Rapportar, planar og strategiar

Rapportar blir ofte laga av forskarar og eksterne utval på oppdrag for departementa. Dei kan mellom anna omfatte analysar og kartleggingar. Planar og strategiar blir ofte laga av eit eller fleire departement.

Viser 181-200 av 3988 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Undersøkelse om innbyggerforslag

  10.12.2020 Rapport Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Agenda Kaupang AS har på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet gjennomført en undersøkelse om innbyggerforslag til norske kommuner og fylkeskommuner.

 • Regjeringens pårørendestrategi og handlingsplan

  08.12.2020 Plan/strategi Helse- og omsorgsdepartementet

  De fleste av oss vil være pårørende i løpet av livet. Det er om lag 800 000 pårørende i Norge i dag, og mange gjør en enorm innsats for sine nærmeste. Regjeringens pårørendestrategi skal bidra til at pårørende blir anerkjent som en ressurs og til at

 • Evaluering av Norge som gjesteland på Frankfurter Buchmesse 2019

  Samfunnsøkonomisk analyse AS, rapport 32-2020

  07.12.2020 Rapport Kulturdepartementet

  På oppdrag fra Kulturdepartementet har Samfunnsøkonomisk analyse evaluert hvorvidt målene for satsingen Norge som gjesteland ved bokmessen i Frankfurt i 2019 ble nådd.

 • GNSS/GPS-forstyrrelser innen luftfart

  04.12.2020 Rapport Samferdselsdepartementet

  GNSS (Global Navigation Satellite Systems) er samlebetegnelsen på satellittsystemer i verdensrommet som har et bredt anvendelsesområde, herunder i tilknytning til kritisk infrastruktur innen luftfart. Ukontrollert bortfall av slik infrastruktur kan

 • Rapport om Hovedavtalen i staten

  - et godt virkemiddel for samarbeid, medbestemmelse og utvikling?

  03.12.2020 Rapport Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  På oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet og hovedsammenslutningene i staten har Fafo utarbeidet en rapport om Hovedavtalen i staten.

 • Konseptvalgutredning (KVU) - Ny by Bodø - transportsystemer

  03.12.2020 Rapport Samferdselsdepartementet

  Utarbeidet av Statens vegvesen på oppdrag fra Samferdselsdepartementet.

 • Nasjonal strategi for den sosiale boligpolitikken 2021-2024

  02.12.2020 Plan/strategi Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Den nasjonale strategien for den sosiale boligpolitikken (2021-2024) samler og målretter den offentlige innsatsen overfor vanskeligstilte på boligmarkedet. De fleste i Norge bor godt. Eierlinjen står sterkt, og så mange som åtte av ti eier sin egen

 • Demensplan 2025

  02.12.2020 Plan/strategi Helse- og omsorgsdepartementet

  Med Demensplan 2025 vil regjeringen jobbe for et mer demensvennlig samfunn.

 • Kommunalt psykisk helse- og rusarbeid 2020

  Årsverk, kompetanse og innhold i tjenestene

  25.11.2020 Rapport Helse- og omsorgsdepartementet

  SINTEF har på oppdrag fra Helsedirektoratet årlig utført datainnsamling om kommunalt psykisk helsearbeid i kommunene siden 2007. Fra 2015 ble også rusarbeid inkludert. Rapporten inkluderer årsverksdata for perioden 2007‐2020.

 • Nytt fra EU-delegasjon om regional- og kommunalpolitikk (11/2020)

  Nyhetsbrev fra kommunal- og regionalråd ved den norske EU-delegasjonen, Odd Godal.

  24.11.2020 Rapport Utenriksdepartementet

  I dette nummeret av Nytt fra EU-delegasjonen om kommunal og regionalpolitikk kan du lese om EUs langtidsstrategi og NextGenerationEU, European Urban Initative, norske perspektiver på EUs arktis-politikk og Housing Europe. I tillegg får du en

 • Rapport: Kompensasjonsordningen for idrett og frivillighet i forbindelse med covid-19

  Notat av Daniel Arnesen, Karl Henrik Sivesind og Bernhard Enjolras. Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor, Bergen/Oslo 2020. Notat 2020:1.

  24.11.2020 Rapport Kulturdepartementet

  I dette notatet ser man på kompensasjonsordningene for idrett og frivillighet som ble etablert av Kulturdepartementet i forbindelse med koronavirusutbruddet.

 • Bedre samordning mellom plan- og bygningsloven og sektorlovgivningen

  20.11.2020 Rapport Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  OsloMet - By- og regionforskningsinstituttet (NIBR) har på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementets planavdeling, utarbeidet en juridisk og samfunnsvitenskapelig rapport om samordning mellom plan- og bygningsloven og sektorlovgivningen.

 • Rapport fra Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi - november 2020

  19.11.2020 Rapport Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Utvalget legger med dette fram sin rapport for høsten 2020. Rapporten tar sikte på å gi informasjon om utviklingen i kommuneøkonomien de siste årene med særlig vekt på den økonomiske situasjonen i 2019 og 2020.

 • Samiske tall forteller 13

  Kommentert samisk statistikk 2020

  18.11.2020 Rapport Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Faglig analysegruppe for samisk statistikk gir ut en årlig rapport med kommentert samisk statistikk. Rapporten bidrar til økt kunnskap som kan brukes av regjeringen og Sametinget i det samepolitiske arbeidet, både i konsultasjoner,

 • Rapport om Bedriftshelsetjenesten

  17.11.2020 Rapport Arbeids- og sosialdepartementet

  Arbeids- og sosialdepartementet etablerte i desember 2019 en prosjektgruppe med fagmyndighetene Arbeidstilsynet og Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) for å foreslå tiltak og virkemidler for videreutvikling av bedriftshelsetjenesten. Dette er

 • Nasjonal kartlegging av drosjemarkedet

  10.11.2020 Rapport Samferdselsdepartementet

  I forbindelse med de endringene som er gjort i drosjereguleringen har Oslo Economics, på oppdrag for Samferdselsdepartementet, gjennomført en kartlegging av situasjonen i drosjemarkedet.

 • Rapport om atypisk arbeid i Norge 1995-2018

  10.11.2020 Rapport Arbeids- og sosialdepartementet

  Institutt for samfunnsforskning har sett på omfanget av og kvaliteten på atypisk arbeid i norsk økonomi i perioden 1995-2018. Rapporten er utarbeidet på oppdrag fra Arbeids- og sosialdepartementet i forbindelse med et flerårig forskningsprosjekt om

 • Rapport om konsekvenser av atypiske tilknytningsformer for arbeidsforhold og partssamarbeid

  05.11.2020 Rapport Arbeids- og sosialdepartementet

  Arbeidsforskningsinstituttet AFI ved OsloMet - storbyuniversitetet har sett på forskjeller i arbeidsforhold mellom sysselsatte i ulike tilknytningsformer, og hvordan vilkårene for lokalt partssamarbeid påvirkes når det benyttes andre

 • Utførsel av kulturgjenstander med utenlandsk opprinnelse

  Juridisk betenkning vedr. tolkning av kulturminnelovens bestemmelser om utførsel av kulturgjenstander av professor i forvaltningsrett, Alf Petter Høgberg, Universitetet i Oslo

  03.11.2020 Rapport Kulturdepartementet

  Kulturdepartementet retter stor takk til tollen, ØKOKRIM, Kulturrådet og våre tolv vedtaksinstitusjoner for det gode arbeidet som gjøres for å stoppe ulovlig handel med kulturgjenstander. Dette er et komplekst og innfløkt område, med mange aktører.

 • Partnerskap for kvalitet i lærerutdanningene

  Anbefalinger fra Faglig råd for lærerutdanning 2025

  03.11.2020 Rapport Kunnskapsdepartementet

  Kunnskapsdepartementet har gitt Faglig Råd for Lærerutdanning i oppdrag å utrede og utvikle nasjonale rammer for partnerskap mellom lærerutdanningene, barnehager og skoler.