Rapportar, planar og strategiar

Rapportar blir ofte laga av forskarar og eksterne utval på oppdrag for departementa. Dei kan mellom anna omfatte analysar og kartleggingar. Planar og strategiar blir ofte laga av eit eller fleire departement.

Viser 241-260 av 4093 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • ROBEK - kort vei inn, lang vei ut

  Hvorfor forblir noen lenge i registeret og hva gjøres for å komme seg ut?

  09.01.2019 Rapport Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Departementet lyste i 2018 ut et prosjekt som skulle kartlegge årsaker til at kommuner sliter med å komme seg ut av ROBEK-registeret, selv om kommuner generelt har vist gode økonomiske resultater de siste årene. Prosjektet skulle også kartlegge

 • Utredning av permanent løsning for småflyvirksomheten i Østlandsområdet

  09.01.2019 Rapport Samferdselsdepartementet

  Oslo Economics har på vegne av Samferdselsdepartementet gjennomført en utredning om ulike alternativer for en permanent løsning for småflyaktiviteten i Østlandsområdet.

 • Innvandring og integrering 2017–2018

  Rapport frå Noreg til OECD

  08.01.2019 Rapport Justis- og beredskapsdepartementet, Arbeids- og sosialdepartementet, Barne- og familiedepartementet, Kunnskapsdepartementet, Utanriksdepartementet

  Noreg sender kvart år ein rapport til OECD - Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling. Rapporten «Immigration and Integration 2017-2018 - Report for Norway to the OECD» er eit bidrag til OECD sitt rapporteringssystem for

 • Halvårsrapport for miljø og klima, høst 2018

  04.01.2019 Rapport Utenriksdepartementet

  Rapport fra miljørådene Stine Svarva og Hege Olbergsveen, EU-delegasjonen.

 • Halvårsrapport for utdanning, Brussel, høst 2018

  03.01.2019 Rapport Utenriksdepartementet

  Rapport fra utdanningsråd Ragnhild Skålid, EU-delegasjonen.

 • Nytt fra EU-delegasjonen om kommunal- og regionalpolitikk nr. 6-2018

  Nyhetsbrev fra Eivind Lorentzen, Maria Deridder Holmlund og Trond Helge Bårdsen, ved den norske EU-delegasjonen.

  20.12.2018 Rapport Utenriksdepartementet

  I julenummeret av Nytt fra EU-delegasjonen om kommunal- og regionalpolitikk (06-18) kan du blant annet lese om at klimautfordringene er en jobb for Europas kommuner og regioner, ny melding om å styrke nærhetsprinsippet, sosial boligbygging, kunstig

 • Økonominytt 10/2018

  Rapport fra EU-delegasjonens finansråder Inger-Johanne A. Rygh og Erik Mæhlen Larsen.

  20.12.2018 Rapport Utenriksdepartementet

  I dette nummeret av Økonominytt kan du oppdatere deg på en rekke saker som i disse dager preger økonomifeltet i EU. Blant annet kan du lese om status for pågående regelverkssaker på finansområdet, høstens arbeid i eurogruppen, arbeidet med

 • Handlingsplan mot spilleproblemer 2019-2021

  19.12.2018 Plan/strategi Kulturdepartementet

  Færrest mulig skal ha problemer med spill, kunnskap om spill og spilleproblemer skal økes og deles og det er et mål med tidlig identifisering og god behandling av problemspillere.

 • Strategi for mennesker med funksjonsnedsettelse – Et samfunn for alle

  19.12.2018 Plan/strategi Barne- og familiedepartementet, Arbeids- og sosialdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet, Kulturdepartementet, Kunnskapsdepartementet, Samferdselsdepartementet, Utenriksdepartementet

  Et samfunn for alle - regjeringens strategi for likestilling av mennesker med funksjonsnedsettelse for perioden 2020-2030 skal bidra til en bedre samordnet og helhetlig innsats for å nå regjeringens mål om likestilling av personer med

 • Norge - India 2030. Regjeringens strategi for samarbeidet med India

  14.12.2018 Plan/strategi Utenriksdepartementet

  India er i økende grad en global premissleverandør og en stadig viktigere partner for Norge. Utviklingen i India vil i stor grad påvirke hvorvidt verden når de globale bærekraftsmålene og klimamålene. Med dette som utgangspunkt ønsker regjeringen å

 • Lokalisering av statlige virksomheter på Nord-Jæren

  12.12.2018 Rapport Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Asplan Viak har på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet kartlagt statlige virksomheters lokalisering på Nord-Jæren. Lokaliseringene er sett isammenheng med føringer i Regional plan for Jæren.

 • Rapport fra Teknisk arbeidsgruppe - jordbruk og klima

  Rapport:

  12.12.2018 Rapport Landbruks- og matdepartementet

  Jordbrukets organisasjoner og staten ble i september 2018 enige om å nedsette en hurtig-arbeidende arbeidsgruppe. Gruppa skulle utforme grunnlaget for et skyggeregnskap. Skyggeregnskapet skal inkludere klimagassutslipp fra jordbrukssektoren,

 • OECD Skills Strategy

  10.12.2018 Rapport Kunnskapsdepartementet

  OECD-satsingen "Skills Strategy" skal hjelpe medlemsland med å lage kompetansestrategier for å møte en usikker økonomisk fremtidig på best mulig måte. Norge var det første landet som undertegnet avtale med OECD om Skills Strategy.

 • Partner Countries in Norway’s Development Policy

  Executive Summary

  07.12.2018 Rapport Utenriksdepartementet

  This is an executive summary of the Report to the Storting (white paper) "Partner Countries in Norway’s Development Policy" submitted on 15 June 2018.

 • Samordningsstrategi for miljøforvaltningen

  06.12.2018 Plan/strategi Klima- og miljødepartementet

  Effektivisering og samordning av de administrative funksjonene (2018-2021)

 • Barnehagelærerrollen i et profesjonsperspektiv – et kunnskapsgrunnlag

  05.12.2018 Rapport Kunnskapsdepartementet

  Ekspertgruppen om barnehagelærerrollen ble oppnevnt av Kunnskapsdepartementet 7. september 2017 og leverte sin rapport 5. desember 2018.

 • Regionråd i Norge

  NIVI Rapport 2018:3

  04.12.2018 Rapport Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  NIVI Analyse as har nylig ferdigstilt en rapport for Kommunal- og moderniseringsdepartementet som kartlegger status for regionrådene i Norge.

 • Finansiering av livsopphold for voksne i grunnopplæring

  03.12.2018 Rapport Kunnskapsdepartementet

  Oxford Research AS har på oppdrag fra livsoppholdsutvalget utarbeidet en internasjonal oversikt over ordninger for finansiering av livsopphold for voksne i grunnopplæring. Rapporten identifiserer og beskriver finansielle ordninger i åtte land -

 • Kostnadskartlegging av voksenopplæring

  03.12.2018 Rapport Kunnskapsdepartementet

  Deloitte AS har på oppdrag fra Livsoppholdsutvalget kartlagt kostnadene ved drift av utvalgte kommuners og samtlige fylkeskommuners grunnopplæring for voksne. Dette inkluderer blant annet å utarbeide en oversikt over gjennomsnittskostnader, samt å

 • Utredning om samisk kunst og kultur på arenaer i Norge

  Kulturdepartementet, 2018

  23.11.2018 Rapport Kulturdepartementet

  Formålet med rapporten er å gi Kulturdepartementet en oversikt over hvilke arenaer i institusjonsfeltet som presenterer samisk kunst og kultur i dag og kartlegge hvilke mulighetsrom som finnes.

Til toppen