Rapportar, planar og strategiar

Rapportar blir ofte laga av forskarar og eksterne utval på oppdrag for departementa. Dei kan mellom anna omfatte analysar og kartleggingar. Planar og strategiar blir ofte laga av eit eller fleire departement.

Viser 161-180 av 3904 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Rapport: Om livssynsavgift

  Ernst & Young AS, februar 2017.

  06.03.2017 Rapport Kulturdepartementet

  I forbindelse med Kulturdepartementets arbeid med ny lovgivning og nye finansieringsordninger for tros- og livssynssamfunn, har det vært ønskelig å vurdere - som én av flere finansieringsordninger - en finansieringsløsning der den offentlige

 • Økonominytt fra EU-delegasjonen, mars 2017

  Av finansrådene Bjarne Stakkestad og Lone Semmingsen.

  06.03.2017 Rapport Utenriksdepartementet

  I dette nummeret av Økonominytt kan du lese om februarmøtene i Eurogruppen og ECOFIN, hvor blant annet Hellas sitt økonomiske tilpasningsprogram ble diskutert. Rapporten inneholder også oppdatert økonomisk statistikk og indikatorer fra EU-landene.

 • Forsvarsdepartementets strategi for informasjonssikkerhet i forsvarssektoren

  01.03.2017 Plan/strategi Forsvarsdepartementet

  Forsvarsdepartementet (FD) har utarbeidet en strategi for informasjonssikkerhet. Hensikten med denne strategien er å styrke informasjonssikkerheten i forsvarssektoren. Strategien skal også bidra til å styrke informasjonssikkerheten hos

 • Økonominytt fra EU-delegasjonen, september 2016

  Av Bjarne Stakkestad og Lone Semmingsen

  01.03.2017 Rapport Utenriksdepartementet

  I dette nummeret av Økonominytt kan du blant annet lese om de uformelle møtene i Eurogruppen og ECOFIN som ble holdt i Bratislava tidligere i september, forsering av kapitalmarkedsunionen, utvidelse av investeringsplanen og EUs arbeid med en «

 • Utredning om bredbåndsutbyggingsloven

  21.02.2017 Rapport Samferdselsdepartementet

  På oppdrag fra Samferdselsdepartementet har Nexia Management Consulting AS utredet de samlede kostnadene for ulike offentlige myndigheter og muligheten for gebyrfinansiering som følge av innføringen av bredbåndsutbyggingsloven.

 • Europaparlamentets plenumssesjon, 13-16. februar 2017

  Rapport av Marko Soldic, Stine Svarva, Astrid Solhaug og Bård Vandvik, EU-delegasjonen.

  20.02.2017 Rapport Utenriksdepartementet

  Europaparlamentet møttes 13 - 16. februar for årets plenumssesjon i Strasbourg. På agendaen stod blant annet vedtaket av frihandelsavtalen CETA med Canada, klimakvotesystemet og en debatt om EUs fremtid.

 • Et modernisert og forenklet lønns- og forhandlingssystem i staten

  14.02.2017 Rapport Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Rapport fra partssammensatt gruppe bestående av Kommunal- og moderniseringsdepartementet, LO Stat, Unio og YS Stat.

 • Fremtidig lønns- og forhandlingssystem i staten

  14.02.2017 Rapport Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Utredning fra partsammensatt gruppe bestående av Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Akademikerne

 • Strategi mot arbeidslivskriminalitet (2017–)

  13.02.2017 Plan/strategi Arbeids- og sosialdepartementet, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet, Statsministerens kontor, Kunnskapsdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Finansdepartementet

  Regjeringen la 13. februar 2017 fram sin reviderte strategi mot arbeidslivskriminalitet.

 • Økonominytt fra EU-delegasjonen, februar 2017

  Av finansrådene Bjarne Stakkestad og Lone Semmingsen

  10.02.2017 Rapport Utenriksdepartementet

  I Økonominytt for februar kan du blant annet finne oppdatert økonomisk statistikk fra Europakommisjonen og lese rapport fra januarmøtene i Eurogruppen og ECOFIN.

 • Områdegjennomgang av Norges forskningsråd

  Rapport fra ekspertgruppen

  07.02.2017 Rapport Kunnskapsdepartementet, Finansdepartementet

  Rapporten anbefaler tiltak som kan gi økt kvalitet i forskningen og redusert ressursbruk i Forskningsrådet.

 • Rapport om varslingssaker 2016

  Sentral kontrollenhet

  06.02.2017 Rapport Utenriksdepartementet

  Sentral kontrollenhet i Utenriksdepartementet har laget en oversikt over saker vedrørende brudd på gjeldende regelverk i utenrikstjenesten i 2016.

 • En mer effektiv og fremtidsrettet hjelpemiddelformidling – for økt deltakelse og mestring

  Rapport fra et ekspertutvalg

  06.02.2017 Rapport Arbeids- og sosialdepartementet

  Et regjeringsoppnevnt ekspertutvalg ledet av professor Arild Hervik har vurdert behov for endringer i hjelpemiddelpolitikken i tiden fremover.

 • Strategi for fagfornyelse av Kunnskapsløftet og Kunnskapsløftet samisk

  06.02.2017 Plan/strategi Kunnskapsdepartementet

  Nå starter arbeidet med å fornye fagene i skolen. Alle fagene i grunnskolen og de gjennomgående fagene i videregående opplæring skal fornyes.

 • Nasjonal kompetansepolitisk strategi 2017-2021

  03.02.2017 Plan/strategi Kunnskapsdepartementet

  Strategien har som mål å bidra til at enkeltmennesker og virksomheter har en kompetanse som gir Norge et konkurransedyktig næringsliv, en effektiv og god offentlig sektor, og gjør at færrest mulig står utenfor arbeidslivet.

 • Rapport om evaluering av tiltak mot arbeidslivskriminalitet

  Samfunnsøkonomisk analyse. Rapport 54-2016

  02.02.2017 Rapport Arbeids- og sosialdepartementet

  Samfunnsøkonomisk analyse har gjennomgått tidligere gjennomførte evalueringer av ulike tiltak mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet.

 • Kvalitetssikringsrapport KS1 - Den Nationale Scene

  01.02.2017 Rapport Kulturdepartementet, Finansdepartementet

  Ekstern kvalitetssikrer, bestående av Holte Consulting, SNF og A-2, har på oppdrag fra Finansdepartementet (FIN) og Kulturdepartementet (KUD) utført kvalitetssikring av konseptvalgutredning om Den Nationale Scene. Rapporten ble ferdigstilt 23.

 • Oversikt over sentrale EU- og EØS-saker i forvaltningen - januar 2017

  01.02.2017 Plan/strategi Utenriksdepartementet

 • Regjeringens arbeidsprogram for samarbeidet med EU i 2017

  01.02.2017 Plan/strategi Utenriksdepartementet

 • Sektorprogram for kultur - Norges formannskap i Nordisk ministerråd 2017

  31.01.2017 Plan/strategi Kulturdepartementet

  Norges formannskap i Nordisk ministerråd i 2017 har tre sektorovergripende hovedprioriteringer: Norden i omstilling, Norden i Europa og Norden i verden.