Dokument

Rapportar, planar og strategiar

Rapportar blir ofte laga av forskarar og eksterne utval på oppdrag for departementa. Dei kan mellom anna omfatte analysar og kartleggingar. Planar og strategiar blir ofte laga av eit eller fleire departement.

Viser 61-80 av 3721 treff.

Sorter etter: Dato Relevans

 • Oversikt over rapporter om økonomiske mislighetssaker

  17.04.2023 Rapport Utenriksdepartementet

  Fire ganger i året legger Sentral kontrollenhet i Utenriksdepartementet fram en oversikt over saker der det er varslet mistanke om økonomiske misligheter, tiltak og status for oppfølging.

 • Rapport om økonomiske misleghaldssaker i 2022

  Sentral kontrolleining, Utanriksdepartementet

  17.04.2023 Rapport Utenriksdepartementet

 • Ny rapport om konkurransebegrensende avtaler i arbeidsforhold

  14.04.2023 Rapport Arbeids- og inkluderingsdepartementet

  Kartlegging av utvikling i omfang og praksis knyttet til bruk av konkurranseklausuler, kundeklausuler og rekrutteringsklausuler - utvikling fra nullpunktsmåling i 2016.

 • Norway’s Eighth National Communication

  Under the Framework Convention on Climate Change

  12.04.2023 Rapport Klima- og miljødepartementet

  This report is Norway’s eighth national communication on national circumstances, policies and measures related to climate change under the Framework Convention on Climate Change (UNFCCC).

 • Fra varsel til læring og forbedring

  Rapport fra utvalg oppnevnt for å vurdere varselordningene til Statens helsetilsyn og Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten

  12.04.2023 Rapport Helse- og omsorgsdepartementet

  I mandatet fra regjeringen er Varselutvalget bedt om å gi en vurdering av dagens varselordninger, behov for endringer i varselordningene, og hva som er og bør være varselordningenes formål og bidrag i det samlede systemet for å forebygge, avdekke og

 • Kartlegging av bruk av kunnskapsgrunnlag i konsekvensutredninger og arealplanlegging i sjø

  - en kvalitativ styringsanalyse

  03.04.2023 Rapport Kommunal- og distriktsdepartementet

  SALT Lofoten AS har på oppdrag fra Kommunal- og distriktsdepartementet kartlagt bruk av kunnskapsgrunnlag i konsekvensutredninger og arealplanlegging i sjø.

 • Utredning av DKS og Kulturtanken

  Utredning fra Oxford Research og Høgskulen på Vestlandet 2023/3

  31.03.2023 Rapport Kultur- og likestillingsdepartementet, Kunnskapsdepartementet

  En utredning bestående av en kartlegging av DKS og en evaluering av Kulturtanken

 • Rapport: Helhetlig strategi for utvikling av togtilbudet

  Jernbanedirektoratet

  31.03.2023 Rapport Samferdselsdepartementet

  På oppdrag fra Samferdselsdepartementet har Jernbanedirektoratet utarbeidet en helhetlig strategi for utviklingen av togtilbudet.

 • Evaluering av The Explorer

  24.03.2023 Rapport Klima- og miljødepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet

  På oppdrag fra Klima- og miljødepartementet (KLD) og Nærings- og Fiskeridepartementet (NFD) har Oxford Research AS og Synlighet AS evaluert den digitale tjenesten The Explorer. The Explorer, som er Norges offisielle kanal for internasjonal

 • Produksjon av økologiske jordbruksvarer

  Rapport 2022

  21.03.2023 Rapport Landbruks- og matdepartementet

  Rapport nr. 8/2023

 • Områdegjennomgang av bustadløysingar og helse- og omsorgstenester for eldre

  21.03.2023 Rapport Finansdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Kommunal- og distriktsdepartementet

  Det er gjennomført ein områdegjennomgang av bustadløysingar og helse- og omsorgstenester for eldre på oppdrag frå Finansdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet og Kommunal- og distriktsdepartementet (dåverande Kommunal- og

 • Direktoratsrollen i utvikling. En gjennomgang av Politidirektoratet

  Gjennomgangen er foretatt av Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ), på oppdrag for JD.

  16.03.2023 Rapport Justis- og beredskapsdepartementet

  Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) fikk i oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet å foreta en gjennomgang av Politidirektoratet. Oppdraget startet i april 2022 og ble ferdigstilt 1. mars 2023.

 • Arkitektonisk kvalitet i plan- og byggesak

  15.03.2023 Rapport Kommunal- og distriktsdepartementet

  Oslo Economics, Holth & Winge AS og A-lab har på oppdrag fra Kommunal- og distriktsdepartementet utarbeidet rapport om arkitektonisk kvalitet i plan- og byggesak.

 • Menneskerettigheter for personer med utviklingshemming

  15.03.2023 Rapport Kultur- og likestillingsdepartementet

 • Gjennomgang av tilgang på veterinærtjenester

  10.03.2023 Rapport Landbruks- og matdepartementet

  På oppdrag fra Landbruks- og matdepartementet har en arbeidsgruppe foretatt en grundig gjennomgang av tilgangen på veterinærtjenester i Norge.

 • Analyse av ekstern finansiering og midlertidighet i universitets- og høyskolesektoren

  Rapport 2023–7, Proba samfunnsanalyse

  09.03.2023 Rapport Kunnskapsdepartementet

  På oppdrag fra Kunnskapsdepartementet har Proba samfunnsanalyse undersøkt hvordan ekstern finansiering påvirker bruk av midlertidige stillinger i den norske universitets- og høyskolesektoren (UH-sektoren).

 • Årsmelding 2022

  Etikkrådet for Statens pensjonsfond utland

  08.03.2023 Rapport Finansdepartementet

  Etikkrådet for Statens pensjonsfond utland er oppnevnt av Finansdepartementet for å vurdere om fondets investeringer i enkelte selskaper er i strid med de etiske retningslinjene til Statens pensjonsfond utland, og gi anbefaling om observasjon og 

 • Klimanøytrale og smarte byer

  - nettverk og plattformer for nasjonal oppfølging av EUs samfunnsoppdrag

  08.03.2023 Rapport Kommunal- og distriktsdepartementet

  På oppdrag fra Kommunal- og distriktsdepartementet har Agenda Kaupang utarbeidet rapport om nettverk og plattformer for nasjonal oppfølging av EUs samfunnsoppdrag Klimanøytrale og smarte byer.

 • Analyse av begrepet "tilstrekkelig boligbygging"

  Utredning fra Asplan Viak

  08.03.2023 Rapport Kommunal- og distriktsdepartementet

  Asplan Viak har på oppdrag fra Kommunal- og distriktsdepartementet gjennomført en analyse av begrepet «tilstrekkelig boligbygging".

 • Vurdering av strukturdifferensiering og tak på tilskudd over jordbruksavtalen

  07.03.2023 Rapport Landbruks- og matdepartementet

  Arbeidsgruppa som har vurdert strukturdifferensiering og tak på tilskudd over jordbruksavtalen har i dag, 7. mars, lagt fram sin rapport. Arbeidsgruppa har bestått av representanter fra partene i jordbruksoppgjøret. Rapporten vil danne grunnlag for

 • Side 4 av 187
 • Side 4 av 187