Rapportar, planar og strategiar

Rapportar blir ofte laga av forskarar og eksterne utval på oppdrag for departementa. Dei kan mellom anna omfatte analysar og kartleggingar. Planar og strategiar blir ofte laga av eit eller fleire departement.

Viser 121-140 av 3901 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Verdivurdering av Avinor AS

  05.04.2017 Rapport Samferdselsdepartementet

  I forbindelse med Samferdselsdepartementets arbeid med Meld. St. 30 (2016-2017) Om verksemda til Avinor (Eiermeldinga), ble PricewaterhouseCoopers AS engasjert for å estimere markedsverdien av Avinor og dets datterselskaper.

 • Økonominytt fra EU-delegasjonen, april 2017

  03.04.2017 Rapport Utenriksdepartementet

  I dette nummeret av Økonominytt kan du lese rapport fra mars-møtene i Eurogruppen og ECOFIN. Det er også en oppdatering på aktuelle finansmarkedssaker og midtveisgjennomgangen av EUs langtidsbudsjett.

 • Handlingsplan mot resistens mot legemidler mot lakselus

  31.03.2017 Plan/strategi Nærings- og fiskeridepartementet

  Last ned planen (pdf)

 • Strategi mot rømmingfra akvakultur

  31.03.2017 Plan/strategi Nærings- og fiskeridepartementet

  Last ned strategien (pdf-format)

 • Rapport: Kollektiv handling i digitale medier - Nye digitale skiller?

  Av Ivar Eimhjellen og Jørn Ljunggren, Senter for forskning på sivilsamfunn & frivillig sektor, 2017-3

  27.03.2017 Rapport Kulturdepartementet

  Denne rapporten er basert på en spørreundersøkelse fra 2016 og gir en oversikt over bruk av digitale medier til ulike former for sosialt og politisk engasjement blant nordmenn.

 • Rapport: Samfunnsengasjert ungdom - Deltakelse i politikk og organisasjonsliv blant unge i Oslo

  Av Guro Ødegård og Audun Fladmoe, Senter for forskning på sivilsamfunn & frivillig sektor, 2017-2

  27.03.2017 Rapport Kulturdepartementet

  Denne rapporten tar for seg ungdom i Oslo sin deltakelse i frivillige organisasjoner og politiske aktiviteter.

 • Regjeringens havstrategi: Ny vekst, stolt historie

  23.03.2017 Plan/strategi Nærings- og fiskeridepartementet

  «Regjeringen vil bidra til størst mulig samlet bærekraftig verdiskaping og sysselsetting i havnæringene»

 • Europaparlamentets plenumssesjon, 13.-16. mars 2017

  Rapport fra ambassaderåd Eli Jonsvik, EU-delegasjonen.

  20.03.2017 Rapport Utenriksdepartementet

  EUs fremtid og 60-årsjubileum for Roma-traktaten var sentrale temaer da Europaparlamentet møttes til plenumssamling 13.-16. mars.

 • Utgiftsbehov til ferjer og hurtigbåter

  Utredning av fylkeskommunale forskjeller

  15.03.2017 Rapport Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Møreforskning Molde har på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet vurdert endringer i delkostnadsnøkkelen for båt og ferje i inntektssystemet for fylkeskommunene. Departementets oppfølging av rapporten presenteres i

 • Kartlegging av mulighetsrommet for ytterligere datasenterkonsolidering i statlig sektor

  13.03.2017 Rapport Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Nexia Management Consulting AS har kartlagt mulighetsrom for samarbeid om datasenter og datasenterdrift i staten. Rapporten gir eksempler på samarbeid i staten, identifiserer barrierer mot samarbeid og vurderer i hvilken grad det er rom for mer

 • Kollektivkapasitet og fortettingspotensial - casestudie av knutepunkter

  10.03.2017 Rapport Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Asplan Viak, i samarbeid med Urbanet Analyse, har på oppdrag fra KMD utført en casestudie av sammenhenger mellom transportkapasitet i kollektivprosjekter og arealbruk i knutepunkter.

 • Nytt fra EU-delegasjonen om kommunal- og regionalpolitikk, mars 2017

  Nyhetsbrev fra kommunal- og regionalråd ved den norske EU-delegasjonen.

  09.03.2017 Rapport Utenriksdepartementet

  I nyeste utgave av nyhetsbrevet kan du lese om hva Juncker-kommisjonens melding om Europas fremtid sier om kommunal og regional sektor. Du kan også lese mer om hva EUs nye landbrukspolitikk vil bety for lokalsamfunnspolitikk og kvinnesatsing i

 • Voksenagronomen - utredning av en nasjonal modell

  TFoU-rapport 2017:3

  09.03.2017 Rapport Landbruks- og matdepartementet

  Utgiver: Trøndelag Forskning og Utvikling AS. Forfattere: Margrete Haugum, Bjørnar Sæther, Merethe Lerfald, Roald Sand. Les hele rapporten (pdf)

 • To nye notater fra Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi

  08.03.2017 Rapport Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Teknisk beregningsutvalg for kommunal- og fylkeskommunal økonomi (TBU) har sendt over to notater til konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS til møtet som ble avholdt 6. mars.

 • Retten til å bestemme over eget liv. Handlingsplan mot negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse (2017-2020).

  08.03.2017 Plan/strategi Justis- og beredskapsdepartementet

  Denne handlingsplanen er en helhetlig satsning over fire år for å bekjempe negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse. Planen har operative grep som kan sette flere unge i Norge fri fra negativ sosial kontroll og tvang i ulike

 • Tjenestepensjon blant personer 67 år og eldre

  08.03.2017 Rapport Arbeids- og sosialdepartementet

  SSB har utarbeidet en ny artikkel om tjenestepensjon blant personer 67 år og eldre.

 • Evaluering av prikkbelastningsordningen

  07.03.2017 Rapport Samferdselsdepartementet

  Transportøkonomisk institutt (TØI) har på oppdrag fra Samferdselsdepartementet evaluert ordningen med prikkbelastning av førerkort slik den framstår etter endringene som ble innført 1. juli 2011.

 • Nasjonal handlingsplan for bedre kosthold (2017–2021)

  07.03.2017 Plan/strategi Helse- og omsorgsdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Kunnskapsdepartementet

  Tiltakene i handlingsplanen skal bidra til sunt kosthold og måltidsglede for å fremme helse og forebygge kostholdsrelaterte sykdommer. For å få til endringer i kostholdet, er det nødvendig med innsats på tvers av sektorene og samarbeid mellom

 • Britisk uttreden fra EU: Innledende kartlegging - enkelte momenter

  06.03.2017 Rapport Utenriksdepartementet

  Storbritannia har vedtatt å tre ut av EU. Utmeldingsprosessen vil iverksettes fra britisk side innen utgangen av mars 2017. Norge er ikke part i de kommende forhandlingene mellom EU og Storbritannia. Vi blir imidlertid direkte berørt fordi det

 • Rapport: Om livssynsavgift

  Ernst & Young AS, februar 2017.

  06.03.2017 Rapport Kulturdepartementet

  I forbindelse med Kulturdepartementets arbeid med ny lovgivning og nye finansieringsordninger for tros- og livssynssamfunn, har det vært ønskelig å vurdere - som én av flere finansieringsordninger - en finansieringsløsning der den offentlige