Rapportar, planar og strategiar

Rapportar blir ofte laga av forskarar og eksterne utval på oppdrag for departementa. Dei kan mellom anna omfatte analysar og kartleggingar. Planar og strategiar blir ofte laga av eit eller fleire departement.

Viser 101-120 av 3931 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Innvandring og integrering 2019–2020

  Rapport frå Noreg til OECD

  22.12.2020 Rapport Kunnskapsdepartementet, Arbeids- og sosialdepartementet, Barne- og familiedepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet, Kulturdepartementet, Utanriksdepartementet

  Noreg sender kvart år ein rapport til OECD - Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling. Rapporten "Immigration and Integration 2019-2020 - Report for Norway to the OECD" er eit bidrag til OECD sitt rapporteringssystem for

 • Rapport om utfordringer i flerkommunale byområder

  18.12.2020 Rapport Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Norwegian Research Centre AS (NORCE) har på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet undersøkt utfordringer i flerkommunale byområder.

 • GNSS/GPS-disruptions in aviation

  18.12.2020 Rapport Samferdselsdepartementet

  GNSS (Global Navigation Satellite Systems) is a collective term for satellite systems in outer space that have a broad application, including in association with critical infrastructure in aviation. At worst, uncontrolled outage of such

 • Rapport fra arbeidsgruppen som skal vurdere mulige smitteverntiltak og beredskap knyttet til gjennomføringen av stortings- og sametingsvalget i 2021

  17.12.2020 Rapport Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) satte før sommeren 2020 ned en administrativ arbeidsgruppe for å utrede smitteverntiltak knyttet til gjennomføringen av stortings- og sametingsvalget i 2021.

 • Langsiktig strategi for håndteringen av covid-19-pandemien

  15.12.2020 Plan/strategi Helse- og omsorgsdepartementet

  Regjeringen Solbergs langsiktige strategi for håndtering av covid-19-pandemien og justering av tiltak. Vedtatt av regjeringen 7. mai 2020, oppdatert 14. desember 2020.

 • Beredskapsplan for smitteverntiltak under covid-19-pandemien

  15.12.2020 Plan/strategi Helse- og omsorgsdepartementet

  Regjeringen Solbergs beredskapsplan for smitteverntiltak under covid-19-pandemien. Vedtatt av regjeringen 10.juni 2020, oppdatert 14. desember 2020.

 • Evaluering av Follobane-prosjektet

  15.12.2020 Rapport Samferdselsdepartementet

  På oppdrag fra Samferdselsdepartementet har Jernbanedirektoratet fått utført en ekstern uavhengig rapport av Oslo Economics, som har evaluert kostnadsøkningene på Follobane-prosjektet.

 • Gjennomgang av beitekrisen i reindriften 2020

  Rapport nr. 45/2020

  14.12.2020 Rapport Landbruks- og matdepartementet

  Rapport fra arbeidsgruppe.

 • Målene om et mer inkluderende arbeidsliv – status og utviklingstrekk. Rapport 2020

  Rapportering fra faggruppen for IA-avtalen

  10.12.2020 Rapport Arbeids- og sosialdepartementet

  Faggruppen skal vurdere måloppnåelsen for IA-målene nasjonalt og i de ulike bransjer og sektorer i lys av relevante utviklingstrekk i samfunnet.

 • Undersøkelse om innbyggerforslag

  10.12.2020 Rapport Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Agenda Kaupang AS har på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet gjennomført en undersøkelse om innbyggerforslag til norske kommuner og fylkeskommuner.

 • Regjeringens pårørendestrategi og handlingsplan

  08.12.2020 Plan/strategi Helse- og omsorgsdepartementet

  De fleste av oss vil være pårørende i løpet av livet. Det er om lag 800 000 pårørende i Norge i dag, og mange gjør en enorm innsats for sine nærmeste. Regjeringens pårørendestrategi skal bidra til at pårørende blir anerkjent som en ressurs og til at

 • Evaluering av Norge som gjesteland på Frankfurter Buchmesse 2019

  Samfunnsøkonomisk analyse AS, rapport 32-2020

  07.12.2020 Rapport Kulturdepartementet

  På oppdrag fra Kulturdepartementet har Samfunnsøkonomisk analyse evaluert hvorvidt målene for satsingen Norge som gjesteland ved bokmessen i Frankfurt i 2019 ble nådd.

 • GNSS/GPS-forstyrrelser innen luftfart

  04.12.2020 Rapport Samferdselsdepartementet

  GNSS (Global Navigation Satellite Systems) er samlebetegnelsen på satellittsystemer i verdensrommet som har et bredt anvendelsesområde, herunder i tilknytning til kritisk infrastruktur innen luftfart. Ukontrollert bortfall av slik infrastruktur kan

 • Rapport om Hovedavtalen i staten

  - et godt virkemiddel for samarbeid, medbestemmelse og utvikling?

  03.12.2020 Rapport Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  På oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet og hovedsammenslutningene i staten har Fafo utarbeidet en rapport om Hovedavtalen i staten.

 • Konseptvalgutredning (KVU) - Ny by Bodø - transportsystemer

  03.12.2020 Rapport Samferdselsdepartementet

  Utarbeidet av Statens vegvesen på oppdrag fra Samferdselsdepartementet.

 • Nasjonal strategi for den sosiale boligpolitikken 2021-2024

  02.12.2020 Plan/strategi Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Regjeringen legger frem en nasjonal strategi for den sosiale boligpolitikken (2021-2024) - Alle trenger et trygt hjem. De fleste i Norge bor godt. Eierlinjen står sterkt, og så mange som åtte av ti eier sin egen bolig. Samtidig er om lag 179 000

 • Demensplan 2025

  02.12.2020 Plan/strategi Helse- og omsorgsdepartementet

  Med Demensplan 2025 vil regjeringen jobbe for et mer demensvennlig samfunn.

 • Kommunalt psykisk helse- og rusarbeid 2020

  Årsverk, kompetanse og innhold i tjenestene

  25.11.2020 Rapport Helse- og omsorgsdepartementet

  SINTEF har på oppdrag fra Helsedirektoratet årlig utført datainnsamling om kommunalt psykisk helsearbeid i kommunene siden 2007. Fra 2015 ble også rusarbeid inkludert. Rapporten inkluderer årsverksdata for perioden 2007‐2020.

 • Nytt fra EU-delegasjon om regional- og kommunalpolitikk (11/2020)

  Nyhetsbrev fra kommunal- og regionalråd ved den norske EU-delegasjonen, Odd Godal.

  24.11.2020 Rapport Utenriksdepartementet

  I dette nummeret av Nytt fra EU-delegasjonen om kommunal og regionalpolitikk kan du lese om EUs langtidsstrategi og NextGenerationEU, European Urban Initative, norske perspektiver på EUs arktis-politikk og Housing Europe. I tillegg får du en

 • Rapport: Kompensasjonsordningen for idrett og frivillighet i forbindelse med covid-19

  Notat av Daniel Arnesen, Karl Henrik Sivesind og Bernhard Enjolras. Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor, Bergen/Oslo 2020. Notat 2020:1.

  24.11.2020 Rapport Kulturdepartementet

  I dette notatet ser man på kompensasjonsordningene for idrett og frivillighet som ble etablert av Kulturdepartementet i forbindelse med koronavirusutbruddet.