Rapportar, planar og strategiar

Rapportar blir ofte laga av forskarar og eksterne utval på oppdrag for departementa. Dei kan mellom anna omfatte analysar og kartleggingar. Planar og strategiar blir ofte laga av eit eller fleire departement.

Viser 61-80 av 4022 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Forprosjekt om evaluering av den nye kommuneloven

  18.01.2021 Rapport Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet tar på et senere tidspunkt sikte på å evaluere den nye kommuneloven. Evalueringen skal blant annet undersøke om lovendringer får tilsiktet effekt.

 • Utredning om kommunale botiltak

  Rapport utarbeidet for Barne- og familiedepartementet, høsten 2020

  18.01.2021 Rapport Barne- og familiedepartementet

  Oslo Economics og NIBR utredet bruken av kommunale botiltak på oppdrag for Barne- og familiedepartementet.

 • Klima- og miljødepartementets prioriterte EU/EØS-saker i 2021

  12.01.2021 Plan/strategi Klima- og miljødepartementet

  Departementet utarbeider hvert år en strategi for påvirkningsarbeidet overfor EU. Prioriteringene speiler EUs dagsorden med vekt på saker hvor Norge har interesser og muligheter for gjennomslag.

 • Rapport om økonomiske mislighetssaker i 4. kvartal 2020

  08.01.2021 Rapport Utenriksdepartementet

  I fjerde kvartal 2020 registrerte Sentral kontrollenhet 18 nye saker, i hovedsak knyttet til mistanke om økonomiske misligheter. I samme periode ble 21 saker avsluttet. Tallene omfatter også saker under Norads og Norecs ansvarsområde.

 • Evalueringsrapport om hvordan retningsvalgene i Stortingsmelding 33 implementeres på Nav-kontorene

  05.01.2021 Rapport Arbeids- og sosialdepartementet

  Arbeids- og sosialdepartementet har ønsket en evaluering av hvordan delstrategier og retningsvalg i Stortingsmelding 33 (2015-2016) «NAV i en ny tid - for arbeid og aktivitet» er iverksatt og kommer til syne i arbeids- og velferdsforvaltningen.

 • Tilgang på boliger i distriktene og rekruttering av arbeidskraft

  04.01.2021 Rapport Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Samfunnsøkonomisk analyse AS har på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Distriktssenteret kartlagt i hvilken grad tilgang på egnede boliger i distriktskommunene hemmer rekruttering av arbeidskraft.

 • Evaluering og utredning av forsøksloven

  22.12.2020 Rapport Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Oxford Research har på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet evaluert lov om forsøk i offentlig forvaltning (forsøksloven).

 • Innvandring og integrering 2019–2020

  Rapport frå Noreg til OECD

  22.12.2020 Rapport Kunnskapsdepartementet, Arbeids- og sosialdepartementet, Barne- og familiedepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet, Kulturdepartementet, Utanriksdepartementet

  Noreg sender kvart år ein rapport til OECD - Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling. Rapporten "Immigration and Integration 2019-2020 - Report for Norway to the OECD" er eit bidrag til OECD sitt rapporteringssystem for

 • Rapport om utfordringer i flerkommunale byområder

  18.12.2020 Rapport Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Norwegian Research Centre AS (NORCE) har på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet undersøkt utfordringer i flerkommunale byområder.

 • GNSS/GPS-disruptions in aviation

  18.12.2020 Rapport Samferdselsdepartementet

  GNSS (Global Navigation Satellite Systems) is a collective term for satellite systems in outer space that have a broad application, including in association with critical infrastructure in aviation. At worst, uncontrolled outage of such

 • Rapport fra arbeidsgruppen som skal vurdere mulige smitteverntiltak og beredskap knyttet til gjennomføringen av stortings- og sametingsvalget i 2021

  17.12.2020 Rapport Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) satte før sommeren 2020 ned en administrativ arbeidsgruppe for å utrede smitteverntiltak knyttet til gjennomføringen av stortings- og sametingsvalget i 2021.

 • Langsiktig strategi for håndteringen av covid-19-pandemien

  15.12.2020 Plan/strategi Helse- og omsorgsdepartementet

  Regjeringen Solbergs langsiktige strategi for håndtering av covid-19-pandemien og justering av tiltak. Vedtatt av regjeringen 7. mai 2020, oppdatert 14. desember 2020.

 • Beredskapsplan for smitteverntiltak under covid-19-pandemien

  15.12.2020 Plan/strategi Helse- og omsorgsdepartementet

  Regjeringen Solbergs beredskapsplan for smitteverntiltak under covid-19-pandemien. Vedtatt av regjeringen 10.juni 2020, oppdatert 14. desember 2020.

 • Evaluering av Follobane-prosjektet

  15.12.2020 Rapport Samferdselsdepartementet

  På oppdrag fra Samferdselsdepartementet har Jernbanedirektoratet fått utført en ekstern uavhengig rapport av Oslo Economics, som har evaluert kostnadsøkningene på Follobane-prosjektet.

 • Gjennomgang av beitekrisen i reindriften 2020

  Rapport nr. 45/2020

  14.12.2020 Rapport Landbruks- og matdepartementet

  Rapport fra arbeidsgruppe.

 • Målene om et mer inkluderende arbeidsliv – status og utviklingstrekk. Rapport 2020

  Rapportering fra faggruppen for IA-avtalen

  10.12.2020 Rapport Arbeids- og sosialdepartementet

  Faggruppen skal vurdere måloppnåelsen for IA-målene nasjonalt og i de ulike bransjer og sektorer i lys av relevante utviklingstrekk i samfunnet.

 • Undersøkelse om innbyggerforslag

  10.12.2020 Rapport Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Agenda Kaupang AS har på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet gjennomført en undersøkelse om innbyggerforslag til norske kommuner og fylkeskommuner.

 • Regjeringens pårørendestrategi og handlingsplan

  08.12.2020 Plan/strategi Helse- og omsorgsdepartementet

  De fleste av oss vil være pårørende i løpet av livet. Det er om lag 800 000 pårørende i Norge i dag, og mange gjør en enorm innsats for sine nærmeste. Regjeringens pårørendestrategi skal bidra til at pårørende blir anerkjent som en ressurs og til at

 • Evaluering av Norge som gjesteland på Frankfurter Buchmesse 2019

  Samfunnsøkonomisk analyse AS, rapport 32-2020

  07.12.2020 Rapport Kulturdepartementet

  På oppdrag fra Kulturdepartementet har Samfunnsøkonomisk analyse evaluert hvorvidt målene for satsingen Norge som gjesteland ved bokmessen i Frankfurt i 2019 ble nådd.

 • GNSS/GPS-forstyrrelser innen luftfart

  04.12.2020 Rapport Samferdselsdepartementet

  GNSS (Global Navigation Satellite Systems) er samlebetegnelsen på satellittsystemer i verdensrommet som har et bredt anvendelsesområde, herunder i tilknytning til kritisk infrastruktur innen luftfart. Ukontrollert bortfall av slik infrastruktur kan