Rapportar, planar og strategiar

Rapportar blir ofte laga av forskarar og eksterne utval på oppdrag for departementa. Dei kan mellom anna omfatte analysar og kartleggingar. Planar og strategiar blir ofte laga av eit eller fleire departement.

Viser 201-220 av 4034 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Norway’s Fourth Biennial Report

  Under the Framework Convention on Climate Change

  02.04.2020 Rapport Klima- og miljødepartementet

  Download report (pdf) Introduction This report is Norway’s fourth biennial report related to climate change under the Framework Convention on Climate Change (UNFCCC). The previous biennial reports were submitted

 • Fornying og utvikling av lokaldemokratiet i kommuner med vedtak om sammenslåing

  02.04.2020 Rapport Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet har fått gjennomført en evaluering av planlagte lokaldemokratitiltak i kommuner som deltok i departementets prosjekt Fremtidens lokaldemokrati i nye kommuner.

 • Miljøavtale om plastprodukter

  Et samlet næringsliv kan redusere miljøbelastningene fra engangsplast

  01.04.2020 Rapport Klima- og miljødepartementet

  Rapport med anbefalte tiltak fra arbeidsgruppe opprettet av Klima- og miljødepartementet.

 • Utenlandske eksempler på offentlig-private partnerskap og samarbeidsmodeller for utvikling av bysentra

  27.03.2020 Rapport Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet har engasjert det danske firmaet LivingCities til å lage en eksempelsamling om offentlig-privat samarbeid og partnerskap om sentrumsutvikling i seks europeiske byer.

 • Grøntsektoren mot 2035

  – sammen for økt konkurransekraft, økt etterspørsel og mer norsk

  27.03.2020 Rapport Landbruks- og matdepartementet

  Fra: Rapport fra rådgivende utvalg for innovasjon, vekst og økt norskandel i grøntsektoren» overlevert til partene i jordbruksoppgjøret.

 • Status for oppfølging av Handlingsplan mot radikalisering og voldelig ekstremisme

  24.03.2020 Rapport Justis- og beredskapsdepartementet

  Status for tiltakene per oktober 2019.

 • Evaluering av Panorama-strategien

  20.03.2020 Rapport Kunnskapsdepartementet

  Evalueringsrapporten er utarbeidet av Ideas2evidence og forelå i mars 2020. Rapporten formidler resultatene fra evalueringen av regjeringens strategi for høyere utdannings- og forskningssamarbeid med Brasil, India, Japan, Kina Russland og Sør-Afrika.

 • Norway’s participation in the EU framework programmes for research and innovation

  20.03.2020 Rapport Kunnskapsdepartementet

  An impact assessment of participation in FP7 and H2020

 • Nytt fra EU-delegasjonen om kommunal- og regionalpolitikk (01/2020)

  Nyhetsbrev fra kommunal- og regionalråd ved den norske EU-delegasjonen.

  13.03.2020 Rapport Utenriksdepartementet

  I dette nummeret av Nytt fra EU-delegasjonen om kommunal og regionalpolitikk kan du lese om kommisjonens plan for et grønnere og mer bærekraftig EU, den digitale agenda, det kroatiske formannskapsprogrammet, foran en ny programperiode, bypolitikk,

 • Små distriktskommuners deltakelse i innovasjonsvirkemidler

  12.03.2020 Rapport Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Rapporten omfatter en kartlegging av små distriktskommuners deltakelse i statlige virkemidler for innovasjon og utvikling, ogser på mulige årsaker til lav deltakelse blant disse kommunene. Videre blir det også sett på forskjeller i lærings- og

 • Satellittbasert veiprising for tungtransport

  Rapport 2020/01 fra Vista Analyse

  09.03.2020 Rapport Samferdselsdepartementet

  Vista Analyse har på oppdrag fra Samferdselsdepartementet gjennomført en samfunnsøkonomisk analyse av satellittbasert veiprising for tungtransport.

 • Forslag til program for introduksjon av elektrifiserte fly i kommersiell luftfart

  06.03.2020 Rapport Samferdselsdepartementet

  På oppdrag fra Samferdselsdepartementet har Avinor og Luftfartstilsynet utviklet forslag til et program for innfasing av elektrifiserte fly i Norge.

 • Omverdenen til norsk landbruk og matindustri

  Rapport for 2019 - Rapport nr. 2/2020

  04.03.2020 Rapport Landbruks- og matdepartementet

  Rapporten er en del av Landbruksdirektoratets årlige innspill til Landbruks- og matdepartementet (LMD) i forkant av jordbruksforhandlingene, men er også utformet for å kunne gi en oversikt over omverdenen til norsk landbruk og matindustri for andre

 • Trygd, oppholdskrav og reiser i EØS-området

  04.03.2020 Rapport Arbeids- og sosialdepartementet

  Delutredning fra utvalg oppnevnt av Kongen i statsråd 8. november 2019 for eksterngjennomgang av praktisering og håndtering av EUs trygdeforordning.

 • Økonomi som barriere for idrettsdeltakelse - kostnader og kostnadsdrivere i barne- og ungdomsidretten

  Oslo Economics, rapport  2020-12

  04.03.2020 Rapport Kulturdepartementet

  På oppdrag for Kulturdepartementet har Oslo Economics i samarbeid med professor Dag Vidar Hanstad ved Norges idrettshøgskole utarbeidet et faktagrunnlag om kostnadene ved deltakelse i organisert idrett.

 • Nye utslippskrav ved offentlige anskaffelser av kjøretøy til veitransport

  04.03.2020 Rapport Samferdselsdepartementet

  Oslo Economics har på oppdrag fra Samferdselsdepartementet utarbeidet en rapport om nye utslippskrav ved offentlige anskaffelser av kjøretøy til veitransport.

 • EØS-midlene: Årsrapport 2019-2020

  04.03.2020 Rapport Utenriksdepartementet

  EØS-midlene er en viktig del av regjeringens europapolitikk. Gjennom EØS-midlene samarbeider Norge, Island og Liechtenstein tett med partnere i 15 EU-land for å bidra til å redusere sosiale og økonomiske forskjeller og å styrke det bilaterale

 • Markedsrapport 2019

  Markeds- og prisvurderinger av sentrale norske landbruksråvarer og RÅK-varer - Rapport nr. 8/2020

  04.03.2020 Rapport Landbruks- og matdepartementet

  Markedsrapporten er utarbeidet som en del av Landbruksdirektoratets årlige innspill til Landbruks- og matdepartementet i forkant av jordbruksforhandlingene.

 • Ressurskrevende omsorgstjenester i kommunene

  25.02.2020 Rapport Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet har mottatt rapporten "Ressurskrevende omsorgstjenester i kommunene" fra Telemarksforsking. I denne rapporten har Telemarksforsking vurdert mulige insentivvirkninger av toppfinansieringsordningen for

 • Organisasjonslandskap i endring 2009–2019: Fra ideologisk samfunnsendring til individuell utfoldelse?

  Av Daniel Arnesen og Karl Henrik Siveseid, Senter for forskning på sivilsamfunn & frivillig sektor, 2020-5

  24.02.2020 Rapport Kulturdepartementet

  Spørsmålene undersøkelsen har søkt å gi svar på, er blant annet hvilke endringer som skjer i organisasjonene i stort og organisasjonsformer på lokalt, regionalt og nasjonalt. Hvilke samfunnsområder retter organisasjonene seg mot, omfang og