Rapportar, planar og strategiar

Rapportar blir ofte laga av forskarar og eksterne utval på oppdrag for departementa. Dei kan mellom anna omfatte analysar og kartleggingar. Planar og strategiar blir ofte laga av eit eller fleire departement.

Viser 61-80 av 3998 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Nytt fra EU-delegasjonen om kommunal- og regionalpolitikk (1/2018)

  Nyhetsbrev fra den norske EU-delegasjonen.

  02.02.2018 Rapport Utenriksdepartementet

  I Nytt fra EU-delegasjonen om kommunal- og regionalpolitikk nr. 1. 2018 kan du bl.a. lese om hvilke investeringer EU's Arctic Stakeholder Forum mener bør gjøres i Arktis, nye hjelpemidler for å oppfylle personvernforordningen, det nye direktivet som

 • Økonominytt 1/18

  Rapport fra EU-delegasjonens finansråder Bjarne Stakkestad og Lone Semmingsen.

  02.02.2018 Rapport Utenriksdepartementet

  I årets første nummer av Økonominytt kan du lese om januarmøtene i Eurogruppen og ECOFIN, ny økonomisk statistikk og indikatorer samt aktuelle skattesaker og finansmarkedssaker.

 • Planlagte saker til Stortinget vårsesjonen 2018

  26.01.2018 Plan/strategi Statsministerens kontor

  Oversikt over planlagte proposisjoner og meldinger fra regjeringen Solberg til Stortinget vårsesjonen 2018, sortert etter departementene.

 • Kvalitetssikring (KS2) rv. 555 Sotrasambandet

  26.01.2018 Rapport Samferdselsdepartementet

  DNV GL AS, ÅF Advansia AS og Menon Business Economics AS har på oppdrag fra Samferdselsdepartementet og Finansdepartementet gjennomført kvalitetssikring (KS2) av vegprosjektet rv. 555 Sotrasambandet.

 • Lønnsomhet i tilvisningsprosjekt

  24.01.2018 Rapport Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  EY gir i rapporten til Kommunal- og moderniseringsdepartementet en lønnsomhetsanalyse av Husbankens tilvisningsprosjekter.

 • Rapport om CEM Benchmarking om SPN i 2016

  Statens pensjonsfond Norge (SPN)

  23.01.2018 Rapport Finansdepartementet

  Målet for forvaltningen av Statens pensjonsfond Norge (SPN) er å oppnå høyest mulig avkastning etter kostnader innenfor de rammer som gjelder for forvaltningen. Finansdepartementet legger vekt på at Folketrygdfondet gjennomfører

 • Rapport fra CEM Benchmarking om SPU i 2016

  Statens pensjonsfond utland (SPU)

  23.01.2018 Rapport Finansdepartementet

  Målet for forvaltningen av Statens pensjonsfond utland (SPU) er å oppnå høyest mulig avkastning etter kostnader innenfor de rammer som gjelder for forvaltningen. Finansdepartementet legger vekt på at Norges Bank gjennomfører forvaltningsoppdraget på

 • Målrettet plan 2017-2021 - videre innsats for kvensk språk

  23.01.2018 Plan/strategi Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Denne planen er starten på en målrettet innsats for å styrke kvensk språk. Planen gir en oversikt over det som hittil er gjort for å styrke kvensk språk, og har få og konkrete tiltak. Regjeringen legger samtidig opp til at planen er dynamisk slik at

 • Rapport om økonomiske misligheter per 31. desember 2017

  23.01.2018 Rapport Utenriksdepartementet

  Ved utgangen av desember 2017 hadde Sentral kontrollenhet registrert 991 varsler om mistanke om økonomiske misligheter, hvorav 853 har status avsluttet og 138 fortsatt er under behandling.

 • Evaluering av føringstilskuddet i fiskerinæringen

  23.01.2018 Rapport Nærings- og fiskeridepartementet

  Vista Analyse har på oppdrag for Nærings- og fiskeridepartementet gjennomført en evaluering av føringstilskuddet i fiskerinæringen.

 • Like konkurransevilkår for offentlige og private aktører

  23.01.2018 Rapport Nærings- og fiskeridepartementet

  Rapport fra arbeidsgruppe

 • Fremtidig lokalisering for campus for NTNU - Tilleggsutredning for konseptvalg

  21.01.2018 Rapport Kunnskapsdepartementet

  Kunnskapsdepartementet (KD) har bedt NTNU og Statsbygg i fellesskap utarbeide et grunnlagsmateriale for regjeringens beslutning om konseptvalg for “Framtidig lokalisering av campus for NTNU”.

 • Ny plaststrategi fra EU-kommisjonen

  Rapport fra miljøråd Hege Rooth Olbergsveen, EU-delegasjonen

  18.01.2018 Rapport Utenriksdepartementet

  16. januar la EU-kommisjonen fram en minipakke for sirkulær økonomi og forslag til revidert skipsavfalldirektiv.

 • Samarbeid om sosialt entreprenørskap

  Rapport fra tverrdepartemental arbeidsgruppe

  16.01.2018 Rapport Arbeids- og sosialdepartementet, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Kulturdepartementet, Kunnskapsdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet

  Rapporten «Samarbeid om sosialt entreprenørskap» gjennomgår utfordringer som aktører i feltet har tatt opp i møter og utredninger, aktuelle virkemidler og tiltak i offentlig regi, og gir et felles grunnlag for videre samarbeid mellom departementene

 • Kartlegging av handelshindringer mellom norske og nordiske handelspartnere

  15.01.2018 Rapport Utenriksdepartementet

  På oppdrag fra Utenriksdepartementet har handelshindringene mellom Norge og andre nordiske land blitt kartlagt.

 • Mer boligvelferd for pengene - Målretting av de statlige boligsosiale virkemidlene

  Vista Analyse rapportnummer 2017/33

  15.01.2018 Rapport Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Vista analyse gjennomførte i 2017 en evaluering av KMDs boligsosiale virkemidler: "Fra bostøtte til programarbeid: En evaluering av statens boligsosiale virkemidler (Vista Analyse-rapport 2017/20). Evalueringen ble offentliggjort på regjeringen.no

 • Politisk plattform

  Jeløya-plattformen

  14.01.2018 Rapport Statsministerens kontor

  Politisk plattform for en regjering utgått av Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre.

 • Kvalitetssikring (KS1) tilleggsrapport for rv. 15 Strynefjellet

  12.01.2018 Rapport Samferdselsdepartementet

  Møreforskning Molde og Metier AS har på oppdrag fra Samferdselsdepartementet og Finansdepartementet gjennomført kvalitetssikring (KS1) tilleggsrapport av konseptvalgutredning (KVU) for rv. 15 Strynefjellet.

 • Spillemidler til idrettsanlegg. En gjennomgang av spillemiddelsøknadene og anleggssituasjonen (2017)

  10.01.2018 Rapport Kulturdepartementet

  Kulturdepartementet og Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) har i samarbeid utarbeidet denne statistikksamlingen om idrettsanlegg og tilskuddsordningen for anlegg for idrett og fysisk aktivitet.

 • Implementing Norway’s national action plan 2015-2018 - women, peace and security

  Annual report 2016

  09.01.2018 Rapport Utenriksdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Forsvarsdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet

  This is the first annual report on the implementation of the national actionplan for 2015-2018 and is based on a set of indicators to measure results and keep us accountable.