Rapportar, planar og strategiar

Rapportar blir ofte laga av forskarar og eksterne utval på oppdrag for departementa. Dei kan mellom anna omfatte analysar og kartleggingar. Planar og strategiar blir ofte laga av eit eller fleire departement.

Viser 61-80 av 4148 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Plan for fossilfri kollektivtrafikk i 2025

  01.07.2019 Plan/strategi Samferdselsdepartementet, Klima- og miljødepartementet

  Regjeringen har høye ambisjoner for å fase inn lav- og nullutslippsteknologi i transportsektoren generelt, og i kollektivtransporten spesielt. Fossilfri kollektivtrafikk vil være et viktig bidrag for å nå Norges utslippsforpliktelser frem mot 2030.

 • Rapport fra Teknisk beregningsutvalg for klima 2019

  28.06.2019 Rapport Klima- og miljødepartementet

  Teknisk beregningsutvalg for klima ble oppnevnt 15. juni 2018. Utvalget skal foreslå metoder for å beregne klimaeffekt av statsbudsjettet, og gi råd om hvordan eksisterende metoder for tiltaks- og virkemiddelanalyser på klimaområdet kan forbedres.

 • Nytt fra EU-delegasjonen om kommunal- og regionalpolitikk (03/2019)

  28.06.2019 Rapport Utenriksdepartementet

  Nyhetsbrev fra kommunal- og regionalråd ved den norske EU-delegasjonen.

 • Rapport om tidsbruk i styrene

  28.06.2019 Rapport Nærings- og fiskeridepartementet

  Boston Consulting Group (BCG) har på oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet laget en rapport om tidsbruk i forbindelse med styreverv i selskaper notert på Oslo Børs.

 • Høy inntektsvekst for eldre

  27.06.2019 Rapport Arbeids- og sosialdepartementet

  SSB har utarbeidet en artikkel om utviklingen i inntekter i den eldre befolkningen.

 • Teknologi for bærekraftig bevegelsesfrihet og mobilitet. Rapport fra Ekspertutvalget - teknologi og fremtidens transportinfrastruktur

  27.06.2019 Rapport Samferdselsdepartementet

  Rapport fra et ekspertutvalg nedsatt av Samferdselsdepartementet for å utrede implikasjoner av den raske teknologiske utviklingen for planlegging av fremtidens transportinfrastruktur.

 • De ti viktigste klimatiltakene som regjeringen har gjennomført

  26.06.2019 Rapport Statsministerens kontor, Klima- og miljødepartementet

  Denne listen ble presentert på statsministerens halvårlige oppsummerende pressekonferanse 26. juni 2019.

 • Anbefaling fra FN-komiteen som overvåker konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne

  24.06.2019 Rapport Kulturdepartementet

  United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities, 7 May 2019.

 • Etikkinformasjonsutvalgets statusrapport – juni 2019

  24.06.2019 Rapport Barne- og familiedepartementet

  Etikkinformasjonsutvalget har avgitt en foreløpig statsurapport om utvalgets arbeid. Ifølge rapporten finner utvalget det hensiktsmessig å innføre en lovpålagt etikkinformasjonsplikt.

 • Handlingsplan for styrket forvaltning av verneområdene

  23.06.2019 Plan/strategi Klima- og miljødepartementet

  Bakgrunnen for denne handlingsplanen er Stortingets behandling av Meld.st.18 (2015-2016) Friluftsliv - Natur som kilde til helse og livskvalitet. Der ba Stortinget regjeringen legge fram en handlingsplan for økt skjøtsel, kanalisering og

 • Evaluering av ordningen med akvakulturtillatelser til forskningsformål

  21.06.2019 Rapport Nærings- og fiskeridepartementet

  Deloitte AS har på oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet gjennomført en evaluering av ordningen med akvakulturtillatelser av laks og regnbueørret til forskningsformål.

 • Mat, mennesker og miljø

  21.06.2019 Planar/strategi Utenriksdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet

  Med denne handlingsplanen vil regjeringen styrke innsatsen for økt bærekraftig matproduksjon, god ernæring, jobb- og verdiskaping samt kapasitetsbygging og godt styresett. Vi skal spesielt arbeide for å nå småskalabønder og -fiskere, med et særlig

 • Handlingsplan for grønn skipsfart

  20.06.2019 Plan/strategi Klima- og miljødepartementet, Finansdepartementet, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Olje- og energidepartementet, Samferdselsdepartementet, Utenriksdepartementet

  Vi skal bidra til en bærekraftig sjøfart for det 21. århundret.

 • Vurdering av organisasjonsform for Sámi Giellagáldu - Nordisk fag- og ressurssenter for samiske språk

  19.06.2019 Rapport Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Rapport fra arbeidsgruppe som har sett på hvordan en varig organisasjonsmodell for Sámi Giellagáldu kan utformes.

 • Rapport om Stad skipstunnel

  19.06.2019 Rapport Samferdselsdepartementet

  Kystverket har på bestilling fra Samferdselsdepartementet fått utarbeidet en rapport som gjennomgår prosjektløsninger og kostnadsanslag for Stad skipstunnel.

 • Rapport om beskyttelse av barn mot seksuelt misbruk og utnytting

  18.06.2019 Rapport Barne- og familiedepartementet

  Europarådets konvensjon om vern av barn mot seksuell utnytting og seksuelt misbruk trådde i kraft 1. oktober 2018. Norge har nå oversendt sin første rapport om gjennomføring av konvensjonen til Europarådet.

 • Styringsdokument for arbeidet med samfunnssikkerhet i Kunnskapsdepartementets sektor

  17.06.2019 Rapport Kunnskapsdepartementet

  Det norske samfunnet oppleves som trygt for de fleste av oss. Likevel inntreffer det fra tid til annen hendelser som rokker ved denne tryggheten. Det kan være store ulykker, ekstremvær og flom, klimaproblemer, eller tilsiktede handlinger fra

 • Regjeringas Tyskland-strategi 2019

  13.06.2019 Planar/strategi Utenriksdepartementet

  Utanriksminister Ine Eriksen Søreide presenterte regjeringas oppdaterte Tyskland-strategi saman med Tysklands utanriksminister Heiko Maas på eit ope møte i Oslo 14. juni 2019. På møtet vart også stortingsmeldinga om Noregs rolle og interesser i

 • Strategi for kultur og reiseliv - Noreg som attraktiv kulturdestinasjon

  13.06.2019 Planar/strategi Kulturdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet

  Med denne strategien ønsker vi å styrke Noreg sin posisjon som kulturdestinasjon. Vi ønsker at både norske og utanlandske reisande skal ha med seg ein bit av kultur-Noreg når dei reiser heim, og at Noreg skal vere eit land dei vil oppleve meir av.

 • Scenarioer for offentlig sektor i 2040

  Utarbeidet i forbindelse med stortingsmelding om innovasjon i offentlig sektor

  12.06.2019 Rapport Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Her presenteres fire mulige framtider for offentlig sektor i 2040.

Til toppen