Rapportar, planar og strategiar

Rapportar blir ofte laga av forskarar og eksterne utval på oppdrag for departementa. Dei kan mellom anna omfatte analysar og kartleggingar. Planar og strategiar blir ofte laga av eit eller fleire departement.

Viser 261-280 av 4171 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Rapport fra Europarådets antikorrupsjonsorgan GRECO

  15.05.2019 Rapport Justis- og beredskapsdepartementet

  Avsluttende rapport om forebygging av korrupsjon i Stortinget, domstoler og påtalemyndighet i Norge.

 • Digitalisering, kompetansebehov og effektivisering gir desentral konsentrasjon

  Om utvikling i lokaliseringen av statlige arbeidsplasser

  15.05.2019 Rapport Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Endringer i oppgaveløsning gjennom digitalisering, effektivisering eller nye oppgaver og tjenester, innebærer endringer i organiseringen av statlig virksomhet. En følge av dette er at krav om utvikling av kompetente fagmiljø blir viktigere enn lokal

 • Utredning om små kommuner

  13.05.2019 Rapport Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Telemarksforsking har på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet gjennomført en utredning om små kommuner.

 • EU. Strategisk tilnærming til legemidler i miljøet

  10.05.2019 Rapport Utenriksdepartementet

  Rapport fra EU-delegasjonens miljøråd Hege Rooth Olbergsveen og praktikant Stine Lise Wannebo, med innspill fra Gisken Thoen (matråd) og Maren Ringstad Widme (råd for helse og mattrygghet).

 • Områdegjennomgang av bygg- og eiendomspolitikken i statlig sivil sektor

  10.05.2019 Rapport Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Finansdepartementet

  På oppdrag fra Finansdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet har Capgemini Invent utarbeidet delrapport to om bygge- og eiendomspolitikken i statlig sivil sektor.

 • Strategi for å øke helsekompetansen i befolkningen 2019-2023

  09.05.2019 Plan/strategi Helse- og omsorgsdepartementet

  Regjeringens mål er å skape pasientens helsetjeneste. Det forutsetter at pasienter og brukere har kunnskap og muligheter for å ivareta sin helse på best mulig måte. Helse- og omsorgstjenestene må legge til rette for at pasienter og brukere i større

 • Nytt fra EU-delegasjonen om kommunal- og regionalpolitikk (02/2019)

  09.05.2019 Rapport Utenriksdepartementet

  Nyhetsbrev fra kommunal- og regionalråd ved den norske EU-delegasjonen.

 • Urban områdetransformasjon - en gjennomgang av internasjonal litteratur

  02.05.2019 Rapport Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  På oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet har OsloMet/By- og regionforskningsinstituttet NIBR gått gjennom hovedtrekk i den internasjonale, fagfellevurderte litteraturen om urban områdetransformasjon.

 • Indikatorer for digital deltakelse og kompetanse i den voksne befolkningen

  Vurderinger av rammeverk, eksisterende datakilder og nye indikatorer

  24.04.2019 Rapport Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  På oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet har NIFU gjennomført en analyse med formål å finne hensiktsmessige måter å måle befolkningens digitale deltakelse og kompetanse på. Er det tilstrekkelig å basere slike målinger på eksisterende

 • Evaluering av Interreg i Norge

  24.04.2019 Rapport Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Den norske deltakelsen i Interreg i perioden 2007-2013 er nylig evaluert. Evalueringen viser at programmene er relevante og resultatene står seg over tid. Samtidig viser evalueringen at nytten av prosjektene er varierte.

 • Utredning av alternativ til takstameter

  24.04.2019 Rapport Nærings- og fiskeridepartementet, Samferdselsdepartementet

  I denne rapporten presenteres en vurdering av hvordan man kan regulere mobile applikasjoner som kan brukes som alternativer til taksameter.

 • Handlingsplan mot negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse (2017-2020)

  17.04.2019 Rapport Kunnskapsdepartementet

  Dette er en statusrapport for tiltakene i handlingsplanen per mars 2019. Siden handlingspla-nen ble lansert har integreringsarbeidet flyttet fra Justis- og beredskapsdepartementet (JD) til Kunnskapsdepartementet (KD).

 • Det norske bistandsprogrammet mot marin forsøpling og mikroplast

  12.04.2019 Plan/strategi Utenriksdepartementet

  I 2018 lanserte den norske regjeringen et nytt bistandsprogram mot marin forsøpling og mikroplast. Bistandsprogrammet skal bidra til å nå FNs bærekraftsmål 14.1, som er at verden innen 2025 skal forhindre, og i betydelig grad redusere, alle former

 • De gode hjelperne

  12.04.2019 Rapport Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Telemarksforskning har på oppdrag fra KMD laget et notat om kommunenes samarbeidspartnere i næringsutviklingsarbeidet. Notatet går gjennom relevant litteratur om hvordan ulike aktører er involvert i kommunenes næringsutviklingsarbeid, kartlegging av

 • Private barnehagers adgang til å stifte gjeld

  11.04.2019 Rapport Kunnskapsdepartementet

  Rapporten inneholder beskrivelse av samfunnsøkonomiske mål for sektoren og det privatøkonomiske grunnlaget for aktørenes tilpasning. Rettslig vurdering av aktørenes adgang til låneopptak etter gjeldende rett og forslag til endring av regulering.

 • Områdegjennomgang - Bygge- og eiendomspolitikken i statlig sivil sektor

  Leveranse 1 – Styring og organisering

  10.04.2019 Rapport Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Capgemini Invent har på oppdrag fra Finansdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet utarbeidet en første delrapport om bygge- og eiendomspolitikken i statlig sivil sektor.

 • Spillemidler til idrettsanlegg. En gjennomgang av søknader og tildelinger (2018)

  10.04.2019 Rapport Kulturdepartementet

  Kulturdepartementet og Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) har i samarbeid utarbeidet denne statistikksamlingen om idrettsanlegg og tilskuddsordningen for anlegg for idrett og fysisk aktivitet.

 • Rapport om økonomiske misligheter 1. kvartal 2019

  09.04.2019 Rapport Utenriksdepartementet

  I første kvartal 2019 registrerte Sentral kontrollenhet 20 nye varsler, i hovedsak knyttet til mistanke om økonomiske misligheter. I samme periode ble 13 saker avsluttet. Tallene omfatter også saker under Norads og Norecs ansvarsområde.

 • Økonominytt fra EU-delegasjonen 1/2019

  09.04.2019 Rapport Utenriksdepartementet

  I dette nummeret av Økonominytt kan du lese mer om aktuelle saker innen finans, økonomi og skatt. Her finnes en oppdatering om regelverkssaker på finansmarkedsområdet, Europakommisjonens tall for europeisk økonomi, og ECOFINs drøfting av digital

 • Utredning om deregulering av drosjemarkeder i ulike land

  09.04.2019 Rapport Samferdselsdepartementet

  Oslo Economics har gjennomført en utredning for Samferdselsdepartementet. Utredningen tar for seg erfaringer med deregulering av drosjemarkedet i ulike land og overføringsverdi til Norge.

Til toppen