Rapportar, planar og strategiar

Rapportar blir ofte laga av forskarar og eksterne utval på oppdrag for departementa. Dei kan mellom anna omfatte analysar og kartleggingar. Planar og strategiar blir ofte laga av eit eller fleire departement.

Viser 141-160 av 4221 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Evaluering av FACT-team i Norge

  Sluttrapport

  14.05.2020 Rapport Helse- og omsorgsdepartementet

  Nasjonal kompetansetjeneste ROP har fått i oppdrag av Helsedirektoratet å gjennomføre en forskningsbasert evaluering av de sju første FACT-teamene i Norge. FACT (Flexible Assertive Community Treatment team)er en samhandlingsmodell mellom

 • Verdikjeder i Norge

  13.05.2020 Rapport Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Samfunnsøkonomisk analyse har på oppdrag fra KMD laget en analyse av 15 verdikjeder som har særlige styrker eller konkurransefortrinn i Norge.

 • Regjeringens strategi mot hatefulle ytringer 2016–2020. Statusrapport mai 2020.

  12.05.2020 Plan/strategi Kulturdepartementet

  Kulturdepartementet kommer nå med en statusrapport for tiltakene i regjeringens Strategi mot hatefulle ytringer. Strategien gjelder for perioden 2016-2020.

 • Distriktsindeksen 2020

  12.05.2020 Rapport Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Etter en grundig ekstern gjennomgang av Asplan Viak, har Kommunal- og moderniseringsdepartementet fastsatt en ny distriktsindeks.

 • 2 rapporter om Brønnøysundregistrene

  11.05.2020 Rapport Nærings- og fiskeridepartementet

  På oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet har KPMG utført en gjennomgang av Brønnøysundregistrenes økonomiske situasjon og rutiner for økonomistyring, mens A-2 Norge har utført en gjennomgang av status og videre fremdrift i

 • Handlingsplan for allmennlegetjenesten 2020-2024; Attraktiv, kvalitetssikker og teambasert

  11.05.2020 Plan/strategi Helse- og omsorgsdepartementet

  Handlingsplanen skal bidra til å styrke, utvikle og bevare en fastlegeordning som gir pasientene allmennlegetjenester av høy kvalitet. Planen inneholder 17 tiltak.

 • Langsiktig strategi og plan for håndteringen av covid-19-pandemien

  07.05.2020 Plan/strategi Statsministerens kontor, Helse- og omsorgsdepartementet

  Regjeringen Solbergs langsiktige strategi og plan for håndtering av covid-19-pandemien og justering av tiltak.

 • Virkninger av store offentlige kontrakter

  06.05.2020 Rapport Nærings- og fiskeridepartementet

  Oslo Economics rapport 2020-21

 • Konsekvenser av frislipp geodata

  30.04.2020 Rapport Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Agenda Kaupang har gjort en vurdering av konsekvensene for finansiering, tilgjengelighet og kvalitet på geodata og tjenester, dersom betaling for data som det i dag betales for bortfaller.

 • Ny rapport om regulering av private barnehager

  29.04.2020 Rapport Kunnskapsdepartementet

  BDO har skrevet en rapport om alternativer til å innføre krav om egne rettssubjekter for private barnehager.

 • Politisk tillit, lokaldemokrati og legitimitet

  28.04.2020 Rapport Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Rapporten "Politisk tillit, lokaldemokrati og legitimitet" er en del av et større forskningsprosjekt departementet har bestilt for å øke kunnskapen om sammenhengen mellom demokrati og tillit og politisk ulikhet. Institutt for samfunnsforskning og

 • Rapport om økonomiske mislighetssaker 1. kvartal 2020

  23.04.2020 Rapport Utenriksdepartementet

  I første kvartal 2020 registrerte Sentral kontrollenhet 19 nye varsler, i hovedsak knyttet til mistanke om økonomiske misligheter. I samme periode ble 20 saker avsluttet. Tallene omfatter også saker under Norads og Norecs ansvarsområde.

 • Konseptvalgutredning (KVU) - Godsterminalstruktur i Oslofjordområdet

  23.04.2020 Rapport Samferdselsdepartementet

  På oppdrag fra Samferdselsdepartementet har Statens vegvesen, Jernbanedirektoratet og Kystverket utarbeidet en konseptvalgutredning (KVU) for godsterminalstruktur i Oslofjordområdet.

 • Statusrapport for Norges innsats i Sahel-regionen

  22.04.2020 Rapport Utenriksdepartementet

  Utenriksdepartementet har utarbeidet en rapport om Norges arbeid i Sahel-regionen 2018-2019 for blant annet fred og forsoning, humanitær bistand, menneskerettigheter og utvikling.

 • Utredning om det norske leiemarkedet

  Rapport fra Leieboerforeningen

  21.04.2020 Rapport Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Leieboerforeningen har på oppdrag fra KMD foretatt en utredning om forholdene på leiemarkedet og utviklingsmuligheter. Rapporten drøfter problemstillinger innen tre hovedområder: vanskeligstiltes bosituasjon og bomiljø i kommunale boliger,

 • Digitaliseringsstrategi for klima- og miljøsektoren 2020–2024

  21.04.2020 Plan/strategi Klima- og miljødepartementet

  Digitaliseringsstrategien er departementets viktigste styringssignal for miljøsektoren på IKT-området. Formålet er å gjøre det klart hvilken retning departementet ønsker at sektoren skal bevege seg og hvilke områder det skal legges inn en ekstra

 • Foreløpig rapport for kodegjennomgang av løsning for digital smittesporing av koronaviruset

  10.04.2020 Rapport Helse- og omsorgsdepartementet

  Helse- og omsorgsdepartementet har mottatt en foreløpig rapport fra ekspertgruppen som har gjennomgått sikkerheten i kildekoden til den nye appen Smittestopp fra Folkehelseinstituttet.

 • Rapport om økonomiske mislighetssaker 2019

  Sentral kontrollenhet

  06.04.2020 Rapport Utenriksdepartementet

  I 2019 registrerte Sentral kontrollenhet 90 nye saker. I samme periode ble 94 saker avsluttet. Av disse ble 54 avsluttet med reaksjon, alle knyttet til programområde 03 Internasjonal bistand, skriver Sentral kontrollenhet i sin rapport for 2019.

 • Statens kompetansebehov i den digitale fremtiden

  Utfordringer og tiltak

  03.04.2020 Rapport Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  På oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet og hovedsammenslutningene i staten har NIFU utarbeidet en rapport om statens kompetansebehov i fremtiden.

 • Norway’s Fourth Biennial Report

  Under the Framework Convention on Climate Change

  02.04.2020 Rapport Klima- og miljødepartementet

  Download report (pdf) Introduction This report is Norway’s fourth biennial report related to climate change under the Framework Convention on Climate Change (UNFCCC). The previous biennial reports were submitted