Rapportar, planar og strategiar

Rapportar blir ofte laga av forskarar og eksterne utval på oppdrag for departementa. Dei kan mellom anna omfatte analysar og kartleggingar. Planar og strategiar blir ofte laga av eit eller fleire departement.

Viser 121-140 av 4172 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Utredning om prisdiskriminering i dagligvarebransjen

  17.01.2020 Rapport Nærings- og fiskeridepartementet

  En arbeidsgruppe har sett på konsekvenser for forbrukerne, konkurransen og nyetableringer av å innføre et forbud mot prisdiskriminering i dagligvarebransjen.

 • Analyse av konkurranseforholdene i markedene for tiltak og tjenester til statlig og kommunalt barnevern

  16.01.2020 Rapport Barne- og familiedepartementet

  Oslo Economics har på oppdrag av Barne- og familiedepartementet utarbeidet en rapport om private tjenesteytere i barnevernet.

 • Godtgjøring til folkevalgte i fylkeskommunene

  NIBR-rapport 2019:19

  16.01.2020 Rapport Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  By- og regionforskningsinstituttet NIBR ved OsloMet har utarbeidet rapporten "Godtgjøring til folkevalgte i fylkeskommunene".

 • Kvalitetssikring (KS2) av E18 Lysaker – Ramstadsletta

  14.01.2020 Rapport Samferdselsdepartementet

  På oppdrag fra Samferdselsdepartementet og Finansdepartementet er det gjennomført en kvalitetssikring (KS 2) av prosjektet E18 Lysaker - Ramstadsletta.

 • Nasjonal strategi for kunstig intelligens

  14.01.2020 Plan/strategi Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  See the english version here

 • Nasjonal avfallsplan 2020-2025

  13.01.2020 Plan/strategi Klima- og miljødepartementet

  Den nasjonale avfallsplanen for 2020 - 2025 beskriver bl.a. avfallsmengder, status for håndtering av ulike typer avfall, og de viktigste behandlings- og gjenvinningsanleggene i Norge.

 • EU og Energi. Høsten 2019. Litt om veien videre våren 2020.

  13.01.2020 Rapport Utenriksdepartementet

  Finland hadde rådsformannskapet høsten 2019. Sammensetningen av en ny Europakommisjon under Ursula von der Leyens ledelse har preget høstens arbeid. Viktige premisser for arbeidet de kommende fem årene ble lagt denne høsten. Nedenfor følger en

 • Styring av arealutvikling på områdenivå

  13.01.2020 Rapport Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  By- og regionforskningsinstituttet NIBR ved OsloMet har utarbeidet rapport for Kommunal og moderniseringsdepartementet (KMD)om styring av arealutvikling på områdenivå.

 • Grunneiersamarbeid for gjennomføring av byutvikling

  13.01.2020 Rapport Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  By- og regionforskningsinstituttet NIBR ved OsloMet har utarbeidet rapport for Kommunal og moderniseringsdepartementet (KMD) om grunneiersamarbeid for gjennomføring av byutvikling.

 • IKT-strategi for forsvarssektoren

  13.01.2020 Plan/strategi Forsvarsdepartementet

  Gitt den betydelige satsningen på IKT i forsvarssektoren i perioden frem mot 2025, og et økende press for å digitalisere forsvarssektoren og offentlig forvaltning forøvrig, stilles det krav til sektorens evne og kapasitet til å styre, forvalte og

 • Evaluering av tilskudd til drift av organisasjoner og utviklings- ogsamhandlingsprosjekter i barnevernet

  Rapport 2019

  13.01.2020 Rapport Barne- og familiedepartementet

  Denne evalueringen har gått gjennom og vurdert to tilskuddsordninger på barnevernsområdet, tilskudd til drift av organisasjoner i barnevernet og tilskudd til utviklings- og samhandlingsprosjekter i barnevernet. Formålet med evalueringen har vært å

 • Kunnskapsgrunnlag for nye arter i oppdrett

  13.01.2020 Rapport Nærings- og fiskeridepartementet

  Utredning for Norges forskningsråd, Område for ressursnæringer og miljø

 • Evaluering av tilskuddsordninger på filmområdet

  Rapport nr. 97/2019 Menon Economics

  13.01.2020 Rapport Kulturdepartementet

  Rapporten inneholder en evaluering av statens tilskuddsordninger på filmområdet, inkludert de tilskudd som har vært kanalisert videre til de regionale filmsentrene og filmfondene.

 • Vurdering av forhold knyttet til mulig overføring av totalisatorspill fra Norsk Rikstoto til Norsk Tipping

  09.01.2020 Rapport Kulturdepartementet

  Sammendrag og konklusjoner av rapport utarbeidet av Oslo Economics for Kulturdepartementet, desember 2019.

 • Innvandring og integrering 2018–2019

  Rapport frå Noreg til OECD

  02.01.2020 Rapport Kunnskapsdepartementet, Arbeids- og sosialdepartementet, Barne- og familiedepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet, Kulturdepartementet, Utanriksdepartementet

  Noreg sender kvart år ein rapport til OECD - Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling. Rapporten Immigration and Integration 2018-2019 - Report for Norway to the OECD er eit bidrag til OECD sitt rapporteringssystem for

 • Analyse av endringer i norsk advokatregulering

  30.12.2019 Rapport Justis- og beredskapsdepartementet

  Vurdering av de konkurransemessige effektene somfølge av endringer i (i) reguleringen av adgangen tilå yte juridiske tjenester og (ii) eierskapsreguleringenfor advokatforetak

 • Målene om et mer inkluderende arbeidsliv – status og utviklingstrekk. Rapport 2019

  Rapportering fra faggruppen for IA-avtalen

  19.12.2019 Rapport Arbeids- og sosialdepartementet

  For 2019 fikk faggruppen et særskilt oppdrag om å legge fram en begrenset rapportering på status og utvikling i IA-avtalens mål fra 2001 til 2018, med hovedvekt på 2018. Rapporteringen skulle ta utgangspunkt i målene for IA-avtalen 2014-2018.

 • Frivillige i offentlige og offentlig finansierte kulturinstitusjoner. De frivilliges perspektiv. Delrapport 1

  Av Signe Bock Segaard, Senter for forskning på sivilsamfunn & frivillig sektor, 2019:3

  18.12.2019 Rapport Kulturdepartementet

  Denne delrapport 1 i regi av prosjektet «Kulturinstitusjoner og frivillighet»retter søkelyset mot tilbudssiden av frivillige aktører med den hensikten å gi et tydeligere bilde av hvem de er, hvor de er blitt rekruttert, hva som motiverer dem, og

 • Handlingsplan for India-strategien 2019-2022

  17.12.2019 Plan/strategi Utenriksdepartementet

  Denne handlingsplanen viser hvordan vi konkret skal følge opp målsettingene i regjeringens strategi for samarbeidet med India, Norge-India 2030, som ble lansert 14. desember 2018.

 • Sammen om sentrum

  Offentlig-privat partnerskap og samarbeid om forvaltning og utvikling av by- og tettstedssentra

  17.12.2019 Rapport Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  På oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet har By- og regionforskningsinstituttet NIBR/OsloMet laget en undersøkelse om ulike offentlig - private samarbeidsmodeller for styrking av sentrumsområdet. Hva slags avtaler eller etablerte

Til toppen