Revidert handlingsplan for Norge og Kina om samarbeid innen forskning, teknologi og innovasjon

Norge og Kina har undertegnet en ny felles handlingsplan for å styrke samarbeidet innen forskning, teknologi og innovasjon i perioden 2024-2027.

I den reviderte handlingsplanen spisses tematiske prioriteringer mot samarbeid knyttet til globale utfordringer og FNs bærekraftsmål. Noen av målene i handlingsplanen er å styrke samarbeidet mellom kunnskapssektoren og næringsliv, fremme kunnskapsoverføring mellom forskningsorganisasjoner og næringsliv og forbedre forsknings- og innovasjonskapasiteten i begge land gjennom best mulig utnyttelse av ressursene.

Både Kina og Norge vil fremme forskjellige typer samarbeidsaktiviteter, blant annet å:

  • bygge partnerskap mellom forskningsorgani­sasjoner, universiteter og foretak gjennom forskningssamarbeid og akade­miske utvekslinger
  • fremme multilateralt samarbeid, for eksempel innen EUs rammeprogram for forskning, Horisont Europa.

Handlingsplanen oppmuntrer til samarbeid innen oppnåelse av FNs bærekraftsmål og å finne løsninger på globale utfordringer innen miljø og klima, helse og omsorg, og mattrygghet og matsikkerhet.

Samarbeid under denne handlingsplanen bygger på eksisterende avtale om forsknings- og teknologisamarbeid mellom Norge og Kina.