Rapportar, planar og strategiar

Rapportar blir ofte laga av forskarar og eksterne utval på oppdrag for departementa. Dei kan mellom anna omfatte analysar og kartleggingar. Planar og strategiar blir ofte laga av eit eller fleire departement.

Viser 61-80 av 3915 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Havbruksstrategien - Et hav av muligheter

  06.07.2021 Plan/strategi Nærings- og fiskeridepartementet

  Målet for havbruksstrategien er å legge til rette for ny bærekraftig vekst og vise retning for en av Norges viktigste næringer. Skal Norge lykkes som havbruksnasjon fremover, må vi ha en lønnsom næring med konkurransedyktige rammevilkår. Vi må sikre

 • Handlingsplan for ein giftfri kvardag 2021–2024

  02.07.2021 Planar/strategi Klima- og miljødepartementet

  Handlingsplanen viser dei viktigaste sakene Noreg vil følgje opp fram mot 2024.

 • Videre vekst og kvalitet - strategi for høyere yrkesfaglig utdanning

  02.07.2021 Plan/strategi Kunnskapsdepartementet

  Regjeringen ønsker at fagskolesektoren skal vokse, og har som ambisjon at kvaliteten skal styrkes i takt med veksten. Større frihet til å opprette egne studier og nytt senter for fremragende yrkesfag er blant tiltakene i strategien.

 • Boligbyggingen fra 2000 - 2020 i et historisk perspektiv

  Notat 2 - 2021 fra Samfunnsøkonomisk Analyse

  02.07.2021 Rapport Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Samfunnsøkonomisk analyse (SØA) har på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet utarbeidet et kortfattet notat som tar for seg boligbyggingen i Norge de siste 20 årene.

 • Forslag til ny modell for beregning av kriteriet for fylkesveg i inntektssystemet for fylkeskommunene

  02.07.2021 Rapport Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Denne rapporten er en resultat av et prosjekt utlyst av Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Samferdselsdepartementet.

 • Den eldste skogen og nøkkelbiotopene

  01.07.2021 Rapport Landbruks- og matdepartementet, Klima- og miljødepartementet

  Rapporten er utformet av en arbeidsgruppe med representanter fra embetsverket i Landbruks- og matdepartementet og Klima- og miljødepartementet. Arbeidsgruppen har fått faglig bistand fra Landbruksdirektoratet og NIBIO.

 • Gjenoppbygging av kultursektoren - delrapport juni 2021

  Pandemiens påvirkning på publikum.

  01.07.2021 Rapport Kulturdepartementet

  Gjennomgang av kompensasjonsordning for arrangører og underleverandører i kultursektoren og stimuleringsordning for kulturlivet.

 • Rapport fra Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi – juni 2021

  01.07.2021 Rapport Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Utvalget har lagt fram sin rapport for sommeren 2021. Rapporten tar sikte på å gi informasjon om utviklingen i kommuneøkonomien de siste årene med særlig vekt på den økonomiske situasjonen i 2020.

 • En studie om kommunenes boligreserver og reguleringsplaners egnethet for utbygging

  Rapport fra Rambøll i samarbeid med Samfunnsøkonomisk Analyse

  30.06.2021 Rapport Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Rapporten er utarbeidet for Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Se omtale i nyhetssak som er lenket opp på høyre side.

 • Norges 10. rapport til FNs kvinnediskrimineringskonvensjon (CEDAW)

  30.06.2021 Rapport Kulturdepartementet

  Kvinnekonvensjonen (FNs kvinnediskrimineringskonvensjon) skal sikre at kvinner har de samme rettighetene som menn. Målet med Kvinnekonvensjonen er å beskytte kvinners rettigheter, og forsterke likestillingsartiklene i de andre

 • Utredning med utkast til lov om foreninger

  30.06.2021 Rapport Nærings- og fiskeridepartementet

  Nærings- og fiskeridepartementet har mottatt et forslag til foreningslov fra arbeidsgruppen som ble nedsatt høsten 2021. Forslaget er nå til behandling i departementet

 • Strategi for ytringsfrihet i utenriks- og utviklingspolitikken

  29.06.2021 Rapport Utenriksdepartementet

  Strategien omhandler viktige prioriteringer i Norges internasjonale arbeid for ytringsfrihet og mangfold av frie og uavhengige medier. Strategien beskriver samtidig hvordan Norge jobber for å fremme ytringsfrihet i FN, regionale organisasjoner og

 • Målene om et mer inkluderende arbeidsliv – status og utviklingstrekk. Rapport 2021

  Rapportering fra faggruppen for IA-avtalen

  29.06.2021 Rapport Arbeids- og sosialdepartementet

  IA-samarbeidets overordnede mål er å legge til rette for at så mange som mulig kan arbeide så mye som mulig, så lenge som mulig. Faggruppen for IA-avtalen skal vurdere måloppnåelsen for IA-målene nasjonalt og i de ulike bransjer og sektorer i lys av

 • Departementenes EØS-arbeid

  28.06.2021 Rapport Justis- og beredskapsdepartementet

  Rapport fra en interdepartemental arbeidsgruppe - juni 2021.

 • Luftromstrategi

  28.06.2021 Rapport Samferdselsdepartementet, Forsvarsdepartementet

  Luftrommet er en viktig og verdifull del av norsk territorium, og har stor betydning for transport og samferdsel. Luftrommet er arena for en rekke aktiviteter. Både nye aktiviteter som foregår i luftrommet og veksten i antallet brukere kan føre til

 • Tiltaksplan for oppfølging av Meld. St. 15 (2019-2020) Også vi når det blir krevet - veteraner i vår tid

  28.06.2021 Plan/strategi Forsvarsdepartementet

  Regjeringen har fastsatt en tiltaksplan for videre anerkjennelse, ivaretakelse og oppfølging av personell før, under og etter tjeneste i internasjonale operasjoner.

 • Klima- og miljødepartementets kunnskapsstrategi 2021-2024

  25.06.2021 Plan/strategi Klima- og miljødepartementet

  Utforming av klima- og miljøpolitikk krever et godt kunnskapsgrunnlag.

 • National Transport Plan 2022–2033

  Meld. St. 20 (2020–2021) Report to the Storting (white paper)

  25.06.2021 Rapport Samferdselsdepartementet

  English summary

 • Handlingsplan: Trygghet, mangfold og åpenhet

  24.06.2021 Plan/strategi Kulturdepartementet, Arbeids- og sosialdepartementet, Barne- og familiedepartementet, Finansdepartementet, Forsvarsdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Kunnskapsdepartementet, Utenriksdepartementet

  Regjeringens handlingsplan mot diskriminering på grunn av seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk og kjønnskarakteristika 2021-2024.

 • Barnehager mot 2030 - strategi for barnehagekvalitet

  24.06.2021 Plan/strategi Kunnskapsdepartementet, Barne- og familiedepartementet, Statsministerens kontor

  Innen 2025 skal 50 prosent av alle ansatte i barnehagen være barnehagelærere. Det skal også bli flere ansatte med masterutdanning og fagarbeiderutdanning, og alle ansatte skal få mulighet til etter- og videreutdanning.