Arealdimensjonen i byvekstavtaler

Erfaringer fra Trondheimsområdet, Bergensområdet og Nord-Jæren

På oppdrag fra Kommunal- og distriktsdepartementet har Transportøkonomisk institutt, NIBR/OsloMET og NORCE undersøkt hvordan areal ble håndtert i forhandlingene om byvekstavtalene.

Byvekstavtaler er et sentralt verktøy for å nå målet om nullvekst i personbiltrafikken i de største byområdene. Arealutviklingen i byområdene er avgjørende for om nullvekstmålet kan nås.

Rapporten er en syntese og vurdering av funnene i de tre byområdene Nord-Jæren, Bergensområdet og Trondheimsområdet.

Viktige spørsmål dreide seg om hvordan man i større grad kan oppnå enighet om fremtidig utbyggingsmønster og om virkemiddelbruk som bidrar til at nullvekstmålet kan nås, samt å sikre at en slik enighet følges opp av partene i tråd med gjeldende beslutningsprosesser og i tråd med plan- og bygningsloven.

Les rapporten: Arealdimensjonen i byvekstavtaler: Erfaringer fra Trondheimsområdet, Bergensområdet og Nord-Jæren (pdf)