Rapportar, planar og strategiar

Rapportar blir ofte laga av forskarar og eksterne utval på oppdrag for departementa. Dei kan mellom anna omfatte analysar og kartleggingar. Planar og strategiar blir ofte laga av eit eller fleire departement.

Viser 181-200 av 3876 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Kvalitetssikringsrapport (KS2) for Arna - Bergen

  25.11.2016 Rapport Samferdselsdepartementet

  På oppdrag fra Samferdselsdepartementet og Finansdepartementet har PwC, Concreto, Tyréns og Teleplan gjennomført kvalitetssikring av styringsunderlag og kostnadsoverslag for prosjektet Arna-Bergen. Utover en tradisjonell KS2, er det i tillegg gjort

 • En fosterhjemsregulering som fremmer konkurranse til barnas beste

  Vista Analyse 2016/47

  24.11.2016 Rapport Barne- og likestillingsdepartementet

  Vista Analyse AS har, i samarbeid med Oxford Research, utredet behovet for endrede rammebetingelser for bruk av private leverandører på fosterhjemsområdet.

 • OECD talis initial teacher preparation study

  24.11.2016 Report Ministry of Education and Research

  Initial teacher education (ITE) for the years 1 - 10 has for decades been of great interest to the Norwegian media, politicians and public. Today, we are in the middle of transforming today's mainstream ITEs for years 1 - 7 and 5 - 10 from 4 years

 • Økonominytt fra EU-delegasjonen, november 2016

  Av finansrådene Bjarne Stakkestad og Lone Semmingsen

  21.11.2016 Rapport Utenriksdepartementet

  Novemberutgaven av Økonominytt handler blant annet om Efta-Ecofin-møtet, der finansminister Siv Jensen holdt Efta-sidens innlegg. Du kan også lese om Europakommisjonens høstprognose for 2016 og EUs budsjett for 2017.

 • Regjeringens strategi mot hatefulle ytringer 2016 - 2020

  21.11.2016 Plan/strategi Barne- og likestillingsdepartementet

  For første gang samler en norsk regjering innsatsen mot hatefulle ytringer i en egen strategi. I strategien finnes viktige tiltak rettet mot politiets innsats, en økt innsats på forskning og flere møteplasser. I tillegg finnes tiltak for barn og

 • Forslag til håndtering av falske positive og negative lusetellinger ved lave lusetall

  17.11.2016 Rapport Nærings- og fiskeridepartementet

  Rapporten tar for seg et forslag til løsning for hvordan oppdrettsnæringen og myndighetene kan håndtere falske resultat av lakselustellinger.

 • Rapport fra Det tekniske beregningsutvalget for kommunal og fylkeskommunal økonomi - november 2016

  16.11.2016 Rapport Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU) legger med dette fram sin høstrapport for 2016. Rapporten tar sikte på å gi informasjon om utviklingen i kommuneøkonomien de siste årene med særlig vekt på den økonomiske

 • Utredning om det strafferettslige diskrimineringsvernet

  16.11.2016 Rapport Barne- og likestillingsdepartementet

  Utredningen vurderer hvordan det strafferettslige vernet mot diskriminering bør utformes for å være i tråd med Grunnloven og menneskerettskonvensjoner Norge er bundet av, og samtidig møte dagens utfordringer på likestillings- og

 • Alderspensjon blant personer 62–66 år

  15.11.2016 Rapport Arbeids- og sosialdepartementet

  SSB har utarbeidet en ny artikkel om uttak av alderspensjon i aldersgruppen 62-66 år, og om kombinasjon av arbeid og alderspensjon.

 • Rom for omsorg

  Behov for utbygging og fornyelse av landets sykehjem og omsorgsboliger

  15.11.2016 Rapport Helse- og omsorgsdepartementet

  Regjeringen og KS har inngått et løpende plansamarbeid for å få bedre oversikt over behovet for utbygging av heldøgns omsorgsplasser fremover.

 • Europakommisjonens høstprognose 2016

  Av Bjarne Stakkestad, finansråd ved EU-delegasjonen

  15.11.2016 Rapport Utenriksdepartementet

  Europakommisjonen la 9. november frem nye anslag for den økonomiske utviklingen i EU for 2016-18. Hovedbildet er noe svakere utsikter fra 2017 enn anslått i vårprognosen fra mai som en følge av nei til fortsatt EU-medlemskap i den britiske

 • Logistikknutepunkt i Bergensregionen: Kvalitetssikring av beslutningsunderlag for konseptvalg (KS1)

  11.11.2016 Rapport Samferdselsdepartementet

  På oppdrag frå Samferdselsdepartementet og Finansdepartementet har Dovre Group og Transportøkonomisk institutt (TØI) gjennomført ei ekstern kvalitetssikring (KS1) av konseptvalutgreiinga (KVU) for logistikknutepunkt i Bergensregionen som

 • Rapport om aktiviteter og måloppnåelse 2015

  Aktivitetsrapport

  10.11.2016 Rapport Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Rapporten er en sammenstilling av informasjonen departementet mottar fra aktørene som forvalter de distrikts- og regionalpolitiske midlene.

 • Drivkrefter for vekst i små og mellomstore byregioner

  07.11.2016 Rapport Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  IRIS Samfunnsforskning og Menon Business Economics har skrevet rapporten "Drivkrefter for vekst i små og mellomstore byregioner" på oppdrag fra KMD. Rapporten undersøker hvordan vekst i små- og mellomstore byregioner i Norge kan forklares, og ikke

 • Videreutvikling av Haugesund Lufthavn

  Final Report

  07.11.2016 Rapport Samferdselsdepartementet

  Utredningen er gjennomført på oppdrag fra Samferdselsdepartementet, og er utarbeidet av LFV Aviation Consulting i samråd med Avinor og Haugaland Vekst, som representerer regionen.

 • Status for oppfølging av Handlingsplan mot radikalisering og voldelig ekstremisme

  07.11.2016 Rapport Justis- og beredskapsdepartementet

  Status for tiltakene per oktober 2016.

 • Frihet, makt og muligheter

  04.11.2016 Plan/strategi Utenriksdepartementet

  Handlingsplanen ble lansert av utenriksminister Børge Brende 2. september sammen med ledere og sentrale aktører fra bistandsmiljøet, sivilsamfunn og næringsliv.

 • TTIP og Norge: Virkninger og handlingsvalg

  En studie av NUPI i samarbeid med Ifo-München, Nibio, Menon og jurister ved Senter for europrarett, Universitetet i Oslo.

  02.11.2016 Rapport Nærings- og fiskeridepartementet

  Rapporten analyserer TTIP-avtalen, dens virkinger for Norge og Norges handlingsvalg. Den er skrevet som del av et prosjekt finansiert av Nærings- og fiskeridepartementet.

 • Europaparlamentets plenumssesjon, 24.-27. oktober

  Rapport fra Eli Jonsvik, EU-delegasjonen

  31.10.2016 Rapport Utenriksdepartementet

  Kritikk mot Det europeiske råd, Russland og Ceta-forhandlingene var tema under plenumssesjonen i Strasbourg uke 43.

 • Rapport: Mediebruk i innvandrerbefolkningen

  28.10.2016 Rapport Kulturdepartementet

  Notat utarbeidet på oppdrag fra Mediemangfoldsutvalget med analyser av den norske innvandrerbefolkningens nyhetskonsum.