Rapportar, planar og strategiar

Rapportar blir ofte laga av forskarar og eksterne utval på oppdrag for departementa. Dei kan mellom anna omfatte analysar og kartleggingar. Planar og strategiar blir ofte laga av eit eller fleire departement.

Viser 261-280 av 4096 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Finansiering av livsopphold for voksne i grunnopplæring

  03.12.2018 Rapport Kunnskapsdepartementet

  Oxford Research AS har på oppdrag fra livsoppholdsutvalget utarbeidet en internasjonal oversikt over ordninger for finansiering av livsopphold for voksne i grunnopplæring. Rapporten identifiserer og beskriver finansielle ordninger i åtte land -

 • Kostnadskartlegging av voksenopplæring

  03.12.2018 Rapport Kunnskapsdepartementet

  Deloitte AS har på oppdrag fra Livsoppholdsutvalget kartlagt kostnadene ved drift av utvalgte kommuners og samtlige fylkeskommuners grunnopplæring for voksne. Dette inkluderer blant annet å utarbeide en oversikt over gjennomsnittskostnader, samt å

 • Utredning om samisk kunst og kultur på arenaer i Norge

  Kulturdepartementet, 2018

  23.11.2018 Rapport Kulturdepartementet

  Formålet med rapporten er å gi Kulturdepartementet en oversikt over hvilke arenaer i institusjonsfeltet som presenterer samisk kunst og kultur i dag og kartlegge hvilke mulighetsrom som finnes.

 • Utredning av oppgave- og ansvarsfordelingen mellom forvaltningsnivåene på kulturområdet

  23.11.2018 Rapport Kulturdepartementet

  Utredningen er et kunnskapsgrunnlag for prinsippene for oppgave- og ansvarsfordeling som fastsettes i Meld. St. 8 (2018-2019) Kulturens kraft. Kulturpolitikk for framtida.

 • Evaluering av Frifond barn og unge, Frifond musikk og Frifond teater

  Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) og Norsk musikkråd (NMR), 2018

  22.11.2018 Rapport Kulturdepartementet

  I denne evalueringen er det brukt statistikk fra Frifond-undersøkelsen for 2017, data fra forvalterorganisasjonenes saksbehandlingssystem, undersøkelse utført av Opinion,undersøkelse blant NMRs fylkesmusikkråd og data innhentet fra ringerunde til et

 • Utredning: Sammenslåing/Samordning Frifond organisasjon og nasjonal grunnstøtte

  Rambøll rapport, april 2018

  22.11.2018 Rapport Kulturdepartementet, Barne- og familiedepartementet

  I dette prosjektet har Rambøll undersøkt muligheten for å samordne eller sammenslå tilskuddsordningene Frifond organisasjon og nasjonal grunnstøtte.

 • Ressurskrevende tjenester - arbeidsgrupperapport

  21.11.2018 Rapport Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Det ble våren 2018 etablert en arbeidsgruppe som har bestått av Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Finansdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Helsedirektoratet og KS.

 • Økt sysselsetting blant eldre i årene etter pensjonsreformen

  20.11.2018 Rapport Arbeids- og sosialdepartementet

  SSB har utarbeidet en ny artikkel om sysselsettingen blant eldre i årene etter pensjonsreformen.

 • Sluttrapport for handlingsplan mot vold i nære relasjoner

  (2013–2017)

  20.11.2018 Rapport Justis- og beredskapsdepartementet

  Handlingsplanen «Et liv uten vold» ble lansert i 2013. Denne sluttrapporten gir en oversikt over status for de 45 tiltakene i handlingsplanen. Rapporten ble ferdigstilt i august 2018.

 • Rapport fra Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi - november 2018

  20.11.2018 Rapport Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Det tekniske beregningsutvalget for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU) legger med dette fram sin høstrapport for 2018. Rapporten tar sikte på å gi informasjon om utviklingen i kommuneøkonomien de siste årene med særlig vekt på den økonomiske

 • Styrket overvannshåndtering i plan- og bygningsloven

  19.11.2018 Rapport Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  På oppdrag for Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Miljødirektoratet har Samfunnsøkonomisk analyse, advokatfirmaet Hjort og Rambøll Water analysert samfunnsøkonomiske og juridiske konsekvenser av utvalgte forslag til endringer i plan- og

 • Flere kombinerer tidlig alderspensjon med yrkesinntekt

  15.11.2018 Rapport Arbeids- og sosialdepartementet

  SSB har utarbeidet en ny artikkel om eldres inntektsforhold og yrkesdeltaking. Artikkelen viser at halvparten av menn med yrkesinntekt mellom 62 år og 67 år også mottok alderspensjon fra folketrygden. Det samme gjaldt hver fjerde kvinne.

 • Nasjonal strategi mot hepatitter

  09.11.2018 Plan/strategi Helse- og omsorgsdepartementet

  Strategien har to overordnede mål: Antallet som blir smittet med hepatitt C i Norge skal reduseres med 90 prosent innen 2023 sammenlignet med 2018, og ingen i Norge skal dø eller bli alvorlig syk av hepatitt C.

 • Rapport om gråsonespill fra Forum for spilltrender

  09.11.2018 Rapport Kulturdepartementet

  Forum for spilltrender ble opprettet i desember 2016 av Lotteritilsynet på oppdrag fra Kulturdepartementet. Gruppen ble opprettet fordi dagens lovverk på pengespillområdet ikke er tilpasset utviklingen av teknologi og teknologianvendelse. Gruppens

 • Nasjonal risikovurdering

  Hvitvasking og terrorfinansiering i Norge 2018

  08.11.2018 Rapport Justis- og beredskapsdepartementet

  Norges tredje samlede risikovurdering av trusler, sårbarheter og risikoer for hvitvasking og terrorfinansiering.

 • Økonominytt 9/2018

  Rapport fra EU-delegasjonens finansråder Inger-Johanne A. Rygh og Erik Mæhlen Larsen.

  07.11.2018 Rapport Utenriksdepartementet

  I dette nummeret av Økonominytt kan du oppdatere deg på en rekke saker som i disse dager preger økonomifeltet i EU.  Blant annet kan du lese om Europakommisjonens arbeidsprogram for 2019, samt deres nye forslag for å styrke tilsynet på

 • Rapport om tilknytningsformer i norsk arbeidsliv

  06.11.2018 Rapport Arbeids- og sosialdepartementet

  Sluttrapport om FoU-prosjekt om tilknytningsformer i norsk arbeidsliv.

 • På rett sted til rett tid

  06.11.2018 Planar/strategi Samferdselsdepartementet

  Samferdselsdepartementet presenterte regjeringens PNT-strategi på et møte hos Norsk Romsenter 6. november 2018.

 • Rapport: Kartlegging av oppgave- og ansvarsfordelingen på arkivfeltet

  Rapport 2018-15 - Oslo Economics i samarbeid med Anneli Sundqvist (PhD) og Lars-Erik Hansen (PhD) fra Institutt for arkiv-, bibliotek-, og informasjonsfag ved OsloMet

  01.11.2018 Rapport Kulturdepartementet

  Kartlegging av den lovfestede og ulovfestede arbeidsdelingen på arkivfeltet i Norge, samt beskrivelse av mulige scenarier for oppgavefordeling på arkivfeltet i Norge i fremtiden.

 • Evaluering av byregionprogrammet

  01.11.2018 Rapport Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Omstilling i næringslivet er nødvendig for å møte framtidens utfordringer. Det gjelder uavhengig av næring og uavhengig av hvor i landet den befinner seg. I regjeringens Utviklingsprogram for byregioner har 37 byregioner med nesten halvparten av

Til toppen