Rapportar, planar og strategiar

Rapportar blir ofte laga av forskarar og eksterne utval på oppdrag for departementa. Dei kan mellom anna omfatte analysar og kartleggingar. Planar og strategiar blir ofte laga av eit eller fleire departement.

Viser 61-80 av 4111 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Årsaker til økt tilstrømming til uføretrygd blant unge

  Delrapport: Psykiske helseproblemer blant unge – en litteraturgjennomgang

  02.04.2019 Rapport Arbeids- og sosialdepartementet

  Delrapport med gjennomgang av kunnskap om psykiske helseproblemer blant unge.

 • Sustainability indicators for Nordic towns

  01.04.2019 Rapport Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Sweco have made a report suggesting a selection of 30 different sustainability indicators for Nordic towns. The report is a part of the project "attractive towns" under the Nordic Council of Ministers.

 • Norges handlingsplan 4 - Open Government Partnership (OGP)

  29.03.2019 Plan/strategi Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Norges fjerde OGP handlingsplan inneholder i alt åtte forpliktelser. Handlingsplanen er utarbeidet i et samarbeid mellom departementene og det sivile samfunn. Planen trer i kraft 1.7.2019 og skal vare i to år.

 • Utredning om regler for personvern i lover som forvaltes av Nav

  Digital praksis i arbeids- og velferdsforvaltningen i lys av regelverk om taushetsplikt, personvern og informasjonsforvaltning

  26.03.2019 Rapport Arbeids- og sosialdepartementet

  OsloMet og UiTs utredning om personvern i lover som forvaltes av Nav.

 • Handlingsplan mot voldtekt 2019–2022

  25.03.2019 Plan/strategi Justis- og beredskapsdepartementet, Barne- og familiedepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Kunnskapsdepartementet

  Regjeringens handlingsplan mot voldtekt fokuserer på målrettet forebyggende innsats, et godt hjelpetilbud etter voldtekt, god faglig oppfølging av fornærmede, god etterforskningskvalitet samt mer kunnskap og kompetanse.

 • Pensjonskostnader i kommunesektoren

  Arbeidsgrupperapport - mars 2019

  25.03.2019 Rapport Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Rapporten er utarbeidet av en arbeidsgruppe som ble nedsatt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet i juni 2018, i samarbeid med Finansdepartementet.

 • Et brukerperspektiv på digitaliseringen av offentlige tjenester

  21.03.2019 Rapport Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Formålet med denne undersøkelsen er å belyse hvordan digitaliseringen av offentlige tjenester i Norge fortoner seg fra et brukerperspektiv. Undersøkelsen er rettet mot brukere i befolkningen og i næringslivet.

 • Den digitale borger

  En kvalitativ studie av den digitale hverdagen

  21.03.2019 Rapport Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  For å styrke kunnskapsgrunnlaget om hvordan den digitale hverdagen fortoner seg for den jevne innbygger, har Kantar TNS, på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet, gjennomført en kvalitativ studie. Innsikter og analyser fra studien

 • Nasjonal overdosestrategi 2019-2022

  20.03.2019 Plan/strategi Helse- og omsorgsdepartementet

  Ny nasjonal overdosestrategi skal forsterke innsatsen mot overdosedødsfall. Strategien er utarbeidet av Helsedirektoratet på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet. I arbeidet har Helsedirektoratet hatt dialog med samarbeidspartnere i

 • Evaluering av endringer i den offentlige forvaltningen av reindriften

  NIBIO RAPPORT | VOL. 5 | NR. 42 | 2019

  20.03.2019 Rapport Landbruks- og matdepartementet

  Av: Finn‐Arne Haugen, Ingrid M. Tenge og Geir‐Harald Strand - NIBIO Kart og statistikk

 • Mentorordning i landbruket – evaluering av forsøksordningen

  Rapportnr. 2019/08  - Østlandsforskning

  20.03.2019 Rapport Landbruks- og matdepartementet

  Av: Merethe Lerfald og Bjørnar Sæther

 • Nytt fra EU-delegasjonen om kommunal- og regionalpolitikk (01/2019)

  Nyhetsbrev fra kommunal- og regionalråd ved den norske EU-delegasjonen.

  18.03.2019 Rapport Utenriksdepartementet

  I Nr. 1-2019 av Nytt fra EU-delegasjonen om kommunal- og regionalpolitikk kan du bl.a. lese om hvordan Europa skal bli bærekraftig i 2030, hvorfor det trengs flere kvinnelige ordførere, at blå vekst gjør at Europas kystregioner får økt betydning og

 • Rapport fra arbeidsgruppe som har sett på saksflyt i saker som gjelder overgrep mot barn

  13.03.2019 Rapport Justis- og beredskapsdepartementet

  Rapport fra arbeidsgruppe nedsatt av Justis- og beredskapsdepartementet  med forslag til tiltak for effektivisering av saksflyt i saker om vold og seksuelle overgrep mot barn, slik at hensynet til barnets beste ivaretas.

 • Skog- og trenæringa – ein drivar for grøn omstilling

  12.03.2019 Planar/strategi Landbruks- og matdepartementet

  Strategi for auka forskings-, utviklings- og innovasjonsaktiviteti skog- og trenæringa. Strategi for å stimulere etterspørselen etter grøne, trebaserte produkt.

 • To nye notater fra Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi

  08.03.2019 Rapport Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Teknisk beregningsutvalg for kommunal- og fylkeskommunal økonomi (TBU) har sendt over to notater til konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS til møtet som avholdes 12. mars 2019.

 • Norge i Europa. Regjeringens arbeidsprogram for samarbeidet med EU 2019

  04.03.2019 Plan/strategi Utenriksdepartementet

  Arbeidsprogrammet er en konkretisering og oppfølging av regjeringens strategi for samarbeidet med EU 2018-2021. Det beskriver hvordan vi følger utviklingen i Europa, hvordan vi bidrar til felleseuropeiske løsninger og hvordan vi på best mulig måte

 • Framtidige anskaffelser til forsvarssektoren 2018-2025 (FAF 2019-2026)

  28.02.2019 Plan/strategi Forsvarsdepartementet

  Her finner du mer informasjon om forsvarssektorens planlagte materiellinvesteringer og anskaffelser for perioden 2019-2026.

 • Tilskudd til rekruttering av psykologer i kommunale helse- og omsorgstjenester

  En delevaluering i forbindelse med følgeevalueringen av Kompetanseløft 2020.

  28.02.2019 Rapport Helse- og omsorgsdepartementet

  I denne rapporten presenteres resultatene fra en delevaluering av tilskudd til rekruttering av psykologer i kommunale helse- og omsorgstjenester. Evalueringen er gjort som del av en større følgeevaluering av Kompetanseløft 2020, som er Regjeringens

 • Scenens kunst - Gjennomgang av scenekunstområdet

  av Ole Marius Hylland og Bård Kleppe, Telemarksforsking, TF-rapport nr. 474, 2019

  26.02.2019 Rapport Kulturdepartementet

  Teksten i denne rapporten ble opprinnelig skrevet på oppdrag fra Kulturdepartementet via Kulturrådet, som et innspill til det pågående arbeidet med en ny kulturmelding. Beskrivelsene og gjennomgangen i denne rapporten er fremdeles aktuelle, og har

 • Smarte byer og kommuner i Norge - en kartlegging

  26.02.2019 Rapport Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Konsulentselskapet Agenda Kaupang har på oppdrag for Kommunal- og moderniseringsdepartementet utarbeidet en kartlegging av smarte byer og kommuner i Norge.

Til toppen