Rapportar, planar og strategiar

Rapportar blir ofte laga av forskarar og eksterne utval på oppdrag for departementa. Dei kan mellom anna omfatte analysar og kartleggingar. Planar og strategiar blir ofte laga av eit eller fleire departement.

Viser 341-360 av 4135 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Rapport om økonomiske misligheter per 30. september 2018

  17.10.2018 Rapport Utenriksdepartementet

  Ved utgangen av september 2018 hadde Sentral kontrollenhet registrert 1066 varsler om mistanke om økonomiske misligheter, hvorav 954 har status avsluttet og 112 fortsatt er under behandling.

 • Arealprofiler som felles kunnskapsgrunnlag for planlegging - forprosjekt

  15.10.2018 Rapport Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Rambøll har på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet utredet mulig bruk av arealprofiler i planlegging etter plan- og bygningsloven.

 • Evaluering av Norges flaggstatsansvar

  11.10.2018 Rapport Nærings- og fiskeridepartementet

  Som et ledd i kampen mot ulovlig, urapporter og uregulert fiske så ble globale retningslinjer for flaggstatsansvar i fiskerisektoren vedtatt av UN FAO sin fiskerikomité (COFI) i 2014.

 • Distriktsindeksen 2017

  – metode, datakilder og kvalitetssikring

  10.10.2018 Rapport Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Distriktsindeksen er uttrykk for graden av distriktsutfordringer i en kommune (eller BA-region) og skal samtidig gjenspeile målsettinger i distrikts- og regionalpolitikken. Sentralt i distriktsindeksen er indikatorer som indikerer forutsetning for

 • Kvalitetssikring (KS1) av rv. 7 over Hardangervidda

  09.10.2018 Rapport Samferdselsdepartementet

  PricewaterhouseCoopers Norge AS, Concreto AS, Teleplan Consulting AS og Tyréns AB har på oppdrag fra Samferdselsdepartementet og Finansdepartementet gjennomført ekstern kvalitetssikring (KS1) av konseptvalgutredning (KSU) for rv. 7 over

 • Utredning om Traktaten om forbud mot kjernevåpen (Forbudstraktaten)

  Oppfølging av Stortingets anmodningsvedtak 448.

  09.10.2018 Rapport Utenriksdepartementet

  Stortinget ba 8. februar 2018 regjeringen gjennomføre en utredning av konsekvensene for Norge av ratifikasjon av den nylig vedtatte Traktaten om forbud mot kjernevåpen (Dokument 8:23 S (2017-2018), Innst. 91 S (2017-2018).

 • Planlagte saker til Stortinget høstsesjonen 2018

  09.10.2018 Plan/strategi Statsministerens kontor

  Oversikt over planlagte proposisjoner og meldinger fra regjeringen Solberg til Stortinget høstsesjonen 2018, sortert etter departementene.

 • Oppdatert jordvernstrategi

  08.10.2018 Plan/strategi Landbruks- og matdepartementet

  Regjeringen la fram en oppdatert jordvernstrategi i budsjettet for 2019, som Stortinget behandlet med kommentarer.

 • Kostnader knyttet til tiltak i Opptrappingsplan mot vold og overgrep (2017-2021)

  08.10.2018 Rapport Barne- og familiedepartementet

  Prop. 12 S (2016-2017) Opptrappingsplan mot vold og overgrep (2017-2021) ble behandlet av Stortinget 25. april 2017. Stortinget vedtok i tillegg en rekke anmodningsvedtak. Denne rapporten er en oppfølging av anmodningsvedtak nr. 627 av 25. april.

 • Evaluering av Finansportalen

  21.09.2018 Rapport Barne- og familiedepartementet

  Menon Economics har på oppdrag av departementet evaluert Finansportalen.

 • Rapport: Evaluering av norsk arkivstandard

  Menon-publikasjon nr. 81/2018 av Sveinung Fjose, Øyvind N. Handberg og Ole Magnus Stokke

  20.09.2018 Rapport Kulturdepartementet

  Denne evalueringen av Norsk arkivstandard (Noark) er skrevet av Menon Economics, på oppdrag for Arkivlovutvalget ved Kulturdepartementet. Evalueringen vurderer Noark sin påvirkning på digital arkivering og avlevering i norsk offentlig forvaltning,

 • Årsrapport for kvinner, fred og sikkerhet - 2017

  18.09.2018 Rapport Utenriksdepartementet

  Årsrapporten for arbeidet med å implementere Norges handlingsplan for kvinner, fred og sikkerhet i 2017 ble lagt frem av statssekretær Marianne Hagen, tirsdag 18. september.

 • Libya-rapporten

  Evaluering av norsk deltakelse i Libya-operasjonene i 2011

  13.09.2018 Rapport Forsvarsdepartementet, Utenriksdepartementet

  Torsdag 13. september overleverte Libya-utvalget sin rapport om "Evaluering av norsk deltakelse i Libya-operasjonene i 2011".

 • Evaluering av lokale lønnsforhandlinger i staten

  12.09.2018 Rapport Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  På oppdrag av Kommunal- og moderniseringsdepartementet har Deloitte utarbeidet en rapport om erfaringene med hovedtariffavtalene i staten 1.5.2016-30.4.2018 med et særskilt søkelys på de lokale lønnsforhandlingene.

 • Sammendrag av Education at a Glance 2018

  «Education at a Glance» er OECDs årlige indikatorrapport for utdanningssektoren. Rapporten sammenligner OECD-landene blant annet når det gjelder bruk av ressurser til utdanning, deltagelse i utdanning og resultater av utdanning.

  11.09.2018 Rapport Kunnskapsdepartementet

  11.09.18

 • Strategi for norsk innsats i Sahel-regionen

  10.09.2018 Planar/strategi Utenriksdepartementet

  Utanriksdepartementet lanserte 10. september ein strategi for Noregs innsats i Sahel for perioden 2018-20.

 • Testing og pilotering av reguleringsplaner i 3D

  10.09.2018 Rapport Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  På oppdrag av Kommunal- og Moderniseringsdepartementet har Multiconsult utarbeidet rapport om testing og pilotering av reguleringsplaner i 3D. Prosjektet er et fritidsboligprosjekt på Skeikampen i Gausdal Kommune.

 • Rapport om omsorgsboliger og sykehjemsplasser

  05.09.2018 Rapport Helse- og omsorgsdepartementet

  Regjeringen og KS har et løpende samarbeid for å holde oversikt over behovet for å bygge ut omsorgsboliger og sykehjemsplasser.

 • Evaluering av tilskudd til lokale lag og foreninger (LAM)

  Rapport fra Oslo Economics utarbeidet for Kulturdepartementet 2018

  05.09.2018 Rapport Kulturdepartementet

  Ordningen med statlige tilskudd til lokale lag og foreninger (LAM-ordningen) skal bidra til økt idrettsaktivitet, deltagelse og frivillighet. Kulturdepartementet gjennomfører med jevne mellomrom evaluering av ordningen.

 • Regulering av smågrisproduksjon og utkjøp av svineprodusenter

  03.09.2018 Rapport Landbruks- og matdepartementet

  Rapport nr. 24/2018 - Utarbeidet av Landbruksdirektoratet

Til toppen