Rapportar, planar og strategiar

Rapportar blir ofte laga av forskarar og eksterne utval på oppdrag for departementa. Dei kan mellom anna omfatte analysar og kartleggingar. Planar og strategiar blir ofte laga av eit eller fleire departement.

Viser 181-200 av 3934 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Nytt fra EU-delegasjonen om kommunal- og regionalpolitikk, mars 2017

  Nyhetsbrev fra kommunal- og regionalråd ved den norske EU-delegasjonen.

  09.03.2017 Rapport regjeringen.no

  I nyeste utgave av nyhetsbrevet kan du lese om hva Juncker-kommisjonens melding om Europas fremtid sier om kommunal og regional sektor. Du kan også lese mer om hva EUs nye landbrukspolitikk vil bety for lokalsamfunnspolitikk og kvinnesatsing i

 • Nytt fra EU-delegasjonen om kommunal- og regionalpolitikk, mars 2017

  Nyhetsbrev fra kommunal- og regionalråd ved den norske EU-delegasjonen.

  09.03.2017 Rapport Utenriksdepartementet

  I nyeste utgave av nyhetsbrevet kan du lese om hva Juncker-kommisjonens melding om Europas fremtid sier om kommunal og regional sektor. Du kan også lese mer om hva EUs nye landbrukspolitikk vil bety for lokalsamfunnspolitikk og kvinnesatsing i

 • Voksenagronomen - utredning av en nasjonal modell

  TFoU-rapport 2017:3

  09.03.2017 Rapport Landbruks- og matdepartementet

  Utgiver: Trøndelag Forskning og Utvikling AS. Forfattere: Margrete Haugum, Bjørnar Sæther, Merethe Lerfald, Roald Sand. Les hele rapporten (pdf)

 • To nye notater fra Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi

  08.03.2017 Rapport Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Teknisk beregningsutvalg for kommunal- og fylkeskommunal økonomi (TBU) har sendt over to notater til konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS til møtet som ble avholdt 6. mars.

 • Retten til å bestemme over eget liv. Handlingsplan mot negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse (2017-2020).

  08.03.2017 Plan/strategi Justis- og beredskapsdepartementet

  Denne handlingsplanen er en helhetlig satsning over fire år for å bekjempe negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse. Planen har operative grep som kan sette flere unge i Norge fri fra negativ sosial kontroll og tvang i ulike

 • Tjenestepensjon blant personer 67 år og eldre

  08.03.2017 Rapport Arbeids- og sosialdepartementet

  SSB har utarbeidet en ny artikkel om tjenestepensjon blant personer 67 år og eldre.

 • Evaluering av prikkbelastningsordningen

  07.03.2017 Rapport Samferdselsdepartementet

  Transportøkonomisk institutt (TØI) har på oppdrag fra Samferdselsdepartementet evaluert ordningen med prikkbelastning av førerkort slik den framstår etter endringene som ble innført 1. juli 2011.

 • Nasjonal handlingsplan for bedre kosthold (2017–2021)

  07.03.2017 Plan/strategi Helse- og omsorgsdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Kunnskapsdepartementet

  Tiltakene i handlingsplanen skal bidra til sunt kosthold og måltidsglede for å fremme helse og forebygge kostholdsrelaterte sykdommer. For å få til endringer i kostholdet, er det nødvendig med innsats på tvers av sektorene og samarbeid mellom

 • Britisk uttreden fra EU: Innledende kartlegging - enkelte momenter

  06.03.2017 Rapport Utenriksdepartementet

  Storbritannia har vedtatt å tre ut av EU. Utmeldingsprosessen vil iverksettes fra britisk side innen utgangen av mars 2017. Norge er ikke part i de kommende forhandlingene mellom EU og Storbritannia. Vi blir imidlertid direkte berørt fordi det

 • Rapport: Om livssynsavgift

  Ernst & Young AS, februar 2017.

  06.03.2017 Rapport Kulturdepartementet

  I forbindelse med Kulturdepartementets arbeid med ny lovgivning og nye finansieringsordninger for tros- og livssynssamfunn, har det vært ønskelig å vurdere - som én av flere finansieringsordninger - en finansieringsløsning der den offentlige

 • Økonominytt fra EU-delegasjonen, mars 2017

  Av finansrådene Bjarne Stakkestad og Lone Semmingsen.

  06.03.2017 Rapport Utenriksdepartementet

  I dette nummeret av Økonominytt kan du lese om februarmøtene i Eurogruppen og ECOFIN, hvor blant annet Hellas sitt økonomiske tilpasningsprogram ble diskutert. Rapporten inneholder også oppdatert økonomisk statistikk og indikatorer fra EU-landene.

 • Økonominytt fra EU-delegasjonen, mars 2017

  Av finansrådene Bjarne Stakkestad og Lone Semmingsen.

  06.03.2017 Rapport regjeringen.no

  I dette nummeret av Økonominytt kan du lese om februarmøtene i Eurogruppen og ECOFIN, hvor blant annet Hellas sitt økonomiske tilpasningsprogram ble diskutert. Rapporten inneholder også oppdatert økonomisk statistikk og indikatorer fra EU-landene.

 • Forsvarsdepartementets strategi for informasjonssikkerhet i forsvarssektoren

  01.03.2017 Plan/strategi Forsvarsdepartementet

  Forsvarsdepartementet (FD) har utarbeidet en strategi for informasjonssikkerhet. Hensikten med denne strategien er å styrke informasjonssikkerheten i forsvarssektoren. Strategien skal også bidra til å styrke informasjonssikkerheten hos

 • Økonominytt fra EU-delegasjonen, september 2016

  Av Bjarne Stakkestad og Lone Semmingsen

  01.03.2017 Rapport Utenriksdepartementet

  I dette nummeret av Økonominytt kan du blant annet lese om de uformelle møtene i Eurogruppen og ECOFIN som ble holdt i Bratislava tidligere i september, forsering av kapitalmarkedsunionen, utvidelse av investeringsplanen og EUs arbeid med en «

 • Utredning om bredbåndsutbyggingsloven

  21.02.2017 Rapport Samferdselsdepartementet

  På oppdrag fra Samferdselsdepartementet har Nexia Management Consulting AS utredet de samlede kostnadene for ulike offentlige myndigheter og muligheten for gebyrfinansiering som følge av innføringen av bredbåndsutbyggingsloven.

 • Europaparlamentets plenumssesjon, 13-16. februar 2017

  Rapport av Marko Soldic, Stine Svarva, Astrid Solhaug og Bård Vandvik, EU-delegasjonen.

  20.02.2017 Rapport Utenriksdepartementet

  Europaparlamentet møttes 13 - 16. februar for årets plenumssesjon i Strasbourg. På agendaen stod blant annet vedtaket av frihandelsavtalen CETA med Canada, klimakvotesystemet og en debatt om EUs fremtid.

 • Europaparlamentets plenumssesjon, 13-16. februar 2017

  Rapport av Marko Soldic, Stine Svarva, Astrid Solhaug og Bård Vandvik, EU-delegasjonen.

  20.02.2017 Rapport regjeringen.no

  Europaparlamentet møttes 13 - 16. februar for årets plenumssesjon i Strasbourg. På agendaen stod blant annet vedtaket av frihandelsavtalen CETA med Canada, klimakvotesystemet og en debatt om EUs fremtid.

 • Et modernisert og forenklet lønns- og forhandlingssystem i staten

  14.02.2017 Rapport Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Rapport fra partssammensatt gruppe bestående av Kommunal- og moderniseringsdepartementet, LO Stat, Unio og YS Stat.

 • Fremtidig lønns- og forhandlingssystem i staten

  14.02.2017 Rapport Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Utredning fra partsammensatt gruppe bestående av Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Akademikerne

 • Strategi mot arbeidslivskriminalitet (2017–)

  13.02.2017 Plan/strategi Arbeids- og sosialdepartementet, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet, Statsministerens kontor, Kunnskapsdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Finansdepartementet

  Regjeringen la 13. februar 2017 fram sin reviderte strategi mot arbeidslivskriminalitet.