Rapportar, planar og strategiar

Rapportar blir ofte laga av forskarar og eksterne utval på oppdrag for departementa. Dei kan mellom anna omfatte analysar og kartleggingar. Planar og strategiar blir ofte laga av eit eller fleire departement.

 • Rapport om matberedskap

  11.10.2023 Rapport Nærings- og fiskeridepartementet

  Oslo Economicss har på oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet utarbeidet rapporten i samarbeid med Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO), SINTEF Ocean og Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI). Rapporten gir en analyse av risiko og

 • Produsentansvar for tekstiler

  Anbefalinger fra arbeidsgruppe til innretning av et norsk produsentansvar for tekstiler

  10.10.2023 Rapport Klima- og miljødepartementet

  Klima- og miljødepartementet satte 29. september 2022 ned en arbeidsgruppe med oppdrag å utarbeide forslag til hvordan en produsentansvarsordning for tekstiler kan innrettes i Norge. Arbeidsgruppen overrakte sin sluttrapport til klima- og

 • Rapport om økonomiske misleghaldssaker osb. i tredje kvartal 2023

  06.10.2023 Rapport Utenriksdepartementet

  I tredje kvartal 2023 registrerte Sentral kontrolleining 28 nye saker. Sakene var i hovudsak knytte til mistanke om økonomisk misleghald, medan seks var relaterte til mistanke om seksuell utnytting, misbruk og trakassering i samband med

 • Planlagte saker til Stortinget høstsesjonen 2023

  06.10.2023 Plan/strategi Statsministerens kontor

  Oversikt over planlagte proposisjoner og meldinger fra regjeringen Støre til Stortinget høstsesjonen 2023, sortert etter departementene.

 • Regjeringas klimastatus og -plan

  06.10.2023 Planar/strategi Klima- og miljødepartementet

  Regjeringas andre klimastatus og -plan viser framdrift i klimapolitikken, korleis planen fra i fjor har blitt forsterka og korleis Noreg ligg an til å nå klimamåla. Klimastatus og -plan (Grønn bok) er og regjeringas rapportering etter Klimalova.

 • Oppfølging av berekraftsmåla i Noreg

  06.10.2023 Rapport Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet

  Regjeringen rapporterer årlig til Stortinget om arbeidet med bærekraftsmålene. Formålet er å gi Stortinget grunnlag for å vurdere utviklingen av bærekraftsarbeidet i Norge. Rapporten for 2022 inngår som et digitalt vedlegg til Kommunal- og

 • Trygghet i hverdagen

  06.10.2023 Plan/strategi Justis- og beredskapsdepartementet

  Handlingsplan som følger opp regjeringens punkt i Hurdalsplattformen om å legge fram en konkret plan for å styrke politiets nærvær i hele landet.

 • Kartlegging av egne merkevarer og vertikal integrasjon i dagligvaremarkedet

  05.10.2023 Rapport Nærings- og fiskeridepartementet

  Rapporter fra Samfunnsøkonomisk analyse AS. Karleggingen gir en oversikt over vertikal integrasjon og bruk av handelens egne merkevarer (EMV) i det norske dagligvaremarkedet. Delrapport 1 og 2 er en analyse av virkninger av egne merkevarer og

 • Handlingsplan for energieffektivisering i alle deler av norsk økonomi

  05.10.2023 Rapport Energidepartementet

 • Utvidet nasjonal bibliotekstrategi - ut 2025: Rom for demokrati og dannelse

  29.09.2023 Plan/strategi Kultur- og likestillingsdepartementet

  Den utvidede bibliotekstrategien skal gjelde ut 2025. Utvidelsen må sees i sammenheng med regjeringens kommende leselyststrategi for å øke leselyst og bygge god lesekultur. Denne strategien kommer i 2024.

 • Regionale utviklingstrekk 2023

  28.09.2023 Rapport Kommunal- og distriktsdepartementet

  Rapporten Regionale utviklingstrekk gir en oversikt over samfunnsutviklingstrekk på tema som er viktige for det overordnede målet for distrikts- og regionalpolitikken.

 • Veikart 2.0: Grønt industriløft

  28.09.2023 Rapport Nærings- og fiskeridepartementet

  Regjeringen legger frem en løypemelding som viser konkrete handlinger og hvor vi står i arbeidet med det grønne industriløftet. Veikartet synliggjør særlig koblinger mellom ulike rammevilkår og innsatsområder i grønt industriløft, hvorfor Norge vi

 • Rapport om industriens kompetansebehov

  21.09.2023 Rapport Kunnskapsdepartementet

  En arbeidsgruppe med representanter fra Norsk Industri, Fellesforbundet, Kunnskapsdepartementet og Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) har sett på industriens kompetansebehov.

 • Rapport om bestemmelser om kommunale utleieboliger og tilvisningsavtaler i reguleringsplaner

  Rapport 2023-36 fra Oslo Economics

  18.09.2023 Rapport Kommunal- og distriktsdepartementet

  Oslo Economics og NIBR har på oppdrag fra Kommunal- og distriktsdepartementet levert en rapport som belyser mulige konsekvenser dersom kommunene fikk mulighet til å stille krav om at en andel boliger i et utbyggingsprosjekt skal være kommunale

 • Forenkle og forbedre

  Rapport om tematisk organisering av psykisk helsevern

  15.09.2023 Rapport Helse- og omsorgsdepartementet

  Et ekspertutvalg har utredet mulighetene for en sterkere tematisk organisering av psykisk helsevern. Målet har vært å forbedre kvaliteten i behandlingen og bidra til at pasientene kommer raskere til riktig behandling.

 • Rapport: Fjerntolking for døve, hørselshemmede og døvblinde – Undersøkelse av skjerm- og videotolking under koronapandemien

  14.09.2023 Rapport Arbeids- og inkluderingsdepartementet

  OsloMet har på oppdrag fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet utarbeidet en rapport om fjerntolkning for døve, hørselshemmede og døvblinde under koronapandemien.

 • Regjeringens handlingsplan: Kvinner, fred og sikkerhet (2023-2030)

  14.09.2023 Plan/strategi Utenriksdepartementet

  Kvinner, fred og sikkerhet er en sentral del av Norges innsats for fred og sikkerhet. Denne handlingsplanen er Norges femte nasjonale handlingsplan for oppfølging av FNs sikkerhetsrådsresolusjon 1325 og tilhørende resolusjoner, samt den bredere

 • Utredning om obligatorisk småbåtregister

  13.09.2023 Rapport Nærings- og fiskeridepartementet

  Sjøfartsdirektoratet fikk i februar 2023 i oppdrag av Nærings- og fiskeridepartementet å utrede om det bør opprettes et obligatorisk småbåtregister. Oppdraget var todelt. I del 1 vurderes det om det bør opprettes et obligatorisk småbåtregister, og

 • Rapport: Berekraft i norsk jordbruksproduksjon - Kunnskapsstatus for vidare analysar

  13.09.2023 Rapport Landbruks- og matdepartementet

  Rapporten inneheld ei samanstilling av kunnskap om status for miljømessig, økonomisk og sosial berekraft i norsk jordbruksproduksjon og er svar på eit oppdrag som NIBIO fekk frå Landbruks- og matdepartementet i november 2022.

 • Årsrapport 2022-2023 for Handlingsplan for forebygging av selvmord

  10.09.2023 Rapport Helse- og omsorgsdepartementet

  Regjeringens Handlingsplan for forebygging av selvmord 2020-2025 - Ingen å miste ble lansert 10. september 2020, på Verdensdagen for selvmordsforebygging. Under er årsrapporten som viser status for arbeidet etter tredje driftsår.

 • Side 6 av 192
 • Side 6 av 192