Rapportar, planar og strategiar

Rapportar blir ofte laga av forskarar og eksterne utval på oppdrag for departementa. Dei kan mellom anna omfatte analysar og kartleggingar. Planar og strategiar blir ofte laga av eit eller fleire departement.

Viser 141-160 av 3988 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Utvikling av simultan modell for kommunenes utgifter

  15.02.2021 Rapport Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Prosjekt om beregningsmetoder i utgiftsutjevningen i inntektssystemet for kommunene. Rapport fra Senter for økonomisk forskning.

 • Uten fagarbeidere – ingen matnasjon

  Rapport fra Rådgivende utvalg for rekruttering til mat- og måltidsbransjen

  15.02.2021 Rapport Landbruks- og matdepartementet

  Rekruttering til mat- og måltidsbransjen, en lite kjent karrierevei

 • Evaluering av forsøksordning med statlig finansiering av kommunale helse- og omsorgstjenester

  12.02.2021 Rapport Helse- og omsorgsdepartementet

  Dette er den femte hovedrapporten i følgeevalueringen av forsøksordningen med statlig finansiering av kommunale helse- og omsorgstjenester. Rapporten er utarbeidet på oppdrag for Helsedirektoratet.

 • Matnasjonen Norge

  12.02.2021 Plan/strategi Landbruks- og matdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet

  Regjeringens strategi for Matnasjonen Norge. Strategien samler og synliggjør koblinger mellom næringspolitikken på matområdet og helse- og folkehelsepolitikken.

 • Rapportering om Norges implementering av Århuskonvensjonen iht. beslutning I/8, II/10 og IV/4

  11.02.2021 Rapport Klima- og miljødepartementet

  Last ned rapporten (pdf) Engelsk utgave

 • KMDs database for kommunale organisasjonsdata – statusrapport etter første datainnsamlingsrunde

  10.02.2021 Rapport Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Ideas2evidence, i samarbeid med Universitetet i Bergen og NORCE, gjennomfører datainnsamling til Kommunal- og moderniseringsdepartementets database for kommunale organisasjonsdata (organisasjonsdatabasen). Statusrapporten inneholder resultater etter

 • Nasjonal strategi for urbant landbruk

  09.02.2021 Plan/strategi Landbruks- og matdepartementet

  Regjeringen lanserte 9. februar 2021 en nasjonal strategi for urbant landbruk.

 • Strategi mot arbeidslivskriminalitet (2021–)

  08.02.2021 Plan/strategi Arbeids- og sosialdepartementet, Barne- og familiedepartementet, Finansdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Kunnskapsdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Samferdselsdepartementet, Statsministerens kontor, Utenriksdepartementet

  Den reviderte strategien mot arbeidslivskriminalitet ble lagt fram i regjeringens kontaktutvalg med partene i arbeidslivet 8. februar.

 • Evaluering av konsekvensutredninger etter kapittel 5 i forskrift om konsekvensutredninger

  05.02.2021 Rapport Klima- og miljødepartementet

  Last ned rapporten (pdf) Klima- og miljødepartementet ønsker mer kunnskap om hvorvidt innholdet i konsekvensutredninger er i samsvar med de krav som stilles i KU-forskriften. Basert på en anbudsrunde ble Multiconsult Norge AS tildelt

 • Rapport fra CEM Benchmarking om SPU i 2019

  Statens pensjonsfond utland (SPU)

  05.02.2021 Rapport Finansdepartementet

  Det kanadiske konsulentfirmaet CEM Benchmarking Inc. (CEM) utarbeider på oppdrag fra Finansdepartementet en årlig rapport som sammenligner forvaltningskostnader for SPU med andre fond internasjonalt. Rapporten for 2019 tyder på at

 • Rapport fra CEM Benchmarking om SPN i 2019

  Statens pensjonsfond Norge (SPN)

  05.02.2021 Rapport Finansdepartementet

  Det kanadiske konsulentfirmaet CEM Benchmarking Inc. (CEM) utarbeider på oppdrag fra Finansdepartementet en årlig rapport som sammenligner forvaltningskostnader for SPN med andre fond internasjonalt. Rapporten for 2019 tyder på at

 • Spørreundersøkelse om bruk og nytte av digitalt planregister

  03.02.2021 Rapport Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har ved hjelp av Agenda Kaupang gjennomført en spørreundersøkelse for å kartlegge hvor fullstendig innholdet i kommunenes planregister er, i hvilken grad digitale planregistre brukes og oppdateres, samt

 • BarnUnge21-strategien

  Rapport utarbeidet for Barne- og familiedepartementet

  03.02.2021 Rapport Barne- og familiedepartementet

  Et godt kunnskapsgrunnlag om barn og ungdoms oppvekst- og levekår er viktig. Barne- og familiedepartementet har derfor, i samarbeid med berørte departementer, tatt initiativ til å få utviklet en BarnUnge21-strategi på forskningsområdet utsatte barn

 • Utslippsfrie bygge- og anleggsplasser

  Vurdering om hjemmel i plan- og bygningsloven

  29.01.2021 Rapport Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  På oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet har Advokatfirmaet Hjort DA gjort en uavhengig vurdering av spørsmålet om det i gjeldene plan- og bygningslov er hjemmel for å innføre krav om utslippsfrie byggeplasser, med henblikk på å

 • Strategi for samfunnssikkerhet i samferdselssektoren

  28.01.2021 Plan/strategi Samferdselsdepartementet

  For å bidra til en systematisk og helhetlig tilnærming til arbeidet med samfunnssikkerhet i sektoren, har Samferdselsdepartementet utarbeidet en overordnet strategi for samfunnssikkerhet i transportsektoren.

 • Rapport om rettsavgjørelser om arbeidstaker- og arbeidsgiverbegrepene i arbeidsmiljøloven

  28.01.2021 Rapport Arbeids- og sosialdepartementet

  Advokatfirmaet Haavind har utarbeidet en rapport med gjennomgang og systematisering av rettsavgjørelser fra 2010 til 2020 i tvistesaker om arbeidstaker- og arbeidsgiverbegrepene i arbeidsmiljøloven. Rapporten er utarbeidet på oppdrag fra Arbeids- og

 • Evaluering av forsøk med primærhelseteam

  Evaluering av pilotprosjekt med primærhelseteam og alternative finansieringsordninger - statusrapport 3

  28.01.2021 Rapport Helse- og omsorgsdepartementet

  Rapporten er utført av UiO, Oslo Economics og UiT.

 • KS2 av Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16

  28.01.2021 Rapport Samferdselsdepartementet

  På oppdrag fra Samferdselsdepartementet har Marstrand og Møreforskning utført en ekstern kvalitetssikring (KS2) av Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16.

 • Erfaringer fra bruk av inndelingsloven og kommune- og fylkessammenslåinger

  28.01.2021 Rapport Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Agenda Kaupang har på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) kartlagt erfaringer fra bruk av inndelingsloven og kommune- og fylkessammenslåinger.

 • Handlingsplan mot antisemittisme 2021–2023– en videreføring

  27.01.2021 Plan/strategi Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Handlingsplanen mot antisemittisme er ein del av regjeringas arbeid for inkludering og mot diskriminering og hatefulle ytringar. Planen inneheld tiltak, og gir grunnlag for ein samla og systematisk innsats mot jødehets og antisemittisme.