Kartlegging av tomtereserver for fritidsbolig i Norge

På oppdrag fra Kommunal- og distriktsdepartementet har Norsk institutt for naturforskning (NINA) kartlagt tomtereserven for fritidsbebyggelse i gjeldende kommunale arealplaner.

Rapporten gir kunnskap om hvor store arealer som er tilgjengelig for hyttebygging, og hvor områdene ligger i forhold til miljø- og samfunnstema som høyde over havet, avstand til tettsted og vei, lokalisering i forhold til skoggrensen, strandsonen langs sjøen, villreinens leveområder, reindriftens områder og omfang av myr innenfor områdene.

Kartleggingen viser at arealreserven i gjeldende kommuneplaner og reguleringsplaner, er stor (1479 km2). Hvor mange fritidsboliger tomtereserven kan gi grunnlag for, er avhengig av hvor tett områdene bygges ut.

Data om tomtereserven er tilgjengelig på kommunenivå, og kan være nyttig i kommunal og regional planlegging.

Rapporten er også et viktig bidrag i arbeidet med å utvikle metoder for analyser av planlagt arealbruk basert på digitale plandata.

Beregningsgrunnlaget og metoden er nærmere beskrevet i rapporten.

Kartlegging av tomtereserver for fritidsbolig i Norge (pdf)