Rapportar, planar og strategiar

Rapportar blir ofte laga av forskarar og eksterne utval på oppdrag for departementa. Dei kan mellom anna omfatte analysar og kartleggingar. Planar og strategiar blir ofte laga av eit eller fleire departement.

Viser 121-140 av 3988 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Evaluering av LNU Aktivitetsstøtta – Herreløs arv

  24.03.2021 Rapport Kulturdepartementet

  Rambøll har på oppdrag fra Kulturdepartementet evaluert tilskuddsordningen LNU Aktivitetsstøtta - Herreløs arv.

 • Organisering av luftambulansetjenesten

  22.03.2021 Rapport Helse- og omsorgsdepartementet

  Luftambulansen er en viktig del av den akuttmedisinske beredskapen. En uavhengig ekspertgruppe har utredet framtidig drift av tjenesten.

 • Partssammensatt maritimt utvalg

  Forslag for å styrke norsk maritim kompetanse, sysselsetting og konkurransekraft

  19.03.2021 Rapport Nærings- og fiskeridepartementet

  Regjeringen oppnevnte høsten 2020 et partssammensatt maritimt utvalg som skulle vurdere tiltak for å styrke norsk maritim kompetanse, sysselsetting og konkurransekraft. 19. mars 2021 ble rapporten overlevert næringsminister Iselin Nybø.

 • Innkjøpssamarbeid i kommunesektoren

  Rapport utarbeidet for Nærings- og fiskeridepartementet av Oslo Economics, med Inventura og NIVI Analyse (2020-2021)

  18.03.2021 Rapport Nærings- og fiskeridepartementet

  Oslo Economics, Inventura og NIVI Analyse har på oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet gjennomført en utredning av samordning av kommunale og fylkeskommunale innkjøp.

 • Eiendomsdannelse i fortettings- og transformasjonsområder

  17.03.2021 Rapport Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet arbeider med å forbedre og effektivisere planprosessene og forenkle regelverket knyttet til fortetting og transformasjon i byer og tettsteder. Høgskulen på Vestlandet har på oppdrag fra Kommunal- og

 • Rapport om Arbeidsretten

  15.03.2021 Rapport Arbeids- og sosialdepartementet

  Et ekspertutvalg som har utredet de administrative forholdene ved Arbeidsretten. Rapporten er utarbeidet på oppdrag fra Arbeids- og sosialdepartementet.

 • To nye notater fra Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi

  Mars 2021

  15.03.2021 Rapport Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Teknisk beregningsutvalg for kommunal- og fylkeskommunal økonomi (TBU) har sendt over to notater til konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS til møtet som avholdes 15. mars 2021.

 • Nasjonal alkoholstrategi (2021–2025). En helsefremmende og solidarisk alkoholpolitikk.

  11.03.2021 Plan/strategi Helse- og omsorgsdepartementet

  Regjeringen viderefører hovedlinjene i alkoholpolitikken, og foreslår flere nye tiltak for å sikre at vi når målet om reduksjon av det skadelige alkoholforbruket.

 • Frå båsfjøs til lausdrift: Kva vil det koste?

  10.03.2021 Rapport Landbruks- og matdepartementet

  På oppdrag frå Landbruks- og matdepartementet (LMD) har NIBIO berekna investeringsbehovet i mjølkeproduksjon som følgje av endra krav til storfehald som trer i kraft i 2034.

 • Riktige legemidler til rett pris

  Områdegjennomgang av legemidler under folketrygden

  09.03.2021 Rapport Helse- og omsorgsdepartementet, Finansdepartementet

  Vista Analyse, i samarbeid med EY, har på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet og Finansdepartementet utarbeidet et kunnskapsgrunnlag og vurdert mulige tiltak som kan bidra til å begrense utgiftsveksten til legemidler under folketrygden

 • Norge i Europa. Regjeringens arbeidsprogram for samarbeidet med EU 2021

  09.03.2021 Plan/strategi Utenriksdepartementet

  - Dette arbeidsprogrammet viser hvordan vi vil følge opp de viktigste EU-sakene framover, fordi vi er avhengige av og tjent med internasjonale og forutsigbare spilleregler. Og det er nettopp det EØS-avtalen gir oss: forutsigbarhet, felles regler og

 • Rapport om arbeidsgiverorganisering og tariffavtaler

  09.03.2021 Rapport Arbeids- og sosialdepartementet

  Fafo har utarbeidet en rapport om kollektiv organisering og holdninger til tariffavtaler blant arbeidsgivere. Rapporten er utarbeidet på oppdrag fra Arbeids- og sosialdepartementet.

 • Bedre helse, bedre liv

  09.03.2021 Plan/strategi Utenriksdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet

  Regjeringen ønsker å bidra i kampen mot ikke-smittsomme sykdommer i lavinntektsland. Arbeidet vil inngå i det helserettede utviklings­samarbeidet og bidra til å oppfylle flere av FNs bærekraftsmål. Strategien legger et løp for dette arbeidet for

 • Rapport om omfang og særtrekk ved organisering i franchise og konsern

  03.03.2021 Rapport Arbeids- og sosialdepartementet

  Fafo har utarbeidet en rapport om omfang og særtrekk ved organiseringer i franchise og konsern i privat tjenesteyting. Rapporten er utarbeidet på oppdrag fra Arbeids- og sosialdepartementet

 • Tilpasset ekstern kvalitetssikring (KS1) av mulige løsninger for riksveg 19 Moss

  26.02.2021 Rapport Samferdselsdepartementet

  Dovre Group Consulting og Transportøkonomisk institutt har på oppdrag fra Finans- og Samferdselsdepartementet gjennomført en tilpasset ekstern kvalitetssikring av silingsrapport for mulige løsninger for riksveg 19 Moss. Det er tidligere gjennomført

 • Brukertest av arealprofiler

  24.02.2021 Rapport Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  På oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet har Asplan Viak og Overhaus gjennomført brukertest av arealprofiler.

 • Rapport om økonomiske mislighetssaker 2020

  Sentral kontrollenhet, Utenriksdepartementet

  22.02.2021 Rapport Utenriksdepartementet

  I 2020 registrerte Sentral kontrollenhet 75 nye saker. I samme periode ble 75 saker avsluttet. Av disse ble 44 avsluttet med reaksjon, alle knyttet til programområde 03 Internasjonal bistand. Det ble tilbakebetalt 10,7 millioner kroner, skriver

 • Konsekvensutredning av forslag til ny åpenhetslov

  22.02.2021 Rapport Barne- og familiedepartementet

  Barne- og familiedepartementet har gitt Oslo Economics, sammen med KPMG, i oppdrag å fremskaffe en konsekvensanalyse som konkretiserer og tallfester de økonomiske og administrative konsekvensene for forskjellige virksomheter i næringslivet som følge

 • Utredning av byggskadeforsikring og - register

  Menon-publikasjon nr. 119/2020/ Actecan. Rapport utarbeidet for Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  17.02.2021 Rapport Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  I februar 2020 leverte Byggkvalitetutvalget sine anbefalinger om hvordan man i større grad kan sikre forsvarlig byggkvalitet og seriøsitet i bygge- og anleggsnæringen. Kommunal- og moderniseringsdepartementet arbeider nå med å følge opp

 • Utredning av kvalifikasjonskrav i bygge- og anleggsbransjen

  Oslo Economics. Rapport utarbeidet for Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  17.02.2021 Rapport Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  I februar 2020 leverte Byggkvalitetutvalget sine anbefalinger om hvordan man i større grad kan sikre forsvarlig byggkvalitet og seriøsitet i bygge- og anleggsnæringen. Kommunal- og moderniseringsdepartementet arbeider nå med å følge opp