Rapportar, planar og strategiar

Rapportar blir ofte laga av forskarar og eksterne utval på oppdrag for departementa. Dei kan mellom anna omfatte analysar og kartleggingar. Planar og strategiar blir ofte laga av eit eller fleire departement.

Viser 221-240 av 4171 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • One year closer 2019

  Norge og gjennomføring av bærekraftsmålene

  03.07.2019 Rapport Utenriksdepartementet, Finansdepartementet

  2030-agendaen for bærekraftig utvikling er en universell plattform for å bekjempe fattigdom. Årsrapporten One Year Closer 2019 presenterer noen viktige milepæler fra arbeidet med våre nasjonale og internasjonale partnere.

 • Inndeling av kommuner i bo- og arbeidsmarkedsregioner

  03.07.2019 Rapport Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Transportøkonomisk institutt (TØI) har oppdatert inndelingen av norske kommuner i bo- og arbeidsmarkedsregioner. Inndelingen brukes til analyser og presentasjoner av samfunnsutviklingen, og av utvikling i statlige arbeidsplasser i forbindelse med

 • Bruken av flerbruksfartøy i petroleumsvirksomheten på norsk sokkel

  02.07.2019 Rapport Arbeids- og sosialdepartementet

  Rapport fra partssammensatt arbeidsgruppe som har sett på bruken av flerbruksfartøy i petroleumsvirksomheten på norsk sokkel.

 • Nullpunktsmåling av regionreformen

  02.07.2019 Rapport Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Nullpunktsmåling er gjennomført av Samfunnsøkonomisk analyse AS (SØA) på vegne av Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

 • Rapport fra Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi - juni 2019

  01.07.2019 Rapport Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Utvalget legger med dette fram sin rapport for sommeren 2019. Rapporten tar sikte på å gi informasjon om utviklingen i kommuneøkonomien de siste årene med særlig vekt på den økonomiske situasjonen i 2018.

 • Handlingsplan for infrastruktur for alternative drivstoff i transport

  01.07.2019 Plan/strategi Samferdselsdepartementet, Klima- og miljødepartementet

  Med denne planen ønsker regjeringen å gi et grundig innblikk i hvordan infrastrukturen for alternative drivstoff i transport er i Norge og vise hvordan regjeringen legger opp sin videre satsing.

 • Plan for fossilfri kollektivtrafikk i 2025

  01.07.2019 Plan/strategi Samferdselsdepartementet, Klima- og miljødepartementet

  Regjeringen har høye ambisjoner for å fase inn lav- og nullutslippsteknologi i transportsektoren generelt, og i kollektivtransporten spesielt. Fossilfri kollektivtrafikk vil være et viktig bidrag for å nå Norges utslippsforpliktelser frem mot 2030.

 • Framtidige kunstnerundersøkelser av kunstneres arbeidsforhold og levekår

  30.06.2019 Rapport Kulturdepartementet

  Kulturdepartementet oppnevnte i november 2018 et utvalg som skulle komme med forslag til hvordan framtidige kunstnerundersøkelser kan gjennomføres på en systematisk måte. Utvalget startet arbeidet i januar 2019 og avsluttet sitt oppdrag med denne

 • Rapport fra Teknisk beregningsutvalg for klima 2019

  28.06.2019 Rapport Klima- og miljødepartementet

  Teknisk beregningsutvalg for klima ble oppnevnt 15. juni 2018. Utvalget skal foreslå metoder for å beregne klimaeffekt av statsbudsjettet, og gi råd om hvordan eksisterende metoder for tiltaks- og virkemiddelanalyser på klimaområdet kan forbedres.

 • Nytt fra EU-delegasjonen om kommunal- og regionalpolitikk (03/2019)

  28.06.2019 Rapport Utenriksdepartementet

  Nyhetsbrev fra kommunal- og regionalråd ved den norske EU-delegasjonen.

 • Rapport om tidsbruk i styrene

  28.06.2019 Rapport Nærings- og fiskeridepartementet

  Boston Consulting Group (BCG) har på oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet laget en rapport om tidsbruk i forbindelse med styreverv i selskaper notert på Oslo Børs.

 • Høy inntektsvekst for eldre

  27.06.2019 Rapport Arbeids- og sosialdepartementet

  SSB har utarbeidet en artikkel om utviklingen i inntekter i den eldre befolkningen.

 • Teknologi for bærekraftig bevegelsesfrihet og mobilitet. Rapport fra Ekspertutvalget - teknologi og fremtidens transportinfrastruktur

  27.06.2019 Rapport Samferdselsdepartementet

  Rapport fra et ekspertutvalg nedsatt av Samferdselsdepartementet for å utrede implikasjoner av den raske teknologiske utviklingen for planlegging av fremtidens transportinfrastruktur.

 • De ti viktigste klimatiltakene som regjeringen har gjennomført

  26.06.2019 Rapport Statsministerens kontor, Klima- og miljødepartementet

  Denne listen ble presentert på statsministerens halvårlige oppsummerende pressekonferanse 26. juni 2019.

 • Anbefaling fra FN-komiteen som overvåker konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne

  24.06.2019 Rapport Kulturdepartementet

  United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities, 7 May 2019.

 • Etikkinformasjonsutvalgets statusrapport – juni 2019

  24.06.2019 Rapport Barne- og familiedepartementet

  Etikkinformasjonsutvalget har avgitt en foreløpig statsurapport om utvalgets arbeid. Ifølge rapporten finner utvalget det hensiktsmessig å innføre en lovpålagt etikkinformasjonsplikt.

 • Handlingsplan for styrket forvaltning av verneområdene

  23.06.2019 Plan/strategi Klima- og miljødepartementet

  Bakgrunnen for denne handlingsplanen er Stortingets behandling av Meld.st.18 (2015-2016) Friluftsliv - Natur som kilde til helse og livskvalitet. Der ba Stortinget regjeringen legge fram en handlingsplan for økt skjøtsel, kanalisering og

 • Evaluering av ordningen med akvakulturtillatelser til forskningsformål

  21.06.2019 Rapport Nærings- og fiskeridepartementet

  Deloitte AS har på oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet gjennomført en evaluering av ordningen med akvakulturtillatelser av laks og regnbueørret til forskningsformål.

 • Mat, mennesker og miljø

  21.06.2019 Planar/strategi Utenriksdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet

  Med denne handlingsplanen vil regjeringen styrke innsatsen for økt bærekraftig matproduksjon, god ernæring, jobb- og verdiskaping samt kapasitetsbygging og godt styresett. Vi skal spesielt arbeide for å nå småskalabønder og -fiskere, med et særlig

 • Handlingsplan for grønn skipsfart

  20.06.2019 Plan/strategi Klima- og miljødepartementet, Finansdepartementet, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Olje- og energidepartementet, Samferdselsdepartementet, Utenriksdepartementet

  Vi skal bidra til en bærekraftig sjøfart for det 21. århundret.

Til toppen