Rapportar, planar og strategiar

Rapportar blir ofte laga av forskarar og eksterne utval på oppdrag for departementa. Dei kan mellom anna omfatte analysar og kartleggingar. Planar og strategiar blir ofte laga av eit eller fleire departement.

Viser 141-160 av 4172 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Transport21

  11.12.2019 Rapport Samferdselsdepartementet

  Rapporten Transport21 er et innspill til strategi for forskning, utvikling og innovasjon i transportsektoren, rettet mot myndigheter, FoU-aktører og næringsliv.

 • Oppdatert kunnskapsgrunnlag om Nord-Norgebanen

  11.12.2019 Rapport Samferdselsdepartementet

  På oppdrag fra Samferdselsdepartementet har Jernbanedirektoratet laget en utredning og deretter gjennomført en høringsrunde om mulig jernbane mellom Fauske og Tromsø.

 • Regjeringens handlingsplan mot rasisme og diskriminering på grunn av etnisitet og religion 2020-2023

  11.12.2019 Plan/strategi Kulturdepartementet, Arbeids- og sosialdepartementet, Barne- og familiedepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Kunnskapsdepartementet, Statsministerens kontor, Utenriksdepartementet

  Et samlet Storting har stilt seg bak forslaget om en handlingsplan mot rasisme og diskriminering på grunn av etnisitet og religion. Denne handlingsplanen skal bidra til en fornyet og forsterket innsats i kampen mot rasisme og diskriminering.

 • Forråd av gener – muligheter og beredskap for framtidas landbruk

  10.12.2019 Plan/strategi Landbruks- og matdepartementet

  Nasjonal strategi for bevaring og bærekraftig bruk av genetiske ressurser for mat og landbruk.

 • Ny Kommisjon godkjent, digitale tjenester, ePrivacy og EUs datastrategi

  Ny Kommisjon godkjent av Parlamentet – Thierry Breton får ansvaret for å gjennomføre den neste digitale agendaen.

  09.12.2019 Rapport Utenriksdepartementet

  Rapport av Trond Helge Bårdsen, IKT- og forvaltningsråd ved Norges delegasjon til EU

 • Klima, digitalisering og likestilling: Dette er målene til den nye Europakommisjonen

  09.12.2019 Rapport Utenriksdepartementet

  Med president Ursula von der Leyen i spissen kom den nye Europakommisjonen på plass 1. desember. Klima, digitalisering og likestilling er blant de viktigste sakene kommisjonen vil jobbe med.

 • Et samfunn for alle - Likestilling, demokrati og menneskerettigheter

  03.12.2019 Plan/strategi Kulturdepartementet, Arbeids- og sosialdepartementet, Barne- og familiedepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Kunnskapsdepartementet

  Regjeringens handlingsplan for likestilling av personer med funksjonsnedsettelse 2020-2025.

 • Nasjonal beredskapsplan mot utbrudd av alvorlige smittsomme sykdommer

  02.12.2019 Plan/strategi Helse- og omsorgsdepartementet

  Infeksjonssykdommer utgjør en betydelig trussel mot den globale folkehelsen. Befolkningsvekst, urbanisering, klimaendringer, et globalt matmarked og økt reiseaktivitet er noen forhold som bidrar til at utbrudd oppstår hyppigere enn tidligere og

 • Åpenhet om leverandørkjeder

  Utredning fra Etikkinformasjonsutvalget

  28.11.2019 Rapport Barne- og familiedepartementet

  Utredning fra utvalg oppnevnt av regjeringen 1. juni 2018 for å utrede en lov om etikkinformasjon. Innstilling avgitt til Barne- og familiedepartementet 28. november 2019.

 • Evaluering av Norges deltakelse i EUs romprogrammer

  27.11.2019 Rapport Nærings- og fiskeridepartementet

  En ny rapport fra Oslo Economics konkluderer med at Norges deltakelse i EUs romprogrammer for satellittnavigasjon og jordobservasjon er samfunnsøkonomisk lønnsom. Videre deltakelse i programmene er en forutsetning for å realisere nytten av

 • Rapporter om pensjon i private barnehager

  22.11.2019 Rapport Kunnskapsdepartementet

  BDO har på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet og Utdanningsdirektoratet utarbeidet to rapporter om pensjonspåslaget i private barnehager.

 • Nasjonal helse- og sykehusplan 2020-2023

  22.11.2019 Rapport Helse- og omsorgsdepartementet

  Kortversjon av Meld. St. 7 (2019-2020)

 • Bedre helse, bedre liv

  22.11.2019 Plan/strategi Utenriksdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet

 • Nytt fra EU-delegasjonen om kommunal- og regionalpolitikk (04/2019)

  Nyhetsbrev fra kommunal- og regionalråd ved den norske EU-delegasjonen.

  21.11.2019 Rapport Utenriksdepartementet

  I høstnummeret av Nytt fra EU-delegasjonen om kommunal- og regionalpolitikk kan du lese om den nye kommisjonen, distriktsmeldingen og Europas juveler - fjell, øyer og spredtbodde områder, Bodø - Europeisk kulturhovedstad 2024, regionale

 • Delrapport: Veier til økt kompetansemangfold og gjennomføring i Forsvaret

  Forsvaret: Delrapport 2019 - Svendsenutvalget

  21.11.2019 Rapport Forsvarsdepartementet

  Forsvarsdepartementet oppnevnte Svendsen-utvalget i august 2019. Utvalget skal vurdere hvordan Forsvaret kan bedre evnen til å rekruttere, beholde, utvikle og avvikle kompetanse, herunder bidra til å utvikle et nødvendig kompetansemangfold i

 • Rapport fra Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi - november 2019

  18.11.2019 Rapport Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Det tekniske beregningsutvalget for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU) legger med dette fram sin høstrapport for 2019. Rapporten tar sikte på å gi informasjon om utviklingen i kommuneøkonomien de siste årene med særlig vekt på den økonomiske

 • Nasjonal transportplan 2022–2033: Oppdrag 5. Beregninger av fremtidig trafikkvekst og klimagassutslipp - ettersendt notat

  15.11.2019 Rapport Samferdselsdepartementet

  Beregninger av fremtidig trafikkvekst og klimagassutslipp. Ettersendt notat fra Statens vegvesen, Nye Veier AS, Jernbanedirektoratet, Kystverket og Avinor i forbindelse med arbeidet med Nasjonal transportplan 2022-2033 og oppdrag 5 om byområdene.

 • Evaluering av post 5.2 og 5.3 i spillemiddeltilskuddet til NIF

  Evaluering utført av Oslo Economics for Kulturdepartementet, september 2019. (Rapport 2019-26)

  14.11.2019 Rapport Kulturdepartementet

  På oppdrag for Kulturdepartementet har Oslo Economics i samarbeid med professor Dag Vidar Hanstad ved Norges idrettshøgskole gjennomført en evaluering av post 5.2 og 5.3 i spillemiddel-tilskuddet til Norges idrettsforbund og olympiske og

 • Tempo på grønn omstilling i norsk næringsliv

  Utredning av tempoet på grønn omstilling for 11 bransjer i norsk næringsliv.

  12.11.2019 Rapport Klima- og miljødepartementet

  Last ned rapporten (pdf) Klima- og miljødepartementet har engasjert EY for å kartlegge status for grønn omstilling i norsk næringsliv, med utgangspunkt i 11 utvalgte bransjer; olje og gass, avfall og

 • Rapport - Gjennomgang av det næringsrettede virkemiddelapparatet

  08.11.2019 Rapport Nærings- og fiskeridepartementet

  Nærings- og fiskeridepartementet har mottatt en konsulentrapport som inneholder anbefalinger om innretning og organisering av det næringsrettede virkemiddelapparatet.

Til toppen