Arbeidsgruppe har ferdigstilt rapport om tvungen lønnsnemd

I mars 2023 ble en partssammensatt arbeidsgruppe satt sammen med mandatet for å undersøke ulike aspekter ved systemet med tvungen lønnsnemnd og eventuelt foreslå tiltak for å minske behovet for inngrep i arbeidskonflikter.

Bakgrunnen for opprettelsen var økende oppmerksomhet og kritikk når det gjelder bruken av tvungen lønnsnemnd. Kritikken har både vært rettet mot hvordan partene gjennomfører konflikter, deres bruk av virkemidler og mot faktagrunnlaget og de faglige vurderingene som ligger til grunn for myndighetenes inngrep.

Arbeidsgruppen har nå ferdigstilt sitt arbeid. Rapporten konkluderer med at dagens system i all hovedsak fungerer godt.

– Norske arbeidstvister foregår i ordna forhold. Streik er et lovlig kampmiddel som samfunnet må tåle konsekvensene av. Det forutsetter at partene sørger for at en arbeidskamp gjennomføres på en måte som gjør at den ikke går ut over helse og sikkerhet eller har andre alvorlige samfunnsmessige konsekvenser. Denne rapporten viser at vi har et solid system med ansvarlige parter, sier arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna.

Arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna overrekte blomster til seniorforskar ved Statistisk Sentralbyrå (SSB)
Ådne Cappelen i Statistisk Sentralbyrå (SSB) fikk overrakt blomster av arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna (til høyre) for rapport om tvungen lønnsnemd. Foto: Arbeids- og inkluderingsdepartementet / Simen Gald

Balanse mellom partene viktig

Rapporten gir en omfattende gjennomgang av gjeldende rett, historisk bakgrunn og bruken av tvungen lønnsnemnd etter år 2000.

Arbeidsgruppen understreker at dagens system reflekterer en balanse mellom partene. Gruppen viser til at systemet består av ulike regler som henger sammen og påvirker hverandre, og at selv små endringer vil kunne bidra til en forskyvning av maktbalansen og bidra til flere arbeidskonflikter.

Arbeidsgruppen har diskutert ulike tiltak for å unngå situasjoner som krever inngrep, inkludert mer effektiv bruk av forhåndsavtaler og dispensasjoner. Partene i gruppen forplikter seg til å føre dialog om bruken av de tilgjengelige virkemidlene, særlig forhåndsavtaler og dispensasjoner. Det er et felles mål å unngå at tvungen lønnsnemnd blir nødvendig.

Arbeidsgruppen har også diskutert mulige tiltak som kan bidra til å gi partene større innblikk i fakta og eventuelt vurderingene som ligger til grunn for inngrep ved tvungen lønnsnemnd. Offentlighet om myndighetenes rutiner for innsamling av informasjon om konsekvenser av arbeidskonflikt har en verdi i seg selv. God informasjon om disse rutinene til partene og offentligheten er viktig. Arbeidsgruppen foreslår at det  opprettes ordninger som gir lokale tillitsvalgte innsyn i informasjonen virksomheten gir til myndighetene under streik.

Arbeidsgruppen har vært ledet av samfunnsøkonom Ådne Cappelen. LO, NHO, Unio, KS, Akademikerne, Spekter, YS og Virke har også vært representert i gruppen. 

– Hvordan arbeidsgruppens rapport skal jobbes videre med, vil jeg diskutere og følge opp sammen med partene, sier Brenna.