Evaluering av regionale odontologiske kompetansesentre

Stortinget har bedt regjeringen gjennomføre en evaluering av de regionale odontologiske kompetansesentrene. PriceWaterhouseCoopers (PwC) fikk oppdraget med å gjennomføre evalueringen i tråd med anmodningsvedtak nr. 1164, 8. juni 2021. Departementet mottok endelig rapport fra PwC 2. oktober 2023.

Rapporten er nå videresendt til tannhelseutvalget. Tannhelseutvalget skal foreta en helhetlig gjennomgang av tannhelsetjenesten, og rapporten blir en viktig del utvalgets kunnskaps- og vurderingsgrunnlag. Tannhelseutvalget leverer sin NOU innen utgangen av juni 2024, og videre oppfølging i helse- og omsorgsdepartementet avventer denne.

Endelig resultat av evalueringen av de regionale odontologiske kompetansesentrene og forslag til tiltak skal deretter legges fram for Stortinget.