Rapportar, planar og strategiar

Rapportar blir ofte laga av forskarar og eksterne utval på oppdrag for departementa. Dei kan mellom anna omfatte analysar og kartleggingar. Planar og strategiar blir ofte laga av eit eller fleire departement.

Viser 321-340 av 4171 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Enighet om direktiv som skal redusere negative miljøeffekter fra plastprodukter

  21.01.2019 Rapport Utenriksdepartementet

  Rapport fra miljøråd Hege Rooth Olbergsveen, EU-delegasjonen.

 • Evaluering av Statens innkjøpssenter

  21.01.2019 Rapport Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Statens innkjøpssenter ble opprettet i 2016 som en fireårig prøveordning, og skal inngå og forvalte fellesavtaler på vegne av sivile virksomheter i statlig sektor. Oslo Economics og Inventura har på vegne av Kommunal- og moderniseringsdepartementet

 • Granavolden-plattformen

  Politisk plattform

  17.01.2019 Rapport Statsministerens kontor

  Politisk plattform for en regjering utgått av Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti.

 • Arbeidsgiverbetalingen i permitteringsordningen

  – og lovfesting av rett til drøfting og varsling ved permittering

  17.01.2019 Rapport Arbeids- og sosialdepartementet

  Rapport fra partssammensatt arbeidsgruppe som har sett på arbeidsgiverbetalingen i permitteringsordningen.

 • Landsbygdpolitikk i Skandinavia

  NORCE Rapport 2019:1

  16.01.2019 Rapport Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Rapporten inneholder en kort komparativ analyse av ny svensk og dansk distriktspolitikk, sammenlignet med norsk distriktspolitikk. Rapporten er utarbeidet av NORCE AS for Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

 • Rapport om økonomiske misligheter per 31. desember 2018

  16.01.2019 Rapport Utenriksdepartementet

  Siden 2007 til utgangen av desember 2018 har Sentral kontrollenhet registrert 1087 varsler om mistanke om økonomiske misligheter, hvorav 975 har status avsluttet og 112 fortsatt er under behandling.

 • Havbruk til havs

  15.01.2019 Rapport Nærings- og fiskeridepartementet

  Rapporten ser på mulige utfordringer som kan følge med havbruk til havs, og hvordan man effektivt kan håndtere disse.

 • Bolig i det aldrende samfunn

  Analyse av rammebetingelser for fremskaffelse av velegnede boliger for eldre. NOVA Rapport 12/2018.

  11.01.2019 Rapport Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Rapporten drøfter samspillet mellom offentlige myndigheter, private bedrifter og husholdninger i arbeidet med å skaffe egnede boliger for eldre. Rapporten er utarbeidet på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

 • Kostnader og nytte ved boligtiltak i eldres private hjem

  Eksempelberegninger i rammeverket av metoden for samfunnsøkonomiske analyser. Vista Analyse, rapport 2019/01.

  11.01.2019 Rapport Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Rapporten ser på sammenhengene mellom kostnaden ved boligtiltak i eldres private hjem og gevinstene som kan følge av tiltakene. Rapporten er utarbeidet på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet og er en oppfølging av Rapport 2018/24 Et

 • Museum og skole. Fra folkeopplysning til kulturell skolesekk

  av Brita Brenna og Anne-Therese de Ridder ved UiO Institutt for kulturstudier og orientalske språk. November 2018

  11.01.2019 Rapport Kulturdepartementet

  Rapport som bidrar med et historisk og samtidig perspektiv på forholdet mellom museum og skole er utarbeidet av UiO på oppdrag fra Kulturdepartementet.

 • Regjeringens handlingsplan: Kvinner, fred og sikkerhet

  11.01.2019 Plan/strategi Utenriksdepartementet, Barne- og familiedepartementet, Forsvarsdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet

  - Denne handlingsplanen for kvinner, fred og sikkerhet er Norges fjerde. I den nye planen setter vi blant annet søkelys på kvinners deltakelse og rettigheter i innledende, uformelle fredssamtaler i tillegg til i formelle fredsforhandlinger. Norge

 • Boforhold og velferd

  Rapport 2019:2 - Institutt for samfunnsforskning

  09.01.2019 Rapport Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Institutt for samfunnsforskning har på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet foretatt en analyse av sammenhenger mellom bolig og boforhold på den ene siden, og øvrige velferdsutfall på den andre siden - basert på norske registerdata.

 • Boligens betydning for annen velferd - En gjennomgang av nasjonal og internasjonal forskning

  Rapport 2019:1 - Institutt for samfunnsforskning

  09.01.2019 Rapport Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  I denne rapporten oppsummerer og evaluerer Institutt for samfunnsforskning eksisterende litteratur om hvordan boforhold påvirker en persons utfall når det gjelder utdanning, arbeidsmarkedstilknytning og helse, særlig for vanskeligstilte på

 • ROBEK - kort vei inn, lang vei ut

  Hvorfor forblir noen lenge i registeret og hva gjøres for å komme seg ut?

  09.01.2019 Rapport Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Departementet lyste i 2018 ut et prosjekt som skulle kartlegge årsaker til at kommuner sliter med å komme seg ut av ROBEK-registeret, selv om kommuner generelt har vist gode økonomiske resultater de siste årene. Prosjektet skulle også kartlegge

 • Utredning av permanent løsning for småflyvirksomheten i Østlandsområdet

  09.01.2019 Rapport Samferdselsdepartementet

  Oslo Economics har på vegne av Samferdselsdepartementet gjennomført en utredning om ulike alternativer for en permanent løsning for småflyaktiviteten i Østlandsområdet.

 • Innvandring og integrering 2017–2018

  Rapport frå Noreg til OECD

  08.01.2019 Rapport Justis- og beredskapsdepartementet, Arbeids- og sosialdepartementet, Barne- og familiedepartementet, Kunnskapsdepartementet, Utanriksdepartementet

  Noreg sender kvart år ein rapport til OECD - Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling. Rapporten «Immigration and Integration 2017-2018 - Report for Norway to the OECD» er eit bidrag til OECD sitt rapporteringssystem for

 • Halvårsrapport for miljø og klima, høst 2018

  04.01.2019 Rapport Utenriksdepartementet

  Rapport fra miljørådene Stine Svarva og Hege Olbergsveen, EU-delegasjonen.

 • Halvårsrapport for utdanning, Brussel, høst 2018

  03.01.2019 Rapport Utenriksdepartementet

  Rapport fra utdanningsråd Ragnhild Skålid, EU-delegasjonen.

 • Private aktører i barnevernet

  Rapport fra spørreundersøkelse til barnevernledere

  30.12.2018 Rapport Barne- og familiedepartementet

  På oppdrag fra Barne- og likestillingsdepartementet er det gjennomført en spørreundersøkelse rettet mot norske barnevernledere.

 • Nytt fra EU-delegasjonen om kommunal- og regionalpolitikk nr. 6-2018

  Nyhetsbrev fra Eivind Lorentzen, Maria Deridder Holmlund og Trond Helge Bårdsen, ved den norske EU-delegasjonen.

  20.12.2018 Rapport Utenriksdepartementet

  I julenummeret av Nytt fra EU-delegasjonen om kommunal- og regionalpolitikk (06-18) kan du blant annet lese om at klimautfordringene er en jobb for Europas kommuner og regioner, ny melding om å styrke nærhetsprinsippet, sosial boligbygging, kunstig

Til toppen