportar blir ofte laga av forskarar og eksterne utval på oppdrag for departementa. Dei kan mellom anna omfatte analysar og kartleggingar. Planar og strategiar blir ofte laga av eit eller fleire departement.

Viser 41-60 av 4050 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Spelemidlar til idrettsanlegg. Ein gjennomgang av søknader, tildelingar og anlegg (2021)

  16.08.2022 Rapport Kultur- og likestillingsdepartementet

  Kultur- og likestillingsdepartementet (KUD) og Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) har i samarbeid utarbeidd denne statistikksamlinga om idrettsanlegg og tilskotsordninga for anlegg for idrett og fysisk aktivitet.

 • Indirekte utslipp og eksterne kostnader i transportsektorens bygg- og anleggsfase

  15.08.2022 Rapport Samferdselsdepartementet

  På oppdrag for Samferdselsdepartementet har Menon Economics og TØI utarbeidet en rapport som undersøker indirekte klimagassutslipp og andre eksterne kostnader som følger av bygge- og anleggsvirksomhet i transportsektoren i Norge.

 • Utredning av indikatorsystem for levekårsutsatte områder

  10.08.2022 Rapport Kommunal- og distriktsdepartementet

  På oppdrag fra Kommunal- og distriktsdepartementet har Sopra Steria utredet mulighetene for, samt kostnadene av, en innsynsløsning som legger til rette for et bedre og mer tilgjengelig kunnskapsgrunnlag om levekår for kommuner og andre interessenter.

 • Rapportering på handlingsplanen Frihet fra negativ sosial kontroll og æresrelatert vold 2021-2024

  02.08.2022 Rapport Arbeids- og inkluderingsdepartementet

  Dette er statusrapport for tiltakene i handlingsplanen per 31. desember 2021, og er den første rapporten på handlingsplanen etter lanseringen 15. juni 2021.

 • Studiesentres betydning og utviklingsmuligheter for å møte lokale og regionale kompetansebehov

  01.08.2022 Rapport Kommunal- og distriktsdepartementet

  Rapporten er utarbeidet i forbindelse med prosjektet «Studiesentres betydning og utviklingsmuligheter for å møte lokale og regionale kompetansebehov».

 • Arbeidsprogrammet for EU- og EØS-saker 2022–2023

  11.07.2022 Plan/strategi Utenriksdepartementet

  Utviklingen i EU skaper nye og store muligheter for norsk næringsliv og norsk påvirkning. Dette arbeidsprogrammet for EU- og EØS-saker konkretiserer ambisjonene i Hurdalsplattformen og viser hvordan regjeringen vil fremme norske interesser i

 • Seinkarrierer - arbeid og pensjonering i privat sektor etter pensjonsreformen

  08.07.2022 Rapport Arbeids- og inkluderingsdepartementet

  Denne rapporten fra Fafo gir en oversikt over pensjoneringsadferd og arbeidstilpasning etter fylte 60 år i privat sektor.

 • Evaluering av hvordan offentlige innkjøp bidrar til å fremme seriøsitet

  08.07.2022 Rapport Arbeids- og inkluderingsdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet

  Deloitte har på oppdrag for AID og NFD evaluert hvordan offentlige innkjøp bidrar til å fremme seriøsitet. Evalueringen har bestått av tre deler: 1) Evaluering av hvordan offentlige innkjøp, herunder profesjonalisering av innkjøp og bestemmelser i

 • Rapport fra Teknisk beregningsutvalg for klima 2022

  06.07.2022 Rapport Klima- og miljødepartementet

  Den fjerde årsrapporten fra Teknisk beregningsutvalg for klima har valgt utslippsframskrivinger og metoder for å beregne klimaeffekten av statsbudsjettet som sentrale tema. Utvalget har også fått kartlagt dagens organisering av arbeidet med

 • Rapport om økonomiske mislighetssaker mv. i 2. kvartal 2022

  01.07.2022 Rapport Utenriksdepartementet

  I andre kvartal 2022 registrerte Sentral kontrollenhet 35 nye saker, i hovedsak knyttet til mistanke om økonomiske misligheter, men også to relatert til mistanke om seksuell utnyttelse, misbruk og trakassering i tilknytning til

 • Rapport fra ekspertutvalget for klimavennlige investeringer

  30.06.2022 Rapport Nærings- og fiskeridepartementet

  Ekspertutvalget for klimavennlige investeringer ble oppnevnt av Nærings- og ­fiskeridepartementet 11. august 2021. Utvalget har vurdert dagens rammevilkår og marked for klimavennlige investeringer.

 • IA-avtalen 2019-2022 Erfaringskartlegging

  30.06.2022 Rapport Arbeids- og inkluderingsdepartementet

  I Arbeidslivs- og pensjonspolitisk råd inviterte arbeids- og inkluderingsministeren partene i arbeidslivet til et arbeid med sikte på å inngå ny IA-avtale fra 1. januar 2023. Det ble bestemt at arbeidet skulle deles opp i en kartleggingsfase, en

 • Etablering av Bionova

  Rapport fra interdepartemental arbeidsgruppe

  30.06.2022 Rapport Landbruks- og matdepartementet

  Rapportens kap 8, som omtaler budsjettmessige forhold, samt enkelte andre departementsinterne vurderinger i rapporten er unntatt offentlighet med henvisning til Offentleglova §15, 1. ledd og §22.

 • Rapport fra Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi – juni 2022

  29.06.2022 Rapport Kommunal- og distriktsdepartementet

  Utvalget har lagt fram sin rapport for sommeren 2022. Rapporten tar sikte på å gi informasjon om utviklingen i kommuneøkonomien de siste årene med særlig vekt på den økonomiske situasjonen i 2021.

 • Kommunenes erfaringer fra gjennomføringen av sametingsvalget 2021

  29.06.2022 Rapport Kommunal- og distriktsdepartementet

  På oppdrag fra Kommunal- og distriktsdepartementet har Oslo Economics undersøkt kommunenes erfaringer med gjennomføringen av sametingsvalget i 2021.

 • Norges batteristrategi

  29.06.2022 Plan/strategi Nærings- og fiskeridepartementet

  Norges første batteristrategi ble lansert 29. juni 2022 og presenterer 10 grep for hvordan Norge skal videreutvikle en sammenhengende og lønnsom batteriverdikjede.

 • Målene om et mer inkluderende arbeidsliv – status og utviklingstrekk. Rapport 2022

  Rapportering fra faggruppen for IA-avtalen

  28.06.2022 Rapport Arbeids- og inkluderingsdepartementet

  Faggruppen for IA-avtalen har vurdert måloppnåelse for målene i IA-avtalen, og drøftet status og utvikling av relevante indikatorer.

 • Verdivurdering av SDØE 2022

  Offentlig tekstrapport

  27.06.2022 Rapport Nærings- og fiskeridepartementet

  Staten ved Nærings- og fiskeridepartementet eier andeler direkte i olje- og gassvirksomheten på norsk sokkel. Dette kalles statens direkte økonomiske engasjement, forkortet SDØE. Rystad Energy har på oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet

 • Evaluering av ordningen med regional omstilling

  27.06.2022 Rapport Kommunal- og distriktsdepartementet

  På oppdrag fra Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) har Telemarksforsking gjennomført en evaluering av ordningen for regional omstilling. Bakgrunnen for oppdraget er at KDD ønsket ny og oppdatert kunnskap om de samlede virkningene av ordningen

 • Evaluering av Ekspertpanelet for spesialisthelsetjenesten

  23.06.2022 Rapport Helse- og omsorgsdepartementet

  PwC har fått i oppdrag av Helse Vest å evaluere Ekspertpanelet for spesialisthelsetjenesten. Basert på observasjoner og innspill som er blitt innhentet gjennom spørreundersøkelse, intervju og andre datakilder konkluderer PwC med at Ekspertpanelet