Rapportar, planar og strategiar

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgjevar: regjeringen.no

Rapportar blir ofte laga av forskarar og eksterne utval på oppdrag for departementa. Dei kan mellom anna omfatte analysar og kartleggingar. Planar og strategiar blir ofte laga av eit eller fleire departement.

Viser 81-100 av 3814 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Om legitimitetsspørsmål i ressurs og kvotepolitikk

  14.12.2016 Rapport Nærings- og fiskeridepartementet

  En utredning for Nærings- og fiskeridepartementet

 • Rapport: Blindsoner og halvskygger i det norske avislandskapet

  12.12.2016 Rapport Kulturdepartementet

  Utredning bestilt av Mediemangfoldsutvalget om de "hvite flekkene" i det norske avislandskapet.

 • Kommunal organisering 2016

  Redegjørelse for Kommunal- og moderniseringsdepartementets organisasjonsdatabase

  09.12.2016 Rapport Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  NIBR har på oppdrag fra Kommunal- ogmoderniseringsdepartementet kartlagt organisasjons- ogarbeidsformer i kommuner og fylkeskommuner i 2016.

 • Snakk om det!

  06.12.2016 Plan/strategi Helse- og omsorgsdepartementet

  Denne strategien samler for første gang arbeidet for seksuell helse i en felles strategi. Tidligere har det vært to separate strategier/handlingsplaner som har ivaretatt to av de viktigste problemstillingene.

 • Samordning mellom universiteter og helseforetak

  Identifikasjon av utfordringsbilder med forslag til løsninger

  05.12.2016 Rapport Kunnskapsdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet

  Rapport fra nasjonal arbeidsgruppe nedsatt av Kunnskapsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet

 • Europaparlamentets plenumssesjon, 30. november-1. desember

  Av praktikant Lars E. Måseide og ambassaderåd Eli Jonsvik

  05.12.2016 Rapport Utenriksdepartementet

  Hvem blir ny parlamentspresident, EUs 2017-budsjett signert og støtte til avtale om utveksling av data med USA. Det var de viktigste temaene under plenumssamlingen i Brussel uke 49.

 • Tilstandsrapport for fagskolene 2015

  02.12.2016 Rapport Kunnskapsdepartementet

  Årets tilstandsrapport er den femte i rekken. Ved å lage tilstandsrapporter får vi et stadig bedre kunnskapsgrunnlag om utviklingen i fagskolene. Og vi skal fortsette å forbedre tallgrunnlaget om fagskolesektoren.

 • Regjeringens handlingsplan mot menneskehandel

  01.12.2016 Plan/strategi Justis- og beredskapsdepartementet

  Handlingsplan med tiltak som skal bekjempe menneskehandel og bistå ofrene. Planen er utviklet på bakgrunn av innspill fra berørte myndigheter og organisasjoner.

 • Seniorer og arbeidslivet – aldersgrenser og tilpasninger

  Rapport fra et partssammensatt utvalg.

  01.12.2016 Rapport Arbeids- og sosialdepartementet

  Et partssammensatt utvalg har sett på problemstillinger knyttet til aldersgrenser, seniorer i arbeidslivet og ulikt regelverk rundt dette.

 • Innsats mot arbeidslivskriminalitet

  Kartlegging og evaluering av hvordan det tverretatlige statlige samarbeidet fungerer.

  29.11.2016 Rapport Arbeids- og sosialdepartementet

  Samarbeid mot arbeidslivskriminalitet er lovende, viser rapporten «Innsats mot arbeidslivskriminalitet». Konklusjonen i kartleggingsrapporten er at satsingen på tverretatlig samarbeid mellom statlige aktører i bekjempelsen av arbeidslivskriminalitet

 • Regjeringens bioøkonomistrategi: Kjente ressurser – uante muligheter

  29.11.2016 Plan/strategi Nærings- og fiskeridepartementet

  Strategien er utviklet i et samarbeid mellom Nærings- og fiskeridepartementet, Landbruks- ogmatdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Kunnskapsdepartementet, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Olje- og energidepartementet,

 • Klokere vern av de aller minste

  29.11.2016 Rapport Barne- og likestillingsdepartementet

  Vista Analyse AS har utarbeidet en rapport om utredning og veiledning av sped- og småbarn i barnevernet, på oppdrag fra Barne- og likestillingsdepartementet.

 • Europaparlamentets plenumssesjon, 21.-24. november

  Rapport fra Eli Jonsvik, EU-delegasjonen

  28.11.2016 Rapport Utenriksdepartementet

  Frysning av Tyrkia-forhandlingene, Schultz stiller ikke til gjenvalg som parlamentspresident og styrket forsvarssamarbeid mellom EU-landene er noe av det du kan lese i EU-delegasjonens rapport fra plenumssesjonen i Strasbourg 21.-24. november.

 • Kvalitetssikringsrapport (KS2) for Arna - Bergen

  25.11.2016 Rapport Samferdselsdepartementet

  På oppdrag fra Samferdselsdepartementet og Finansdepartementet har PwC, Concreto, Tyréns og Teleplan gjennomført kvalitetssikring av styringsunderlag og kostnadsoverslag for prosjektet Arna-Bergen. Utover en tradisjonell KS2, er det i tillegg gjort

 • En fosterhjemsregulering som fremmer konkurranse til barnas beste

  Vista Analyse 2016/47

  24.11.2016 Rapport Barne- og likestillingsdepartementet

  Vista Analyse AS har, i samarbeid med Oxford Research, utredet behovet for endrede rammebetingelser for bruk av private leverandører på fosterhjemsområdet.

 • OECD talis initial teacher preparation study

  24.11.2016 Report Ministry of Education and Research

  Initial teacher education (ITE) for the years 1 - 10 has for decades been of great interest to the Norwegian media, politicians and public. Today, we are in the middle of transforming today's mainstream ITEs for years 1 - 7 and 5 - 10 from 4 years

 • Økonominytt fra EU-delegasjonen, november 2016

  Av finansrådene Bjarne Stakkestad og Lone Semmingsen

  21.11.2016 Rapport Utenriksdepartementet

  Novemberutgaven av Økonominytt handler blant annet om Efta-Ecofin-møtet, der finansminister Siv Jensen holdt Efta-sidens innlegg. Du kan også lese om Europakommisjonens høstprognose for 2016 og EUs budsjett for 2017.

 • Regjeringens strategi mot hatefulle ytringer 2016 - 2020

  21.11.2016 Plan/strategi Barne- og likestillingsdepartementet

  For første gang samler en norsk regjering innsatsen mot hatefulle ytringer i en egen strategi. I strategien finnes viktige tiltak rettet mot politiets innsats, en økt innsats på forskning og flere møteplasser. I tillegg finnes tiltak for barn og

 • Forslag til håndtering av falske positive og negative lusetellinger ved lave lusetall

  17.11.2016 Rapport Nærings- og fiskeridepartementet

  Rapporten tar for seg et forslag til løsning for hvordan oppdrettsnæringen og myndighetene kan håndtere falske resultat av lakselustellinger.

 • Rapport fra Det tekniske beregningsutvalget for kommunal og fylkeskommunal økonomi - november 2016

  16.11.2016 Rapport Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU) legger med dette fram sin høstrapport for 2016. Rapporten tar sikte på å gi informasjon om utviklingen i kommuneøkonomien de siste årene med særlig vekt på den økonomiske