Simultan modell for kommunale utgifter. Analyser for årene 2019-2022.

Oppdatering av simultan modell for kommunenes utgifter. Modellen benyttes i utgiftsutjevningen i inntektssystemet for kommunene. Rapport fra NTNU Samfunnsforskning AS.

I inntektssystemet for kommunene benyttes det i dag en simultan modell utviklet av SSB, for å analysere effektene av sektorovergripende kostnadsforhold på variasjonene i kommunenes utgifter. Etter at SSB sluttet å oppdatere denne modellen utviklet Senter for Økonomisk forskning (SØF), på oppdrag fra daværende Kommunal- og moderniseringsdepartementet, en ny, simultan modell som kan benyttes i inntektssystemet for kommunene. Denne modellen ble dokumentert i rapporten Betydningen av kostnads- og etterspørselsfaktorer: Sammenlikning av simultane utgiftsanalyser, partielle utgiftsanalyser og partielle analyser av enhetskostnader (SØF-rapport nr. 06/20).

Inntektssystemutvalget anbefalte i sin utredning NOU 2022: 10 at denne modellen ble benyttet i utgiftsutjevningen i inntektssystemet framover. På oppdrag fra Kommunal- og distriktsdepartementet har nå NTNU Samfunnsforskning AS oppdatert analysene fra SØF-rapport nr. 06/20 med analyser for årene 2019-2022. Denne rapporten og de oppdaterte analysene er lagt til grunn i forslaget til nytt inntektssystem for kommunene, som legges fram i Kommuneproposisjonen 2025.