Ny rapport om bruk av tvungen lønnsnemnd i perioden 2013-2023

På oppdrag fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet har Fafo utarbeidet en rapport om bruken av tvungen lønnsnemnd i perioden 2013-2023. Rapporten er en forlengelse av Fafos tidligere rapport om bruk av tvungen lønnsnemnd i perioden 1990-2012.

Rapporten gir en oversikt over de ulike konfliktene som har vært avsluttet ved myndighetsinngrep. Oversikten viser at det er gjort 14 inngrep i perioden. Rapporten konkluderer med at antall inngrep ikke skiller seg vesentlig fra perioden 1990-2012. Hovedbegrunnelsen for å gripe inn har i all hovedsak vært at arbeidskampen har satt, eller kan komme til å sette, liv og helse i fare. Rapporten viser videre at det er stor variasjon i hvor lenge myndighetene har latt arbeidskampen pågå før lønnsnemndsinngrepet har kommet, men at gjennomsnittet lå på 22 dager.

Rapporten konkluderer med at myndighetenes praksis med å begrunne inngrepet utførlig med støtte i rapporter fra statlige tilsyn som har innhentet informasjon om arbeidskampens virkninger er videreført. Det pekes på enkelte endringer i hvordan partene gjennomfører konflikter på områder der streikeuttakene kan føre til fare for liv og helse. Blant annet synes praksisen med når virksomhetene søker dispensasjon å ha blitt strammet inn.