Rapportar, planar og strategiar

Rapportar blir ofte laga av forskarar og eksterne utval på oppdrag for departementa. Dei kan mellom anna omfatte analysar og kartleggingar. Planar og strategiar blir ofte laga av eit eller fleire departement.

Viser 281-300 av 4140 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Planlagte saker til Stortinget vårsesjonen 2019

  01.02.2019 Plan/strategi Statsministerens kontor

  Oversikt over planlagte proposisjoner og meldinger fra regjeringen Solberg til Stortinget vårsesjonen 2019, sortert etter departementene.

 • Hva nå - Digitaliseringens innvirkning på norsk musikkbransje

  Rapport nr. 1 2019 BI og Menon Economics av Irina Eidsvold-Tøien, Øyvind Torp, Marcus Gjems Theie, Audun Molde, Terje Gaustad,Harald Sommerstad, Anne Espelien og Anne-Britt Gran.

  31.01.2019 Rapport Kulturdepartementet

  På oppdrag for Kulturdepartementet har Center for Creative Industries ved Handelshøyskolen BI (BI:CCI) i samarbeid med Menon Economics, gjennomført en utredning av konsekvensene avdigitaliseringen for aktørene i musikkfeltets økosystem.

 • Nasjonal strategi for digital sikkerhetskompetanse

  30.01.2019 Plan/strategi Justis- og beredskapsdepartementet, Kunnskapsdepartementet

  Justis- og beredskapsdepartementet har i samarbeid med Kunnskapsdepartementet utarbeidet en nasjonal strategi for digital sikkerhetskompetanse som grunnlag for å utvikle kompetanse i tråd med samfunnets, arbeidslivets og den enkeltes behov.

 • Nasjonal strategi for digital sikkerhet

  30.01.2019 Plan/strategi Justis- og beredskapsdepartementet, Forsvarsdepartementet

  Digital sikkerhet er et av områdene regjeringen prioriterer høyt. Strategien omfatter en ny nasjonal strategi for digital sikkerhet og en delstrategi for digital sikkerhetskompetanse.

 • Rapport om økonomiske mislighetssaker 2018

  Sentral kontrollenhet

  30.01.2019 Rapport Utenriksdepartementet

  Sentral kontrollenhet har utarbeidet en årsrapport om økonomiske mislighetssaker i 2018. Rapporten inneholder også en beskrivelse av hvordan nulltoleranse for økonomiske misligheter praktiseres samt nye retningslinjer for utenrikstjenestens

 • Samiske tall forteller 11

  Kommentert samisk statistikk 2018

  22.01.2019 Rapport Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Faglig analysegruppe for samisk statistikk gir ut en årlig rapport med kommentert samisk statistikk. Rapporten bidrar til økt kunnskap som kan brukes av regjeringen og Sametinget i det samepolitiske arbeidet, både i konsultasjoner,

 • Rapport - Finansiering av offentlig infrastruktur i utbyggingsområder

  Rapport 36 - 2018 fra Samfunnsøkonomisk analyse AS

  22.01.2019 Rapport Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Rapporten ser på hvordan offentlig infrastruktur i fremtiden kan finansieres på en samfunnsøkonomisk effektiv måte, uten å forsinke eller være til hinder for utvikling av utbyggingsområder. Prosjektet er gjennomført av Samfunnsøkonomisk analyse AS,

 • Evaluering av Norges geologiske undersøkelse

  21.01.2019 Rapport Nærings- og fiskeridepartementet

  Sluttrapporten etter evalueringen av Norges geologiske undersøkelse (NGU).

 • Enighet om direktiv som skal redusere negative miljøeffekter fra plastprodukter

  21.01.2019 Rapport Utenriksdepartementet

  Rapport fra miljøråd Hege Rooth Olbergsveen, EU-delegasjonen.

 • Evaluering av Statens innkjøpssenter

  21.01.2019 Rapport Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Statens innkjøpssenter ble opprettet i 2016 som en fireårig prøveordning, og skal inngå og forvalte fellesavtaler på vegne av sivile virksomheter i statlig sektor. Oslo Economics og Inventura har på vegne av Kommunal- og moderniseringsdepartementet

 • Granavolden-plattformen

  Politisk plattform

  17.01.2019 Rapport Statsministerens kontor

  Politisk plattform for en regjering utgått av Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti.

 • Arbeidsgiverbetalingen i permitteringsordningen

  – og lovfesting av rett til drøfting og varsling ved permittering

  17.01.2019 Rapport Arbeids- og sosialdepartementet

  Rapport fra partssammensatt arbeidsgruppe som har sett på arbeidsgiverbetalingen i permitteringsordningen.

 • Landsbygdpolitikk i Skandinavia

  NORCE Rapport 2019:1

  16.01.2019 Rapport Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Rapporten inneholder en kort komparativ analyse av ny svensk og dansk distriktspolitikk, sammenlignet med norsk distriktspolitikk. Rapporten er utarbeidet av NORCE AS for Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

 • Rapport om økonomiske misligheter per 31. desember 2018

  16.01.2019 Rapport Utenriksdepartementet

  Siden 2007 til utgangen av desember 2018 har Sentral kontrollenhet registrert 1087 varsler om mistanke om økonomiske misligheter, hvorav 975 har status avsluttet og 112 fortsatt er under behandling.

 • Havbruk til havs

  15.01.2019 Rapport Nærings- og fiskeridepartementet

  Rapporten ser på mulige utfordringer som kan følge med havbruk til havs, og hvordan man effektivt kan håndtere disse.

 • Bolig i det aldrende samfunn

  Analyse av rammebetingelser for fremskaffelse av velegnede boliger for eldre. NOVA Rapport 12/2018.

  11.01.2019 Rapport Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Rapporten drøfter samspillet mellom offentlige myndigheter, private bedrifter og husholdninger i arbeidet med å skaffe egnede boliger for eldre. Rapporten er utarbeidet på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

 • Kostnader og nytte ved boligtiltak i eldres private hjem

  Eksempelberegninger i rammeverket av metoden for samfunnsøkonomiske analyser. Vista Analyse, rapport 2019/01.

  11.01.2019 Rapport Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Rapporten ser på sammenhengene mellom kostnaden ved boligtiltak i eldres private hjem og gevinstene som kan følge av tiltakene. Rapporten er utarbeidet på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet og er en oppfølging av Rapport 2018/24 Et

 • Museum og skole. Fra folkeopplysning til kulturell skolesekk

  av Brita Brenna og Anne-Therese de Ridder ved UiO Institutt for kulturstudier og orientalske språk. November 2018

  11.01.2019 Rapport Kulturdepartementet

  Rapport som bidrar med et historisk og samtidig perspektiv på forholdet mellom museum og skole er utarbeidet av UiO på oppdrag fra Kulturdepartementet.

 • Regjeringens handlingsplan: Kvinner, fred og sikkerhet

  11.01.2019 Plan/strategi Utenriksdepartementet, Barne- og familiedepartementet, Forsvarsdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet

  - Denne handlingsplanen for kvinner, fred og sikkerhet er Norges fjerde. I den nye planen setter vi blant annet søkelys på kvinners deltakelse og rettigheter i innledende, uformelle fredssamtaler i tillegg til i formelle fredsforhandlinger. Norge

 • Boforhold og velferd

  Rapport 2019:2 - Institutt for samfunnsforskning

  09.01.2019 Rapport Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Institutt for samfunnsforskning har på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet foretatt en analyse av sammenhenger mellom bolig og boforhold på den ene siden, og øvrige velferdsutfall på den andre siden - basert på norske registerdata.

Til toppen