Rapportar, planar og strategiar

Rapportar blir ofte laga av forskarar og eksterne utval på oppdrag for departementa. Dei kan mellom anna omfatte analysar og kartleggingar. Planar og strategiar blir ofte laga av eit eller fleire departement.

Viser 61-80 av 4038 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Nytt fra EU-delegasjonen om kommunal- og regionalpolitikk (3/2018)

  Nyhetsbrev fra den norske EU-delegasjonen

  09.05.2018 Rapport Utenriksdepartementet

  I nr. 3-2018 av Nytt fra EU-delegasjonen om kommunal- og regionalpolitikk kan dere bl.a. lese om at EUs langtidsbudsjett 2021-2027 inneholder flere relevante satsinger for norsk kommunesektor. I den nye faste spalten Innovasjon i offentlig sektor er

 • Norge i Europa. Regjeringens strategi for samarbeidet med EU 2018-2021

  09.05.2018 Plan/strategi Utenriksdepartementet

  Regjeringens strategi for samarbeidet med EU for perioden 2018-2021 har to hovedbudskap. Det første er at samarbeidet skal bidra til å virkeliggjøre visjonene regjeringen har for vår del av verden: Et trygt Europa, et fritt Europa, et økonomisk

 • Norge i Europa. Regjeringens arbeidsprogram for samarbeidet med EU 2018

  09.05.2018 Plan/strategi Utenriksdepartementet

  Norges sikkerhet, frihet og velferd er avhengig av at Europa som helhet utvikler seg i en positiv retning, på en måte som gagner fremtidige generasjoner. Norge tar sin del av ansvaret for å bidra til dette, ved å delta i forpliktende samarbeid

 • Rapport: Mer samordnet, åpnere og enklere

  Rapport fra ekspertgruppe til Kulturdepartementet 30. april 2018

  08.05.2018 Rapport Kulturdepartementet

  Gjennomgang av statlige tilskudd til frivillige organisasjoner.

 • Tilstandsrapport for høyere utdanning 2018

  07.05.2018 Rapport Kunnskapsdepartementet

  Tilstandsapporten viser at norsk høyere utdanning og forskning er i stadig utvikling, med positive resultater på mange områder, men også noen klare utfordringer. Den gir et godt kunnskapsgrunnlag for videre politikkutforming i departementet og

 • Forskningsbarometeret 2018

  07.05.2018 Rapport Kunnskapsdepartementet

  Forskningsbarometeret inneholder statistikk og indikatorer om forskning og innovasjon.

 • Forholdet mellom kommuneplanens handlingsdel og økonomiplanen

  04.05.2018 Rapport Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  På oppdrag for Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Kommunenes organisasjon (KS) har Asplan Viak sett på hvordan koblingen mellom kommuneplanen og økonomiplanen kan styrkes.

 • Utredning om fremtidig organisering av samarbeidet om areal og transport i hovedstadsområdet

  03.05.2018 Rapport Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Oslo skal etter regionreformen fortsatt være selvstendig kommune og fylkeskommune. Utredningen har sett på mulige samarbeidsformer i hovedstadsområdet for å få et effektivt samarbeid om areal- og transportløsninger.

 • Norway’s Seventh National Communication

  Under the Framework Convention on Climate Change

  24.04.2018 Rapport Klima- og miljødepartementet

  This report is Norway’s seventh national communication on national circumstances, policies and measures related to climate change under the Framework Convention on Climate Change (UNFCCC).

 • Leve med kreft

  18.04.2018 Plan/strategi Helse- og omsorgsdepartementet

  Nasjonal kreftstrategi 2018-2022 Leve med kreft skallegge grunnlaget for at den gode kvaliteten i norskkreftomsorg skal bli enda bedre. Denne strategiener en videreføring og en oppdatering av Nasjonalkreftstrategi 2013-2017 - Sammen mot kreft.

 • Strategi for tilgjengeliggjøring av offentlige data – samferdselssektoren

  17.04.2018 Plan/strategi Samferdselsdepartementet

  Formålet med denne strategien er å understøtte økt bruk av åpne offentlige data fra samferdselssektoren.For å oppnå dette må de offentlige dataene fra statlige virksomheteri sektoren i større grad være tilgjengelige og tilrettelagt for viderebruk.

 • Tidlig alderspensjon – mest for menn

  16.04.2018 Rapport Arbeids- og sosialdepartementet

  SSB har utarbeidet en ny artikkel om bruk av tidlig alderspensjon. Artikkelen viser at menn i langt større grad enn kvinner tar ut alderspensjon tidlig.

 • Rapport om økonomiske misligheter per 31. mars 2018

  16.04.2018 Rapport Utenriksdepartementet

  Ved utgangen av mars 2018 hadde Sentral kontrollenhet registrert 1016 varsler om mistanke om økonomiske misligheter, hvorav 888 har status avsluttet og 128 fortsatt er under behandling.

 • Vil modernisere EUs samhørighetspolitikk

  Rapport fra kommunal- og regionalråd Eivind Lorentzen, EU-delegasjonen

  16.04.2018 Rapport Utenriksdepartementet

  12. april ble EUs samhørighetspolitikk diskutert i Rådet for allmenne saker (GAC - cohesion). Her er konklusjonene fra kommunal- og regionalråd ved EU-delegasjonens rapport fra møtet.

 • Regionale utviklingstrekk 2018

  12.04.2018 Rapport Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Regionale utviklingstrekk er en fagrapport utarbeidet av KMD som inneholder oversikter over samfunnsutviklingstrekk som er viktige når det gjelder regionalpolitiske mål og strategier. Hensikten med rapporten er å ha oppdatert, tilrettelagt og lett

 • Rapport: Forenkling av regnskapsrapportering fra frivillige organisasjoner

  11.04.2018 Rapport Kulturdepartementet

  Vivento har i denne analysen sett på rapportering av regnskap og andre opplysninger fra frivillige organisasjoner som har fått tilskudd fra statlige tilskuddsordninger.

 • Evaluering av gjennomføringen av valgene i 2017

  Et spørsmål om tillit

  10.04.2018 Rapport Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Rapporten presenterer og oppsummerer resultatene fra en evaluering av Valgdirektoratets tjenester til kommunene og fylkeskommunene i forbindelse med valgene i 2017.

 • NRKs bidrag til mediemangfoldet

  Medietilsynet april 2018

  10.04.2018 Rapport Kulturdepartementet

  En analyse av NRKs bidrag til innholds- og bruksmangfoldet, NRKs samarbeid med andre medieaktører og konkurransemessige virkninger av NRKs nyhets- og aktualitetstilbud på nett.

 • Evaluering av forsøksordningen ny medisinsk vurdering etter seks måneders sykmelding

  09.04.2018 Rapport Arbeids- og sosialdepartementet

  UniResearch har evaluert forsøksordningen ny medisinsk vurdering (NMV), der personer som har vært sykmeldt i mer enn et halvt år får tilbud om ny medisinsk vurdering av en ny lege. Forskerne finner ingen effekt av tiltaket.

 • Kommunal- og moderniseringsdepartementets forsknings- og utviklingsstrategi (FoU)

  06.04.2018 Plan/strategi Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har et overordnet ansvar for forskning og kunnskapsutvikling (FoU) på sine politikkområder. Denne FoU-strategien gir overordnede føringer for hvordan KMD vil ivareta sitt sektoransvar for forskning og

Til toppen