Rapportar, planar og strategiar

Rapportar blir ofte laga av forskarar og eksterne utval på oppdrag for departementa. Dei kan mellom anna omfatte analysar og kartleggingar. Planar og strategiar blir ofte laga av eit eller fleire departement.

Viser 121-140 av 3960 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Verda som marknad

  04.09.2017 Plan/strategi Nærings- og fiskeridepartementet

  Regjeringa sin strategi for eksport og internasjonalisering

 • Privat AFP i 1949-kullet

  01.09.2017 Rapport Arbeids- og sosialdepartementet

  SSB har utarbeidet en ny artikkel om inntektssammensetning blant personer i 1949-kullet som mottar ny privat AFP m.v.

 • Strategi for småflyverksemda i Noreg

  31.08.2017 Planar/strategi Samferdselsdepartementet

  Regjeringa legg med dette fram ein strategi for småflyverksemda i Noreg. Føremålet med strategien er å gi ei oversikt over småflyverksemda og dei utfordringane verksemda står overfor.

 • Felles handlingsplan for Kina og Norge om samarbeid innen forskning, teknologi og innovasjon

  31.08.2017 Plan/strategi Kunnskapsdepartementet

  Norge og Kina undertegnet en felles handlingsplan for å styrke samarbeidet innen forskning, teknologiutvikling og innovasjon i perioden 2017-2020.

 • Fra bostøtte til programarbeid: En evaluering av statens boligsosiale virkemidler

  Vista Analyse AS Rapport 2017/20

  29.08.2017 Rapport Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Vista Analyse har på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) evaluert de boligsosiale virkemidlene. Evalueringen har tatt utgangspunkt i hovedmål 2 for bolig- og bygningspolitikken: "Vanskeligstilte på boligmarkedet skal kunne

 • Framtid, fornyelse og digitalisering

  25.08.2017 Plan/strategi Kunnskapsdepartementet

  Digitaliseringsstrategi for grunnopplæringen 2017-2021

 • Status for oppfølging av revidert strategi mot arbeidslivskriminalitet

  Oppdatert per 25. august 2017

  25.08.2017 Rapport Arbeids- og sosialdepartementet, Statsministerens kontor, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Kunnskapsdepartementet, Finansdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet

  Den reviderte strategien mot arbeidslivskriminalitet ble lagt fram 13. februar 2017. Denne statusrapporten gir en oversikt over status for gjennomføringen av tiltakene i den reviderte strategien. Rapporten er oppdatert pr. 25. august 2017.

 • Mestre hele livet

  25.08.2017 Plan/strategi Helse- og omsorgsdepartementet

  De fleste av oss snakker både høyt og tydelig når det handler om fysiske smerter og plager. Men når det handler om angst eller vonde tanker, blir mange av oss både lavmælte og fåmælte.

 • Tyskland-strategien

  22.08.2017 Plan/strategi Kunnskapsdepartementet

  Tyskland er Norges viktigste partner i Europa, og Kunnskapsdepartementet følger opp regjeringens Tysklandsstrategi med en egen tiltaksplan for Tyskland.

 • Benchmarking i staten

  Anbefaling av parametere, nøkkeltall og løsning

  18.08.2017 Rapport Finansdepartementet

  Å sammenligne ressursinnsats er vanlig i andre sektorer, men er ikke benyttet mellom statlige virksomheter. Det er behov for å etablere muligheter for å sammenligne slike kostnader også i staten.

 • Rapport om Nasjonalt register for luftfartshindre 2017

  14.08.2017 Rapport Samferdselsdepartementet

  På oppdrag fra Samferdselsdepartementet har Kartverket gjennomført et utredningsprosjekt med formål å kartlegge utfordringer og muligheter for forbedringer av Nasjonalt register for luftfartshindre (NRL). Rapporten inneholder en beskrivelse av

 • Økonominytt fra EU-delegasjonen, 8/2017

  01.08.2017 Rapport Utenriksdepartementet

  I dette nummeret av Økonominytt kan du bl.a. lese om at den solide økonomiske utviklingen i EU fortsetter og om Kommisjonens refleksjonsnotat om EUs fremtidige finanser.

 • Rapport: Endelige innspill fra Næringspolitisk råd for kulturell og kreativ næring

  Kulturdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet mottok de endelige innspillene 19. juni 2017.

  31.07.2017 Rapport Kulturdepartementet

  Næringspolitisk råd for kulturell og kreativ næring ble oppnevnt av regjeringen i 2015 for å gi innspill om hvordan myndighetene kan legge til rette for næringsutvikling, vekst og verdiskaping i de kulturelle og kreative bransjene i Norge.

 • Status for regjeringens integreringstiltak

  18.07.2017 Rapport Justis- og beredskapsdepartementet

  Statusrapport for Meld. St. 30 (2015-2016) Fra mottak til arbeidsliv - en effektiv integreringspolitikk.

 • One Year Closer - statusrapport

  Statusrapport for Norges oppfølging av 2030-agendaen

  18.07.2017 Rapport Utenriksdepartementet, Finansdepartementet

  Statusrapporten «One Year Closer» gjør rede for hvordan Norge har fulgt opp 2030-agendaen og bærekraftsmålene i løpet av det året som har gått siden statsminister Erna Solberg presenterte Norges første statusrapport for FN i New York.

 • Statusrapport for handlingsplan mot vold i nære relasjoner (2014-2017)

  Juli 2017

  17.07.2017 Rapport Justis- og beredskapsdepartementet

  Handlingsplanen "Et liv uten vold" ble lansert i 2013. Denne rapporten gir en oversikt over de 45 tiltakene i handlingsplanen per juli 2017.

 • Norges flysikkerhetsprogram

  10.07.2017 Plan/strategi Samferdselsdepartementet

  Norge har innført et statlig flysikkerhetsprogram, etter initiativ fra FNs sivile luftfartsorganisasjon, International Civil Aviation Organization (ICAO).

 • Rapport om økonomiske misligheter per 30. juni 2017

  05.07.2017 Rapport Utenriksdepartementet

  Ved utgangen av juni 2017 hadde Sentral kontrollenhet registrert 937 varsler om mistanke om økonomiske misligheter, hvorav 793 har status avsluttet og 144 fortsatt er under behandling.

 • Evaluering av Stavanger Symfoniorkester, Nordnorsk Opera og Symfoniorkester, Brageteatret og Haugesund teater

  OE rapport 2017-34

  04.07.2017 Rapport Kulturdepartementet

  Kulturdepartementet mottok 30. juni evalueringsrapporten Evaluering av Stavanger Symfoniorkester, Nordnorsk Opera og Symfoniorkester, Brageteatret og Haugesund Teater. Evalueringen dekker fireårsperioden 2013-2016 og legger særlig vekt på