Rapportar, planar og strategiar

Rapportar blir ofte laga av forskarar og eksterne utval på oppdrag for departementa. Dei kan mellom anna omfatte analysar og kartleggingar. Planar og strategiar blir ofte laga av eit eller fleire departement.

Viser 281-300 av 4183 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Indikatorer for digital deltakelse og kompetanse i den voksne befolkningen

  Vurderinger av rammeverk, eksisterende datakilder og nye indikatorer

  24.04.2019 Rapport Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  På oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet har NIFU gjennomført en analyse med formål å finne hensiktsmessige måter å måle befolkningens digitale deltakelse og kompetanse på. Er det tilstrekkelig å basere slike målinger på eksisterende

 • Evaluering av Interreg i Norge

  24.04.2019 Rapport Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Den norske deltakelsen i Interreg i perioden 2007-2013 er nylig evaluert. Evalueringen viser at programmene er relevante og resultatene står seg over tid. Samtidig viser evalueringen at nytten av prosjektene er varierte.

 • Utredning av alternativ til takstameter

  24.04.2019 Rapport Nærings- og fiskeridepartementet, Samferdselsdepartementet

  I denne rapporten presenteres en vurdering av hvordan man kan regulere mobile applikasjoner som kan brukes som alternativer til taksameter.

 • Handlingsplan mot negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse (2017-2020)

  17.04.2019 Rapport Kunnskapsdepartementet

  Dette er en statusrapport for tiltakene i handlingsplanen per mars 2019. Siden handlingspla-nen ble lansert har integreringsarbeidet flyttet fra Justis- og beredskapsdepartementet (JD) til Kunnskapsdepartementet (KD).

 • Det norske bistandsprogrammet mot marin forsøpling og mikroplast

  12.04.2019 Plan/strategi Utenriksdepartementet

  I 2018 lanserte den norske regjeringen et nytt bistandsprogram mot marin forsøpling og mikroplast. Bistandsprogrammet skal bidra til å nå FNs bærekraftsmål 14.1, som er at verden innen 2025 skal forhindre, og i betydelig grad redusere, alle former

 • De gode hjelperne

  12.04.2019 Rapport Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Telemarksforskning har på oppdrag fra KMD laget et notat om kommunenes samarbeidspartnere i næringsutviklingsarbeidet. Notatet går gjennom relevant litteratur om hvordan ulike aktører er involvert i kommunenes næringsutviklingsarbeid, kartlegging av

 • Private barnehagers adgang til å stifte gjeld

  11.04.2019 Rapport Kunnskapsdepartementet

  Rapporten inneholder beskrivelse av samfunnsøkonomiske mål for sektoren og det privatøkonomiske grunnlaget for aktørenes tilpasning. Rettslig vurdering av aktørenes adgang til låneopptak etter gjeldende rett og forslag til endring av regulering.

 • Områdegjennomgang - Bygge- og eiendomspolitikken i statlig sivil sektor

  Leveranse 1 – Styring og organisering

  10.04.2019 Rapport Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Capgemini Invent har på oppdrag fra Finansdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet utarbeidet en første delrapport om bygge- og eiendomspolitikken i statlig sivil sektor.

 • Spillemidler til idrettsanlegg. En gjennomgang av søknader og tildelinger (2018)

  10.04.2019 Rapport Kulturdepartementet

  Kulturdepartementet og Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) har i samarbeid utarbeidet denne statistikksamlingen om idrettsanlegg og tilskuddsordningen for anlegg for idrett og fysisk aktivitet.

 • Rapport om økonomiske misligheter 1. kvartal 2019

  09.04.2019 Rapport Utenriksdepartementet

  I første kvartal 2019 registrerte Sentral kontrollenhet 20 nye varsler, i hovedsak knyttet til mistanke om økonomiske misligheter. I samme periode ble 13 saker avsluttet. Tallene omfatter også saker under Norads og Norecs ansvarsområde.

 • Økonominytt fra EU-delegasjonen 1/2019

  09.04.2019 Rapport Utenriksdepartementet

  I dette nummeret av Økonominytt kan du lese mer om aktuelle saker innen finans, økonomi og skatt. Her finnes en oppdatering om regelverkssaker på finansmarkedsområdet, Europakommisjonens tall for europeisk økonomi, og ECOFINs drøfting av digital

 • Utredning om deregulering av drosjemarkeder i ulike land

  09.04.2019 Rapport Samferdselsdepartementet

  Oslo Economics har gjennomført en utredning for Samferdselsdepartementet. Utredningen tar for seg erfaringer med deregulering av drosjemarkedet i ulike land og overføringsverdi til Norge.

 • Helsenæringen

  Sammen om verdiskaping og bedre tjenester

  05.04.2019 Rapport Nærings- og fiskeridepartementet

  Sammendrag av Meld. St. 18 (2018-2019)

 • Årsaker til økt tilstrømming til uføretrygd blant unge

  Delrapport: Psykiske helseproblemer blant unge – en litteraturgjennomgang

  02.04.2019 Rapport Arbeids- og sosialdepartementet

  Delrapport med gjennomgang av kunnskap om psykiske helseproblemer blant unge.

 • Sustainability indicators for Nordic towns

  01.04.2019 Rapport Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Sweco have made a report suggesting a selection of 30 different sustainability indicators for Nordic towns. The report is a part of the project "attractive towns" under the Nordic Council of Ministers.

 • Norges handlingsplan 4 - Open Government Partnership (OGP)

  29.03.2019 Plan/strategi Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Norges fjerde OGP handlingsplan inneholder i alt åtte forpliktelser. Handlingsplanen er utarbeidet i et samarbeid mellom departementene og det sivile samfunn. Planen trer i kraft 1.7.2019 og skal vare i to år.

 • Utredning om regler for personvern i lover som forvaltes av Nav

  Digital praksis i arbeids- og velferdsforvaltningen i lys av regelverk om taushetsplikt, personvern og informasjonsforvaltning

  26.03.2019 Rapport Arbeids- og sosialdepartementet

  OsloMet og UiTs utredning om personvern i lover som forvaltes av Nav.

 • Handlingsplan mot voldtekt 2019–2022

  25.03.2019 Plan/strategi Justis- og beredskapsdepartementet, Barne- og familiedepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Kunnskapsdepartementet

  Regjeringens handlingsplan mot voldtekt fokuserer på målrettet forebyggende innsats, et godt hjelpetilbud etter voldtekt, god faglig oppfølging av fornærmede, god etterforskningskvalitet samt mer kunnskap og kompetanse.

 • Pensjonskostnader i kommunesektoren

  Arbeidsgrupperapport - mars 2019

  25.03.2019 Rapport Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Rapporten er utarbeidet av en arbeidsgruppe som ble nedsatt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet i juni 2018, i samarbeid med Finansdepartementet.

 • Utvikling av matsvinnstatistikk i jordbrukssektoren

  Rapport fra arbeidsgruppe Dokument nr. 19/3 - 19

  22.03.2019 Rapport Landbruks- og matdepartementet

  Med bakgrunn i FNs bærekraftmål om reduksjon av matsvinn og den norske Bransjeavtale om reduksjon av matsvinn mellom myndighetene og matbransjen av 23.6.17, ble partene i jordbruksforhandlingene i 2018 enige om å sette ned en arbeidsgruppe som skal