Rapportar, planar og strategiar

Rapportar blir ofte laga av forskarar og eksterne utval på oppdrag for departementa. Dei kan mellom anna omfatte analysar og kartleggingar. Planar og strategiar blir ofte laga av eit eller fleire departement.

Viser 201-220 av 4096 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Nasjonal overdosestrategi 2019-2022

  20.03.2019 Plan/strategi Helse- og omsorgsdepartementet

  Ny nasjonal overdosestrategi skal forsterke innsatsen mot overdosedødsfall. Strategien er utarbeidet av Helsedirektoratet på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet. I arbeidet har Helsedirektoratet hatt dialog med samarbeidspartnere i

 • Evaluering av endringer i den offentlige forvaltningen av reindriften

  NIBIO RAPPORT | VOL. 5 | NR. 42 | 2019

  20.03.2019 Rapport Landbruks- og matdepartementet

  Av: Finn‐Arne Haugen, Ingrid M. Tenge og Geir‐Harald Strand - NIBIO Kart og statistikk

 • Mentorordning i landbruket – evaluering av forsøksordningen

  Rapportnr. 2019/08  - Østlandsforskning

  20.03.2019 Rapport Landbruks- og matdepartementet

  Av: Merethe Lerfald og Bjørnar Sæther

 • Nytt fra EU-delegasjonen om kommunal- og regionalpolitikk (01/2019)

  Nyhetsbrev fra kommunal- og regionalråd ved den norske EU-delegasjonen.

  18.03.2019 Rapport Utenriksdepartementet

  I Nr. 1-2019 av Nytt fra EU-delegasjonen om kommunal- og regionalpolitikk kan du bl.a. lese om hvordan Europa skal bli bærekraftig i 2030, hvorfor det trengs flere kvinnelige ordførere, at blå vekst gjør at Europas kystregioner får økt betydning og

 • Produksjon og omsetning av økologiske landbruksvarer

  Rapport for 2018 - Rapport-nr.: 17/2019

  15.03.2019 Rapport Landbruks- og matdepartementet

  Denne rapporten presenterer utviklingen av produksjonen og omsetningen av økologiske landbruksvarer iNorge i 2018 og i korte trekk utviklingen internasjonalt i 2017.

 • Rapport fra arbeidsgruppe som har sett på saksflyt i saker som gjelder overgrep mot barn

  13.03.2019 Rapport Justis- og beredskapsdepartementet

  Rapport fra arbeidsgruppe nedsatt av Justis- og beredskapsdepartementet  med forslag til tiltak for effektivisering av saksflyt i saker om vold og seksuelle overgrep mot barn, slik at hensynet til barnets beste ivaretas.

 • Skog- og trenæringa – ein drivar for grøn omstilling

  12.03.2019 Planar/strategi Landbruks- og matdepartementet

  Strategi for auka forskings-, utviklings- og innovasjonsaktiviteti skog- og trenæringa. Strategi for å stimulere etterspørselen etter grøne, trebaserte produkt.

 • To nye notater fra Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi

  08.03.2019 Rapport Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Teknisk beregningsutvalg for kommunal- og fylkeskommunal økonomi (TBU) har sendt over to notater til konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS til møtet som avholdes 12. mars 2019.

 • Norge i Europa. Regjeringens arbeidsprogram for samarbeidet med EU 2019

  04.03.2019 Plan/strategi Utenriksdepartementet

  Arbeidsprogrammet er en konkretisering og oppfølging av regjeringens strategi for samarbeidet med EU 2018-2021. Det beskriver hvordan vi følger utviklingen i Europa, hvordan vi bidrar til felleseuropeiske løsninger og hvordan vi på best mulig måte

 • Framtidige anskaffelser til forsvarssektoren 2018-2025 (FAF 2019-2026)

  28.02.2019 Plan/strategi Forsvarsdepartementet

  Her finner du mer informasjon om forsvarssektorens planlagte materiellinvesteringer og anskaffelser for perioden 2019-2026.

 • Tilskudd til rekruttering av psykologer i kommunale helse- og omsorgstjenester

  En delevaluering i forbindelse med følgeevalueringen av Kompetanseløft 2020.

  28.02.2019 Rapport Helse- og omsorgsdepartementet

  I denne rapporten presenteres resultatene fra en delevaluering av tilskudd til rekruttering av psykologer i kommunale helse- og omsorgstjenester. Evalueringen er gjort som del av en større følgeevaluering av Kompetanseløft 2020, som er Regjeringens

 • Scenens kunst - Gjennomgang av scenekunstområdet

  av Ole Marius Hylland og Bård Kleppe, Telemarksforsking, TF-rapport nr. 474, 2019

  26.02.2019 Rapport Kulturdepartementet

  Teksten i denne rapporten ble opprinnelig skrevet på oppdrag fra Kulturdepartementet via Kulturrådet, som et innspill til det pågående arbeidet med en ny kulturmelding. Beskrivelsene og gjennomgangen i denne rapporten er fremdeles aktuelle, og har

 • Smarte byer og kommuner i Norge - en kartlegging

  26.02.2019 Rapport Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Konsulentselskapet Agenda Kaupang har på oppdrag for Kommunal- og moderniseringsdepartementet utarbeidet en kartlegging av smarte byer og kommuner i Norge.

 • Kulturrådets museumsundersøkelse 2018

  Kulturrådet

  14.02.2019 Rapport Kulturdepartementet

  I oktober 2016 ba Stortinget regjeringen om å gjennomføre en helhetlig vurdering av museumsreformen så langt og synliggjøre framtidsutfordringer i et helhetlig museumstilbud.

 • Å samla kunst. Samlingsutvikling ved norske kunstmuseum på 2000-talet

  av Jorunn Veiteberg, Norsk kulturråd, 2019

  14.02.2019 Rapport Kulturdepartementet

  Bakgrunnen for denne rapporten er Kulturdepartementet sitt ønske om ei kartlegging av samlingsutviklinga ved fjorten norske kunstmuseum i perioden 2000 til 2016.

 • Evaluering av forsøksordning med statlig finansiering av kommunale helse- og omsorgstjenester

  13.02.2019 Rapport Helse- og omsorgsdepartementet

  Forsøksordning med statlig finansiering av omsorgstjenesten startet opp 1. mai 2016. Målet er å undersøke om statlig finansiering kan bidra til økt likebehandling over kommunegrensene og sikre at brukernes behov dekkes på en bedre måte enn i dag.

 • Nyere kunnskap om inkluderende arbeidsliv (IA)

  Sammenstilling og vurdering av studier med relevans for IA-avtalens mål og for et godt IA-arbeid, publisert i perioden 2014–2018.

  07.02.2019 Rapport Arbeids- og sosialdepartementet

  Kompetansesenter for arbeidsinkludering (KAI/OsloMet) ved Arbeidsforskningsinstituttet har gjennomført en sammenstilling og vurdering av studier med relevans for IA-avtalens mål og for et godt IA-arbeid, publisert i perioden 2014-2018.

 • Næringsliv og menneskerettigheter

  06.02.2019 Plan/strategi Utenriksdepartementet

  FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter (United Guidelines for Business and Human Rights - UNGP) er en rådende internasjonal standard for hvordan bedrifter bør forholde seg til menneskerettighetene. Som et ledd i arbeidet med

 • Halvårsrapport for arbeids- og sosialpolitikk i EU, høst 2018

  06.02.2019 Rapport Utenriksdepartementet

  Rapport fra arbeids- og sosialråd Mona Næss, EU-delegasjonen

 • Rapport - Takt og utakt med kommunestrukturen

  06.02.2019 Rapport Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  NIVI Analyse har på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet kartlagt tjenestestrukturen for utvalgte kommunale oppgaver i Nordland, Trøndelag og Møre og Romsdal. Rapporten viser om kommunene i de tre fylkene løser oppgaver selv eller

Til toppen