Rapportar, planar og strategiar

Rapportar blir ofte laga av forskarar og eksterne utval på oppdrag for departementa. Dei kan mellom anna omfatte analysar og kartleggingar. Planar og strategiar blir ofte laga av eit eller fleire departement.

Viser 101-120 av 4221 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Etatsstyring i praksis: En analyse av departementenes tildelingsbrev

  08.07.2020 Rapport Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  På oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet har masterstudenter i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo (UiO) oppdatert en studie med data fra tildelingsbrev fra 2020. Lignende studier ble tidligere gjennomført i regi av et

 • Institusjonstilbudet i barnevernet - sluttrapport

  06.07.2020 Rapport Barne- og familiedepartementet

  Barne- og familiedepartementet (BFD) har sett behov for et helhetlig faglig kunnskapsgrunnlag for å vurdere og videreutvikle tilbudet i institusjonsbarnevernet. Det er bakgrunnen for igangsettelsen av dette utredningsoppdraget.

 • Estetiske læringsprosesser i Grunnskolelærerutdanningene

  03.07.2020 Rapport Kunnskapsdepartementet

  Grunnskolelærerutdanningene er i utvikling. Ifølge forskriftene og tilhørende nasjonale retningslinjer skal lærerutdanningsinstitusjonenes programplaner vise hvordan arbeidsformer generelt, og temaet estetiske læringsprosesser spesielt, er ivaretatt

 • Utredning – rettslig handlingsrom for et generelt pålegg mot offentlige organer og virksomheter om aktivt å tilgjengeliggjøre offentlig informasjon

  03.07.2020 Rapport Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Advokatfirma Kluge har utredet det juridiske handlingsrommet for en mulig plikt til å publisere offentlig informasjon for viderebruk.

 • Rapport fra Teknisk beregningsutvalg for klima 2020

  02.07.2020 Rapport Klima- og miljødepartementet

  Den andre rapporten fra teknisk beregningsutvalg for klima vurderer metoder for virkemiddelanalyser på klimaområdet og metoder for å beregne klimaeffekt av statsbudsjettet.

 • Kartlegging av hvordan FNs bærekraftsmål implementeres i regional og kommunal planlegging

  01.07.2020 Rapport Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Nordlandsforskning har på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet undersøkt hvordan bærekraftsmålene tas i bruk i kommunal og regional planlegging.

 • Nytt fra EU-delegasjonen om kommunal- og regionalpolitikk (02/2020)

  Nyhetsbrev fra kommunal- og regionalråd ved den norske EU-delegasjonen.

  01.07.2020 Rapport Utenriksdepartementet

  I dette nummeret av Nytt fra EU-delegasjonen om kommunal og regionalpolitikk kan du lese om tiltak mot dagens krise, foran en ny programperiode, det tyske formannskapet, bypolitikk, territoriell utvikling og Housing Europe. I tillegg får du en

 • Underveisevaluering av Tverga - ressurssenteret for egenorganisert idrett og fysisk aktivitet

  Rambøll management Consulting, juni 2020.

  29.06.2020 Rapport Kulturdepartementet

  Rambøll Management Consulting (heretter Rambøll) har gjennomført en underveisevaluering av Tverga - ressurssenteret for egenorganisert idrett og fysisk aktivitet, på oppdrag for Kulturdepartementet.

 • Handlingsplan for fortsatt reduksjon i antall svangerskapsavbrudd

  29.06.2020 Plan/strategi Helse- og omsorgsdepartementet, Barne- og familiedepartementet

  Regjeringen har nå lagt frem sin handlingsplan for fortsatt reduksjon i antall svangerskapsavbrudd. Tiltakene i planen handler om å gi god informasjon og veiledning og gi bedre tilgang på prevensjon.

 • Ekstern kvalitetssikring KS2 av Akson

  26.06.2020 Rapport Helse- og omsorgsdepartementet, Finansdepartementet

  Holte Consulting, A-2 Norge og Menon Economics har på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet og Finansdepartementet gjennomført en kvalitetssikring av Sentralt styringsdokument (SSD) for prosjekt Akson: Helhetlig samhandling og felles kommunal

 • Rapport fra Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi - juni 2020

  26.06.2020 Rapport Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Utvalget har lagt fram sin rapport for sommeren 2020. Rapporten tar sikte på å gi informasjon om utviklingen i kommuneøkonomien de siste årene med særlig vekt på den økonomiske situasjonen i 2019.

 • Arbeid, pensjon og inntekt i den eldre befolkningen

  Rapport fra Pensjonspolitisk arbeidsgruppe 2020

  25.06.2020 Rapport Arbeids- og sosialdepartementet

  «Arbeid, pensjon og inntekt i den eldre befolkningen» er en årlig rapport fra Pensjonspolitisk arbeidsgruppe som beskriver hovedtrekk ved utviklingen i uttak av pensjon, yrkesaktivitet og inntekt i den eldre befolkningen.

 • Museum og samfunn

  Av Ole Marius Hylland, Nanna Løkka, Anne-Sofie Hjemdahl og Bård Kleppe. Telemarksforsking rapport nr. 548/2020

  24.06.2020 Rapport Kulturdepartementet

  En utredning om museenes samfunnsroller i lys av museumsreformen.

 • Partnerskap og samstyring i fylkeskommuner

  En sammenstilling av erfaringer

  22.06.2020 Rapport Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Telemarksforsking har på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet utredet fylkeskommunens erfaringer med partnerskap og samstyring. I denne rapporten oppsummeres og systematiseres erfaringene, slik at de kan nyttiggjøres i framtidige

 • Dialogmøter Likeverdsreformen

  19.06.2020 Rapport Helse- og omsorgsdepartementet

  En enklere hverdag: Utfordringer og muligheter for Likeverdsreformen. Innspill fra brukere, pårørende,frivillige og ansatte i kommuner.

 • Rapport om rekruttering av arbeidskraft i Nord-Norge

  19.06.2020 Rapport Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Oslo Economics har på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet kartlagt hvilke utfordringer mindre sentrale kommuner i Nord-Norge har med å rekruttere og beholde arbeidskraft, hvilke tiltak de gjennomfører for å motvirke disse

 • Kunnskapsgrunnlag for nasjonal strategi for sirkulær økonomi

  Delutredning 1 – Potensial for økt sirkularitet

  18.06.2020 Rapport Klima- og miljødepartementet

  Regjeringen har satt som mål om at «Norge skal være et foregangsland i utviklingen av en grønn, sirkulær økonomi som utnytter ressursene bedre», og at det skal utarbeides en nasjonal strategi for sirkulær økonomi.

 • Handlingsplan mot radikalisering og voldelig ekstremisme

  17.06.2020 Plan/strategi Justis- og beredskapsdepartementet

  Revisjon av handlingsplanen lagt fram i juni 2020.

 • Kartlegging samordning av statlige innsigelser

  15.06.2020 Rapport Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Multiconsult har på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet, kartlagt hvordan samordningen av statlige innsigelser praktiseres etter at ordningen ble permanent. Rapporten gir en god beskrivelse av praksis, og vil være et viktig grunnlag

 • Framdriftsrapport 2019. Kvinner, fred og sikkerhet

  15.06.2020 Rapport Utenriksdepartementet, Forsvarsdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet, Kulturdepartementet

  This report gives a picture of Norway’s efforts to improve on expectations to integrate women’s rights, include women and civil society, and ensure the support of the people who will have to implement the peace.