Rapportar, planar og strategiar

Rapportar blir ofte laga av forskarar og eksterne utval på oppdrag for departementa. Dei kan mellom anna omfatte analysar og kartleggingar. Planar og strategiar blir ofte laga av eit eller fleire departement.

Viser 161-180 av 4148 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Bolig i det aldrende samfunn

  Analyse av rammebetingelser for fremskaffelse av velegnede boliger for eldre. NOVA Rapport 12/2018.

  11.01.2019 Rapport Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Rapporten drøfter samspillet mellom offentlige myndigheter, private bedrifter og husholdninger i arbeidet med å skaffe egnede boliger for eldre. Rapporten er utarbeidet på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

 • Kostnader og nytte ved boligtiltak i eldres private hjem

  Eksempelberegninger i rammeverket av metoden for samfunnsøkonomiske analyser. Vista Analyse, rapport 2019/01.

  11.01.2019 Rapport Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Rapporten ser på sammenhengene mellom kostnaden ved boligtiltak i eldres private hjem og gevinstene som kan følge av tiltakene. Rapporten er utarbeidet på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet og er en oppfølging av Rapport 2018/24 Et

 • Museum og skole. Fra folkeopplysning til kulturell skolesekk

  av Brita Brenna og Anne-Therese de Ridder ved UiO Institutt for kulturstudier og orientalske språk. November 2018

  11.01.2019 Rapport Kulturdepartementet

  Rapport som bidrar med et historisk og samtidig perspektiv på forholdet mellom museum og skole er utarbeidet av UiO på oppdrag fra Kulturdepartementet.

 • Regjeringens handlingsplan: Kvinner, fred og sikkerhet

  11.01.2019 Plan/strategi Utenriksdepartementet, Barne- og familiedepartementet, Forsvarsdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet

  - Denne handlingsplanen for kvinner, fred og sikkerhet er Norges fjerde. I den nye planen setter vi blant annet søkelys på kvinners deltakelse og rettigheter i innledende, uformelle fredssamtaler i tillegg til i formelle fredsforhandlinger. Norge

 • Boforhold og velferd

  Rapport 2019:2 - Institutt for samfunnsforskning

  09.01.2019 Rapport Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Institutt for samfunnsforskning har på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet foretatt en analyse av sammenhenger mellom bolig og boforhold på den ene siden, og øvrige velferdsutfall på den andre siden - basert på norske registerdata.

 • Boligens betydning for annen velferd - En gjennomgang av nasjonal og internasjonal forskning

  Rapport 2019:1 - Institutt for samfunnsforskning

  09.01.2019 Rapport Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  I denne rapporten oppsummerer og evaluerer Institutt for samfunnsforskning eksisterende litteratur om hvordan boforhold påvirker en persons utfall når det gjelder utdanning, arbeidsmarkedstilknytning og helse, særlig for vanskeligstilte på

 • ROBEK - kort vei inn, lang vei ut

  Hvorfor forblir noen lenge i registeret og hva gjøres for å komme seg ut?

  09.01.2019 Rapport Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Departementet lyste i 2018 ut et prosjekt som skulle kartlegge årsaker til at kommuner sliter med å komme seg ut av ROBEK-registeret, selv om kommuner generelt har vist gode økonomiske resultater de siste årene. Prosjektet skulle også kartlegge

 • Utredning av permanent løsning for småflyvirksomheten i Østlandsområdet

  09.01.2019 Rapport Samferdselsdepartementet

  Oslo Economics har på vegne av Samferdselsdepartementet gjennomført en utredning om ulike alternativer for en permanent løsning for småflyaktiviteten i Østlandsområdet.

 • Innvandring og integrering 2017–2018

  Rapport frå Noreg til OECD

  08.01.2019 Rapport Justis- og beredskapsdepartementet, Arbeids- og sosialdepartementet, Barne- og familiedepartementet, Kunnskapsdepartementet, Utanriksdepartementet

  Noreg sender kvart år ein rapport til OECD - Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling. Rapporten «Immigration and Integration 2017-2018 - Report for Norway to the OECD» er eit bidrag til OECD sitt rapporteringssystem for

 • Halvårsrapport for miljø og klima, høst 2018

  04.01.2019 Rapport Utenriksdepartementet

  Rapport fra miljørådene Stine Svarva og Hege Olbergsveen, EU-delegasjonen.

 • Halvårsrapport for utdanning, Brussel, høst 2018

  03.01.2019 Rapport Utenriksdepartementet

  Rapport fra utdanningsråd Ragnhild Skålid, EU-delegasjonen.

 • Klima- og miljødepartementets prioriterte EU/EØS-saker i 2019

  02.01.2019 Plan/strategi Klima- og miljødepartementet

  Departementet utarbeider hvert år en strategi for påvirkningsarbeidet overfor EU. Prioriteringene speiler EUs dagsorden med vekt på saker hvor Norge har interesser og sjanser for gjennomslag.

 • Nytt fra EU-delegasjonen om kommunal- og regionalpolitikk nr. 6-2018

  Nyhetsbrev fra Eivind Lorentzen, Maria Deridder Holmlund og Trond Helge Bårdsen, ved den norske EU-delegasjonen.

  20.12.2018 Rapport Utenriksdepartementet

  I julenummeret av Nytt fra EU-delegasjonen om kommunal- og regionalpolitikk (06-18) kan du blant annet lese om at klimautfordringene er en jobb for Europas kommuner og regioner, ny melding om å styrke nærhetsprinsippet, sosial boligbygging, kunstig

 • Økonominytt 10/2018

  Rapport fra EU-delegasjonens finansråder Inger-Johanne A. Rygh og Erik Mæhlen Larsen.

  20.12.2018 Rapport Utenriksdepartementet

  I dette nummeret av Økonominytt kan du oppdatere deg på en rekke saker som i disse dager preger økonomifeltet i EU. Blant annet kan du lese om status for pågående regelverkssaker på finansområdet, høstens arbeid i eurogruppen, arbeidet med

 • Handlingsplan mot spilleproblemer 2019-2021

  19.12.2018 Plan/strategi Kulturdepartementet

  Færrest mulig skal ha problemer med spill, kunnskap om spill og spilleproblemer skal økes og deles og det er et mål med tidlig identifisering og god behandling av problemspillere.

 • Strategi for mennesker med funksjonsnedsettelse – Et samfunn for alle

  19.12.2018 Plan/strategi Barne- og familiedepartementet, Arbeids- og sosialdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet, Kulturdepartementet, Kunnskapsdepartementet, Samferdselsdepartementet, Utenriksdepartementet

  Et samfunn for alle - regjeringens strategi for likestilling av mennesker med funksjonsnedsettelse for perioden 2020-2030 skal bidra til en bedre samordnet og helhetlig innsats for å nå regjeringens mål om likestilling av personer med

 • Norge - India 2030. Regjeringens strategi for samarbeidet med India

  14.12.2018 Plan/strategi Utenriksdepartementet

  India er i økende grad en global premissleverandør og en stadig viktigere partner for Norge. Utviklingen i India vil i stor grad påvirke hvorvidt verden når de globale bærekraftsmålene og klimamålene. Med dette som utgangspunkt ønsker regjeringen å

 • Lokalisering av statlige virksomheter på Nord-Jæren

  12.12.2018 Rapport Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Asplan Viak har på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet kartlagt statlige virksomheters lokalisering på Nord-Jæren. Lokaliseringene er sett isammenheng med føringer i Regional plan for Jæren.

 • Rapport fra Teknisk arbeidsgruppe - jordbruk og klima

  Rapport:

  12.12.2018 Rapport Landbruks- og matdepartementet

  Jordbrukets organisasjoner og staten ble i september 2018 enige om å nedsette en hurtig-arbeidende arbeidsgruppe. Gruppa skulle utforme grunnlaget for et skyggeregnskap. Skyggeregnskapet skal inkludere klimagassutslipp fra jordbrukssektoren,

 • OECD Skills Strategy

  10.12.2018 Rapport Kunnskapsdepartementet

  OECD-satsingen "Skills Strategy" skal hjelpe medlemsland med å lage kompetansestrategier for å møte en usikker økonomisk fremtidig på best mulig måte. Norge var det første landet som undertegnet avtale med OECD om Skills Strategy.

Til toppen