Utvikling av simultan modell for kommunenes utgifter

Prosjekt om beregningsmetoder i utgiftsutjevningen i inntektssystemet for kommunene. Rapport fra Senter for økonomisk forskning.

Gjennom utgiftsutjevningen i inntektssystemet blir kommunene blant annet kompensert for variasjoner i utgifter som skyldes spredt bosetting og smådriftsulemper i kommunal tjenesteproduksjon. Slike strukturelle forhold ved kommunen kan gi økte kostnader på mange sektorer, dvs. de er sektorovergripende. I dag benyttes det en simultan modell, KOMMODE-modellen, for å analysere effektene av slike sektorovergripende kostnadsforhold på variasjonene i kommunenes utgifter. KOMMODE-modellen er utviklet av Statistisk sentralbyrå, og forklarer variasjonen i driftsutgifter per innbygger innenfor 12 ulike tjenesteytende sektorer. Modellen inneholder variabler som er med på å forklare hvorfor utgiftene varierer mellom kommunene, og modellen estimerer parametere som sier noe om i hvor stor grad den enkelte variabelen påvirker utgiftene i den aktuelle sektoren.

SSB har nå sluttet å oppdatere KOMMODE-modellen. Kommunal- og moderniseringsdepartementet satte i 2019 i gang et større prosjekt, for å utvikle en ny, simultan modell som kan benyttes for slike sektorovergripende analyser. Prosjektet er gjennomført av Senter for Økonomisk forskning AS (SØF), og ble avsluttet i 2021. I prosjektet har SØF utviklet en ny, simultan modell som bygger på den modellen som benyttes i inntektssystemet i dag, og i tillegg  er det i prosjektet utført ulike typer analyser, for å kunne sammenligne resultatene fra de ulike analysemetodene. Rapporten gir råd om hvilke analysemetoder som bør benyttes for å fastsette kriterier og vekting i kostnadsnøkkelen.

Inntektssystemutvalget ble oppnevnt i mai 2020, og skal foreta en helhetlig gjennomgang av kostnadsnøkkelen for kommunene. Denne rapporten vil dermed bli en del av grunnlaget for utvalgets gjennomgang av kostnadsnøklene i inntektssystemet. Utvalget skal levere sin utredning  innen 1. juni 2022.

Betydningen av kostnads- og etterspørselsfaktorer: Sammenlikning av simultane utgiftsanalyser, partielle utgiftsanalyser og partielle analyser av enhetskostnader (pdf)