Rapport om økonomiske misleghaldssaker osb. i første kvartal 2023

I første kvartal 2023 registrerte Sentral kontrolleining 23 nye saker. Sakene var i hovudsak knytte til mistanke om økonomisk misleghald, medan tre var relaterte til mistanke om seksuell utnytting, misbruk og trakassering i samband med tilskotsforvaltinga (SEAH-saker).

I den same perioden vart 37 saker avslutta, blant desse var tre SEAH-saker behandla av Sentral kontrolleining. Alle tala om økonomiske misleghaldssaker omfattar også saker under Norad og Norec sine ansvarsområde.

Oversikta nedanfor viser dei 15 sakene der det var grunnlag for reaksjon, og som vart avslutta i første kvartal 2023. Det er betalt tilbake til saman 1 378 863 kroner. I tillegg er 995 533 kroner betalte tilbake til prosjekt.

Oversikta blir utarbeidd som oppfølging av nulltoleransen til regjeringa for økonomisk misleghald og blir ajourført kvart kvartal. For fleire opplysningar blir det vist til Sentral kontrolleining i Utanriksdepartementet, Internrevisjonen i Norad eller til Norec.

Oversikt første kvartal 2023 – avslutta med reaksjon

Saksnr./

Ansvar

Land/region

Avtalepartnar

Kort omtale av saka

1194

Norad

 

Uganda

KFUK-KFUM Norge

Ein tilsett ved landkontoret til KFUK-KFUM utførte utbetalingar basert på forfalska fakturaer. NOK 8 994 er betalte tilbake til Norad.

 

1250

UD

 

Kenya

Community Cooker Foundation (CCF)

Ein leiar i organisasjonen gjorde innkjøp til overpris frå eige selskap. NOK 27 500 er betalte tilbake til UD.

 

1265

Norad

DR Kongo

Digni/Norsk Pinsemisjon

Udokumentert bruk av midlar hos lokal partnar. NOK 9 457 er betalte tilbake til Norad.

 

1269

UD

Malawi

Ministry of Health

Misleghald i innkjøp i eit stort helseprogram, Health Sector Joint Fund, støtta av Noreg, Storbritannia og Tyskland. Den norske andelen, som er utrekna til NOK 402 578, er betalt tilbake til prosjektet.

 

1311

Norad

 

Liberia

Digni/Misjonsalliansen

Misleghald, som i hovudsak gjeld manglande dokumentasjon hos lokal partnar. NOK 18 139 er betalte tilbake til prosjektet.

 

1325

Norad

 

Zambia

SOS-barnebyer og Atlas-alliansen

Ein tilsett hos lokal partnar overførte i fleire år midlar som skulle gått til skattestyresmaktene, til eigen konto. NOK 988 603 er betalte tilbake frå SOS-barnebyer og NOK 29 279 frå Atlas-alliansen, begge til Norad.

 

1362

Norad

Kambodsja

Digni/Misjonsalliansen

To tilsette hos lokal partnar fekk utbetalt 100 % i løn, sjølv om dei i realiteten berre jobba 50 %. NOK 37 663 er betalte tilbake til Norad.

 

1377

Norad

 

Uganda

Plan International Norge

Ei gransking hos tre lokale partnarorganisasjonar viste at betydelege summar var urettkome belasta. Det er stadfesta at NOK 499 845 er betalte tilbake til prosjektet.

 

1388

Norad

Nederland

AIDS Fonds - International Civil Society Support (ICSS)

Ein tilsett utførte fleire ugyldige utbetalingar, forfalska utbetalingsoppmodingar, ugyldige bankoverføringar og misbruk av bankkonto. NOK 3 198 er betalte tilbake til Norad.

 

1400

Norad

Papua Ny-Guinea

Regnskogfondet

Undersøkingar hos lokal partnar viste transaksjonar for ein betydeleg sum utan tilstrekkeleg dokumentasjon, saman med brot på reglar for reiseforskot. NOK 163 840 er betalte tilbake til Norad.

 

1410

Norad

 

Irak

Norsk Folkehjelp

Ein stikkprøve hos lokal partner avdekte forfalsking av kvitteringar. NOK 74 071 er betalte tilbake til prosjektet.

 

1425

UD

Tanzania

Kirkens Nødhjelp

Svindel med reiserekningar og bensinkjøp, manglande rekneskapsdokumentasjon mv. hos lokal partnar. NOK 44 280 er betalte tilbake til UD.

 

1428

Norad

Kenya

Norges Røde Kors

Ein tilsett hos lokal partnar underslo midlar ved å manipulere underliggjande dokumentasjon. NOK 33 472 er betalte tilbake til Norad.

 

1450

UD

Irak

Mines Advisory Group (MAG)

Ein tilsett forfalska innkjøpsdokument mv. NOK 7377 er betalte tilbake til UD.

 

1455

Norad

 

Vietnam

FRI - Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold

Bedrageri hos lokal partnar i samband med leige av bilar. NOK 25 200 er betalte tilbake til Norad.