Kartlegging av bruk av kunnskapsgrunnlag i konsekvensutredninger og arealplanlegging i sjø

- en kvalitativ styringsanalyse

SALT Lofoten AS har på oppdrag fra Kommunal- og distriktsdepartementet kartlagt bruk av kunnskapsgrunnlag i konsekvensutredninger og arealplanlegging i sjø.

Gjennom kvalitativ kartlegging av fem kystsoneplaner og to reguleringsplaner konkluderes det med at planavklaringene i kyst- og sjøarealer kan bli bedre. Det er også et potensiale i å få til bedre konsekvensutredninger i arealplanleggingen.

Rapporten kommer med en rekke anbefalinger til hvordan planleggingen i sjø kan styrkes og bidra til bedre planavklaringer. Det avdekkes også flere temaer og problemstillinger som bør utredes og avklares videre.

Kartlegging av bruk av kunnskapsgrunnlag i konsekvensutredninger og arealplanlegging i sjø (pdf)