Rapportar, planar og strategiar

Rapportar blir ofte laga av forskarar og eksterne utval på oppdrag for departementa. Dei kan mellom anna omfatte analysar og kartleggingar. Planar og strategiar blir ofte laga av eit eller fleire departement.

Viser 121-140 av 3931 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Bedre samordning mellom plan- og bygningsloven og sektorlovgivningen

  20.11.2020 Rapport Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  OsloMet - By- og regionforskningsinstituttet (NIBR) har på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementets planavdeling, utarbeidet en juridisk og samfunnsvitenskapelig rapport om samordning mellom plan- og bygningsloven og sektorlovgivningen.

 • Rapport fra Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi - november 2020

  19.11.2020 Rapport Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Utvalget legger med dette fram sin rapport for høsten 2020. Rapporten tar sikte på å gi informasjon om utviklingen i kommuneøkonomien de siste årene med særlig vekt på den økonomiske situasjonen i 2019 og 2020.

 • Samiske tall forteller 13

  Kommentert samisk statistikk 2020

  18.11.2020 Rapport Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Faglig analysegruppe for samisk statistikk gir ut en årlig rapport med kommentert samisk statistikk. Rapporten bidrar til økt kunnskap som kan brukes av regjeringen og Sametinget i det samepolitiske arbeidet, både i konsultasjoner,

 • Rapport om Bedriftshelsetjenesten

  17.11.2020 Rapport Arbeids- og sosialdepartementet

  Arbeids- og sosialdepartementet etablerte i desember 2019 en prosjektgruppe med fagmyndighetene Arbeidstilsynet og Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) for å foreslå tiltak og virkemidler for videreutvikling av bedriftshelsetjenesten. Dette er

 • Nasjonal kartlegging av drosjemarkedet

  10.11.2020 Rapport Samferdselsdepartementet

  I forbindelse med de endringene som er gjort i drosjereguleringen har Oslo Economics, på oppdrag for Samferdselsdepartementet, gjennomført en kartlegging av situasjonen i drosjemarkedet.

 • Rapport om atypisk arbeid i Norge 1995-2018

  10.11.2020 Rapport Arbeids- og sosialdepartementet

  Institutt for samfunnsforskning har sett på omfanget av og kvaliteten på atypisk arbeid i norsk økonomi i perioden 1995-2018. Rapporten er utarbeidet på oppdrag fra Arbeids- og sosialdepartementet i forbindelse med et flerårig forskningsprosjekt om

 • Rapport om konsekvenser av atypiske tilknytningsformer for arbeidsforhold og partssamarbeid

  05.11.2020 Rapport Arbeids- og sosialdepartementet

  Arbeidsforskningsinstituttet AFI ved OsloMet - storbyuniversitetet har sett på forskjeller i arbeidsforhold mellom sysselsatte i ulike tilknytningsformer, og hvordan vilkårene for lokalt partssamarbeid påvirkes når det benyttes andre

 • Utførsel av kulturgjenstander med utenlandsk opprinnelse

  Juridisk betenkning vedr. tolkning av kulturminnelovens bestemmelser om utførsel av kulturgjenstander av professor i forvaltningsrett, Alf Petter Høgberg, Universitetet i Oslo

  03.11.2020 Rapport Kulturdepartementet

  Kulturdepartementet retter stor takk til tollen, ØKOKRIM, Kulturrådet og våre tolv vedtaksinstitusjoner for det gode arbeidet som gjøres for å stoppe ulovlig handel med kulturgjenstander. Dette er et komplekst og innfløkt område, med mange aktører.

 • Partnerskap for kvalitet i lærerutdanningene

  Anbefalinger fra Faglig råd for lærerutdanning 2025

  03.11.2020 Rapport Kunnskapsdepartementet

  Kunnskapsdepartementet har gitt Faglig Råd for Lærerutdanning i oppdrag å utrede og utvikle nasjonale rammer for partnerskap mellom lærerutdanningene, barnehager og skoler.

 • Utredning om private virksomheters bruk av offentlige IT-løsninger – juridiske hindringer og muligheter

  23.10.2020 Rapport Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Advokatfirmaet Wikborg Rein har på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet utredet private virksomheters bruk av felles offentlige IT-løsninger - juridiske hindringer og muligheter.

 • Effektivitet i kommunale tjenester: Analyser for 2017-2018

  SØF-rapport nr. 05/20

  23.10.2020 Rapport Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Det tekniske beregningsutvalget for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU) initierte vinteren 2010 et prosjekt om effektivitet i kommunale tjenester.

 • Datasentre i Norge

  22.10.2020 Rapport Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Ringvirkningsanalyse av gjennomførte og potensielle etableringer

 • Rapport om økonomiske mislighetssaker i 3. kvartal 2020

  20.10.2020 Rapport Utenriksdepartementet

  I tredje kvartal 2020 registrerte Sentral kontrollenhet 23 nye saker, i hovedsak knyttet til mistanke om økonomiske misligheter. I samme periode ble 15 saker avsluttet. Tallene omfatter også saker under Norads ansvarsområde.

 • Delrapport fra arbeidsgruppen som skal kartlegge økonomiske konsekvenser av covid-19- situasjonen for kommunesektoren

  16.10.2020 Rapport Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Les hele rapporten her

 • Kvalitetssikring (KS1) av Konseptvalgutredning (KVU) for Vegforbindelser øst for Oslo

  16.10.2020 Rapport Samferdselsdepartementet

  På oppdrag for Samferdselsdepartementet og Finansdepartementet har Menon Economics, Holte Consulting og A-2 Norge gjennomført kvalitetssikring (KS1) av Konseptvalgutredning (KVU) for «Vegforbindelser øst for Oslo».

 • Regjeringskvartalet byggetrinn 1

  15.10.2020 Rapport Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Kvalitetssikring av styringsunderlag og kostnadsoverslag for valgt prosjektalternativ (KS2)

 • Rapport om kartlegging av omfang og særtrekk ved entrepriser

  14.10.2020 Rapport Arbeids- og sosialdepartementet

  Oslo Economics har gjennomført en kartlegging av omfang og særtrekk ved bruk av entrepriser av arbeidslivet. Rapporten er utarbeidet på oppdrag fra Arbeids- og sosialdepartementet i forbindelse med det pågående arbeidet i utvalget om fremtidens

 • Meld. St. 25 (2019-2020) - Norwegian exports of defence-related products in 2019, export control and international non-proliferation cooperation

  Recommendation of 12 June 2020 from the Ministry of Foreign Affairs, approved in the Council of State the same day.

  08.10.2020 Rapport Utenriksdepartementet

  This white paper provides figures for exports of arms, ammunition and other military equipment and components, related technology and services for military use (shortened to ‘defence-related products’ in the restof this document) in 2019. It also

 • Planlagte saker til Stortinget høstsesjonen 2020

  07.10.2020 Plan/strategi Statsministerens kontor

  Oversikt over planlagte proposisjoner og meldinger fra regjeringen Solberg til Stortinget høstsesjonen 2020, sortert etter departementene.

 • Evaluering av tilskuddsordningen "Inkludering i idrettslag"

  Rapport 9:2020, ideas2evidence

  06.10.2020 Rapport Kulturdepartementet

  Rapporten er utarbeidet av ideas2evidence i samarbeid med Tyra Ekhaugen på oppdrag fra Kulturdepartementet. Rapporten presenterer resultatene fra en evaluering av tilskuddsordningen Inkludering i idrettslag. Ordningen retter seg mot idrettslag i