Rapporter og planer

Evaluering av ny pleiepengeordning

Oxford Research har på oppdrag fra departementet utarbeidet en rapport om ordningen med pleiepenger ved barn med kontinuerlig behov for tilsyn og pleie. Oppdraget ble gitt i forbindelse med pleiepengereformen i 2017.

Hovedformålet med evalueringen har vært å undersøke om lovendringene har hatt de tilsiktede virkningene. Oppdraget skulle blant annet undersøke effekter som brukerne: om flere har fått rett til pleiepenger, hvilke nye grupper som har kommet til, om endringene har påvirket kjønnsbalansen i mottak av pleiepenger, og om de har gitt økt fordeling av pleie mellom omsorgspersonene. Bruken av graderte pleiepenger og effekten på retur tilbake til arbeid, hvordan de nye har reglene påvirket forholdet mellom henholdsvis omsorgspenger-, opplæringspenger-, sykepenger og pleiepenger skulle også undersøkes. Videre skulle oppdraget undersøke effekter for Arbeids- og velferdsetaten: påvirkninger på saksbehandlingen, med tanke på saksbehandlingstid, ensartet praksis (likebehandling) og bedre forutsigbarhet. Dessuten om regelverket oppleves som enklere, både av brukerne, helsepersonell og saksbehandler. Også forholdet til arbeidsplassen/ arbeidsgiver for pleiepengemottaker og ev. påvirkning på kommunens tilbud av nødvendige helse- og omsorgstjenester (inkludert omsorgsstønad) skulle undersøkes.

Evalueringen viser at den nye innretningen av pleiepengeordningen har fungert som tiltenkt og bidratt til en mer relevant og treffsikker ordning. Den er samlet sett mer dekkende og ser ut til å ha færre uintenderte negative bieffekter. Det har skjedd en utvidelse av ordningen samtidig som man ikke ser noen negativ utvikling når det gjelder arbeidsmarkedstilknytning blant pleiepengemottakere. Den nye pleiepengeordningen oppleves som lettere å søke til, enklere å forstå og mer forutsigbar for de fleste aktører. Innføringen av nytt saksbehandlingssystem mot slutten av følgeevalueringsperioden har foreløpig hatt en viss negativ betydning for tempoet og smidigheten i saksbehandlingen. Systemet forbedres imidlertid fortløpende, og Oxford Research mener det er grunn til å være optimistiske med hensyn til at disse «barne-sykdommene» vil bli ordnet opp i over tid.  Til tross for at regelendringene har oppnådd hovedmålsettingen, peker evaluerings-rapporten på problemer ved gradering mot etablert tilsynsordning (f. eks barnehage og skole), og anbefaler at man vurderer å fjerne deler av gradelingsbestemmelsene.