Rapportar, planar og strategiar

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgjevar: regjeringen.no

Rapportar blir ofte laga av forskarar og eksterne utval på oppdrag for departementa. Dei kan mellom anna omfatte analysar og kartleggingar. Planar og strategiar blir ofte laga av eit eller fleire departement.

Viser 81-100 av 3785 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Rapport: Mediebruk i innvandrerbefolkningen

  28.10.2016 Rapport Kulturdepartementet

  Notat utarbeidet på oppdrag fra Mediemangfoldsutvalget med analyser av den norske innvandrerbefolkningens nyhetskonsum.

 • Grønn konkurransekraft

  Rapport fra regjeringens ekspertutvalg for grønn konkurransekraft

  28.10.2016 Rapport Klima- og miljødepartementet

  I rapporten legger ekspertutvalget frem forslag til en nasjonal strategi for hvordan redusere klimagassutslippene samtidig som Norge opprettholder høy verdiskapning og sysselsetting. Utvalget legger til grunn at Norge skal redusere sine

 • Økonominytt fra EU-delegasjonen, oktober 2016

  Av finansrådene Bjarne Stakkestad og Lone Semmingsen

  24.10.2016 Rapport Utenriksdepartementet

  I oktoberutgaven av Økonominytt kan du lese om oktobermøtene i Eurogruppen og ECOFIN, der temaene blant annet var det greske stabiliseringsprogrammet, budsjettsaker og merverdiavgift. Les også mer om BNP-utviklingen i 2. kvartal 2016 og resultatene

 • Vurderer å regulere markedsføring av kreditt

  21.10.2016 Rapport Barne- og likestillingsdepartementet

  Regjeringen har fått utredet hvilke muligheter myndighetene har til å regulere markedsføring av kreditt. Bakgrunnen er den økende gjeldsbyrden blant norske husholdninger, spesielt når det gjelder forbrukslån og kreditt.

 • Toppmøte med arbeidslivets parter på europeisk nivå

  av Finn Ola Jølstad, arbeids- og sosialråd ved EU-delegasjonen.

  20.10.2016 Rapport Utenriksdepartementet

  Den 19. oktober var det et trepartsmøte i Brussel i forkant av møtet blant EUs stats- og regjeringsledere i Det europeiske råd.

 • Distriktsindeksen 2016

  – metode, datakilder og kvalitetssikring

  20.10.2016 Rapport Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Distriktsindeksen er et uttrykk for graden av distriktsutfordringer i en kommune (eller BA-region) og skal samtidig gjenspeile målsettinger i distrikts- og regionalpolitikken. Sentralt i distriktsindeksen er indikatorer som indikerer forutsetning

 • Idealer og realiteter i forvaltningen av arbeidsrettede tiltak i Nav

  AFI Rapport 2016:07

  20.10.2016 Rapport Arbeids- og sosialdepartementet

  Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) har på oppdrag fra Arbeids- og sosialdepartementet utarbeidet en rapport om forvaltningen av arbeidsmarkedstiltak i NAV.

 • Rapport om økonomiske misligheter per 30. september 2016

  18.10.2016 Rapport Utenriksdepartementet

  Ved utgangen av september 2016 hadde Sentral kontrollenhet mottatt 877 varsler om mistanke om økonomiske misligheter, hvorav 722 har status avsluttet og 155 fortsatt er under behandling.

 • Delutredning: Vurdering av modeller for offentlig kompensasjon til kommersiell allmennkringkasting

  Delutredning fra Mediemangfoldsutvalget til Kulturdepartementet

  18.10.2016 Rapport Kulturdepartementet

  Kulturdepartementet sendte 19. september 2016 et brev der utvalget ble bedt om å vurdere fire modeller for medfinansiering av kommersiell allmennkringkasting innen 17. oktober 2016

 • Barne- og likestillingsdepartementets arbeidsprogram for EU/EØS-samarbeidet.

  2016 / 2017

  18.10.2016 Rapport Barne- og likestillingsdepartementet

  Barne- og likestillingsdepartementet (BLD) medvirker aktivt til ny politikk- og regelutvikling innen rammen for EU/EØS-samarbeidet. BLDs EU/EØS- arbeidsprogram tar utgangspunkt i Regjeringens arbeidsprogram for samarbeidet med EU 2014 - 2017.

 • Rapport: Risikoanalyse av jernbanereformen

  17.10.2016 Rapport Samferdselsdepartementet

  Safetec har gjennomført en risikoanalyse av jernbanereformen, på oppdrag fra Samferdselsepartementet.

 • Første delrapport fra følgeevalueringen av forsøk med ny ansvarsdeling i barnevernet

  14.10.2016 Rapport Barne- og likestillingsdepartementet

  Deloitte og Telemarksforskning har fått i oppdrag å evaluere forsøket.

 • Vurdering av leveringsplikten, bearbeidingsplikten og aktivitetsplikten

  12.10.2016 Rapport Nærings- og fiskeridepartementet

  Rapport fra ekspertgruppe nedsatt av Nærings- og fiskeridepartementet

 • Ung & Ute – En studie av ungdom og unge voksnes bruk av uterom, parker og plasser

  11.10.2016 Rapport Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) ved Høgskolen i Oslo og Akershus har, i samarbeid med Rodeo Arkitekter AS og Elin Kolle ved Norges Idrettshøgskole, gjennomført en studie av ungdom og unge voksnes bruk av uterom, parker og plasser generelt, og på

 • Europaparlamentets plenumssesjon, 3.-6. oktober

  Rapport fra Eli Jonsvik, EU-delegasjonen

  10.10.2016 Rapport Utenriksdepartementet

  Grønt lyst til Paris-avtalen, brexit, forholdet til Russland, fredprosessen i Colombia og abortlovgivning i Polen var blant temaene som ble diskutert under Europaparlamentets plenumssamling i Strasbourg 3.-6. oktober.

 • Over grensen

  Rapport med forslag til endringer av regelverket for privatimport ved forsendelse av legemidler til eget bruk

  07.10.2016 Rapport Helse- og omsorgsdepartementet

  Arbeidsgruppen for vurdering av spørsmål knyttet til privatimport av legemidler til forsendelse, oppnevnt av Helse- og omsorgsdepartementet i mars 2016, legger frem sin utredning.

 • Rapport om Norges gjennomføring av FNs barnekonvensjon

  06.10.2016 Rapport Barne- og likestillingsdepartementet

  Norges femte og sjette rapport til FNs komité for barnets rettigheter. Sendt 6. oktober 2016.

 • Planlagte saker til Stortinget høstsesjonen 2016

  06.10.2016 Plan/strategi Statsministerens kontor

  Oversikt over planlagte proposisjoner og meldinger fra regjeringen Solberg til Stortinget høstsesjonen 2016, sortert etter departementene.

 • Rapport: Journalistikkens blindsoner

  05.10.2016 Rapport Kulturdepartementet

  Rapport skrevet på oppdrag for Mediemangfoldsutvalget om journalistikkens blindsoner. Hvilke temaer dekkes ikke av norske medier? Hvilke stemmer kommer ikke til orde? Er det forskjell på hvordan ulike medietyper dekker ulike saksområder? Og kommer

 • KS1-rapport om Østfoldbanens Østre linje

  05.10.2016 Rapport Samferdselsdepartementet

  På oppdrag fra Finansdepartementet og Samferdselsdepartementet har Dovre Group og Transportøkonomisk institutt gjennomført en ekstern kvalitetssikring (KS1) av konseptvalg for Østre linjes forbindelse mot Oslo.