Rapportar, planar og strategiar

Rapportar blir ofte laga av forskarar og eksterne utval på oppdrag for departementa. Dei kan mellom anna omfatte analysar og kartleggingar. Planar og strategiar blir ofte laga av eit eller fleire departement.

Viser 81-100 av 3915 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • KS1-rapport om Kongsvingerbanen

  24.06.2021 Rapport Samferdselsdepartementet

  På oppdrag fra Samferdselsdepartementet og Finansdepartementet har Dovre Group og TØI gjennomført en ekstern kvalitetssikring (KS1) av Jernbanedirektoratets konseptvalgutredning (KVU) om utviklingen av transporttilbudet på Kongsvingerbanen.

 • Strategi for norsk deltakelse i Erasmus+ og Det europeiske utdanningsområdet

  24.06.2021 Plan/strategi Kunnskapsdepartementet

  Regjeringen har høye ambisjoner for norsk deltakelse i Erasmus+ og Det europeiske utdanningsområdet. For å støtte opp under dette, legger regjeringen frem en strategi med fire mål for den norske deltakelsen i det europeiske utdannings-, opplærings-,

 • Strategi for norsk deltakelse i Horisont Europa og Det europeiske forskningsområdet

  24.06.2021 Plan/strategi Kunnskapsdepartementet

  Regjeringen har høye ambisjoner for norsk deltagelse i Horisont Europa og Det europeiske forskningsområdet (ERA). For å støtte opp under dette, legger regjeringen frem en strategi som fastsetter regjeringens overordnede mål og ambisjonsnivå for

 • Naturstrategi for våtmark

  23.06.2021 Planar/strategi Klima- og miljødepartementet

  Med denne naturstrategien vil regjeringa sørge for ei berekraftig utvikling der vi handterer økosystemet våtmark på ein fornuftig og berekraftig måte, som den avgrensa ressursen det er.

 • Et tjenesteområde i utvikling

  Evaluering av opptrappingsplanenfor rusfeltet

  23.06.2021 Rapport Helse- og omsorgsdepartementet

  Dette er resultatrapporten fra følgeevalueringen av Opptrappingsplanen for rusfeltet (2016-2020). Opptrappingsplanen (Prop. 15 S (2015-2016)) ble vedtatt i Stortinget i april 2015 og inkluderer en omfattende kunnskapsstatus om situasjonen på

 • Voluntary National Review 2021 Norway

  23.06.2021 Rapport Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Utenriksdepartementet

  Report on the Implementation of the 2030 Agenda for Sustainable Development

 • Forprosjekt - Statlig planretningslinje for planlegging i sjø

  Rapport fra Asplan Viak

  22.06.2021 Rapport Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Asplan Viak har på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet utarbeidet en rapport som skal være en del av grunnlaget for departementets vurderinger av behovet for statlige planretningslinjer for helhetlig planlegging i kystnære

 • Securing the Gene Pool for Future Agriculture and Food Production

  22.06.2021 Plan/strategi Landbruks- og matdepartementet

  National strategy for the conservation and sustainable use of geneticresources for food and agriculture. M-0754

 • Arbeid, pensjon og inntekt i den eldre befolkningen

  Rapport fra Pensjonspolitisk arbeidsgruppe 2020

  22.06.2021 Rapport Arbeids- og sosialdepartementet

  «Arbeid, pensjon og inntekt i den eldre befolkningen» er en årlig rapport fra Pensjonspolitisk arbeidsgruppe som beskriver hovedtrekk ved utviklingen i uttak av pensjon, yrkesaktivitet og inntekt i den eldre befolkningen.

 • Rapport fra arbeidsgruppe om organisert arbeidsliv

  22.06.2021 Rapport Arbeids- og sosialdepartementet

  En arbeidsgruppe la i juni 2021 fram en rapport med innspill til tiltak for å styrke organisasjonsgradene i arbeidslivet. Arbeidsgruppa har bestått av deltakere fra hovedorganisasjonene i arbeidslivet og Arbeids- og sosialdepartementet.

 • Strategi for småbyer og større tettsteder som regionale kraftsentre

  21.06.2021 Plan/strategi Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Sterke småbyer og tettsteder gjør det attraktivt å bo, leve og jobbe i hele landet

 • Kyststrategi

  21.06.2021 Plan/strategi Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Nye jobber langs kysten vil gi vekst og utvikling i Distrikts-Norge

 • Fjell- og innlandsstrategi

  21.06.2021 Plan/strategi Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Nye jobbar skapar vekst og utvikling i fjell- og innlandsregionen

 • Kjønnsgap i holdninger til pensjonssystemet – verdikamp eller økonomisk egeninteresse?

  21.06.2021 Rapport Arbeids- og sosialdepartementet

  En artikkel fra PensjonsLAB ble publisert i Tidsskrift for velferdsforskning den 16. juni 2021. Artikkelen tar for seg holdningene til utformingen av pensjonssystemet i et kjønnsperspektiv.

 • Strategi for desentralisert og fleksibel utdanning ved fagskoler, høyskoler og universiteter

  17.06.2021 Plan/strategi Kunnskapsdepartementet

  Regjeringen vil åpne opp utdanningssystemet mer slik at enda flere skal få mulighet til å ta utdanning, uavhengig av hvor de bor eller hva slags livssituasjon de er i. Nytt distriktsprogram, heldigitale utdanningstilbud og en ny søknadsbasert

 • Straffelovrådet: Konfiskasjon av ting som har tilknytning til en straffbar handling

  16.06.2021 Rapport Justis- og beredskapsdepartementet

  Tilleggsutredning til NOU 2020: 10 Konfiskasjon av ting som har tilknytning til en straffbar handling. Utredning fra Straffelovrådet oppnevnt ved kongelig resolusjon 14. juni 2019.

 • Du er henta!

  Rapport om finansiering av private barnehager

  16.06.2021 Rapport Kunnskapsdepartementet

  Barnehageutbyggingen i Norge har vært en vellykket satsing, og bidratt til bedre oppvekst, mer likestilling, og samfunnsutvikling hvor begge foreldre kan være i arbeid. Vi står nå i en tid hvor behovet for stabil, bærekraftig og forutsigbar

 • Nasjonal strategi for ein grøn, sirkulær økonomi

  16.06.2021 Planar/strategi Klima- og miljødepartementet, Barne- og familiedepartementet, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Kunnskapsdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Samferdselsdepartementet, Utanriksdepartementet

  Ein meir ressurseffektiv og sirkulær økonomi er naudsynt dersom vi skal nå dei klima, miljø- og berekraftsmåla vi har forplikta oss til. Vi bruker naturressursane våre i eit langt større tempo enn det naturen sjølv klarer å produsere.

 • Frihet fra negativ sosial kontroll og æresrelatert vold (2021-2024)

  16.06.2021 Plan/strategi Kunnskapsdepartementet

  Friheten til å bestemme over eget liv er grunnleggende i vårt samfunn. Likevel ser vi gjentatte eksempler på hvordan denne friheten innskrenkes. Det er behov for en aktiv politikk for å bekjempe holdninger og handlinger som forhindrer den enkeltes

 • Skolen etter koronapandemien

  Et løft for trivsel og læring

  15.06.2021 Rapport Kunnskapsdepartementet

  Arbeidsgruppen som skulle foreslå tiltak for å ta igjen tapt faglig og sosial læring ble nedsatt av regjeringen13. mai 2021. Gruppen fikk i oppdrag å anbefale tiltak som kan bøte på konsekvensene av pandemien for barn, unge og voksne i skolen, og gi