Rapportar, planar og strategiar

Rapportar blir ofte laga av forskarar og eksterne utval på oppdrag for departementa. Dei kan mellom anna omfatte analysar og kartleggingar. Planar og strategiar blir ofte laga av eit eller fleire departement.

Viser 161-180 av 4022 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Evaluering av treparts bransjeprogram som arbeidsform

  03.06.2020 Rapport Arbeids- og sosialdepartementet

  Deloitte AS har på oppdrag fra Arbeids- og sosialdepartementet gjennomført en evaluering av gjennomføringen av treparts bransjeprogram og hvordan denne formen for trepartssamarbeid i arbeidslivet fungerer som arbeidsform.

 • Regjeringens hydrogenstrategi

  03.06.2020 Plan/strategi Klima- og miljødepartementet, Olje- og energidepartementet

  På vei mot lavutslippssamfunnet

 • Sluttrapport om verktøy for lokalt e-demokrati

  29.05.2020 Rapport Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Funka har på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet skrevet rapporten "Studie om e-demokrativerktøy: Rapport for hovedprosjektet".

 • Handlingsplan mot negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse (2017-2020)

  26.05.2020 Rapport Kunnskapsdepartementet

  Dette er en statusrapport for tiltakene i handlingsplanen per 31.12 2019. Siden handlingsplanen ble lansert har integreringsarbeidet flyttet fra Justis- og beredskapsdepartementet (JD) til Kunnskapsdepartementet (KD).

 • "Det var ikke bare ferie"

  Rapport fra ekspertgruppe om unge som etterlates i utlandet mot sin vilje

  25.05.2020 Rapport Helse- og omsorgsdepartementet

  Ekspertgruppen har sett på hvordan man kan forebygge og følge opp barn og unge som etterlates i utlandet mot sin vilje. Ekspertgruppen har intervjuet unge som har vært utsatt for ufrivillige utenlandsopphold og innhentet informasjon fra fagpersoner,

 • Endelig rapport for kildekodegjennomgang av løsning for digital smittesporing av koronaviruset

  20.05.2020 Rapport Helse- og omsorgsdepartementet

  Ekspertgruppen for kodegjennomgang av løsningen for digital smittesporing er satt ned av Helse- og omsorgsdepartementet for gjennomgang av appen Smittestopp og bakenforliggende løsninger.

 • Drivere bak investeringer i norske kommuner

  Rapport fra SØF, april 2020

  20.05.2020 Rapport Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Senter for økonomisk forskning AS (SØF) har i samarbeid med Samfunns- og næringslivsforskning AS (underleverandør) utarbeidet rapporten "Drivere bak investeringer i norske kommuner" på oppdrag for Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og

 • Status for oppfølging av revidert strategi mot arbeidslivskriminalitet

  Rapport mai 2020

  19.05.2020 Rapport Arbeids- og sosialdepartementet, Barne- og familiedepartementet, Finansdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Samferdselsdepartementet, Statsministerens kontor, Utenriksdepartementet

  Den reviderte strategien mot arbeidslivskriminalitet ble lagt fram 5. februar 2019. Dette er en statusrapport som skal gi oversikt over status for gjennomføringen av tiltakene. Rapporten er oppdatert pr. mai 2020.

 • Sammendragsrapport om lav- og nullutslippsløsninger på ferjer

  14.05.2020 Rapport Samferdselsdepartementet

  På oppdrag fra Samferdselsdepartementet har DNV GL utarbeidet en sammendragsrapport om merkostnader som følge av lav- og nullutslippsløsninger i fylkeskommunale ferjesamband.

 • Forsøk med ny ansvarsfordeling mellom stat og kommune på barnevernområdet

  Sluttrapport fra følgeevaluering

  14.05.2020 Rapport Barne- og familiedepartementet

  Forsøkskommunene Alta, Færder og Røyken har prøvd en ny ansvarsfordeling med et helhetlig faglig og økonomisk ansvar for barnevernet.

 • Evaluering av FACT-team i Norge

  Sluttrapport

  14.05.2020 Rapport Helse- og omsorgsdepartementet

  Nasjonal kompetansetjeneste ROP har fått i oppdrag av Helsedirektoratet å gjennomføre en forskningsbasert evaluering av de sju første FACT-teamene i Norge. FACT (Flexible Assertive Community Treatment team)er en samhandlingsmodell mellom

 • Verdikjeder i Norge

  13.05.2020 Rapport Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Samfunnsøkonomisk analyse har på oppdrag fra KMD laget en analyse av 15 verdikjeder som har særlige styrker eller konkurransefortrinn i Norge.

 • Regjeringens strategi mot hatefulle ytringer 2016–2020. Statusrapport mai 2020.

  12.05.2020 Plan/strategi Kulturdepartementet

  Kulturdepartementet kommer nå med en statusrapport for tiltakene i regjeringens Strategi mot hatefulle ytringer. Strategien gjelder for perioden 2016-2020.

 • Distriktsindeksen 2020

  12.05.2020 Rapport Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Etter en grundig ekstern gjennomgang av Asplan Viak, har Kommunal- og moderniseringsdepartementet fastsatt en ny distriktsindeks.

 • 2 rapporter om Brønnøysundregistrene

  11.05.2020 Rapport Nærings- og fiskeridepartementet

  På oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet har KPMG utført en gjennomgang av Brønnøysundregistrenes økonomiske situasjon og rutiner for økonomistyring, mens A-2 Norge har utført en gjennomgang av status og videre fremdrift i

 • Handlingsplan for allmennlegetjenesten 2020-2024; Attraktiv, kvalitetssikker og teambasert

  11.05.2020 Plan/strategi Helse- og omsorgsdepartementet

  Handlingsplanen skal bidra til å styrke, utvikle og bevare en fastlegeordning som gir pasientene allmennlegetjenester av høy kvalitet. Planen inneholder 17 tiltak.

 • Langsiktig strategi og plan for håndteringen av covid-19-pandemien

  07.05.2020 Plan/strategi Statsministerens kontor, Helse- og omsorgsdepartementet

  Regjeringen Solbergs langsiktige strategi og plan for håndtering av covid-19-pandemien og justering av tiltak.

 • Virkninger av store offentlige kontrakter

  06.05.2020 Rapport Nærings- og fiskeridepartementet

  Oslo Economics rapport 2020-21

 • Konsekvenser av frislipp geodata

  30.04.2020 Rapport Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Agenda Kaupang har gjort en vurdering av konsekvensene for finansiering, tilgjengelighet og kvalitet på geodata og tjenester, dersom betaling for data som det i dag betales for bortfaller.

 • Ny rapport om regulering av private barnehager

  29.04.2020 Rapport Kunnskapsdepartementet

  BDO har skrevet en rapport om alternativer til å innføre krav om egne rettssubjekter for private barnehager.