Rapportar, planar og strategiar

Rapportar blir ofte laga av forskarar og eksterne utval på oppdrag for departementa. Dei kan mellom anna omfatte analysar og kartleggingar. Planar og strategiar blir ofte laga av eit eller fleire departement.

Viser 141-160 av 3872 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Delingsøkonomiens betydning for norsk økonomi – i dag og i fremtiden

  12.01.2017 Rapport Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Kunnskapen om delingsøkonomien i Norge er mangelfull. Hvor mange delingsøkonomiske initiativer finnes? Hvem er aktørene? Hvor mye omsetter de for? Og hva kan delingsøkonomien tenkes å bety i fremtiden? Det er spørsmål som mangler svar. I denne

 • Rapport: Sosialt entrepenørskap i Norge

  11.01.2017 Rapport Kulturdepartementet

  Denne rapporten er basert på prosjektet «Utvikling av sosialt entreprenørskap i Norge» som ble utlyst fra Kulturdepartementet og Arbeids- og Sosialdepartementet. Prosjektet er gjennomført av forskerne Ivar Eimhjellen og Jill Loga ved Uni Research

 • Strategi for regjeringen.no 2017 – 2021

  10.01.2017 Plan/strategi regjeringen.no

  Visjon Regjeringen.no gir befolkningen innsikt i regjeringens og departementenes arbeid og skaper engasjement i demokratiske prosesser. Formål Regjeringen.no skal være hovedkilde for pålitelig og samordnet informasjon fra regjeringen til

 • Delrapport 2: Den norske idrettsmodellen inn i en ny tid

  Delrapport 2 fra Strategiutvalget for idrett. Avlevert 5. januar 2017 til Kulturdepartementet

  06.01.2017 Rapport Kulturdepartementet

  Strategiutvalget for idrett ble satt ned av kulturminister Thorhild Widvey i 2015. Utvalget leverte sin første delrapport med råd til myndighetene i fjor, og overleverte den 5.januar 2017 sin andre delrapport med anbefalinger til idretten. Utvalgets

 • Konseptvalgutredning om riksvei 4 og Gjøvikbanen

  05.01.2017 Rapport Samferdselsdepartementet

  På oppdrag fra Samferdselsdepartementet har Statens vegvesen og Jernbaneverket gjennomført en konseptvalgutredning for riksvei 4 mellom Jaren-Mjøsbrua og Gjøvikbanen på strekningen Oslo-Gjøvik-Moelv.

 • Konseptvalgutredning for lokalisering av marine FoU-virksomheter i Bergen

  03.01.2017 Rapport Nærings- og fiskeridepartementet

  Oslo, desember 2016

 • Rapport: Frivillighet og forretning - En kunnskapsoversikt om nye former for samspill mellom sivilsamfunn og marked

  Av Jill Loga, Senter for forskning på sivilsamfunn & frivillig sektor, 2016-8

  02.01.2017 Rapport Kulturdepartementet

  De senere årene har det vokst frem nye former for samspill mellom frivillig og privat sektor. Mens organisasjoner i frivillig sektor på den ene side i økende grad tar i bruk metoder som man vanligvis forbinder med privat sektor, synes aktører i

 • Klima- og miljødepartementets prioriterte EU/EØS-saker 2017

  02.01.2017 Plan/strategi Klima- og miljødepartementet

  Klima- og miljødepartementet utarbeider hvert år en strategi for hvilke saker som skal prioriteres i påvirkningsarbeidet overfor EU. Prioriteringene speiler EUs dagsorden med vekt på saker hvor Norge har interesser og forutsetninger for å bidra.

 • Norges fremtidige kompetansebehov

  En underlagsrapport om kilder til kunnskap

  30.12.2016 Rapport Kunnskapsdepartementet

  Dette er tredje og siste rapport fra Kunnskapsdepartementets prosjekt om fremtidige kompetansebehov.

 • Statusrapport for handlingsplan mot vold i nære relasjoner (2014-2017)

  Desember 2016

  23.12.2016 Rapport Justis- og beredskapsdepartementet

  Handlingsplanen "Et liv uten vold" ble lansert i 2013. Denne rapporten gir en oversikt over de 45 tiltakene i handlingsplanen per desember 2016.

 • Utredning av fylkesmannens fremtidige struktur

  Rapport fra prosjektgruppen i Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  21.12.2016 Rapport Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  I rapporten drøftes fremtidig struktur av fylkesmannsembetene i lys av pågående reformarbeid i statsforvaltningen og i lokalforvaltningen.

 • Justis og beredskap fra A til Å

  2013-2016

  20.12.2016 Rapport Justis- og beredskapsdepartementet

  Oversikt over gjennomførte tiltak på justis- og beredskapsområdet i perioden 2013-2016.

 • Konkurransebegrensende avtaler i arbeidsforhold

  Kartlegging av omfanget av såkalte «konkurransebegrensende avtaler»

  20.12.2016 Rapport Arbeids- og sosialdepartementet

  Menon, Advokatfirmaet Hjort og Opinion har på oppdrag fra Arbeids- og sosialdepartementet laget en nullpunktsanalyse for å kunne evaluere effekten av nye regler om konkurransebegrensende avtaler (konkurranse-,  kunde- og rekrutteringsavtaler) i

 • Konsekvensutredning - Regelverksendringer offshore helikopteroperasjoner

  Hovedrapport

  19.12.2016 Rapport Samferdselsdepartementet

  Rapporten dokumenterer Safetecs resultater fra en konsekvensutredning av mulige regelverksendringer for offshore helikopteroperasjoner i Norge.

 • Økonominytt fra EU-delegasjonen, desember 2016

  Av finansrådene Bjarne Stakkestad og Lone Semmingsen

  19.12.2016 Rapport Utenriksdepartementet

  I årets siste nummer av Økonominytt kan du lese om desembermøtene i Eurogruppen og ECOFIN der eurolandenes budsjettplaner for 2017, Hellas-programmet, utvidelse av Juncker-kommisjonens investeringsplan, skatteomgåelsesdirektivet og

 • Samiske tall forteller 9

  - kommentert samisk statistikk 2016

  16.12.2016 Rapport Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Faglig analysegruppe for samisk statistikk gir ut en årlig rapport med kommentert samisk statistikk. Rapporten bidrar til økt kunnskap som kan brukes av regjeringen og Sametinget i det samepolitiske arbeidet, både i konsultasjoner,

 • Forenklinger og forbedringer innen førstehåndsomsetningen av fisk

  16.12.2016 Rapport Nærings- og fiskeridepartementet

  Rapport fra ekspertgruppe nedsatt av Nærings- og fiskeridepartementet

 • Fire utredninger knyttet til arbeidet med ny eierseksjonslov

  16.12.2016 Rapport Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  I arbeidet med ny eierseksjonslov, proposisjon 39 L (2016 - 2017) Lov om eierseksjoner, har departementet fått utredet flere juridiske problemstillinger.

 • Rapport: Spillemidler til idrettsanlegg. En gjennomgang av spillemiddelsøknadene og anleggssituasjonen (2016)

  16.12.2016 Rapport Kulturdepartementet

  Kulturdepartementet og Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) har i samarbeid utarbeidet denne statistikksamlingen gjeldende idrettsanlegg og tilskuddsordningen for anlegg for idrett og fysisk aktivitet.

 • Kartlegging og vurdering av infrastruktur som kan nyttiggjøres av datasentre

  14.12.2016 Rapport Samferdselsdepartementet

  Utført på oppdrag av Samferdselsdepartementet av Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom).