Rapportar, planar og strategiar

Rapportar blir ofte laga av forskarar og eksterne utval på oppdrag for departementa. Dei kan mellom anna omfatte analysar og kartleggingar. Planar og strategiar blir ofte laga av eit eller fleire departement.

Viser 121-140 av 4221 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Kvalitetssikringsrapport KS1 Bodø lufthavn

  15.06.2020 Rapport Samferdselsdepartementet

  På oppdrag fra Samferdselsdepartementet og Finansdepartementet har Holte Consulting AS, Samfunns- og næringslivsforskning AS (SNF) og A-2 Norge AS gjennomført en tilpasset kvalitetssikring (KS1) av de ulike utbyggingsalternativene innenfor det

 • Regjeringens strategi for bekjempelse av hvitvasking, terrorfinansiering og finansiering av spredning av masseødeleggelsesvåpen

  12.06.2020 Plan/strategi Justis- og beredskapsdepartementet, Finansdepartementet

  Regjeringens andre samlede strategi for bekjempelse av hvitvasking, terrorfinansiering og finansiering av spredning av masseødeleggelsesvåpen. Strategien utgjør en viktig del av regjeringens samlede innsats mot økonomisk kriminalitet, og bidrar til

 • Statlig arbeidsgiverstrategi 2020-2023

  12.06.2020 Plan/strategi Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Statens arbeidsgiverpolitikk gir rammer for utøvelsen av arbeidsgiverfunksjonen i de statlige virksomhetene. Den består blant annet av lov- og avtaleverk, lønnspolitikk, personalpolitiske føringer og retningslinjer. Statlige virksomheter har

 • Evaluering av tilskuddsordningen for sysselsetting av arbeidstakere til sjøs

  11.06.2020 Rapport Nærings- og fiskeridepartementet

  Rapport utarbeidet Utarbeidet for Nærings- og fiskeridepartementet av Oslo Economics.

 • Samiske tall forteller 12

  Kommentert samisk statistikk 2019

  10.06.2020 Rapport Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Faglig analysegruppe for samisk statistikk gir ut en årlig rapport med kommentert samisk statistikk. Rapporten bidrar til økt kunnskap som kan brukes av regjeringen og Sametinget i det samepolitiske arbeidet, både i konsultasjoner,

 • Beredskapsplan for smitteverntiltak ved økt smittespredning under covid-19-pandemien

  10.06.2020 Plan/strategi Helse- og omsorgsdepartementet

  Regjeringens mål er å holde smittespredningen under kontroll. Det innebærer å holde sykdomsbyrden lav og sørge for at antall pasienter er håndterbart i helse- og omsorgstjenesten. Samtidig må vi være forberedt på å slå ned lokal eller nasjonal

 • Spillemidler til idrettsanlegg. En gjennomgang av søknader og tildelinger (2019)

  08.06.2020 Rapport Kulturdepartementet

  Kulturdepartementet og Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) har i samarbeid utarbeidet denne statistikksamlingen om idrettsanlegg og tilskuddsordningen for anlegg for idrett og fysisk aktivitet.

 • Frivillighet i offentlige og offentlig finansierte kulturinstitusjoner. Institusjonenes perspektiv. Delrapport 2

  Av Signe Bock Segaard, Senter for forskning på sivilsamfunn & frivillig sektor, 2020-7

  05.06.2020 Rapport Kulturdepartementet

  En ny rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor tar for seg hvordan ulike offentlige og offentlig finansierte kulturinstitusjoner ser på de frivilliges rolle i arbeidet sitt.

 • Utredning om særskilt distribusjonstilskudd i prisutjevningsordningen for melk

  Rapport nr. 24/2020

  04.06.2020 Rapport Landbruks- og matdepartementet

  Landbruksdirektoratet fikk i brev av 31. mars i oppdrag å oppdatere tallgrunnlag fra Rapport nr. 23/2017 Evaluering av konkurransefremmende tiltak i prisutjevningsordningen for melk. De ble også bedt om å gi utfyllende opplysninger om det særskilte

 • Sammen om aktive liv. Handlingsplan for fysisk aktivitet 2020-2029.

  04.06.2020 Plan/strategi Helse- og omsorgsdepartementet

  Å være fysisk aktiv gir glede og mestring for mange, og det handler ofte om å gjøre noe sammen med andre. Fysisk aktivitet er samtidig nødvendig for å utvikle og opprettholde god helse og livskvalitet gjennom hele livet.

 • Evaluering av treparts bransjeprogram som arbeidsform

  03.06.2020 Rapport Arbeids- og sosialdepartementet

  Deloitte AS har på oppdrag fra Arbeids- og sosialdepartementet gjennomført en evaluering av gjennomføringen av treparts bransjeprogram og hvordan denne formen for trepartssamarbeid i arbeidslivet fungerer som arbeidsform.

 • Regjeringens hydrogenstrategi

  03.06.2020 Plan/strategi Klima- og miljødepartementet, Olje- og energidepartementet

  På vei mot lavutslippssamfunnet

 • Sluttrapport om verktøy for lokalt e-demokrati

  29.05.2020 Rapport Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Funka har på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet skrevet rapporten "Studie om e-demokrativerktøy: Rapport for hovedprosjektet".

 • Handlingsplan mot negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse (2017-2020)

  26.05.2020 Rapport Kunnskapsdepartementet

  Dette er en statusrapport for tiltakene i handlingsplanen per 31.12 2019. Siden handlingsplanen ble lansert har integreringsarbeidet flyttet fra Justis- og beredskapsdepartementet (JD) til Kunnskapsdepartementet (KD).

 • "Det var ikke bare ferie"

  Rapport fra ekspertgruppe om unge som etterlates i utlandet mot sin vilje

  25.05.2020 Rapport Helse- og omsorgsdepartementet

  Ekspertgruppen har sett på hvordan man kan forebygge og følge opp barn og unge som etterlates i utlandet mot sin vilje. Ekspertgruppen har intervjuet unge som har vært utsatt for ufrivillige utenlandsopphold og innhentet informasjon fra fagpersoner,

 • Endelig rapport for kildekodegjennomgang av løsning for digital smittesporing av koronaviruset

  20.05.2020 Rapport Helse- og omsorgsdepartementet

  Ekspertgruppen for kodegjennomgang av løsningen for digital smittesporing er satt ned av Helse- og omsorgsdepartementet for gjennomgang av appen Smittestopp og bakenforliggende løsninger.

 • Drivere bak investeringer i norske kommuner

  Rapport fra SØF, april 2020

  20.05.2020 Rapport Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Senter for økonomisk forskning AS (SØF) har i samarbeid med Samfunns- og næringslivsforskning AS (underleverandør) utarbeidet rapporten "Drivere bak investeringer i norske kommuner" på oppdrag for Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og

 • Status for oppfølging av revidert strategi mot arbeidslivskriminalitet

  Rapport mai 2020

  19.05.2020 Rapport Arbeids- og sosialdepartementet, Barne- og familiedepartementet, Finansdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Samferdselsdepartementet, Statsministerens kontor, Utenriksdepartementet

  Den reviderte strategien mot arbeidslivskriminalitet ble lagt fram 5. februar 2019. Dette er en statusrapport som skal gi oversikt over status for gjennomføringen av tiltakene. Rapporten er oppdatert pr. mai 2020.

 • Sammendragsrapport om lav- og nullutslippsløsninger på ferjer

  14.05.2020 Rapport Samferdselsdepartementet

  På oppdrag fra Samferdselsdepartementet har DNV GL utarbeidet en sammendragsrapport om merkostnader som følge av lav- og nullutslippsløsninger i fylkeskommunale ferjesamband.

 • Forsøk med ny ansvarsfordeling mellom stat og kommune på barnevernområdet

  Sluttrapport fra følgeevaluering

  14.05.2020 Rapport Barne- og familiedepartementet

  Forsøkskommunene Alta, Færder og Røyken har prøvd en ny ansvarsfordeling med et helhetlig faglig og økonomisk ansvar for barnevernet.