Rapportar, planar og strategiar

Rapportar blir ofte laga av forskarar og eksterne utval på oppdrag for departementa. Dei kan mellom anna omfatte analysar og kartleggingar. Planar og strategiar blir ofte laga av eit eller fleire departement.

Viser 241-260 av 3979 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Evaluering av forsøk med primærhelseteam

  Evaluering av pilotprosjekt med primærhelseteam og alternative finansieringsordninger - statusrapport 3

  28.01.2021 Rapport Helse- og omsorgsdepartementet

  Rapporten er utført av UiO, Oslo Economics og UiT.

 • KS2 av Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16

  28.01.2021 Rapport Samferdselsdepartementet

  På oppdrag fra Samferdselsdepartementet har Marstrand og Møreforskning utført en ekstern kvalitetssikring (KS2) av Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16.

 • Erfaringer fra bruk av inndelingsloven og kommune- og fylkessammenslåinger

  28.01.2021 Rapport Kommunal- og distriktsdepartementet

  Agenda Kaupang har på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) kartlagt erfaringer fra bruk av inndelingsloven og kommune- og fylkessammenslåinger.

 • Handlingsplan mot antisemittisme 2021–2023– en videreføring

  27.01.2021 Plan/strategi Kommunal- og distriktsdepartementet

  Handlingsplanen mot antisemittisme er ein del av regjeringas arbeid for inkludering og mot diskriminering og hatefulle ytringar. Planen inneheld tiltak, og gir grunnlag for ein samla og systematisk innsats mot jødehets og antisemittisme.

 • The Norwegian Government's Arctic Policy

  People, opportunities and Norwegian interests in the Arctic - Abstract

  26.01.2021 Rapport Utenriksdepartementet, Ministry of Local Government and Regional Development, Ministry of Trade, Industry and Fisheries, Office of the Prime Minister

  Norway’s Arctic policy revolves around security, stability and interest-based international cooperation. For us, foreign and domestic policy converge in the Arctic.

 • Planlagte saker til Stortinget vårsesjonen 2021

  25.01.2021 Plan/strategi Statsministerens kontor

  Oversikt over planlagte proposisjoner og meldinger fra regjeringen Solberg til Stortinget vårsesjonen 2021, sortert etter departementene.

 • Finansiering gjennom brukerbetaling i kommunesektoren

  Rapport fra Oslo Economics, desember 2020

  25.01.2021 Rapport Kommunal- og distriktsdepartementet

  Oslo Economics har på oppdrag for Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi ved Kommunal- og moderniseringsdepartementet, utarbeidet rapporten Finansiering gjennom brukerbetaling i kommunesektoren. Formålet med prosjektet

 • Rapport - En kort oppsummering av noen funn fra kommuneundersøkelsen 2020

  OsloMet - Kommunenes boligsosiale aktivitet etter Covid-19 utbruddet

  19.01.2021 Rapport Kommunal- og distriktsdepartementet

  OsloMet v/NOVA og NIBR har på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet utarbeidet et notat om kommunenes boligsosiale aktivitet etter Covid-19 utbruddet. Notatet er basert på en spørreundersøkelse som OsloMet sendte ut til kommunene

 • Forprosjekt om evaluering av den nye kommuneloven

  18.01.2021 Rapport Kommunal- og distriktsdepartementet

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet tar på et senere tidspunkt sikte på å evaluere den nye kommuneloven. Evalueringen skal blant annet undersøke om lovendringer får tilsiktet effekt.

 • Utredning om kommunale botiltak

  Rapport utarbeidet for Barne- og familiedepartementet, høsten 2020

  18.01.2021 Rapport Barne- og familiedepartementet

  Oslo Economics og NIBR utredet bruken av kommunale botiltak på oppdrag for Barne- og familiedepartementet.

 • Nasjonal handlingsplan for kliniske studier 2021-2025

  11.01.2021 Plan/strategi Helse- og omsorgsdepartementet

  Regjeringen Solberg har lagt frem en handlingsplan for kliniske studier. Med den innføres en visjon om at klinisk forskning skal være en integrert del av all pasientbehandling. Målet er å doble antall kliniske studier innen 2025.

 • Rapport om økonomiske mislighetssaker i 4. kvartal 2020

  08.01.2021 Rapport Utenriksdepartementet

  I fjerde kvartal 2020 registrerte Sentral kontrollenhet 18 nye saker, i hovedsak knyttet til mistanke om økonomiske misligheter. I samme periode ble 21 saker avsluttet. Tallene omfatter også saker under Norads og Norecs ansvarsområde.

 • Evalueringsrapport om hvordan retningsvalgene i Stortingsmelding 33 implementeres på Nav-kontorene

  05.01.2021 Rapport Arbeids- og inkluderingsdepartementet

  Arbeids- og sosialdepartementet har ønsket en evaluering av hvordan delstrategier og retningsvalg i Stortingsmelding 33 (2015-2016) «NAV i en ny tid - for arbeid og aktivitet» er iverksatt og kommer til syne i arbeids- og velferdsforvaltningen.

 • Tilgang på boliger i distriktene og rekruttering av arbeidskraft

  04.01.2021 Rapport Kommunal- og distriktsdepartementet

  Samfunnsøkonomisk analyse AS har på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Distriktssenteret kartlagt i hvilken grad tilgang på egnede boliger i distriktskommunene hemmer rekruttering av arbeidskraft.

 • Evaluering og utredning av forsøksloven

  22.12.2020 Rapport Kommunal- og distriktsdepartementet

  Oxford Research har på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet evaluert lov om forsøk i offentlig forvaltning (forsøksloven).

 • Innvandring og integrering 2019–2020

  Rapport frå Noreg til OECD

  22.12.2020 Rapport Kunnskapsdepartementet, Arbeids- og inkluderingsdepartementet, Barne- og familiedepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet, Kultur- og likestillingsdepartementet, Utanriksdepartementet

  Noreg sender kvart år ein rapport til OECD - Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling. Rapporten "Immigration and Integration 2019-2020 - Report for Norway to the OECD" er eit bidrag til OECD sitt rapporteringssystem for

 • Rapport om utfordringer i flerkommunale byområder

  18.12.2020 Rapport Kommunal- og distriktsdepartementet

  Norwegian Research Centre AS (NORCE) har på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet undersøkt utfordringer i flerkommunale byområder.

 • GNSS/GPS-disruptions in aviation

  18.12.2020 Rapport Samferdselsdepartementet

  GNSS (Global Navigation Satellite Systems) is a collective term for satellite systems in outer space that have a broad application, including in association with critical infrastructure in aviation. At worst, uncontrolled outage of such

 • Rapport fra arbeidsgruppen som skal vurdere mulige smitteverntiltak og beredskap knyttet til gjennomføringen av stortings- og sametingsvalget i 2021

  17.12.2020 Rapport Kommunal- og distriktsdepartementet

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) satte før sommeren 2020 ned en administrativ arbeidsgruppe for å utrede smitteverntiltak knyttet til gjennomføringen av stortings- og sametingsvalget i 2021.

 • Langsiktig strategi for håndteringen av covid-19-pandemien

  15.12.2020 Plan/strategi Helse- og omsorgsdepartementet

  Regjeringen Solbergs langsiktige strategi for håndtering av covid-19-pandemien og justering av tiltak. Vedtatt av regjeringen 7. mai 2020, oppdatert 14. desember 2020.