Rapportar, planar og strategiar

Rapportar blir ofte laga av forskarar og eksterne utval på oppdrag for departementa. Dei kan mellom anna omfatte analysar og kartleggingar. Planar og strategiar blir ofte laga av eit eller fleire departement.

Viser 101-120 av 4172 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Statusrapport for Norges innsats i Sahel-regionen

  22.04.2020 Rapport Utenriksdepartementet

  Utenriksdepartementet har utarbeidet en rapport om Norges arbeid i Sahel-regionen 2018-2019 for blant annet fred og forsoning, humanitær bistand, menneskerettigheter og utvikling.

 • Utredning om det norske leiemarkedet

  Rapport fra Leieboerforeningen

  21.04.2020 Rapport Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Leieboerforeningen har på oppdrag fra KMD foretatt en utredning om forholdene på leiemarkedet og utviklingsmuligheter. Rapporten drøfter problemstillinger innen tre hovedområder: vanskeligstiltes bosituasjon og bomiljø i kommunale boliger,

 • Digitaliseringsstrategi for klima- og miljøsektoren 2020–2024

  21.04.2020 Plan/strategi Klima- og miljødepartementet

  Digitaliseringsstrategien er departementets viktigste styringssignal for miljøsektoren på IKT-området. Formålet er å gjøre det klart hvilken retning departementet ønsker at sektoren skal bevege seg og hvilke områder det skal legges inn en ekstra

 • Foreløpig rapport for kodegjennomgang av løsning for digital smittesporing av koronaviruset

  10.04.2020 Rapport Helse- og omsorgsdepartementet

  Helse- og omsorgsdepartementet har mottatt en foreløpig rapport fra ekspertgruppen som har gjennomgått sikkerheten i kildekoden til den nye appen Smittestopp fra Folkehelseinstituttet.

 • Rapport om økonomiske mislighetssaker 2019

  Sentral kontrollenhet

  06.04.2020 Rapport Utenriksdepartementet

  I 2019 registrerte Sentral kontrollenhet 90 nye saker. I samme periode ble 94 saker avsluttet. Av disse ble 54 avsluttet med reaksjon, alle knyttet til programområde 03 Internasjonal bistand, skriver Sentral kontrollenhet i sin rapport for 2019.

 • Statens kompetansebehov i den digitale fremtiden

  Utfordringer og tiltak

  03.04.2020 Rapport Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  På oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet og hovedsammenslutningene i staten har NIFU utarbeidet en rapport om statens kompetansebehov i fremtiden.

 • Norway’s Fourth Biennial Report

  Under the Framework Convention on Climate Change

  02.04.2020 Rapport Klima- og miljødepartementet

  Download report (pdf) Introduction This report is Norway’s fourth biennial report related to climate change under the Framework Convention on Climate Change (UNFCCC). The previous biennial reports were submitted

 • Fornying og utvikling av lokaldemokratiet i kommuner med vedtak om sammenslåing

  02.04.2020 Rapport Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet har fått gjennomført en evaluering av planlagte lokaldemokratitiltak i kommuner som deltok i departementets prosjekt Fremtidens lokaldemokrati i nye kommuner.

 • Miljøavtale om plastprodukter

  Et samlet næringsliv kan redusere miljøbelastningene fra engangsplast

  01.04.2020 Rapport Klima- og miljødepartementet

  Rapport med anbefalte tiltak fra arbeidsgruppe opprettet av Klima- og miljødepartementet.

 • Utenlandske eksempler på offentlig-private partnerskap og samarbeidsmodeller for utvikling av bysentra

  27.03.2020 Rapport Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet har engasjert det danske firmaet LivingCities til å lage en eksempelsamling om offentlig-privat samarbeid og partnerskap om sentrumsutvikling i seks europeiske byer.

 • Grøntsektoren mot 2035

  – sammen for økt konkurransekraft, økt etterspørsel og mer norsk

  27.03.2020 Rapport Landbruks- og matdepartementet

  Fra: Rapport fra rådgivende utvalg for innovasjon, vekst og økt norskandel i grøntsektoren» overlevert til partene i jordbruksoppgjøret.

 • Status for oppfølging av Handlingsplan mot radikalisering og voldelig ekstremisme

  24.03.2020 Rapport Justis- og beredskapsdepartementet

  Status for tiltakene per oktober 2019.

 • Klima- og miljødepartementets prioriterte EU/EØS-saker i 2020

  24.03.2020 Plan/strategi Klima- og miljødepartementet

  Departementet utarbeider hvert år en strategi for påvirkningsarbeidet overfor EU. Prioriteringene speiler EUs dagsorden med vekt på saker hvor Norge har interesser og sjanser for gjennomslag.

 • Evaluering av Panorama-strategien

  20.03.2020 Rapport Kunnskapsdepartementet

  Evalueringsrapporten er utarbeidet av Ideas2evidence og forelå i mars 2020. Rapporten formidler resultatene fra evalueringen av regjeringens strategi for høyere utdannings- og forskningssamarbeid med Brasil, India, Japan, Kina Russland og Sør-Afrika.

 • Norway’s participation in the EU framework programmes for research and innovation

  20.03.2020 Rapport Kunnskapsdepartementet

  An impact assessment of participation in FP7 and H2020

 • Nytt fra EU-delegasjonen om kommunal- og regionalpolitikk (01/2020)

  Nyhetsbrev fra kommunal- og regionalråd ved den norske EU-delegasjonen.

  13.03.2020 Rapport Utenriksdepartementet

  I dette nummeret av Nytt fra EU-delegasjonen om kommunal og regionalpolitikk kan du lese om kommisjonens plan for et grønnere og mer bærekraftig EU, den digitale agenda, det kroatiske formannskapsprogrammet, foran en ny programperiode, bypolitikk,

 • Små distriktskommuners deltakelse i innovasjonsvirkemidler

  12.03.2020 Rapport Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Rapporten omfatter en kartlegging av små distriktskommuners deltakelse i statlige virkemidler for innovasjon og utvikling, ogser på mulige årsaker til lav deltakelse blant disse kommunene. Videre blir det også sett på forskjeller i lærings- og

 • Satellittbasert veiprising for tungtransport

  Rapport 2020/01 fra Vista Analyse

  09.03.2020 Rapport Samferdselsdepartementet

  Vista Analyse har på oppdrag fra Samferdselsdepartementet gjennomført en samfunnsøkonomisk analyse av satellittbasert veiprising for tungtransport.

 • Forslag til program for introduksjon av elektrifiserte fly i kommersiell luftfart

  06.03.2020 Rapport Samferdselsdepartementet

  På oppdrag fra Samferdselsdepartementet har Avinor og Luftfartstilsynet utviklet forslag til et program for innfasing av elektrifiserte fly i Norge.

 • Omverdenen til norsk landbruk og matindustri

  Rapport for 2019 - Rapport nr. 2/2020

  04.03.2020 Rapport Landbruks- og matdepartementet

  Rapporten er en del av Landbruksdirektoratets årlige innspill til Landbruks- og matdepartementet (LMD) i forkant av jordbruksforhandlingene, men er også utformet for å kunne gi en oversikt over omverdenen til norsk landbruk og matindustri for andre