Forsiden

Syk men skjermet

Vista Analyse og Frischsenteret har på oppdrag fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet evaluert skjermingsordningen for kronisk syke og forsikringsordningen for små bedrifter.

Rapporten vurderer hvordan skjermingsordningen for kronisk syke og forsikringsordningen for små virksomheter fungerer, og om de bør justeres som følge av forslag til endringene i sykepengeordningen fra Sysselsettingsutvalget (NOU 2021:2).

Rapporten konkluderer med at skjermingsordningen fungerer etter hensikten, men at ordningen sannsynligvis brukes av færre enn de som kvalifiserer til å delta i ordningen. Rapporten dokumenterer at forsikringsordningen for små virksomhet brukes i stadig mindre grad og at det er flere uheldige sider ved bruken av forsikringsordningen.