Rapportar, planar og strategiar

Rapportar blir ofte laga av forskarar og eksterne utval på oppdrag for departementa. Dei kan mellom anna omfatte analysar og kartleggingar. Planar og strategiar blir ofte laga av eit eller fleire departement.

Viser 161-180 av 3876 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Forenklinger og forbedringer innen førstehåndsomsetningen av fisk

  16.12.2016 Rapport Nærings- og fiskeridepartementet

  Rapport fra ekspertgruppe nedsatt av Nærings- og fiskeridepartementet

 • Fire utredninger knyttet til arbeidet med ny eierseksjonslov

  16.12.2016 Rapport Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  I arbeidet med ny eierseksjonslov, proposisjon 39 L (2016 - 2017) Lov om eierseksjoner, har departementet fått utredet flere juridiske problemstillinger.

 • Rapport: Spillemidler til idrettsanlegg. En gjennomgang av spillemiddelsøknadene og anleggssituasjonen (2016)

  16.12.2016 Rapport Kulturdepartementet

  Kulturdepartementet og Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) har i samarbeid utarbeidet denne statistikksamlingen gjeldende idrettsanlegg og tilskuddsordningen for anlegg for idrett og fysisk aktivitet.

 • Kartlegging og vurdering av infrastruktur som kan nyttiggjøres av datasentre

  14.12.2016 Rapport Samferdselsdepartementet

  Utført på oppdrag av Samferdselsdepartementet av Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom).

 • Kostnadsestimering av veg- og jernbaneprosjekter

  14.12.2016 Rapport Samferdselsdepartementet

  Rapport fra en arbeidsgruppe nedsatt av Finansdepartementet og Samferdselsdepartementet for å vurdere problemstillinger knyttet til kostnadsestimering.

 • Kvalitetssikring (KS2) av E39 Rogfast

  14.12.2016 Rapport Samferdselsdepartementet

  Utvidet kvalitetssikring (KS 2) av styringsunderlag og kostnadsoverslag for E39 Rogfast.

 • Enkeltelementer og helhetsløsninger for alternative kvotesystem

  14.12.2016 Rapport Nærings- og fiskeridepartementet

  En utredning for Nærings- og fiskeridepartementet

 • Om legitimitetsspørsmål i ressurs og kvotepolitikk

  14.12.2016 Rapport Nærings- og fiskeridepartementet

  En utredning for Nærings- og fiskeridepartementet

 • Rapport: Blindsoner og halvskygger i det norske avislandskapet

  12.12.2016 Rapport Kulturdepartementet

  Utredning bestilt av Mediemangfoldsutvalget om de "hvite flekkene" i det norske avislandskapet.

 • Kommunal organisering 2016

  Redegjørelse for Kommunal- og moderniseringsdepartementets organisasjonsdatabase

  09.12.2016 Rapport Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  NIBR har på oppdrag fra Kommunal- ogmoderniseringsdepartementet kartlagt organisasjons- ogarbeidsformer i kommuner og fylkeskommuner i 2016.

 • Snakk om det!

  06.12.2016 Plan/strategi Helse- og omsorgsdepartementet

  Denne strategien samler for første gang arbeidet for seksuell helse i en felles strategi. Tidligere har det vært to separate strategier/handlingsplaner som har ivaretatt to av de viktigste problemstillingene.

 • Samordning mellom universiteter og helseforetak

  Identifikasjon av utfordringsbilder med forslag til løsninger

  05.12.2016 Rapport Kunnskapsdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet

  Rapport fra nasjonal arbeidsgruppe nedsatt av Kunnskapsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet

 • Europaparlamentets plenumssesjon, 30. november-1. desember

  Av praktikant Lars E. Måseide og ambassaderåd Eli Jonsvik

  05.12.2016 Rapport Utenriksdepartementet

  Hvem blir ny parlamentspresident, EUs 2017-budsjett signert og støtte til avtale om utveksling av data med USA. Det var de viktigste temaene under plenumssamlingen i Brussel uke 49.

 • Tilstandsrapport for fagskolene 2015

  02.12.2016 Rapport Kunnskapsdepartementet

  Årets tilstandsrapport er den femte i rekken. Ved å lage tilstandsrapporter får vi et stadig bedre kunnskapsgrunnlag om utviklingen i fagskolene. Og vi skal fortsette å forbedre tallgrunnlaget om fagskolesektoren.

 • Regjeringens handlingsplan mot menneskehandel

  01.12.2016 Plan/strategi Justis- og beredskapsdepartementet

  Handlingsplan med tiltak som skal bekjempe menneskehandel og bistå ofrene. Planen er utviklet på bakgrunn av innspill fra berørte myndigheter og organisasjoner.

 • Seniorer og arbeidslivet – aldersgrenser og tilpasninger

  Rapport fra et partssammensatt utvalg.

  01.12.2016 Rapport Arbeids- og sosialdepartementet

  Et partssammensatt utvalg har sett på problemstillinger knyttet til aldersgrenser, seniorer i arbeidslivet og ulikt regelverk rundt dette.

 • Innsats mot arbeidslivskriminalitet

  Kartlegging og evaluering av hvordan det tverretatlige statlige samarbeidet fungerer.

  29.11.2016 Rapport Arbeids- og sosialdepartementet

  Samarbeid mot arbeidslivskriminalitet er lovende, viser rapporten «Innsats mot arbeidslivskriminalitet». Konklusjonen i kartleggingsrapporten er at satsingen på tverretatlig samarbeid mellom statlige aktører i bekjempelsen av arbeidslivskriminalitet

 • Regjeringens bioøkonomistrategi: Kjente ressurser – uante muligheter

  29.11.2016 Plan/strategi Nærings- og fiskeridepartementet

  Strategien er utviklet i et samarbeid mellom Nærings- og fiskeridepartementet, Landbruks- ogmatdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Kunnskapsdepartementet, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Olje- og energidepartementet,

 • Klokere vern av de aller minste

  29.11.2016 Rapport Barne- og likestillingsdepartementet

  Vista Analyse AS har utarbeidet en rapport om utredning og veiledning av sped- og småbarn i barnevernet, på oppdrag fra Barne- og likestillingsdepartementet.

 • Europaparlamentets plenumssesjon, 21.-24. november

  Rapport fra Eli Jonsvik, EU-delegasjonen

  28.11.2016 Rapport Utenriksdepartementet

  Frysning av Tyrkia-forhandlingene, Schultz stiller ikke til gjenvalg som parlamentspresident og styrket forsvarssamarbeid mellom EU-landene er noe av det du kan lese i EU-delegasjonens rapport fra plenumssesjonen i Strasbourg 21.-24. november.