Lokalisering av handel og service

- styring gjennom planlegging etter plan- og bygningsloven

Konsulentselskapet Civitas har på oppdrag frå Kommunal- og distriktsdepartementet gjennomført ei utgreiing av korleis lokalisering av handel og service kan styrast gjennom planlegging etter plan- og bygningslova på kommunalt og fylkeskommunalt nivå.

Bakgrunnen for utgreiinga er bransjeglidning og bransjeendringar innan handelsnæringa som gjer det krevjande å anvende dagens føringar for planlegging.

Rapporten skildrar korleis lokalisering av handel og tenesteyting blir praktisert i dag, vurderer mål og målkonfliktar, skildrar ulike myndigheiter sitt handlingsrom og vurderer eksisterande regionale planar.

Ifølgje rapporten må det bli enklare å forstå føringane for planlegging av lokalisering av handel. Civitas foreslår ein tiltakspakke som skal forenkle og vere rettferdig. Utgreiinga er eit viktig bidrag for å kunne forbetre rammene for lokalisering av handel- og servicefunksjonar i kommunane.

Lokalisering av handel og service - styring gjennom planlegging etter plan- og bygningsloven (pdf)