Rapportar, planar og strategiar

Rapportar blir ofte laga av forskarar og eksterne utval på oppdrag for departementa. Dei kan mellom anna omfatte analysar og kartleggingar. Planar og strategiar blir ofte laga av eit eller fleire departement.

Viser 341-360 av 4069 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Leve med kreft

  18.04.2018 Plan/strategi Helse- og omsorgsdepartementet

  Nasjonal kreftstrategi 2018-2022 Leve med kreft skallegge grunnlaget for at den gode kvaliteten i norskkreftomsorg skal bli enda bedre. Denne strategiener en videreføring og en oppdatering av Nasjonalkreftstrategi 2013-2017 - Sammen mot kreft.

 • Strategi for tilgjengeliggjøring av offentlige data – samferdselssektoren

  17.04.2018 Plan/strategi Samferdselsdepartementet

  Formålet med denne strategien er å understøtte økt bruk av åpne offentlige data fra samferdselssektoren.For å oppnå dette må de offentlige dataene fra statlige virksomheteri sektoren i større grad være tilgjengelige og tilrettelagt for viderebruk.

 • Tidlig alderspensjon – mest for menn

  16.04.2018 Rapport Arbeids- og sosialdepartementet

  SSB har utarbeidet en ny artikkel om bruk av tidlig alderspensjon. Artikkelen viser at menn i langt større grad enn kvinner tar ut alderspensjon tidlig.

 • Rapport om økonomiske misligheter per 31. mars 2018

  16.04.2018 Rapport Utenriksdepartementet

  Ved utgangen av mars 2018 hadde Sentral kontrollenhet registrert 1016 varsler om mistanke om økonomiske misligheter, hvorav 888 har status avsluttet og 128 fortsatt er under behandling.

 • Vil modernisere EUs samhørighetspolitikk

  Rapport fra kommunal- og regionalråd Eivind Lorentzen, EU-delegasjonen

  16.04.2018 Rapport Utenriksdepartementet

  12. april ble EUs samhørighetspolitikk diskutert i Rådet for allmenne saker (GAC - cohesion). Her er konklusjonene fra kommunal- og regionalråd ved EU-delegasjonens rapport fra møtet.

 • Regionale utviklingstrekk 2018

  12.04.2018 Rapport Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Regionale utviklingstrekk er en fagrapport utarbeidet av KMD som inneholder oversikter over samfunnsutviklingstrekk som er viktige når det gjelder regionalpolitiske mål og strategier. Hensikten med rapporten er å ha oppdatert, tilrettelagt og lett

 • Rapport: Forenkling av regnskapsrapportering fra frivillige organisasjoner

  11.04.2018 Rapport Kulturdepartementet

  Vivento har i denne analysen sett på rapportering av regnskap og andre opplysninger fra frivillige organisasjoner som har fått tilskudd fra statlige tilskuddsordninger.

 • Evaluering av gjennomføringen av valgene i 2017

  Et spørsmål om tillit

  10.04.2018 Rapport Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Rapporten presenterer og oppsummerer resultatene fra en evaluering av Valgdirektoratets tjenester til kommunene og fylkeskommunene i forbindelse med valgene i 2017.

 • NRKs bidrag til mediemangfoldet

  Medietilsynet april 2018

  10.04.2018 Rapport Kulturdepartementet

  En analyse av NRKs bidrag til innholds- og bruksmangfoldet, NRKs samarbeid med andre medieaktører og konkurransemessige virkninger av NRKs nyhets- og aktualitetstilbud på nett.

 • Evaluering av forsøksordningen ny medisinsk vurdering etter seks måneders sykmelding

  09.04.2018 Rapport Arbeids- og sosialdepartementet

  UniResearch har evaluert forsøksordningen ny medisinsk vurdering (NMV), der personer som har vært sykmeldt i mer enn et halvt år får tilbud om ny medisinsk vurdering av en ny lege. Forskerne finner ingen effekt av tiltaket.

 • Kommunal- og moderniseringsdepartementets forsknings- og utviklingsstrategi (FoU)

  06.04.2018 Plan/strategi Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har et overordnet ansvar for forskning og kunnskapsutvikling (FoU) på sine politikkområder. Denne FoU-strategien gir overordnede føringer for hvordan KMD vil ivareta sitt sektoransvar for forskning og

 • Investing in Youth:  Norway

  OECD-rapport

  05.04.2018 Rapport Arbeids- og sosialdepartementet

  OECD har på oppdrag fra Arbeids- og sosialdepartementet foretatt en landstudie om ungdom i Norge.

 • Inkluderende fellesskap for barn og unge

  04.04.2018 Rapport Kunnskapsdepartementet

  Rapport fra ekspertutvalget for barn og unge med behov for særskilt tilrettelegging

 • Hvordan fremme tidsbestemt bruk av tomme lokaler for å skape liv i bysentra?

  -En gjennomgang av plan- og bygningsloven og annet nasjonalt regelverk.

  03.04.2018 Rapport Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  På oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet, har Advokatfirmaet Hjort utredet mulighetene for å innføre nye regler eller gjøre unntak fra krav i eksisterende plan- og bygningslovgivning, som vil fremme tidsbestemt bruk av tomme lokaler.

 • Norges dronestrategi

  31.03.2018 Plan/strategi Samferdselsdepartementet

  Regjeringens dronestrategi skisserer hovedutfordringene knyttet til bruk av droner, og skal bidra til at utviklingen i den norske dronevirksomheten skjer på en samfunnstjenlig måte.

 • Økonominytt 3/2018

  Rapport fra EU-delegasjonens finansråder Bjarne Stakkestad og Lone Semmingsen.

  26.03.2018 Rapport Utenriksdepartementet

  I påskenummeret av Økonominytt kan du lese om mars-møtene i Eurogruppen og ECOFIN.

 • Effektivitet i kommunale tjenester: Analyser for 2015-2016

  SØF-rapport nr. 01/18

  22.03.2018 Rapport Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Det tekniske beregningsutvalget for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU) initierte vinteren 2010 et prosjekt om effektivitet i kommunale tjenester.

 • Distribuert sannhet

  Potensial og barrierer for blokkjeder i norsk offentlig sektor

  15.03.2018 Rapport Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Konsulentselskapet Deloitte har på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet utarbeidet en studie om muligheter og utfordringer knyttet til anvendelse av blokkjedeteknologi.

 • Framtidige anskaffelser til forsvarssektoren 2018-2025 (FAF 2018-2025) - NB! Ikke nyeste versjon

  14.03.2018 Plan/strategi Forsvarsdepartementet

  Her finner du mer informasjon om forsvarssektorens planlagte materiellinvesteringer og anskaffelser for perioden 2018-2025.

 • Fastlegers tidsbruk

  06.03.2018 Rapport Helse- og omsorgsdepartementet

  Helse- og omsorgsdepartementet ga i 2017 Helsedirektoratet i oppdrag å gjennomføre en kartlegging av hvordan fastleger bruker sin tid på ulike arbeidsoppgaver og pasientgrupper.

Til toppen