Rapportar, planar og strategiar

Rapportar blir ofte laga av forskarar og eksterne utval på oppdrag for departementa. Dei kan mellom anna omfatte analysar og kartleggingar. Planar og strategiar blir ofte laga av eit eller fleire departement.

Viser 121-140 av 4012 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Utredning av Statens kunstnerstipend (2016)

  01.12.2017 Rapport Kulturdepartementet

  Utvalget for statens stipend og garantiinntekter for kunstnere har vurdert organiseringen av statens kunstnerstipend.

 • Rapport fra Det tekniske beregningsutvalget for kommunal og fylkeskommunal økonomi - november 2017

  30.11.2017 Rapport Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Det tekniske beregningsutvalget for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU) legger med dette fram sin høstrapport for 2017. Rapporten tar sikte på å gi informasjon om utviklingen i kommuneøkonomien de siste årene med særlig vekt på den økonomiske

 • Tilsyn med nødnett – felles redegjørelse NSM-Nkom

  28.11.2017 Rapport Justis- og beredskapsdepartementet

  I desember 2016 ble hendelsen som refereres til som «Nødnett-saken» kjent. Saken satte fokus på tjenesteutsetting til utlandet. På bakgrunn av hendelsen og opplysninger i media om at Nødnett kunne påvirkes negativt, har Nasjonal sikkerhetsmyndighet

 • Økonominytt nr. 12/2017

  Rapport fra EU-delegasjonens finansråder Bjarne Stakkestad og Lone Semmingsen.

  27.11.2017 Rapport Utenriksdepartementet

  I dette nummeret av Økonominytt kan du lese rapportene fra Eurogruppens og ECOFINs møter i november.                                         Du finner også artikler om enigheten om EUs budsjett for 2018, Kommisjonens høstprognose, finansmarkedssaker

 • Nytt fra EU-delegasjonen om kommunal- og regionalpolitikk (7/2017)

  Nyhetsbrev fra den norske EU-delegasjonen.

  24.11.2017 Rapport Utenriksdepartementet

  Hovedsak i Nytt fra EU-delegasjonen om kommunal- og regionalpolitikk nr. 7-2017 er EU-initiativ og virkemidler for smarte løsninger i kommunene. Ellers kan du bl.a. lese om EUs reviderte verktøykasse for kvalitet i offentlig administrasjon og ny

 • Status for oppfølging av Handlingsplan mot radikalisering og voldelig ekstremisme

  21.11.2017 Rapport Justis- og beredskapsdepartementet

  Status for tiltakene per november 2017.

 • Lokale folkeavstemninger om kommunesammenslåing. Praksis og prinsipper

  17.11.2017 Rapport Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Denne rapporten presenterer informasjon, funn og resultater fra flere undersøkelser som belyser ulike problemstillinger og aspekter ved lokale folkeavstemninger generelt, og de mer enn 200 folkeavstemningene som de siste årene har blitt gjennomført

 • Europakommisjonen la fram melding om utdanning og kultur 14. november

  Rapport fra EU-delegasjonens utdanningsråd Ragnhild Skålid.

  16.11.2017 Rapport Utenriksdepartementet

  Dokumentet er et bidrag fra Europakommisjonen til stats- og regjeringssjefenes diskusjoner under Social Summit i Gøteborg 17. november, der utdanning og kultur står på dagsorden under lunsjen.

 • Klima- og miljødepartementets kunnskapsstrategi 2017-2020

  15.11.2017 Plan/strategi Klima- og miljødepartementet

  Kunnskapsstrategien handler både om hvordan vi skal sørge for å få innhentet den kunnskapen som samfunnet trenger for å løse klima- og miljøutfordringene, og legge til rette for at kunnskapen sammenstilles og formidles slik at den kan tas i bruk i

 • Følgeevaluering av forsøk med ny ansvarsdeling mellom stat og kommune på barnevernsområdet

  14.11.2017 Rapport Barne- og likestillingsdepartementet

  Andre delrapport fra evalueringen av forsøket med ny ansvarsdeling mellom stat og kommune på barnevernsfeltet. Forsøket evalueres av Deloitte og Telemarksforskning på oppdrag fra Barne- og likestillingsdepartementet.

 • Evaluering av Kulturdepartementets tilskudd til amatørteaterfeltet

  NIBR-rapport 2017:12

  13.11.2017 Rapport Kulturdepartementet

  By- og regionforskningsinstituttet NIBR har på oppdrag fra Kulturdepartementet utført en evaluering av fordelingsmodellen for statlige tilskuddsmidler i amatørteaterfeltet.

 • Strengthening European cooperation for combating work-related crime

  Challenges and proposed measures

  13.11.2017 Rapport Statsministerens kontor

  Prime Minister Erna Solberg has prior to the Social Summit in Gothenburg on 17 November 2017, sent a proposal to the European Commission on strengthening the European cooperation against work-related crime. Norway invites the EU to an expanded

 • Rapport om norsk frivillighet: Utviklingstrender og samfunnseffekter

  13.11.2017 Rapport Kulturdepartementet

  Om forskningen som har blitt gjort ved Senter for sivilsamfunn og frivillig sektor i perioden 2013-2017.

 • Statlige rammevilkår på ramme alvor

  Sosialt entreprenørskap i norsk offentlig kontekst

  13.11.2017 Rapport Arbeids- og sosialdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Kunnskapsdepartementet

  Høgskolen i Sørøst-Norge har i samarbeid Samfunnsøkonomisk analyse og SoCentral,  gjennomført et utredningsoppdrag om rammer, virkemidler og insentiver for sosialt entreprenørskap i Norge.

 • Kunnskapsstatus ved dykking innaskjærs og i offshorevirksomheten

  STAMI-rapport nr. 4 årgang 18 (2017)

  10.11.2017 Rapport Arbeids- og sosialdepartementet

  Statens arbeidsmiljøinstitutt har på oppdrag fra Arbeids- og sosialdepartementet foretatt en kartlegging og gjennomgang av kunnskapen om helseeffekter av yrkesdykking.

 • Evaluering av ferskfiskordningen og kvotebonus for levendefangst

  03.11.2017 Rapport Nærings- og fiskeridepartementet

  Rapport fra NOFIMA - av Øystein Hermansen, John R. Isaksen & Bent Dreyer

 • Økonominytt 11/2017

  Rapport fra EU-delegasjonens finansråder Bjarne Stakkestad og Lone Semmingsen.

  03.11.2017 Rapport Utenriksdepartementet

  I dette nummeret av Økonominytt kan du blant annet lese om at den økonomiske utviklingen i EU har styrket seg ytterligere den siste tiden. På ECOFINs agenda 10. oktober stod klimafinansiering og andre saker.