Rapportar, planar og strategiar

Rapportar blir ofte laga av forskarar og eksterne utval på oppdrag for departementa. Dei kan mellom anna omfatte analysar og kartleggingar. Planar og strategiar blir ofte laga av eit eller fleire departement.

Viser 121-140 av 3922 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Tillit forplikter - Rapport fra Karantenelovutvalget

  28.05.2021 Rapport Kommunal- og distriktsdepartementet

  Karantelovutvalget har overlevert sin rapport til kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup. Utvalget ble oppnevnt 24. juni i fjor og fikk i oppdrag å vurdere og foreslå endringer i karanteneloven. Utvalget er i all hovedsak samlet i sine

 • Årsrapport 2020 - Handlingsplan for allmennlegetjenesten

  20.05.2021 Rapport Helse- og omsorgsdepartementet

  Regjeringen la i mai 2020 frem Handlingsplan for allmennlegetjenesten 2020-2024. Helsedirektoratet har fått i oppdrag å følge-evaluere handlingsplanen.

 • Omstilling og fleksibilitet i staten i en krisesituasjon

  "Ikke la en krise gå til spille"

  19.05.2021 Rapport Kommunal- og distriktsdepartementet

  På oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet har Rambøll  gjort en kartlegging av erfaringer og læring hos et utvalg virksomheter i staten, som har vært særlig berørt av koronakrisen.

 • Arealstrategi i småkommuner - Bro mellom kommuneplanens samfunnsdel og arealdel?

  Rapport Norce Samfunn nr. 9-2021

  12.05.2021 Rapport Kommunal- og distriktsdepartementet

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet ønsker å vite mer om hvordan kommuner med inntil 2.500 innbyggere bruker langsiktig arealstrategi i kommuneplanleggingen. Som et ledd i dette arbeidet har KMD bestilt rapporten Arealstrategi i småkommuner -

 • Rapport fra ekspertutvalget om virusvektorvaksiner

  10.05.2021 Rapport Helse- og omsorgsdepartementet

  Regjeringen nedsatte et ekspertutvalg med medlemmer fra inn- og utland for å foreta en helhetlig risikovurdering av å ta virusvektorvaksinene i bruk. Utvalget leverte sin rapport 10. mai 2021.

 • Langsiktig strategi for håndteringen av covid-19-pandemien

  07.05.2021 Plan/strategi Helse- og omsorgsdepartementet

  Regjeringen Solbergs langsiktige strategi for håndtering av covid-19-pandemien og justering av tiltak. Vedtatt av regjeringen 7. mai 2020, oppdatert 14. desember 2020, 6. mai 2021

 • Beredskapsplan for smitteverntiltak under covid-19-pandemien

  07.05.2021 Plan/strategi Helse- og omsorgsdepartementet

  Regjeringen Solbergs beredskapsplan for smitteverntiltak under covid-19-pandemien. Vedtatt av regjeringen 10.juni 2020, oppdatert 14. desember 2020, 6. mai 2021.

 • God og riktig mat hele livet

  Nasjonal strategi for godt kosthold og ernæring hos eldre i sykehjem ogsom mottar hjemmetjenester

  06.05.2021 Rapport Helse- og omsorgsdepartementet

 • Regionale utviklingstrekk 2021

  05.05.2021 Rapport Kommunal- og distriktsdepartementet

  Regionale utviklingstrekk gir en oversikt over samfunnsutviklingstrekk på temaer som er viktige for de overordnede målene for regional- og distriktspolitikken.

 • En skole for vår tid

  Sluttrapport fra ekspertgruppen for skolebidrag

  04.05.2021 Rapport Kunnskapsdepartementet

  Skolebidragsindikatorne for grunn- og videregående skole viser at det er store forskjeller mellom skolene, kommunene og fylkeskommunene. Men tallene gir ikke svar på hvorfor og hva som skal til for å løfte skolenes bidrag. Ekspertgruppen for

 • Livskvalitet, psykisk helse og rusmiddelbruk under Covid-19-pandemi

  Utfordringsbilde og anbefalte tiltak

  30.04.2021 Rapport Statsministerens kontor, Helse- og omsorgsdepartementet

  Rapport fra regjeringsoppnevnt ekspertgruppe.

 • Ekstern kvalitetssikring av rapport om godsterminalstruktuktur i Oslofjordområdet

  27.04.2021 Rapport Samferdselsdepartementet

  På oppdrag fra Samferdselsdepartementet og Finansdepartementet har Metier OEC og Vista Analyse AS gjennomført en ekstern kvalitetssikring (KS1) av Jernbanedirektoratets konseptvalgutredning om godsterminalstruktur i Oslofjordområdet.

 • Framtidige anskaffelser til forsvarssektoren (FAF) 2021–2028

  22.04.2021 Plan/strategi Forsvarsdepartementet

  Her finner du mer informasjon om forsvarssektorens planlagte materiellinvesteringer og anskaffelser for perioden 2021-2028. Denne versjonen erstatter tidligere versjoner.

 • Panorama

  21.04.2021 Plan/strategi Kunnskapsdepartementet

  Regjeringens strategi for forsknings- og høyere utdanningssamarbeid med Brasil, Canada, India, Japan, Kina, Russland, Sør-Afrika, Sør-Korea og USA (2021-2027)

 • Panoramastrategien (2021–2027)

  21.04.2021 Planar/strategi Kunnskapsdepartementet

  Strategi for forskings- og høgare utdanningssamarbeid med Brasil, Canada, India, Japan, Kina, Russland, Sør-Afrika, Sør-Korea og USA (2021-2027)

 • Rapportering på opptrappingsplanen mot vald og overgrep

  19.04.2021 Rapport Barne- og familiedepartementet

  Samla utgjer opptrappingsplanen mot vald og overgrep ei tverrdepartemental satsing på over éin milliard kroner i 2021. Ei samla oversikt over status på tiltaka viser at arbeidet er godt i gang.

 • Allmennhetens tilgang til regulerte områder i byer og tettsteder

  12.04.2021 Rapport Kommunal- og distriktsdepartementet

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet arbeider med å forbedre og effektivisere planprosessene og forenkle regelverket knyttet til fortetting og transformasjon i byer og tettsteder. Som et ledd i dette arbeidet har KMD fått utarbeidet en rapport

 • Ekstern kvalitetssikring av rapport om bedre nettdekning langs jernbanen

  12.04.2021 Rapport Samferdselsdepartementet

  Holte Consulting, A-2 Norge og Menon Economics har på oppdrag fra Samferdselsdepartementet og Finansdepartementet gjennomført en ekstern kvalitetssikring (KS1) av konseptvalgutredningen (KVU) for bedre nettdekning langs jernbanen.

 • KVU Hovedbanen Nord

  12.04.2021 Rapport Samferdselsdepartementet

  På oppdrag fra Samferdselsdepartementet har Jernbanedirektoratet gjennomført en konseptutvalgutredning (KVU) om Hovedbanen på strekningen Lillestrøm-Eidsvoll.

 • Rapport om økonomiske mislighetssaker i 1. kvartal 2021

  08.04.2021 Rapport Utenriksdepartementet

  I første kvartal 2021 registrerte Sentral kontrollenhet 24 nye saker, i hovedsak knyttet til mistanke om økonomiske misligheter. I samme periode ble 14 saker avsluttet. Tallene omfatter også saker under Norads og Norecs ansvarsområde.