Rapportar, planar og strategiar

Rapportar blir ofte laga av forskarar og eksterne utval på oppdrag for departementa. Dei kan mellom anna omfatte analysar og kartleggingar. Planar og strategiar blir ofte laga av eit eller fleire departement.

Viser 61-80 av 4055 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Norges batteristrategi

  29.06.2022 Plan/strategi Nærings- og fiskeridepartementet

  Norges første batteristrategi ble lansert 29. juni 2022 og presenterer 10 grep for hvordan Norge skal videreutvikle en sammenhengende og lønnsom batteriverdikjede.

 • Målene om et mer inkluderende arbeidsliv – status og utviklingstrekk. Rapport 2022

  Rapportering fra faggruppen for IA-avtalen

  28.06.2022 Rapport Arbeids- og inkluderingsdepartementet

  Faggruppen for IA-avtalen har vurdert måloppnåelse for målene i IA-avtalen, og drøftet status og utvikling av relevante indikatorer.

 • Verdivurdering av SDØE 2022

  Offentlig tekstrapport

  27.06.2022 Rapport Nærings- og fiskeridepartementet

  Staten ved Nærings- og fiskeridepartementet eier andeler direkte i olje- og gassvirksomheten på norsk sokkel. Dette kalles statens direkte økonomiske engasjement, forkortet SDØE. Rystad Energy har på oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet

 • Evaluering av ordningen med regional omstilling

  27.06.2022 Rapport Kommunal- og distriktsdepartementet

  På oppdrag fra Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) har Telemarksforsking gjennomført en evaluering av ordningen for regional omstilling. Bakgrunnen for oppdraget er at KDD ønsket ny og oppdatert kunnskap om de samlede virkningene av ordningen

 • Evaluering av Ekspertpanelet for spesialisthelsetjenesten

  23.06.2022 Rapport Helse- og omsorgsdepartementet

  PwC har fått i oppdrag av Helse Vest å evaluere Ekspertpanelet for spesialisthelsetjenesten. Basert på observasjoner og innspill som er blitt innhentet gjennom spørreundersøkelse, intervju og andre datakilder konkluderer PwC med at Ekspertpanelet

 • Veikart for grønt industriløft

  23.06.2022 Plan/strategi Nærings- og fiskeridepartementet, Statsministerens kontor

  Dette veikartet er startskuddet for regjeringens arbeid for grønt industriløft. I dokumentet presenteres  nye ambisjoner, virkemidler og tiltak. Veikartet ble lansert av statsminister Jonas Gahr Støre og næringsminister Jan Christian Vestre 23. juni

 • Rapporter om intensivkapasitet

  21.06.2022 Rapport Helse- og omsorgsdepartementet

  De regionale helseforetakene mottok i oppdragsdokumentene for 2021 og 2022 til sammen tre felles oppdrag som omhandlet intensivkapasitet og intensivberedskap. Departementet har bedt om en felles statusrapport 15. juni 2022 som herved oversendes på

 • NAVs tilbud til veteraner

  21.06.2022 Rapport Arbeids- og inkluderingsdepartementet

  Proba samfunnsanalyse har på oppdrag fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet kartlagt Arbeids- og velferdsetatens tjenester til veteraner og vurdert behovet for at etaten har en egen veterankontakt i enkelte fylker i tillegg til et landsdekkende

 • Arbeid, pensjon og inntekt i den eldre befolkningen

  Rapport fra Pensjonspolitisk arbeidsgruppe 2022

  21.06.2022 Rapport Arbeids- og inkluderingsdepartementet

  «Arbeid, pensjon og inntekt i den eldre befolkningen» er en årlig rapport fra Pensjonspolitisk arbeidsgruppe.

 • Kommunal planlegging er viktig for å nå klimamålene

  Rapport om verktøy for reduksjon av klimagassutslipp i planlegging etter plan- og bygningsloven

  20.06.2022 Rapport Kommunal- og distriktsdepartementet

  Norge har satt konkrete mål for å redusere utslipp av klimagasser, og forpliktet seg internasjonalt til å nå disse. For å nå målene må det gjennomføres tiltak på alle forvaltningsnivåer og i alle sektorer. Kommunene har en viktig rolle. Areal- og

 • Forbedringspotensial ved måling av effektivitet i kommunal sektor

  17.06.2022 Rapport Kommunal- og distriktsdepartementet

  Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU) ønsket et prosjekt som vurderer mulighetene for og den praktiske anvendbarheten av effektivitetsanalyser av offentlig tjenesteyting.

 • Kjennetegn ved barn og unge som begår kriminelle handlinger og virkninger av straff

  Oslo Economics, utarbeidet for JD

  16.06.2022 Rapport Justis- og beredskapsdepartementet

  Oppdraget var å undersøke kjennetegn ved barn og unge som begår kriminelle handlinger, hvilke straffereaksjoner de får og konsekvenser for livssituasjonen deres i etterkant. Analysene er i hovedsak basert på data fra Statistisk sentralbyrå,

 • Scenarioer for fremtidens arbeidsliv i det statlige tariffområde

  16.06.2022 Rapport Kommunal- og distriktsdepartementet

  Rambøll har på vegne av Kommunal- og distriktsdepartementet og hovedsammenslutningene i staten utarbeidet fire scenarioer for fremtidens arbeidsliv i det statlige tariffområdet.

 • Statens lederlønnssystem – har det utspilt sin rolle?

  Rapport fra utvalg oppnevnt for å gjennomgå statens lederlønnssystem

  15.06.2022 Rapport Kommunal- og distriktsdepartementet

  Lederlønnsutvalget ble oppnevnt av Kommunal- og distriktsdepartementet 26. mars 2021. Utvalget fikk i mandat å gå gjennom lederlønnssystemet i staten, og foreslå eventuelle forbedringer. Den 22. februar 2022 fikk utvalget et tilleggsmandat om å

 • Sosial bærekraft i systemet for alderspensjon

  15.06.2022 Rapport Arbeids- og inkluderingsdepartementet

  Denne artikkelen, fra Statistisk sentralbyrå, tar for seg pensjonsreformens betydning for den sosiale bærekraften i systemet for alderspensjon.

 • Pensjon og kunnskap - Hva kan forklare variasjonen i folks kjennskap til pensjonssystemet

  15.06.2022 Rapport Arbeids- og inkluderingsdepartementet

  Dette notatet fra Fafo stiller spørsmål om hva folk i privat sektor vet om sine arbeidsmarkedsrelaterte pensjonsordninger.

 • Beredskapslagring av matkorn

  Rapport nr. 31/2022

  15.06.2022 Rapport Landbruks- og matdepartementet

  Ulike tilnærminger til etablering av beredskapslagring av matkorn.

 • Statens eierrapport 2021

  14.06.2022 Rapport Nærings- og fiskeridepartementet

  - Statens direkte eierskap i selskaper

 • Utredning av dataøkonomien i offentlig sektor

  14.06.2022 Rapport Kommunal- og distriktsdepartementet

  Agenda Kaupang har gjennomført utredningen av dataøkonomien i offentlig sektor på vegne av Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD). Formålet med utredningen har vært å identifisere sentrale utfordringer og muligheter knyttet til offentlig sektors

 • Samiske tall forteller 14

  09.06.2022 Rapport Kommunal- og distriktsdepartementet

  Faglig analysegruppe for samisk statistikk gir ut en årlig rapport med kommentert samisk statistikk. Rapporten bidrar til økt kunnskap som kan brukes av regjeringen og Sametinget i det samepolitiske arbeidet, både i konsultasjoner,