Rapportar, planar og strategiar

Rapportar blir ofte laga av forskarar og eksterne utval på oppdrag for departementa. Dei kan mellom anna omfatte analysar og kartleggingar. Planar og strategiar blir ofte laga av eit eller fleire departement.

Viser 161-180 av 3915 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Rapportering om Norges implementering av Århuskonvensjonen iht. beslutning I/8, II/10 og IV/4

  11.02.2021 Rapport Klima- og miljødepartementet

  Last ned rapporten (pdf) Engelsk utgave

 • KMDs database for kommunale organisasjonsdata – statusrapport etter første datainnsamlingsrunde

  10.02.2021 Rapport Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Ideas2evidence, i samarbeid med Universitetet i Bergen og NORCE, gjennomfører datainnsamling til Kommunal- og moderniseringsdepartementets database for kommunale organisasjonsdata (organisasjonsdatabasen). Statusrapporten inneholder resultater etter

 • Nasjonal strategi for urbant landbruk

  09.02.2021 Plan/strategi Landbruks- og matdepartementet

  Regjeringen lanserte 9. februar 2021 en nasjonal strategi for urbant landbruk.

 • Strategi mot arbeidslivskriminalitet (2021–)

  08.02.2021 Plan/strategi Arbeids- og sosialdepartementet, Barne- og familiedepartementet, Finansdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Kunnskapsdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Samferdselsdepartementet, Statsministerens kontor, Utenriksdepartementet

  Den reviderte strategien mot arbeidslivskriminalitet ble lagt fram i regjeringens kontaktutvalg med partene i arbeidslivet 8. februar.

 • Evaluering av konsekvensutredninger etter kapittel 5 i forskrift om konsekvensutredninger

  05.02.2021 Rapport Klima- og miljødepartementet

  Last ned rapporten (pdf) Klima- og miljødepartementet ønsker mer kunnskap om hvorvidt innholdet i konsekvensutredninger er i samsvar med de krav som stilles i KU-forskriften. Basert på en anbudsrunde ble Multiconsult Norge AS tildelt

 • Rapport fra CEM Benchmarking om SPU i 2019

  Statens pensjonsfond utland (SPU)

  05.02.2021 Rapport Finansdepartementet

  Det kanadiske konsulentfirmaet CEM Benchmarking Inc. (CEM) utarbeider på oppdrag fra Finansdepartementet en årlig rapport som sammenligner forvaltningskostnader for SPU med andre fond internasjonalt. Rapporten for 2019 tyder på at

 • Rapport fra CEM Benchmarking om SPN i 2019

  Statens pensjonsfond Norge (SPN)

  05.02.2021 Rapport Finansdepartementet

  Det kanadiske konsulentfirmaet CEM Benchmarking Inc. (CEM) utarbeider på oppdrag fra Finansdepartementet en årlig rapport som sammenligner forvaltningskostnader for SPN med andre fond internasjonalt. Rapporten for 2019 tyder på at

 • Spørreundersøkelse om bruk og nytte av digitalt planregister

  03.02.2021 Rapport Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har ved hjelp av Agenda Kaupang gjennomført en spørreundersøkelse for å kartlegge hvor fullstendig innholdet i kommunenes planregister er, i hvilken grad digitale planregistre brukes og oppdateres, samt

 • BarnUnge21-strategien

  Rapport utarbeidet for Barne- og familiedepartementet

  03.02.2021 Rapport Barne- og familiedepartementet

  Et godt kunnskapsgrunnlag om barn og ungdoms oppvekst- og levekår er viktig. Barne- og familiedepartementet har derfor, i samarbeid med berørte departementer, tatt initiativ til å få utviklet en BarnUnge21-strategi på forskningsområdet utsatte barn

 • Utslippsfrie bygge- og anleggsplasser

  Vurdering om hjemmel i plan- og bygningsloven

  29.01.2021 Rapport Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  På oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet har Advokatfirmaet Hjort DA gjort en uavhengig vurdering av spørsmålet om det i gjeldene plan- og bygningslov er hjemmel for å innføre krav om utslippsfrie byggeplasser, med henblikk på å

 • Strategi for samfunnssikkerhet i samferdselssektoren

  28.01.2021 Plan/strategi Samferdselsdepartementet

  For å bidra til en systematisk og helhetlig tilnærming til arbeidet med samfunnssikkerhet i sektoren, har Samferdselsdepartementet utarbeidet en overordnet strategi for samfunnssikkerhet i transportsektoren.

 • Rapport om rettsavgjørelser om arbeidstaker- og arbeidsgiverbegrepene i arbeidsmiljøloven

  28.01.2021 Rapport Arbeids- og sosialdepartementet

  Advokatfirmaet Haavind har utarbeidet en rapport med gjennomgang og systematisering av rettsavgjørelser fra 2010 til 2020 i tvistesaker om arbeidstaker- og arbeidsgiverbegrepene i arbeidsmiljøloven. Rapporten er utarbeidet på oppdrag fra Arbeids- og

 • Evaluering av forsøk med primærhelseteam

  Evaluering av pilotprosjekt med primærhelseteam og alternative finansieringsordninger - statusrapport 3

  28.01.2021 Rapport Helse- og omsorgsdepartementet

  Rapporten er utført av UiO, Oslo Economics og UiT.

 • KS2 av Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16

  28.01.2021 Rapport Samferdselsdepartementet

  På oppdrag fra Samferdselsdepartementet har Marstrand og Møreforskning utført en ekstern kvalitetssikring (KS2) av Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16.

 • Erfaringer fra bruk av inndelingsloven og kommune- og fylkessammenslåinger

  28.01.2021 Rapport Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Agenda Kaupang har på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) kartlagt erfaringer fra bruk av inndelingsloven og kommune- og fylkessammenslåinger.

 • Handlingsplan mot antisemittisme 2021–2023– en videreføring

  27.01.2021 Plan/strategi Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Handlingsplanen mot antisemittisme er ein del av regjeringas arbeid for inkludering og mot diskriminering og hatefulle ytringar. Planen inneheld tiltak, og gir grunnlag for ein samla og systematisk innsats mot jødehets og antisemittisme.

 • The Norwegian Government's Arctic Policy

  People, opportunities and Norwegian interests in the Arctic - Abstract

  26.01.2021 Rapport Utenriksdepartementet, Ministry of Local Government and Modernisation, Ministry of Trade, Industry and Fisheries, Office of the Prime Minister

  Norway’s Arctic policy revolves around security, stability and interest-based international cooperation. For us, foreign and domestic policy converge in the Arctic.

 • Planlagte saker til Stortinget vårsesjonen 2021

  25.01.2021 Plan/strategi Statsministerens kontor

  Oversikt over planlagte proposisjoner og meldinger fra regjeringen Solberg til Stortinget vårsesjonen 2021, sortert etter departementene.

 • Finansiering gjennom brukerbetaling i kommunesektoren

  Rapport fra Oslo Economics, desember 2020

  25.01.2021 Rapport Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Oslo Economics har på oppdrag for Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi ved Kommunal- og moderniseringsdepartementet, utarbeidet rapporten Finansiering gjennom brukerbetaling i kommunesektoren. Formålet med prosjektet

 • Rapport - En kort oppsummering av noen funn fra kommuneundersøkelsen 2020

  OsloMet - Kommunenes boligsosiale aktivitet etter Covid-19 utbruddet

  19.01.2021 Rapport Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  OsloMet v/NOVA og NIBR har på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet utarbeidet et notat om kommunenes boligsosiale aktivitet etter Covid-19 utbruddet. Notatet er basert på en spørreundersøkelse som OsloMet sendte ut til kommunene