Evaluering av opplæring i arbeidsmiljøarbeid

På vegne av Arbeids- og inkluderingsdepartementet har Deloitte gjennomført en evaluering av Opplæring i arbeidsmiljøarbeid, som er et virkemiddel i IA-avtalen. Partene i arbeidslivet har et særlig ansvar for oppfølging av dette virkemiddelet.

Evalueringen peker på enkelte barrierer for at organisasjonene kan bidra til en bedre og mer kunnskapsbasert opplæring, blant annet hovedorganisasjonenes påvirkningsmulighet på innholdet i medlemsorganisasjonenes opplæringstilbud og at det er noe varierende eierskap til temaet. Samtidig trekker evalueringen frem at forutsetningene for å levere på oppdraget er bedre i dag enn de var tidligere.

Evalueringen bygger på datainnsamling fra hovedorganisasjonene og myndighetene, og intervjuer og spørreundersøkelser i seks ulike bransjer. Formålet med evalueringen har vært å belyse i hvilken grad arbeidsgiver- og arbeidstagerorganisasjonene har fulgt opp oppdraget i IA-avtalen med å bidra til bedre og mer kunnskapsbasert opplæring i arbeidsmiljøarbeid, samt gi svar på hva som ligger i opplæringen.

Hovedfunn:

 • Det er relativt lang vei fra de store hovedorganisasjonene og ut på virksomhetsnivå.

  Dette innebærer at ordinær informasjonsformidling om arbeidsmiljøarbeid i ulike former fra hovedorganisasjonene trolig i begrenset grad vil kunne påvirke opplæringen og praksis ute på den enkelte arbeidsplassen.
 • Det fremstår å ha vært en varierende tradisjon for å knytte opplæringsaktiviteter til IA-aktiviteter.

  Som en konsekvens av dette fremstår oppfølgingen av opplæring i arbeidsmiljøarbeid til dels som løsrevet fra det generelle opplærings- og kompetansearbeidet i organisasjonene.
 • Det kan være behov for å tydeliggjøre formålet med opplæring i arbeidsmiljøarbeid som virkemiddel i IA-avtalen.

  Evaluators inntrykk er at myndighetene og arbeidslivsorganisasjonene har lagt noe ulik forståelse til grunn for hva virkemiddelet «opplæring i arbeidsmiljøarbeid» skulle innebære.
 • Det synes å mangle en klar plan for sammenhengen mellom eksisterende opplæringstiltak knyttet til IA-avtalen.

  Det fremstår uklart om opplæringen i arbeidsmiljøarbeid var tenkt å være en del av den lovpålagte HMS-opplæringen eller om man så for seg separate opplæringstiltak. Evaluators erfaring gjennom arbeidet med evalueringen er at opplæring i arbeidsmiljøarbeid gjennomgående assosieres med lovpålagt HMS-opplæring for ledere, tillitsvalgte og verneombud.
 • Bransjeprogrammene kan synes å ha bidratt til økt bevissthet og oppmerksomhet om forebyggende arbeidsmiljøarbeid.

  Særlig for bransjeprogrammene for barnehage og i enkelte virksomheter i bygg- og anleggsnæringen.
 • Forutsetningene for å levere på oppdraget om opplæring i arbeidsmiljøarbeid er større i dag enn i 2019.

  I dag har arbeidsmiljøsatsingen utviklet bransjerettet kunnskap og verktøy innenfor en rekke bransjer, blant annet tilgjengeliggjort på arbeidsmiljøportalen. Dette innebærer at grunnlaget for å styrke opplæringen er bedre nå enn for fem år siden.