Rapport om tvungen lønnsnemd

I mars 2023 vart det danna ei partssamansett arbeidsgruppe med mandat til å undersøke ulike aspekt ved tvungen lønnsnemd, og eventuelt foreslå tiltak for å minske behovet for inngrep i arbeidskonfliktar. Arbeidsgruppa har no fullført arbeidet sitt. Rapporten konkluderer med at systemet i all hovudsak fungerer godt.