Dokument

Rapportar, planar og strategiar

Rapportar blir ofte laga av forskarar og eksterne utval på oppdrag for departementa. Dei kan mellom anna omfatte analysar og kartleggingar. Planar og strategiar blir ofte laga av eit eller fleire departement.

Viser 101-120 av 3682 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Rapport fra Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi

  November 2022

  24.11.2022 Rapport Kommunal- og distriktsdepartementet

  Utvalget legger med dette fram sin rapport for høsten 2022. Rapporten tar sikte på å gi informasjon om utviklingen i kommuneøkonomien de siste årene med særlig vekt på den økonomiske situasjonen i 2021 og 2022.

 • Ny rapport om lokale partilag og lister

  17.11.2022 Rapport Kommunal- og distriktsdepartementet

  Lokalpartia og dei lokale listene utgjer grunnpilaren i det representative demokratiet i Noreg. Ein ny forskingsrapport frå Institutt for samfunnsforskning og NORCE, på oppdrag frå Kommunal- og distriktsdepartementet, gir ny kunnskap om lokalpartia

 • EU-nytt: Utdanning, forskning og innovasjon 2022

  17.11.2022 Rapport Utenriksdepartementet

  Den norske EU-delegasjonen i Brussel lager månedlig nyhetsbrev om det siste og viktigste som skjer på utdanning-, forskning- og innovasjonsfeltet i EU. Nyhetsbrevet skrives av utdanningsråd Mads Gravås og forskningsråd Geir Arnulf.

 • Kartlegging av tomtereserver for fritidsbolig i Norge

  16.11.2022 Rapport Kommunal- og distriktsdepartementet

  På oppdrag fra Kommunal- og distriktsdepartementet har Norsk institutt for naturforskning (NINA) kartlagt tomtereserven for fritidsbebyggelse i gjeldende kommunale arealplaner.

 • Videre forvaltning av villrein på Hardangervidda

  Rapport fra Mattilsynet og Miljødirektoratet

  15.11.2022 Rapport Landbruks- og matdepartementet, Klima- og miljødepartementet

  Dette er en rapport fra Mattilsynet og Miljødirektoratet med anbefalinger om videre forvaltning av villrein på Hardangervidda og videre håndtering av skrantesjuke.

 • Rapportering på opptrappingsplanen mot vald og overgrep

  14.11.2022 Rapport Barne- og familiedepartementet

  Prop. 12 S (2016-2017) - Opptrappingsplan mot vold og overgrep (2017-2021) blei lagt fram av Regjeringa Solberg i oktober 2016 og vedtatt av Stortinget i april 2017. Planen inneheld både tiltak for gi betre hjelp til dei dei gjeld og tiltak for å

 • Arealdimensjonen i byvekstavtaler

  Erfaringer fra Trondheimsområdet, Bergensområdet og Nord-Jæren

  10.11.2022 Rapport Kommunal- og distriktsdepartementet

  På oppdrag fra Kommunal- og distriktsdepartementet har Transportøkonomisk institutt, NIBR/OsloMET og NORCE undersøkt hvordan areal ble håndtert i forhandlingene om byvekstavtalene.

 • Politiets bruk av maktmidler

  07.11.2022 Rapport Justis- og beredskapsdepartementet

  Maktmiddelutvalget har sett på Politiets samlede bruk av maktmidler og presenterer her et oppdatert kunnskapsgrunnlag. Utvalget beskriver, vurderer og anbefaler forskjellige modeller og tiltak.

 • Midtveisevaluering av nasjonal geodatastrategi

  07.11.2022 Rapport Kommunal- og distriktsdepartementet

  Menon Economics har, på oppdrag fra Kommunal- og distriktsdepartementet, utarbeidet en rapport med funn fra midtveisevalueringen av Nasjonal geodatastrategi, og anbefalinger for videre oppfølging.

 • Revidering av nasjonal kontraterrorstrategi

  07.11.2022 Plan/strategi Justis- og beredskapsdepartementet

  Strategien danner grunnlaget for en samlet innsats på tvers av alle relevante sektorer, for å forebygge radikalisering og hindre terror - slik at vi kan leve frie liv i et trygt samfunn.

 • Innvandreres bo- og flyttemønstre i Norge

  03.11.2022 Rapport Kommunal- og distriktsdepartementet

  I denne rapporten presenteres en kartlegging av innvandrernes bo- og flyttemønstre i Norge siden år 2000.

 • Handlingsplan mot sosial dumping i transportsektoren

  28.10.2022 Plan/strategi Samferdselsdepartementet

  Transportnæringen er arbeidsplass for tusenvis av ansatte over hele landet. Regjeringen vil at ansatte i denne sektoren skal ha trygge arbeidsplasser og anstendige lønns- og arbeidsvilkår i tråd med norske standarder og verdier i arbeidslivet.

 • Opptrappingsplan for heltid og god bemanning i omsorgstjenesten

  27.10.2022 Rapport Helse- og omsorgsdepartementet

  opptrappingsplan for heltid og god bemanning skal bidra til å sikre nok personell med rett kompetanse i omsorgstjenesten. Målet er å bistå kommunene i deres arbeid med å løse personellutfordringene i tjenesten både på kort og lang sikt, til det

 • Planlagte saker til Stortinget høstsesjonen 2022

  20.10.2022 Plan/strategi Statsministerens kontor

  Oversikt over planlagte proposisjoner og meldinger fra regjeringen Støre til Stortinget høstsesjonen 2022, sortert etter departementene.

 • Tjenestekjeder i kunnskapssektoren 2022

  18.10.2022 Rapport Kunnskapsdepartementet

  Rapport om tjenestekjeder i kunnskapssektoren 2022.

 • En styrket beredskap i reindriften

  Rapport fra arbeidsgruppe

  15.10.2022 Rapport Landbruks- og matdepartementet

  Rapport nr. 43/2022. 15.10.2022

 • Rapport om økonomiske mislighetssaker mv. 2021

  Sentral kontrollenhet, Utenriksdepartementet

  13.10.2022 Rapport Utenriksdepartementet

 • Følgeevaluering av Kompetansepiloter – rapport nr. 2

  13.10.2022 Rapport Kommunal- og distriktsdepartementet

  Kommunal- og distriktsdepartementet har gitt Samfunnsøkonomisk analyse AS (SØA)  oppdrag om å følgeevaluere Kompetansepiloter. Kompetansepiloter er en treårig tilskuddsordning som har som mål å identifisere virksomheters behov for kompetansehevende

 • Rapport om økonomiske mislighetssaker mv. i tredje kvartal 2022

  11.10.2022 Rapport Utenriksdepartementet

  I tredje kvartal 2022 registrerte Sentral kontrollenhet 28 nye saker, i hovedsak knyttet til mistanke om økonomiske misligheter, men også noen relatert til mistanke om seksuell utnyttelse, misbruk og trakassering i tilknytning til

 • Den samfunnsmessige anslåtte nytteverdien, bruken og kostnaden av datasettene i Geovekst

  10.10.2022 Rapport Kommunal- og distriktsdepartementet

  Kartverket har, med bistand fra Agenda Kaupang, utarbeidet en rapport hvor kostnad, bruk og nytteverdi for datasett omfattet av Geovekst-samarbeidet er utredet og beskrevet.

 • Side 6 av 185
 • Side 6 av 185