Rapportar, planar og strategiar

Rapportar blir ofte laga av forskarar og eksterne utval på oppdrag for departementa. Dei kan mellom anna omfatte analysar og kartleggingar. Planar og strategiar blir ofte laga av eit eller fleire departement.

Viser 121-140 av 4172 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Trygd, oppholdskrav og reiser i EØS-området

  04.03.2020 Rapport Arbeids- og sosialdepartementet

  Delutredning fra utvalg oppnevnt av Kongen i statsråd 8. november 2019 for eksterngjennomgang av praktisering og håndtering av EUs trygdeforordning.

 • Økonomi som barriere for idrettsdeltakelse - kostnader og kostnadsdrivere i barne- og ungdomsidretten

  Oslo Economics, rapport  2020-12

  04.03.2020 Rapport Kulturdepartementet

  På oppdrag for Kulturdepartementet har Oslo Economics i samarbeid med professor Dag Vidar Hanstad ved Norges idrettshøgskole utarbeidet et faktagrunnlag om kostnadene ved deltakelse i organisert idrett.

 • Nye utslippskrav ved offentlige anskaffelser av kjøretøy til veitransport

  04.03.2020 Rapport Samferdselsdepartementet

  Oslo Economics har på oppdrag fra Samferdselsdepartementet utarbeidet en rapport om nye utslippskrav ved offentlige anskaffelser av kjøretøy til veitransport.

 • EØS-midlene: Årsrapport 2019-2020

  04.03.2020 Rapport Utenriksdepartementet

  EØS-midlene er en viktig del av regjeringens europapolitikk. Gjennom EØS-midlene samarbeider Norge, Island og Liechtenstein tett med partnere i 15 EU-land for å bidra til å redusere sosiale og økonomiske forskjeller og å styrke det bilaterale

 • Markedsrapport 2019

  Markeds- og prisvurderinger av sentrale norske landbruksråvarer og RÅK-varer - Rapport nr. 8/2020

  04.03.2020 Rapport Landbruks- og matdepartementet

  Markedsrapporten er utarbeidet som en del av Landbruksdirektoratets årlige innspill til Landbruks- og matdepartementet i forkant av jordbruksforhandlingene.

 • Ressurskrevende omsorgstjenester i kommunene

  25.02.2020 Rapport Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet har mottatt rapporten "Ressurskrevende omsorgstjenester i kommunene" fra Telemarksforsking. I denne rapporten har Telemarksforsking vurdert mulige insentivvirkninger av toppfinansieringsordningen for

 • Organisasjonslandskap i endring 2009–2019: Fra ideologisk samfunnsendring til individuell utfoldelse?

  Av Daniel Arnesen og Karl Henrik Siveseid, Senter for forskning på sivilsamfunn & frivillig sektor, 2020-5

  24.02.2020 Rapport Kulturdepartementet

  Spørsmålene undersøkelsen har søkt å gi svar på, er blant annet hvilke endringer som skjer i organisasjonene i stort og organisasjonsformer på lokalt, regionalt og nasjonalt. Hvilke samfunnsområder retter organisasjonene seg mot, omfang og

 • Lokalt beredskapssamarbeid. Frivillige, politi og kommuner i lokalt beredskapsarbeid

  Av Jon Kåre Skiple og Marte Winsvold, Senter for forskning på sivilsamfunn & frivillig sektor, 2020-4

  24.02.2020 Rapport Kulturdepartementet

  Beredskapssamarbeidet i Norge er organisert som et samvirke mellom ulike offentlige, frivillige og private aktører. Undersøkelsen har sett på hvordan tre viktige aktører fungerer; politiet , kommunene og frivillige organisasjoner.

 • Kommunal frivillighetspolitikk og lokale organisasjoner

  Av Håkon S. Trætteberg, Ivar Eimhjellen, Rune Ervik, Bernhard Enjolras og Jon Kåre Skiple, Senter for forskning på sivilsamfunn & frivillig sektor, 2020-3

  24.02.2020 Rapport Kulturdepartementet

  I denne rapporten undersøkes samspillet mellom offentlige myndigheter lokalt og frivillige organisasjoner. Analysene retter seg særlig mot områdene, Kultur, fritid og idrett, Helse, pleie, omsorg og eldre, Barn, ungdom, oppvekst og skole, Mangfold,

 • Sivilsamfunnsdeltaking blant innvandrarar i Noreg

  Av Ivar Eimhjellen, Henrik Litleré Bentsen og Dag Wollebæk, Senter for forskning på sivilsamfunn & frivillig sektor, 2020-2

  24.02.2020 Rapport Kulturdepartementet

  Rapporten undersøker samanhengar mellom frivillig arbeid og tillit, mellom frivillig arbeid og politisk deltaking og mellom frivillig arbeid og uformelt omsorgsarbeid blant innvandrarar i Noreg.

 • Frivillighet, klasse og sosial ulikhet: Norsk frivillighet i et klasseperspektiv

  Av Ivar Eimhjellen og  Audun Fladmoe, Senter for forskning på sivilsamfunn & frivillig sektor, 2020-1

  24.02.2020 Rapport Kulturdepartementet

  Sosial ulikhet i frivillig innsats i Norge undersøkes i forhold til utdanningsretning, yrke, familiebakgrunn og kjennetegn ved sosiale nettverk. Det undersøkes også hvordan ulike former for ressurser (kulturelle, økonomiske, sosiale) er knyttet til

 • Finansiering av frivillighet - Frivillig sektors økonomi og lokallagenes rammevilkår

  Av Daniel Arnesen, Senter for forskning på sivilsamfunn & frivillig sektor, 2020-6

  24.02.2020 Rapport Kulturdepartementet

  Rapporten undersøker hvilke endringer som har skjedd i frivillig sektors økonomi, og hvordan kommunal frivillighetspolitikk, i samspill med den statlige politikken på feltet, påvirker rammevilkårene til lokale frivillige organisasjoner.

 • Rapport fra CEM Benchmarking om SPN i 2018

  Statens pensjonsfond Norge (SPN)

  21.02.2020 Rapport Finansdepartementet

  Det kanadiske konsulentfirmaet CEM Benchmarking Inc. (CEM) utarbeider på oppdrag fra Finansdepartementet en årlig rapport som sammenligner forvaltningskostnader for SPN med andre fond internasjonalt. Rapporten for 2018 tyder på at

 • Rapport fra CEM Benchmarking om SPU i 2018

  Statens pensjonsfond utland (SPU)

  21.02.2020 Rapport Finansdepartementet

  Det kanadiske konsulentfirmaet CEM Benchmarking Inc. (CEM) utarbeider på oppdrag fra Finansdepartementet en årlig rapport som sammenligner forvaltningskostnader for SPU med andre fond internasjonalt. Rapporten for 2018 tyder på at

 • Vedlegg: Sentrale EU- og EØS-saker i forvaltningen 2020

  20.02.2020 Plan/strategi Utenriksdepartementet

  Oversikten over sentrale EU- og EØS-saker i forvaltningen 2020 er et vedlegg til regjeringens arbeidsprogram for samarbeidet med EU i 2020.

 • Husdyrgjødsel til biogass

  Rapport fra arbeidsgruppe

  14.02.2020 Rapport Landbruks- og matdepartementet

  Gjennomgang av virkemidler for økt utnyttelse av husdyrgjødsel til biogassproduksjon

 • Rapport om bruk av lavutslippsmaterialer i bygg

  13.02.2020 Rapport Klima- og miljødepartementet

  NIBIO og Civitas har på oppdrag fra Klima- og miljødepartementet utarbeidet rapporten "Lavutslippsmaterialer i bygg - barrierer og muligheter".

 • Kartlegging av nærskipsfart

  Sammensetning, alder, lønnsomhet og utfordringer med flåtefornyelse

  12.02.2020 Rapport Nærings- og fiskeridepartementet

  På oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet har Menon Economics kartlagt utfordringer knyttet til finansiering av flåtefornyelse innen nærskipsfarten.

 • Norge i Europa. Regjeringens arbeidsprogram for samarbeidet med EU 2020

  11.02.2020 Plan/strategi Utenriksdepartementet

  Dette arbeidsprogrammet følger opp regjeringens strategi for samarbeidet med EU for perioden 2018-2021. Mens strategien beskriver regjeringens overordnede visjoner for samarbeidet med EU, inneholder arbeidsprogrammet regjeringens planer for

 • Arbeids- og sosialpolitikk i EU – status og utviklingstrekk Halvårsrapport 2. halvår 2019

  10.02.2020 Rapport Utenriksdepartementet

  Her følger halvårsrapport for andre halvår 2019 på arbeds- og sosialområdet i EU. Rapporten dekker blant annet utviklingstrekk på området, minstelønn, arbeidsmarkedssituasjonen i EU, formannskapets prioriteringer, Green Deal, etableringen av det