Rapportar, planar og strategiar

Rapportar blir ofte laga av forskarar og eksterne utval på oppdrag for departementa. Dei kan mellom anna omfatte analysar og kartleggingar. Planar og strategiar blir ofte laga av eit eller fleire departement.

Viser 81-100 av 4038 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Investing in Youth:  Norway

  OECD-rapport

  05.04.2018 Rapport Arbeids- og sosialdepartementet

  OECD har på oppdrag fra Arbeids- og sosialdepartementet foretatt en landstudie om ungdom i Norge.

 • Hvordan fremme tidsbestemt bruk av tomme lokaler for å skape liv i bysentra?

  -En gjennomgang av plan- og bygningsloven og annet nasjonalt regelverk.

  03.04.2018 Rapport Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  På oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet, har Advokatfirmaet Hjort utredet mulighetene for å innføre nye regler eller gjøre unntak fra krav i eksisterende plan- og bygningslovgivning, som vil fremme tidsbestemt bruk av tomme lokaler.

 • Norges dronestrategi

  31.03.2018 Plan/strategi Samferdselsdepartementet

  Regjeringens dronestrategi skisserer hovedutfordringene knyttet til bruk av droner, og skal bidra til at utviklingen i den norske dronevirksomheten skjer på en samfunnstjenlig måte.

 • Økonominytt 3/2018

  Rapport fra EU-delegasjonens finansråder Bjarne Stakkestad og Lone Semmingsen.

  26.03.2018 Rapport Utenriksdepartementet

  I påskenummeret av Økonominytt kan du lese om mars-møtene i Eurogruppen og ECOFIN.

 • Effektivitet i kommunale tjenester: Analyser for 2015-2016

  SØF-rapport nr. 01/18

  22.03.2018 Rapport Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Det tekniske beregningsutvalget for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU) initierte vinteren 2010 et prosjekt om effektivitet i kommunale tjenester.

 • Distribuert sannhet

  Potensial og barrierer for blokkjeder i norsk offentlig sektor

  15.03.2018 Rapport Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Konsulentselskapet Deloitte har på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet utarbeidet en studie om muligheter og utfordringer knyttet til anvendelse av blokkjedeteknologi.

 • Framtidige anskaffelser til forsvarssektoren 2018-2025 (FAF 2018-2025)

  14.03.2018 Plan/strategi Forsvarsdepartementet

  Her finner du mer informasjon om forsvarssektorens planlagte materiellinvesteringer og anskaffelser for perioden 2018-2025.

 • Fastlegers tidsbruk

  06.03.2018 Rapport Helse- og omsorgsdepartementet

  Helse- og omsorgsdepartementet ga i 2017 Helsedirektoratet i oppdrag å gjennomføre en kartlegging av hvordan fastleger bruker sin tid på ulike arbeidsoppgaver og pasientgrupper.

 • Økonominytt 2/18

  Rapport fra EU-delegasjonens finansråder Bjarne Stakkestad og Lone Semmingsen.

  05.03.2018 Rapport Utenriksdepartementet

  I dette nummeret av Økonominytt kan du bl.a. lese om februarmøtene i Eurogruppen og ECOFIN samt om arbeidet med EUs neste langtidsbudsjett for 2021-2027. Kommisjonens vinterprognose er også presentert.

 • Hvor høy må en eventuell naturavgift være for å endre utbyggingsbeslutninger?

  En utredning gjennom 12 eksempelstudier

  02.03.2018 Rapport Klima- og miljødepartementet

  Denne rapporten er skrevet på oppdrag for Klima- og miljødepartementet og gir en indikasjon på hvor høy en eventuell naturavgift må være for å påvirke private utbyggingsbeslutninger.

 • Praktisering av byggteknisk forskrift og planbestemmelser på tvers av landets kommuner

  Menon-publikasjon nr. 12/2018 - Menon Economics og tegn_3 Arkitekter

  02.03.2018 Rapport Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Menon Economics og tegn_3 Arkitekter har på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet utredet kommunenes bruk av planbestemmelser og krav i byggteknisk forskrift. De har funnet at flere utbyggere opplever at det er uforutsigbart hvilke

 • Lettere å kombinere arbeid og tidlig pensjon i privat sektor

  SSB analyse 2018/05: Arbeid og pensjon

  01.03.2018 Rapport Arbeids- og sosialdepartementet

  Statistisk sentralbyrå har utarbeidet en ny artikkel om kombinasjon av arbeid og pensjon blant eldre sysselsatte. Artikkelen viser bl.a. at andelen som tar ut pensjon tidlig er større blant menn enn blant kvinner, og at den er større i privat enn i

 • Områdegjennomgang av støtteordninger i klimapolitikken

  01.03.2018 Rapport Klima- og miljødepartementet

  Denne områdegjennomgangen vurderer støtteordningene i klimapolitikken. Hensikten er å få kartlagt i hvilken grad klimabegrunnede støtteordninger er kostnadseffektive og hensiktsmessig innrettet, og anbefale eventuelle forbedringer. Prosjektet er

 • Oppsummering fra det nordiske seminaret "Kulturkriminalitet: regelverk og rettspraksis i Norden"

  01.03.2018 Rapport Kulturdepartementet

  Kulturdepartementet inviterte 12.-13. desember 2017 juridiske og kulturfaglige miljøer i de nordiske land til et seminar for å utveksle erfaringer og drøfte hvordan man i Norden kan samarbeide på tvers av fag- og landegrenser om innsats og tiltak

 • Forslag til offentleg kjøp av regionale flyruter i Sør-Noreg

  27.02.2018 Rapport Samferdselsdepartementet

  På oppdrag frå Samferdselsdepartementet har Møreforsking Molde AS i samarbeid med Transportøkonomisk institutt gjennomført ei utgreiing av det offentlege kjøpet av regionale ruteflygingar i Sør-Noreg frå 1. april 2020.

 • Status for oppfølging av revidert strategi mot arbeidslivskriminalitet

  Oppdatert per 15. februar 2018

  26.02.2018 Rapport Arbeids- og sosialdepartementet, Kunnskapsdepartementet, Finansdepartementet, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Statsministerens kontor, Justis- og beredskapsdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet

  Den reviderte strategien mot arbeidslivskriminalitet ble lagt fram 13. februar 2017. Dette er den andre statusrapporten som skal gi oversikt over status for gjennomføringen av tiltakene. Rapporten er oppdatert pr. 15. februar 2018.

 • Norge som datasenternasjon

  23.02.2018 Plan/strategi Nærings- og fiskeridepartementet

  Regjeringen vil at Norge skal være en attraktiv nasjon for datasentre og annetdatabasert næringsliv

 • Midlertidige ansettelser og grupper med svak tilknytning til arbeidslivet

  Rapport – Institutt for samfunnsforskning 2018:2

  15.02.2018 Rapport Arbeids- og sosialdepartementet

  Institutt for samfunnsforskning har på oppdrag fra Arbeids- og sosialdepartementet undersøkt hvordan endringen i reglene om midlertidig ansettelse, som ble innført 1. juli 2015, har påvirket sysselsetting og jobbmuligheter for innvandrere, personer

 • Utredning: Den norske spillbransjen

  Utredning for Kulturdepartementet utført av Oslo Economics, februar 2018.

  14.02.2018 Rapport Kulturdepartementet

  Den globale spillindustrien er en milliardindustri som har opplevd sterk vekst de siste årene. Den norske spillindustrien har også vokst, men veksten har vært beskjeden sammenlignet med både det globale markedet og med våre naboland. Oslo Economics

 • MSCI-rapport om eiendomsforvaltningen i SPU i 2016

  Statens pensjonsfond utland (SPU)

  13.02.2018 Rapport Finansdepartementet

  MSCI har på oppdrag fra Finansdepartementet utarbeidet en årlig rapport om avkastningen av eiendomsinvesteringene i SPU. Denne rapporten omhandler eiendomsforvaltningen i 2016.

Til toppen