Rapportar, planar og strategiar

Rapportar blir ofte laga av forskarar og eksterne utval på oppdrag for departementa. Dei kan mellom anna omfatte analysar og kartleggingar. Planar og strategiar blir ofte laga av eit eller fleire departement.

Viser 301-320 av 4173 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Norge i Europa. Regjeringens arbeidsprogram for samarbeidet med EU 2019

  04.03.2019 Plan/strategi Utenriksdepartementet

  Arbeidsprogrammet er en konkretisering og oppfølging av regjeringens strategi for samarbeidet med EU 2018-2021. Det beskriver hvordan vi følger utviklingen i Europa, hvordan vi bidrar til felleseuropeiske løsninger og hvordan vi på best mulig måte

 • Framtidige anskaffelser til forsvarssektoren 2018-2025 (FAF 2019-2026)

  28.02.2019 Plan/strategi Forsvarsdepartementet

  Her finner du mer informasjon om forsvarssektorens planlagte materiellinvesteringer og anskaffelser for perioden 2019-2026.

 • Tilskudd til rekruttering av psykologer i kommunale helse- og omsorgstjenester

  En delevaluering i forbindelse med følgeevalueringen av Kompetanseløft 2020.

  28.02.2019 Rapport Helse- og omsorgsdepartementet

  I denne rapporten presenteres resultatene fra en delevaluering av tilskudd til rekruttering av psykologer i kommunale helse- og omsorgstjenester. Evalueringen er gjort som del av en større følgeevaluering av Kompetanseløft 2020, som er Regjeringens

 • Scenens kunst - Gjennomgang av scenekunstområdet

  av Ole Marius Hylland og Bård Kleppe, Telemarksforsking, TF-rapport nr. 474, 2019

  26.02.2019 Rapport Kulturdepartementet

  Teksten i denne rapporten ble opprinnelig skrevet på oppdrag fra Kulturdepartementet via Kulturrådet, som et innspill til det pågående arbeidet med en ny kulturmelding. Beskrivelsene og gjennomgangen i denne rapporten er fremdeles aktuelle, og har

 • Smarte byer og kommuner i Norge - en kartlegging

  26.02.2019 Rapport Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Konsulentselskapet Agenda Kaupang har på oppdrag for Kommunal- og moderniseringsdepartementet utarbeidet en kartlegging av smarte byer og kommuner i Norge.

 • Kulturrådets museumsundersøkelse 2018

  Kulturrådet

  14.02.2019 Rapport Kulturdepartementet

  I oktober 2016 ba Stortinget regjeringen om å gjennomføre en helhetlig vurdering av museumsreformen så langt og synliggjøre framtidsutfordringer i et helhetlig museumstilbud.

 • Å samla kunst. Samlingsutvikling ved norske kunstmuseum på 2000-talet

  av Jorunn Veiteberg, Norsk kulturråd, 2019

  14.02.2019 Rapport Kulturdepartementet

  Bakgrunnen for denne rapporten er Kulturdepartementet sitt ønske om ei kartlegging av samlingsutviklinga ved fjorten norske kunstmuseum i perioden 2000 til 2016.

 • Evaluering av forsøksordning med statlig finansiering av kommunale helse- og omsorgstjenester

  13.02.2019 Rapport Helse- og omsorgsdepartementet

  Forsøksordning med statlig finansiering av omsorgstjenesten startet opp 1. mai 2016. Målet er å undersøke om statlig finansiering kan bidra til økt likebehandling over kommunegrensene og sikre at brukernes behov dekkes på en bedre måte enn i dag.

 • Nyere kunnskap om inkluderende arbeidsliv (IA)

  Sammenstilling og vurdering av studier med relevans for IA-avtalens mål og for et godt IA-arbeid, publisert i perioden 2014–2018.

  07.02.2019 Rapport Arbeids- og sosialdepartementet

  Kompetansesenter for arbeidsinkludering (KAI/OsloMet) ved Arbeidsforskningsinstituttet har gjennomført en sammenstilling og vurdering av studier med relevans for IA-avtalens mål og for et godt IA-arbeid, publisert i perioden 2014-2018.

 • Næringsliv og menneskerettigheter

  06.02.2019 Plan/strategi Utenriksdepartementet

  FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter (United Guidelines for Business and Human Rights - UNGP) er en rådende internasjonal standard for hvordan bedrifter bør forholde seg til menneskerettighetene. Som et ledd i arbeidet med

 • Halvårsrapport for arbeids- og sosialpolitikk i EU, høst 2018

  06.02.2019 Rapport Utenriksdepartementet

  Rapport fra arbeids- og sosialråd Mona Næss, EU-delegasjonen

 • Rapport - Takt og utakt med kommunestrukturen

  06.02.2019 Rapport Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  NIVI Analyse har på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet kartlagt tjenestestrukturen for utvalgte kommunale oppgaver i Nordland, Trøndelag og Møre og Romsdal. Rapporten viser om kommunene i de tre fylkene løser oppgaver selv eller

 • Strategi mot arbeidslivskriminalitet (2019–)

  05.02.2019 Plan/strategi Arbeids- og sosialdepartementet, Barne- og familiedepartementet, Finansdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Kunnskapsdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Samferdselsdepartementet, Utenriksdepartementet

  Den reviderte strategien mot arbeidslivskriminalitet ble lagt fram i regjeringens kontaktutvalg med partene i arbeidslivet 5. februar.

 • Evaluering av estimeringsopplegget i KOMMODE

  Prosjekt om beregningsmetoder i utgiftsutjevningen i inntektssystemet for kommunene.

  04.02.2019 Rapport Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  I inntektssystemet for kommunene benyttes det i dag en simultan modell, KOMMODE-modellen, for å analysere effektene av sektorovergripende kostnadsforhold på variasjonene i kommunenes utgifter.

 • Planlagte saker til Stortinget vårsesjonen 2019

  01.02.2019 Plan/strategi Statsministerens kontor

  Oversikt over planlagte proposisjoner og meldinger fra regjeringen Solberg til Stortinget vårsesjonen 2019, sortert etter departementene.

 • Hva nå - Digitaliseringens innvirkning på norsk musikkbransje

  Rapport nr. 1 2019 BI og Menon Economics av Irina Eidsvold-Tøien, Øyvind Torp, Marcus Gjems Theie, Audun Molde, Terje Gaustad,Harald Sommerstad, Anne Espelien og Anne-Britt Gran.

  31.01.2019 Rapport Kulturdepartementet

  På oppdrag for Kulturdepartementet har Center for Creative Industries ved Handelshøyskolen BI (BI:CCI) i samarbeid med Menon Economics, gjennomført en utredning av konsekvensene avdigitaliseringen for aktørene i musikkfeltets økosystem.

 • Nasjonal strategi for digital sikkerhetskompetanse

  30.01.2019 Plan/strategi Justis- og beredskapsdepartementet, Kunnskapsdepartementet

  Justis- og beredskapsdepartementet har i samarbeid med Kunnskapsdepartementet utarbeidet en nasjonal strategi for digital sikkerhetskompetanse som grunnlag for å utvikle kompetanse i tråd med samfunnets, arbeidslivets og den enkeltes behov.

 • Nasjonal strategi for digital sikkerhet

  30.01.2019 Plan/strategi Justis- og beredskapsdepartementet, Forsvarsdepartementet

  Digital sikkerhet er et av områdene regjeringen prioriterer høyt. Strategien omfatter en ny nasjonal strategi for digital sikkerhet og en delstrategi for digital sikkerhetskompetanse.

 • Rapport om økonomiske mislighetssaker 2018

  Sentral kontrollenhet

  30.01.2019 Rapport Utenriksdepartementet

  Sentral kontrollenhet har utarbeidet en årsrapport om økonomiske mislighetssaker i 2018. Rapporten inneholder også en beskrivelse av hvordan nulltoleranse for økonomiske misligheter praktiseres samt nye retningslinjer for utenrikstjenestens

 • Samiske tall forteller 11

  Kommentert samisk statistikk 2018

  22.01.2019 Rapport Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Faglig analysegruppe for samisk statistikk gir ut en årlig rapport med kommentert samisk statistikk. Rapporten bidrar til økt kunnskap som kan brukes av regjeringen og Sametinget i det samepolitiske arbeidet, både i konsultasjoner,

Til toppen