Rapportar, planar og strategiar

Rapportar blir ofte laga av forskarar og eksterne utval på oppdrag for departementa. Dei kan mellom anna omfatte analysar og kartleggingar. Planar og strategiar blir ofte laga av eit eller fleire departement.

Viser 161-180 av 4015 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Bedre vekst, lavere utslipp – regjeringens strategi for grønn konkurransekraft

  12.10.2017 Plan/strategi Klima- og miljødepartementet

  Regjeringens strategi for grønn konkurransekraft skal bidra til å gi forutsigbare rammer for den grønne omstillingen i Norge. Strategien fastslår syv prinsipper og presenterer politikk for å styrke vår grønne konkurransekraft og omstille Norge til

 • En felles strategi for freds- og menneskerettighetssentrene

  11.10.2017 Plan/strategi Kunnskapsdepartementet

  Strategien for freds- og menneskerettighetssentrene omhandler syv uavhengige stiftelser som på hver sin måte bidrar til å fremme demokratiske verdier og holdninger, særlig rettet mot barn og unge.

 • Barne- og likestillingsdepartementets arbeidsprogram for EU/EØS-samarbeidet 2017/2018

  10.10.2017 Plan/strategi Barne- og likestillingsdepartementet

  Barne- og likestillingsdepartementet (BLD) medvirker aktivt til ny politikk- og regelutvikling innen rammen for EU/EØS-samarbeidet. BLDs EU/EØS- arbeidsprogram tar utgangspunkt i Regjeringens arbeidsprogram for samarbeidet med EU 2014 - 2017.

 • Økonominytt 10/2017

  Rapport fra EU-delegasjonens finansråder Bjarne Stakkestad og Lone Semmingsen.

  09.10.2017 Rapport Utenriksdepartementet

  I dette nummeret av Økonominytt kan du bl.a. lese om kommisjonens forslag om å styrke bankenes motstandskraft. I tillegg har forhandlingene mellom Rådet og Europaparlamentet om revisjonen av fjerde hvitvaskingsdirektiv vist seg å være vanskelige.

 • Risikovurdering av hvitvasking og terrorfinansiering

  29.09.2017 Plan/strategi Justis- og beredskapsdepartementet

  Denne nasjonale risikovurderingen for bekjempelse av hvitvasking og terrorfinansiering er Norges andre samlede risikovurdering av trusler, sårbarheter og risikoer for hvitvasking og terrorfinansiering.

 • Økonominytt 9/2017

  Rapport fra EU-delegasjonens finansråder Bjarne Stakkestad og Lone Semmingsen.

  29.09.2017 Rapport Utenriksdepartementet

  I dette nummeret av Økonominytt kan du bl.a. lese om kommisjonspresident Jean Claude Junckers ambisiøse planer. Han vil opprette ny finansministerstilling og raskt innlemme alle EU-land i eurosamarbeidet.

 • Helse, arbeidsmiljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten

  Rapport fra partssammensatt arbeidsgruppe

  29.09.2017 Rapport Arbeids- og sosialdepartementet

  En partssammensatt arbeidsgruppe har drøftet HMS-tilstanden og - utviklingen i norsk petroleumsvirksomhet.

 • Internasjonal cyberstrategi for Norge

  27.09.2017 Plan/strategi Utenriksdepartementet

  Strategien som ble lagt fram 27. september gjør rede for Norges styrende prinsipper og strategiske prioriteringer innenfor internasjonal cyberpolitikk.

 • Norges 23./24. rapport til FNs rasediskrimineringskomité

  19.09.2017 Rapport Barne- og likestillingsdepartementet

  Norges 23./24. rapport til komiteen som overvåker FNs konvensjon om avskaffelse av alle former for rasediskriminering.

 • Forskningsstrategi for utenrikstjenesten og Norad 2017-2024

  19.09.2017 Plan/strategi Utenriksdepartementet

  Utenriksdepartementets og Norads nye forskningsstrategi skal bidra til mer systematisk og målretta arbeid med forskning og utvikling (FoU) i UD, Norad og ved utenriksstasjonene.

 • Digitaliseringsstrategi for universitets- og høyskolesektoren

  19.09.2017 Rapport Kunnskapsdepartementet

  Strategi for digitalisering i høyere utdanning og forskning 2017 - 2021.

 • Psykisk utviklingshemmede i inntektssystemet

  18.09.2017 Rapport Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Agenda Kaupang og Oslo Economics har på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet utarbeidet rapporten Psykisk utviklingshemmede i inntektssystemet.

 • Forskningsbarometeret 2017

  13.09.2017 Rapport Kunnskapsdepartementet

  Forskningsbarometeret inneholder statistikk og indikatorer om forskning og innovasjon.

 • Education at a Glance 2017

  12.09.2017 Rapport Kunnskapsdepartementet

  «Education at a Glance» er OECDs årlige indikatorrapport for utdanningssektoren. Rapporten sammenligner OECD-landene blant annet når det gjelder bruk av ressurser til utdanning, deltagelse i utdanning og resultater av utdanning.

 • Sammen om kunnskapsløft for oral helse

  Forsknings- og innovasjonsstrategi på tannhelsefeltet (2017 -2027)

  07.09.2017 Rapport Helse- og omsorgsdepartementet

  I «Regjeringa sin handlingsplan for oppfølging av HelseOmsorg21-strategien, Forskning og innovasjon i helse og omsorg (2015-2018)»,ble det fremholdt at regjeringen forventer et kraftig løft for forskning og innovasjon innenfor helse og omsorg.

 • Strategi for kompetanse og rekruttering i barnehagen

  06.09.2017 Plan/strategi Kunnskapsdepartementet

  Strategiens mål er å rekruttere og beholde flere barnehagelærere og ansatte med relevant kompetanse for arbeid i barnehagen, heve kompetansen for alle ansatte som jobber i barnehagen og øke statusen for arbeidet.

 • Kompetanse for fremtidens barnehage. Revidert kompetansestrategi for kompetanse og rekruttering 2018-2022

  05.09.2017 Plan/strategi Kunnskapsdepartementet

  Revidert kompetansestrategi skal støtte opp om arbeidet med rekruttering og kompetanseutvikling, og er en videreføring og videreutvikling av Kompetanse for framtidens barnehage 2014 - 2020.