Rapportar, planar og strategiar

Rapportar blir ofte laga av forskarar og eksterne utval på oppdrag for departementa. Dei kan mellom anna omfatte analysar og kartleggingar. Planar og strategiar blir ofte laga av eit eller fleire departement.

Viser 61-80 av 3899 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Mestre hele livet

  25.08.2017 Plan/strategi Helse- og omsorgsdepartementet

  De fleste av oss snakker både høyt og tydelig når det handler om fysiske smerter og plager. Men når det handler om angst eller vonde tanker, blir mange av oss både lavmælte og fåmælte.

 • Tyskland-strategien

  22.08.2017 Plan/strategi Kunnskapsdepartementet

  Tyskland er Norges viktigste partner i Europa, og Kunnskapsdepartementet følger opp regjeringens Tysklandsstrategi med en egen tiltaksplan for Tyskland.

 • Benchmarking i staten

  Anbefaling av parametere, nøkkeltall og løsning

  18.08.2017 Rapport Finansdepartementet

  Å sammenligne ressursinnsats er vanlig i andre sektorer, men er ikke benyttet mellom statlige virksomheter. Det er behov for å etablere muligheter for å sammenligne slike kostnader også i staten.

 • Rapport om Nasjonalt register for luftfartshindre 2017

  14.08.2017 Rapport Samferdselsdepartementet

  På oppdrag fra Samferdselsdepartementet har Kartverket gjennomført et utredningsprosjekt med formål å kartlegge utfordringer og muligheter for forbedringer av Nasjonalt register for luftfartshindre (NRL). Rapporten inneholder en beskrivelse av

 • Økonominytt fra EU-delegasjonen, 8/2017

  01.08.2017 Rapport Utenriksdepartementet

  I dette nummeret av Økonominytt kan du bl.a. lese om at den solide økonomiske utviklingen i EU fortsetter og om Kommisjonens refleksjonsnotat om EUs fremtidige finanser.

 • Rapport: Endelige innspill fra Næringspolitisk råd for kulturell og kreativ næring

  Kulturdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet mottok de endelige innspillene 19. juni 2017.

  31.07.2017 Rapport Kulturdepartementet

  Næringspolitisk råd for kulturell og kreativ næring ble oppnevnt av regjeringen i 2015 for å gi innspill om hvordan myndighetene kan legge til rette for næringsutvikling, vekst og verdiskaping i de kulturelle og kreative bransjene i Norge.

 • Status for regjeringens integreringstiltak

  18.07.2017 Rapport Justis- og beredskapsdepartementet

  Statusrapport for Meld. St. 30 (2015-2016) Fra mottak til arbeidsliv - en effektiv integreringspolitikk.

 • One Year Closer - statusrapport

  Statusrapport for Norges oppfølging av 2030-agendaen

  18.07.2017 Rapport Utenriksdepartementet, Finansdepartementet

  Statusrapporten «One Year Closer» gjør rede for hvordan Norge har fulgt opp 2030-agendaen og bærekraftsmålene i løpet av det året som har gått siden statsminister Erna Solberg presenterte Norges første statusrapport for FN i New York.

 • Statusrapport for handlingsplan mot vold i nære relasjoner (2014-2017)

  Juli 2017

  17.07.2017 Rapport Justis- og beredskapsdepartementet

  Handlingsplanen "Et liv uten vold" ble lansert i 2013. Denne rapporten gir en oversikt over de 45 tiltakene i handlingsplanen per juli 2017.

 • Norges flysikkerhetsprogram

  10.07.2017 Plan/strategi Samferdselsdepartementet

  Norge har innført et statlig flysikkerhetsprogram, etter initiativ fra FNs sivile luftfartsorganisasjon, International Civil Aviation Organization (ICAO).

 • Rapport om økonomiske misligheter per 30. juni 2017

  05.07.2017 Rapport Utenriksdepartementet

  Ved utgangen av juni 2017 hadde Sentral kontrollenhet registrert 937 varsler om mistanke om økonomiske misligheter, hvorav 793 har status avsluttet og 144 fortsatt er under behandling.

 • Evaluering av Stavanger Symfoniorkester, Nordnorsk Opera og Symfoniorkester, Brageteatret og Haugesund teater

  OE rapport 2017-34

  04.07.2017 Rapport Kulturdepartementet

  Kulturdepartementet mottok 30. juni evalueringsrapporten Evaluering av Stavanger Symfoniorkester, Nordnorsk Opera og Symfoniorkester, Brageteatret og Haugesund Teater. Evalueringen dekker fireårsperioden 2013-2016 og legger særlig vekt på

 • Økonominytt fra EU-delegasjonen, 7/2017

  03.07.2017 Rapport Utenriksdepartementet

  I dette andre juni-nummeret av Økonominytt kan du blant annet lese om juni-møtet i Eurogruppen som i all hovedsak kom til å dreie seg om tilpasningsprogrammet for Hellas, ECOFINs møte i juni og Europakommisjonens forslag til direktiv om

 • Kartlegging av gjeldende planpraksis etter plan- og bygningsloven i sjøområdene

  Hvordan planlegges kystsonen?

  30.06.2017 Rapport Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Rapporten er utarbeidet av Nofima på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Formålet med rapporten er gi departementet en mer oppdatert og bedre oversikt over status for planlegging i sjøområdene.

 • Et nytt system for enklere og sikrere tilgang til helsedata

  Rapport fra Helsedatautvalget 2016-2017

  30.06.2017 Rapport Helse- og omsorgsdepartementet

  Helsedata er nødvendig for å få kunnskap om hva som fungerer, hva som ikke fungerer og hva som bør endres i hele bredden av folkehelsearbeidet og i helse- og omsorgstjenestene, og er således en grunnleggende forutsetning for kunnskapsbasert politikk

 • Strategisk rammeverk for norsk innsats i sårbare stater og regioner

  29.06.2017 Plan/strategi Utenriksdepartementet

  Regjeringen vil styrke innsatsen for stabilisering, konfliktløsning og utvikling i sårbare stater og regioner. Med dette strategiske rammeverket vil regjeringen forsterke den samlede norske innsatsen og øke kunnskapen om de virkemidlene vi har til

 • Rapport fra Det tekniske beregningsutvalget for kommunal og fylkeskommunal økonomi - sommeren 2017

  29.06.2017 Rapport Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU) legger med dette fram sin rapport for sommeren 2017. Rapporten tar sikte på å gi informasjon om utviklingen i kommuneøkonomien de siste årene, med særlig vekt på den

 • Evaluering av Plansatsing mot store byer

  29.06.2017 Rapport Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Rapporten gir en grundig gjennomgang av programmet fra det ble opprettet, analyser knyttet til utformingen og forvaltningen av programmet, og effekter og måloppnåelse.

 • Målene om et mer inkluderende arbeidsliv – status og utviklingstrekk. Rapport 2017

  Rapportering fra faggruppen for IA-avtalen

  28.06.2017 Rapport Arbeids- og sosialdepartementet

  Seniorene står lenger i jobb, mens andelen sysselsatte i befolkningen sett under ett faller. Sykefraværet har holdt seg om lag uendret siden 2012, men ligger på det laveste nivået siden starten av IA-avtalen i 2001. Dette viser en ny rapport fra

 • Fagsystem for fastsetting av god økologisk tilstand

  - forslag fra et ekspertråd

  22.06.2017 Rapport Klima- og miljødepartementet

  Denne rapporten presenterer Ekspertrådets forslag til helhetlig fagsystem forvurdering av god økologisk tilstand.